HOTĂRÂRE nr. 141 din 23 februarie 2010 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret(actualizată până la data de 9 august 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 august 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 321 din 31 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,având în vedere dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, denumită în continuare Autoritate, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 2 (1) Sediul principal al Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2. (2) Autoritatea îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute conform legii.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010.  +  Articolul 2^1Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Autoritatea exercită următoarele atribuţii generale: a) fundamentează şi asigură elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniile sportului şi tineretului; b) participă la elaborarea, avizarea proiectelor de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile sportului şi tineretului; c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului necesare pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport, potrivit prevederilor legale, prin direcţiile judeţene din subordine sau unităţile sportive şi de tineret subordonate; d) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, metodologii specifice privind închirierea sau concesionarea bazei materiale destinate activităţii de educaţie fizică şi sport şi pentru activitatea de tineret, inclusiv terenurile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; e) controlează implementarea metodologiilor specifice privind închirierea sau concesionarea bazei materiale destinate activităţii de educaţie fizică şi sport şi pentru activitatea de tineret, inclusiv terenurile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; f) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine; g) asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri; h) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive şi de tineret naţionale, internaţionale şi regionale, în condiţiile legii.-------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010.  +  Articolul 3 (1) În domeniul tineretului, Autoritatea are următoarele atribuţii specifice: a) colaborează cu structurile de şi pentru studenţi şi tineret legal constituite şi le sprijină în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. b) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi din străinătate; c) elaborează, derulează şi implementează proiecte şi programe interne şi internaţionale şi organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. d) înfiinţează centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa, cu avizul conform al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; e) elaborează şi implementează planul de reabilitare şi de extindere a centrelor de agrement şi elaborează regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi administrarea acestora; f) elaborează metodologia privind organizarea taberelor şi a centrelor de agrement pentru copii, tineri şi studenţi şi pentru repartizarea locurilor în acestea, precum şi criteriile de eligibilitate a participanţilor;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. g) elaborează şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor; coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" din Bucureşti; h) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor şi tinerilor, editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea de tineret; i) organizează direct sau prin instituţiile din subordine activităţi de agrement şi tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice, tabere naţionale şi pentru tinerii cu dizabilităţi;-------------Litera i) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. j) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice şi fizice pentru organizarea de tabere şi activităţi de agrement pentru copii, studenţi şi tineri;-------------Litera j) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. k) elaborează şi implementează programe pentru tineret şi organizează evenimente în vederea promovării acestora;-------------Litera k) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. l) realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi instituţiile cu preocupări în domeniu, precum şi informaţiile solicitate de tineri şi de structurile neguvernamentale de şi pentru tineret.-------------Litera l) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. m) iniţiază şi organizează schimburi de experienţă, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări şi alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informaţii dintre instituţiile, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret; n) facilitează accesul tinerilor la programe şi proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ; o) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile aflate în subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate. (2) Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe şi acţiuni specifice, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) În domeniul sportului, Autoritatea are următoarele atribuţii specifice: a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile sportive naţionale; b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat; c) colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului; d) conlucrează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului; e) controlează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după anul 1989; supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau a instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care ulterior au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale; f) autorizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale de profil şi la alte foruri continentale sau mondiale, precum şi afilierea altor organizaţii cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate;-------------Litera f) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. g) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora; h) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţară şi din străinătate; i) elaborează şi duce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; propune avizarea normativelor tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive; j) recunoaşte sau revocă, potrivit legii, existenţa unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv; k) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora; l) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;-------------Litera l) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. m) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv; n) autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale;-------------Litera n) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. o) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor; p) adoptă măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive; q) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale, pe baza mandatului acordat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare; r) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pentru susţinerea sportului pentru toţi, de performanţă şi pentru persoane cu dizabilităţi, asigurarea unei eficienţe sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului; s) organizează activităţi sportive şi evenimente în vederea promovării programelor de sport.