HOTĂRÂRE nr. 173 din 13 martie 2000 (*actualizată*)pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari(actualizată până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 martie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 16, 20 şi 22 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată*),------------*) Legea nr. 137/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător, bifenilii policlorurati şi compuşii similari, denumiţi în continuare compuşi desemnaţi, sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control, stabilit prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Semnificaţia principalilor termeni specifici utilizaţi este precizată în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Sunt supuşi reglementării următorii compuşi desemnaţi: a) toate formele de bifenili policlorurati - PCB; b) toate formele de terfenili policlorurati - PCT; c) toate formele de naftaline policlorurate - PCN; d) toate formele de bifenili polibromurati - PBB; e) monometil tetraclordifenil metan; f) monometil diclordifenil metan; g) monometil dibromdifenil metan; h) orice amestec al compusilor de mai sus.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor echipamentelor şi deşeurilor sau altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii de minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un volum de peste 5 dm cubi. Valorile minime, de 50 ppm pentru concentraţie şi, respectiv, de 5 dm cubi pentru volum, ale compusilor desemnaţi sunt incluse împreună sub numele de cantităţi minimale. Pentru condensatoare de putere volumul de compuşi desemnaţi se va calcula ca volum total al tuturor elementelor dintr-o baterie.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice de specialitate au următoarele obligaţii în domeniu:1. Secretariatul pentru compuşi desemnaţi elaborează, actualizează şi publică inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi;2. autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului: a) acordă asistenţă agenţilor economici la întocmirea răspunsurilor la cerinţele inventarierii echipamentelor şi a altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi; b) elaborează, actualizează şi întreţin inventarele judeţene ale echipamentelor şi altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi; c) comunică Secretariatului pentru compuşi desemnaţi datele de la nivelul judeţului; d) aprobă planurile de eliminare pentru compuşii desemnaţi; e) inspectează echipamentele şi materialele care conţin compuşi desemnaţi.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzic următoarele activităţi: a) completarea lichidului din echipamente cu materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm; b) amestecarea materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm cu alte materiale conţinând compuşi desemnaţi în concentraţii mai mici de 50 ppm; c) separarea compusilor desemnaţi de alte materiale în scopul reutilizarii acestora; d) incinerarea la bordul navelor a materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm; e) comercializarea de către persoane fizice şi juridice din România a compusilor desemnaţi sau a materialelor şi echipamentelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale; f) transferul între doua amplasamente al unor cantităţi de compuşi desemnaţi mai mari decât cantităţile minimale, precum şi al echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale ori eliminarea acestora altfel decât potrivit procedurii stabilite la art. 17.  +  Articolul 7La echipamentele ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm lichidul poate fi înlocuit numai în următoarele condiţii: a) lichidul de înlocuire nu conţine compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm; b) lichidul de înlocuire prezintă riscuri considerabil mai mici pentru mediu în comparaţie cu lichidul înlocuit; c) exista o cale de eliminare a lichidului înlocuit ce conţine compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm, aprobată de agenţia de protecţie a mediului din judeţul respectiv; d) concentraţia finala de compuşi desemnaţi din echipamentele în care s-a înlocuit lichidul nu va depăşi 50 ppm pe perioada de existenta utila rămasă.  +  Articolul 8 (1) Agenţii economici care deţin echipamente sau materiale ce conţin cantităţi de compuşi desemnaţi mai mari decât cantităţile minimale au obligaţia de a notifica aceasta situaţie autorităţilor de mediu competente, prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 2. Formularele completate se vor transmite agenţiei de protecţie a mediului din judeţul în care se afla materialele sau echipamentele ce conţin compuşi desemnaţi cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2001. (2) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor centraliza răspunsurile primite şi vor verifica corectitudinea tuturor datelor prezentate, dacă este cazul prin inspectarea echipamentelor şi a materialelor în cauza. (3) După verificarea raspunsurilor primite agenţiile teritoriale de protecţia mediului vor transmite copii de pe aceste fise autorităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor, în vederea utilizării informaţiilor, pentru a decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor pe amplasamentele unde exista compuşi desemnaţi. (4) Pe baza fişelor completate şi verificate agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor întocmi inventarul judeţean cuprinzând cantităţile, tipul şi locul în care se afla toate echipamentele şi materialele cunoscute ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale. (5) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor actualiza inventarul judeţean ori de câte ori aceasta se impune. (6) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor transmite inventarele reactualizate anual Secretariatului pentru compuşi desemnaţi.