HOTĂRÂRE nr. 202 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţa care necesita protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole(actualizată până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 563 din 26 aprilie 2006; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafaţa care necesita protecţie şi ameliorare în scopul sustinerii vieţii piscicole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesită protecţie sau îmbunătăţire pentru a susţine viaţa piscicolă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 222 din 14 august 1978.--------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 563 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 10 mai 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  AnexăNORMA 28/02/2002