-------------Litera s) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. ş) repartizează bugetul afectat activităţii sportive pentru activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordinea sa, pentru federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi programelor sportive ale acestora, şi pentru premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale, pe baza aprobării date de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. t) recunoaşte existenţa şi practicarea oficială a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României.-------------Litera t) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. (4) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene, Autoritatea are următoarele atribuţii specifice: a) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă pentru susţinerea iniţiativelor tinerilor şi a celor în domeniul sportului şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret şi a structurilor sportive în condiţiile legii;-------------Litera a) a alin. (4) al art. 3 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. b) accesează fonduri structurale destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniile tineretului şi sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de beneficiar sau partener, în condiţiile legii.-------------Litera b) a alin. (4) al art. 3 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Autorităţii, formată din direcţii generale şi direcţii, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare şi se poate stabili pentru fiecare dintre acestea numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. (3) Personalul Autorităţii este compus din demnitari şi persoane asimilate acestora, funcţionari publici şi personal contractual.  +  Articolul 5*) (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Autorităţii este de 165, exclusiv demnitarii, iar pentru unităţile subordonate acesteia este de 3.361.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autorităţii se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea preşedintelui Autorităţii. (3) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) Încadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administraţia publică centrală.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 321 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 16 aprilie 2010, numărul maxim de posturi prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret se diminuează cu 9 posturi.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. (2) Preşedintele Autorităţii reprezintă Autoritatea în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu celelalte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii se subordonează ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al acestuia.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general este subordonat preşedintelui Autorităţii şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare şi alte atribuţii stabilite prin ordin al acestuia. (3) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Autorităţii, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Autorităţii. (4) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Preşedintele Autorităţii poate delega unele dintre atribuţiile sale vicepreşedintelui sau altei persoane desemnate, în limitele prevăzute de lege.  +  Articolul 9 (1) La nivelul Autorităţii pot funcţiona consilii consultative pe probleme de tineret şi sport. (2) Înfiinţarea, desfiinţarea, competenţele şi componenţa acestor consilii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010.  +  Articolul 10 (1) Unităţile aflate în subordinea Autorităţii pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii şi pot închiria, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la rândul lor, spaţii unor operatori economici, asociaţii sau fundaţii ori pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii. (2) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor reţine şi gestiona potrivit legii.  +  Articolul 11 (1) Unităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii şi sursele de finanţare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi ale unităţilor din subordinea Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, la propunerea conducătorilor acestora.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010. (3) Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere şi, după caz, adjuncţii acestora, ai unităţilor din subordinea Autorităţii, se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Autorităţii.-------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010.  +  Articolul 12Autoritatea are în dotare un parc auto cu un consum de carburanţi, stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobate pe noile funcţii se face cu respectarea pregătirii profesionale şi a competenţelor personalului prin raportare la atribuţiile compartimentelor. (2) Încadrarea personalului în condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (3) Încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 141.