---------------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 9 (1) În cazurile în care exista indicii ca echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, dar nu exista dovezi ferme în acest sens, se vor efectua prelevări de probe şi analize de laborator. (2) Orice prelevare de probe din echipamentele electrice sau din alte echipamente potenţial periculoase se va efectua numai de către persoane calificate, cu luarea tuturor măsurilor de precauţie pentru sănătate şi protecţia muncii. (3) Analizele se vor efectua de laboratoare notificate sau recunoscute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (4) Costurile pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor vor fi suportate de deţinătorul echipamentelor sau al materialelor în cauza.  +  Articolul 10În cazurile în care analizele dovedesc ca echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale se aplică dispoziţiile art. 8.  +  Articolul 11 (1) Anumite echipamente incapsulate, aflate în funcţiune sau depozitate înainte ori după utilizare, pot conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale. Dacă aceste echipamente nu pot fi testate pentru a se dovedi prezenta compusilor desemnaţi fără a se provoca distrugerea sau afectarea acestor aparate, prezenta ori absenta compusilor respectivi, precum şi volumul şi concentraţiile lor probabile vor fi apreciate de agenţii economici după data şi locul fabricaţiei echipamentelor. (2) În situaţiile în care, conform alin. (1), se apreciază ca echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, se aplică dispoziţiile art. 8.---------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 13 (1) În cadrul aparatului administrativ al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se va constitui un secretariat pentru compuşi desemnaţi până la data de 31 martie 2002. Regulamentul de organizare şi funcţionare a secretariatului va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului. (2) Secretariatul pentru compuşi desemnaţi va centraliza datele furnizate de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului şi va întocmi până la data de 31 septembrie 2002 Inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi din România, care va cuprinde cantităţile, tipul şi locul unde se afla toate echipamentele şi materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale. (3) Informaţiile şi datele cuprinse în inventarul întocmit la nivel judeţean, precum şi cele cuprinse în inventarul naţional vor fi puse la dispoziţie publicului pentru consultare. Inventarul naţional va fi publicat în sinteza, anual, de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului.  +  Articolul 14 (1) Toate echipamentele aflate în funcţiune sau în conservare, despre care se cunoaşte sau în legătură cu care exista indicii ca ar conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, trebuie să fie etichetate. (2) Eticheta va avea forma prezentată în anexa nr. 3 şi va fi aplicată într-un loc vizibil, pe fiecare echipament în parte, menţionându-se data şi locul fabricaţiei echipamentului. Termenul limita pentru etichetarea acestor echipamente este data de 31 martie 2002. (3) În cazul înlocuirii lichidului conform cerinţelor art. 7, se va schimba eticheta prezentată în anexa nr. 3 cu eticheta prezentată în anexa nr. 4.  +  Articolul 15În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaşte sau în legătură cu care există indicii că ar conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, trebuie să se ia următoarele măsuri de precauţie:---------------Partea introductivă a art. 15 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. a) incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate; b) incintele de depozitare vor fi imprejmuite şi protejate de infiltrarea apei; c) pardoseala incintelor de depozitare trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi la scurgeri de lichid; d) toate uşile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta prezentată în anexa nr. 5; e) se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care echipamentele sau materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale sunt transferate în alt loc pe acelaşi amplasament, conform prevederilor art. 8, deţinătorul trebuie: a) sa informeze agenţia teritorială de protecţie a mediului despre acest fapt prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 6; b) sa transmită un exemplar al formularului menţionat la lit. a) autorităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor. (2) Autorităţile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să îşi actualizeze inventarele şi evidenta cantităţilor, tipului şi locurilor unde exista compuşi desemnaţi, pe baza informaţiilor primite conform dispoziţiilor alin. (1).  +  Articolul 17 (1) Agenţii economici vor întocmi şi vor depune la agenţiile teritoriale de protecţie a mediului planuri de eliminare pentru toate echipamentele şi materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, până la data de 31 decembrie 2002. (2) Planurile de eliminare se vor întocmi conform modelului prezentat în anexa nr. 7. (3) Planurile de eliminare întocmite de operatorii economici trebuie să precizeze faptul că echipamentele în funcţiune ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm şi un volum de peste 5 dm 3 vor putea fi utilizate în continuare, până la sfârşitul existenţei lor utile, în condiţiile respectării în toate privinţele a normelor tehnologice stabilite.---------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. (4) În planurile de eliminare se va menţiona ca termen limită pentru eliminarea echipamentelor scoase din funcţiune, care nu mai pot fi folosite fiind depăşite fizic sau moral, cu volum de PCB mai mare de 5 dmc, deşeurilor sau altor materiale care conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm, data de 31 decembrie 2010.---------------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. (5) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului verifica planurile de eliminare depuse de agenţii economici, solicitând eventuale modificări sau completări, astfel încât acestea să poată fi aprobate şi sa devină definitive. Un exemplar al formei finale a planului de eliminare se retine la agenţia teritorială de protecţie a mediului, iar un alt exemplar rămâne la agentul economic care răspunde de compuşii desemnaţi. (6) Pentru transferul echipamentelor sau materialelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi decât cantităţile minimale se aplică Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004.---------------Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.---------------Alin. (7) al art. 17 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 17^1Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de un an de la data aderării, un rezumat al inventarului naţional al echipamentelor şi materialelor care conţin compuşi desemnaţi.---------------Art. 17^1 a fost introdus de art. VIII din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.  +  Articolul 18---------------Alin. (1) al art. 18 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.---------------Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.---------------Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. (4) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor autoriza persoanele pentru efectuarea transferului de compuşi desemnaţi de la un amplasament la altul, la solicitarea acestora. Acestea vor deveni operatori de transport autorizaţi şi vor răspunde de siguranţă compusilor desemnaţi şi de protejarea mediului înconjurător pe timpul efectuării transferului.  +  Articolul 19Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului sunt împuternicite să inspecteze unităţile în care se găsesc compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale şi operatorii de transport autorizaţi.---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 20Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:1. cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile: a) art. 6, prin efectuarea oricăreia dintre activităţile interzise; b) art. 7, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte condiţii decât cele admise; c) art. 8 alin. (1);2. cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile: a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetării şi/sau prin etichetare inadecvată; b) art. 15, prin nerespectarea măsurilor de precauţie; c) art. 16 alin. (1); d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului; e) art. 17 alin. (4), pentru nerespectarea termenelor prevăzute în planurile de eliminare; f) art. 19, prin neîndeplinirea solicitărilor autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, cu ocazia efectuării inspecţiilor.---------------Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 21Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 20 şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi de personalul Ministerului de Interne, potrivit competentelor legale.  +  Articolul 22Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 20 şi 21, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 22 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul industrieişi comerţului,Ioan Roman,secretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul transporturilor,Adrian Marinescu,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1Semnificaţia unor termeni prevăzuţi în hotărâre: a) cantităţi minimale - o concentraţie totală de minimum 50 ppm compuşi desemnaţi la un volum total de peste 5 dmc, considerate împreună; b) compuşi desemnaţi - compuşi chimici sau clase de substanţe chimice supuse unui control special conform hotărârii; c) planuri de eliminare - scheme întocmite de agenţii economici şi aprobate de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului privind graficul de transfer al compuşilor desemnaţi pentru operaţiunea de eliminare; d) lichidul înlocuit - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi şi care există în echipamente înainte de înlocuirea lichidului; e) inventar naţional - baza de date în care se descriu existenţa, tipul şi locul unde se găsesc în România toţi compuşii desemnaţi în cantităţi mai mari decât cele minimale; f) operator de transport autorizat - persoana autorizată de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului pentru transferul compuşilor desemnaţi de la un amplasament la altul; g) lichidul de înlocuire - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi în proporţii mai mici de 50 ppm şi care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului cu conţinut de compuşi desemnaţi mai mare decât cantităţile minimale din echipamente; h) înlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce conţin compuşi desemnaţi şi umplerea echipamentelor cu alte lichide.---------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2                         FORMULARpentru raportarea echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dm cubi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Deţinătorul echipamentelor/materialelor: │ Persoana care completează                                           │ formularul, dacă este alta decâtDomnul/Doamna........................... │ deţinătorul:........................................ │ Domnul/Doamna ..................                                           │ Semnătura ......................                                           │ Data ...........................───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────Detalii de contactare a deţinătorului │ Detalii de contactare a persoaneiechipamentelor sau materialelor: │ care completează, dacă nu este                                           │ deţinătorul:Adresa .................................. │ Adresa .........................Telefon ................................. │ Telefon ........................Fax ..................................... │ Fax ............................───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────Descrierea echipamentelor/materialelor: │ Locul unde se afla echipamentele/                                           │ materialele:                                           │ Persoana de contact:                                           │ Domnul/Doamna ...................                                           │ Adresa ..........................                                           │ Telefon .........................                                           │ Fax .............................───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────Echipamentele sau materialele sunt: │ Compusul desemnat:[a] în prezent în funcţiune? Da Nu │ [a] a fost identificat pozitiv[b] depozitate înainte de folosire? Da Nu │ sau numai dedus? ................[c] depozitate după folosire? Da Nu │ .................................[d] altele (specificaţi) ................. │ [b] numele compusului desemnat...                                           │ .................................───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────Concentraţie: │ Volum*):[a] Concentraţia compusului desemnat │ [a] Volumul compusului desemnata fost masurata sau estimată? │ a fost măsurat sau estimat?................................................ │ [b] Volumul compusului desemnat:[b] Concentraţia compusului desemnat: │───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────Se completează numai de agenţia │teritorială de protecţie a mediului. │Numere de cod: │───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────-----------    *) Se înscrie volumul total în cazul bateriilor de condensatoare.  +  Anexa 3                                ETICHETAutilizata pentru echipamentele sau materialele ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dm cubi    Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.      ┌────────────────────────────────────────────────────────┐      │ ATENŢIE! │ ^      │ │ │      │ SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE │ │      │ ECHIPAMENTUL CONŢINE BIFENILI POLICLORURATI │ minimum      │ SAU COMPUŞI SIMILARI (denumirea) IN CONCENTRAŢIE │ 7 cm      │ DE PESTE 50 PĂRŢI PER MILION │ │      │ │ │      │ Contactati agenţia teritorială de protecţie a mediului │ v      │ pentru detalii suplimentare. │      │ │      └────────────────────────────────────────────────────────┘                < ─────── minimum 11 cm ────────────>  +  Anexa 4                                ETICHETApentru marcarea echipamentelor după înlocuirea lichidului conform prevederilor art. 7 din hotărâre    Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ IN ACEST ECHIPAMENT A FOST ÎNLOCUIT LICHIDUL. │    │ LICHIDUL CE CONŢINEA COMPUŞI DESEMNAŢI │ ^    │ A FOST ÎNLOCUIT DUPĂ CUM URMEAZĂ: │ │    │ │ │    │Lichid de înlocuire: │ minimum    │Data înlocuirii: │ 14 cm    │Firma care a efectuat înlocuirea: │ │    │ │ │    │Concentraţia de compuşi desemnaţi înainte │ v    │de înlocuire: │    │Concentraţia de compuşi desemnaţi │    │după înlocuire: │    │ │    │Contactati agenţia teritorială de protecţie a mediului pentru │    │detalii. │    │ │    └──────────────────────────────────────────────────────────────┘                <───────── minimum 11 cm ─────────>  +  Anexa 5                              ETICHETAce se va fixa pe uşile de acces în incintele de depozitare a echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm şi volum de peste 5 dm cubi    Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.      ┌────────────────────────────────────────────────────────┐      │ │      │ ATENŢIE! │      │ │      │ SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE │ ^      │ │ │      │ ACEST DEPOZIT CONŢINE ECHIPAMENTE CU CONCENTRAŢII │ │      │ DE BIFENILI POLICLORURATI SAU COMPUŞI SIMILARI │ minimum      │ (denumirea) DE PESTE 50 PĂRŢI PER MILION │ 20 cm      │ │ │      │ │ │      │ Contactati agenţia teritorială de protecţie a mediului │ v      │ pentru detalii. │      │ │      └────────────────────────────────────────────────────────┘                 <───────── minimum 30 cm ─────────>  +  Anexa 6                               FORMULARde raportare pentru transferul pe acelaşi amplasament al echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Agentul economic │ Compuşi desemnaţi: ││..................................... │ Codul: ││Adresa .............................. ├─────────────────────────────────────┤│..................................... │ Notificare privind ................ ││ │ Pe amplasamentul: │├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Următoarele echipamente şi materiale au fost transferate la ................ ││pe amplasamentul notificat mai sus: (data) │├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│Enumeraţi mai jos, separat, fiecare │ Codul numeric al echipamentelor: ││tip de echipament (folosiţi o fila │ ││suplimentară, dacă este cazul): │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Locul unde s-au găsit anterior echipamentele sau materialele ............... ││............................................................................ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul unde se găsesc acum echipamentele şi materialele ..................... ││............................................................................ │├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│Agentul economic: │ ││Numele şi prenumele (majuscule) │ ││...................................... │ ││Semnătura ............................ │ ││Data ................................. │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Se completează numai de agenţia │Numai pentru uzul autorităţii de ││teritorială de protecţie a mediului. │prevenire şi stingere a incendiilor ││ │ ││ │ ││Inventarul actualizat: │Inventarul actualizat: │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7                                  FORMULARpentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor sau materialelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi decât cantităţile minimale                    (utilizat de agenţii economici)┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Agentul economic │ Compuşi desemnaţi: ││..................................... │ Codul: ││Adresa .............................. ├─────────────────────────────────────┤│..................................... │ Notificare din .................... ││ │ La amplasamentul: │├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Se propune următorul plan de eliminare: ││ │├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│Enumeraţi mai jos, separat, fiecare │ Metoda de eliminare propusă şi ││tip de echipament (folosiţi o fila │ calendarul eliminării: ││suplimentară, dacă este cazul): │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Precizări privind eliminarea echipamen-│ ││telor sau materialelor ce conţin com- │ ││puşi desemnaţi în concentraţii cuprinse│ ││între 50 şi 500 ppm: │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Agentul economic: │ ││Numele şi prenumele (majuscule) │ ││...................................... │ ││Semnătura ............................ │ ││Data ................................. │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Se completează numai de agenţia │Numai pentru uzul autorităţii de ││teritorială de protecţie a mediului. │prevenire şi stingere a incendiilor ││ │ ││Plan de eliminare aprobat: │ ││ │Inventarul actualizat: ││Agentul economic informat: │ ││ │ ││Inventarul actualizat: │ ││ │ ││Informarea autorităţii de prevenire │ ││şi stingere a incendiilor: │ ││ │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘---------------Anexa 8 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 291 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.-------------