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret*Font 8*  ┌──────────────────┐ ┌────────────┐  │Cabinet preşedinţe├───────────────────────┤ │  └──────────────────┘ │ PREŞEDINTE │                  ┌──────────────────────────┤ ├────────────────────────┐                  │ └─────┬──────┘ │                  │ │ │                  │ │ │                  │ │ │                  │ │ │                  │ ┌──────┴───────┐ │                  │ │ │ │                  │ │Vicepreşedinte│ │                  │ │ │ │                  │ └──────┬───────┘ │                  │ │ │                  │ │ │     ┌───────┬────┴──┬───────┐ │ │     │ │ │ │ │ │  ┌──┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ │ │  │Di- │ │Di- │ │Bi- │ │Co- │ │ │  │rec- │ │rec-│ │rou │ │mu- │ │ │  │ţia │ │ţia │ │au- │ │ni- │ │ ┌─────────┴────────┐  │stra-│ │re- │ │dit │ │care│ │ │ │  │te- │ │la- │ │pu- │ │şi │ │ │ Secretar general │  │gii │ │ţii │ │blic│ │re- │ │ │ │  │şi │ │în- │ │în- │ │la- │ │ └────────┬─────────┘  │po- │ │ter-│ │tern│ │ţii │ │ │  │li- │ │na- │ │ │ │pu- │ │ │  │tici │ │ţio-│ │ │ │bli-│ │ │  │ │ │nale│ │ │ │ce │ │ │  └─────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │                                                   │ │                                                   │ │                        ┌──────────────────────────┤ ┌─────────┬──────┴──┬────────┐                        │ │ │ │ │ │                     ┌──┴──┐ ┌──┴─┐ ┌─┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐                     │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Ma- │                     │rec- │ │rec-│ │rec-│ │rec- │ │rec- │ │na- │                     │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │geri │                     │ge- │ │ge- │ │eco-│ │ju- │ │re- │ │pu- │                     │ne- │ │ne- │ │no- │ │ridic│ │sur- │ │blici│                     │rală │ │rală│ │mică│ │con- │ │se │ │ │                     │pen- │ │pen-│ │ │ │trol │ │u- │ │ │                     │tru │ │tru │ │ │ │şi │ │mane,│ │ │                     │sport│ │ti- │ │ │ │achi-│ │lo- │ │ │                     │ │ │ne- │ │ │ │ziţii│ │gis- │ │ │                     │ │ │ret │ │ │ │pu- │ │tică │ │ │                     │ │ │ │ │ │ │blice│ │şi │ │ │                     │ │ │ │ │ │ │ │ │se- │ │ │                     │ │ │ │ │ │ │ │ │cre- │ │ │                     │ │ │ │ │ │ │ │ │ta- │ │ │                     │ │ │ │ │ │ │ │ │riat │ │ │                     └──┬──┘ └─┬──┘ └─┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └─────┘                        │ │ │ │ │                    ┌───┴─────┐ ┌───┴──┐ │ │ │                    │ │ │ │ │ │ │                ┌───┴───┐ ┌──┴──┐ ┌─┴──┐┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴─┐ ┌──┴──┐                │Di- │ │Di- │ │Di- ││Di- │ │Ser- │ │Ser-│ │Ser- │                │rec- │ │rec- │ │rec-││rec- │ │vi- │ │vi- │ │vi- │                │ţia │ │ţia │ │ţia ││ţia │ │ciul │ │ciul│ │ciul │                │pro- │ │sta- │ │pen-││pen- │ │con- │ │ju- │ │re- │                │gra- │ │tis- │ │tru ││tru │ │ta- │ │ri- │ │surse│                │me │ │tică │ │ti- ││stu- │ │bili-│ │dic │ │umane│                │struc- │ │şi │ │ne- ││denţi│ │tate,│ │şi │ │ │                │turi │ │pro- │ │ret ││ │ │pa- │ │con-│ │ │                │spor- │ │gra- │ │ ││ │ │tri- │ │trol│ │ │                │tive │ │me │ │ ││ │ │mo- │ │ │ │ │                │şi │ │ins- │ │ ││ │ │niu │ │ │ │ │                │com- │ │ti- │ │ ││ │ │şi │ │ │ │ │                │plexuri│ │tuţii│ │ ││ │ │ser- │ │ │ │ │                │spor- │ │pu- │ │ ││ │ │vi- │ │ │ │ │                │tive │ │blice│ │ ││ │ │cii │ │ │ │ │                │na- │ │pen- │ │ ││ │ │în- │ │ │ │ │                │ţio- │ │tru │ │ ││ │ │ter- │ │ │ │ │                │nale │ │sport│ │ ││ │ │ne │ │ │ │ │                └───────┘ └─────┘ └────┘└─────┘ └─────┘ └────┘ └─────┘-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010, conform pct. 14 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcu personalitate juridică din subordinea AutorităţiiNaţionale pentru Sport şi Tineret şi sursele de finanţare a acestora ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │I. Direcţiile judeţene pentru sport şi│venituri proprii şi subvenţii de la │ │tineret, respectiv Direcţia pentru │bugetul de stat │ │sport şi tineret a municipiului │ │ │Bucureşti │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │II. Cluburi sportive │venituri proprii şi subvenţii de la │ │1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia │bugetul de stat │ │2. Clubul Sportiv Municipal Arad │ │ │3. Clubul Sportiv Municipal Piteşti │ │ │4. Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung │ │ │5. Sport Club Municipal Bacău │ │ │6. Clubul Sportiv Municipal Oneşti │ │ │7. Clubul Sportiv "Crişul" Oradea │ │ │8. Clubul Sportiv Municipal Bistriţa │ │ │9. Clubul Sportiv Botoşani │ │ │10. Clubul Sportiv Municipal Braşov │ │ │11. Clubul Sportiv Municipal Brăila │ │ │12. Clubul Sportiv Municipal Buzău │ │ │13. Clubul Sportiv Municipal Reşiţa │ │ │14. Clubul Sportiv Municipal Călăraşi │ │ │15. Clubul Sportiv Municipal │ │ │Cluj-Napoca │ │ │16. Clubul Sportiv "Farul" Constanţa │ │ │17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu │ │ │Gheorghe │ │ │18. Clubul Sportiv Târgovişte │ │ │19. Clubul Sportiv Municipal Craiova │ │ │20. Clubul Sportiv Municipal "Dunărea"│ │ │Galaţi │ │ │21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu │ │ │22. Clubul Sportiv "Pandurii"Târgu Jiu│ │ │23. Sport Club Miercurea-Ciuc │ │ │24. Clubul Sportiv Municipal Iaşi │ │ │25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare│ │ │26. Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu │ │ │Mureş │ │ │27. Clubul Sportiv "Ceahlăul" │ │ │Piatra-Neamţ │ │ │28. Clubul Atletic Roman │ │ │29. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploieşti│ │ │30. Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia │ │ │31. Clubul Sportiv Satu Mare │ │ │32. Clubul Sportiv Municipal Zalău │ │ │33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu │ │ │34. Clubul Sportiv Municipal Suceava │ │ │35. Clubul Sporturilor Tehnico- │ │ │Aplicative Suceava │ │ │36. Clubul Sportiv "Teleorman" │ │ │Alexandria │ │ │37. Clubul Sportiv Municipal Timişoara│ │ │38. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu"│ │ │Tulcea │ │ │39. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui │ │ │40. Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu │ │ │Vâlcea │ │ │41. Clubul Sportiv "Unirea" Focşani │ │ │42. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucureşti│ │ │43. Clubul Sportiv Şcolar "Triumf" │ │ │Bucureşti │ │ │44. Clubul Central de Şah Bucureşti │ │ │45. Clubul Sporturilor Tehnico- │ │ │Aplicative Bucureşti │ │ │46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta- │ │ │Turnu Severin │ │ │47. Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra │ │ │Dornei │ │ │48. Sport Club Municipal Deva │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │III. Complexuri sportive naţionale │venituri proprii şi subvenţii de la │ │1. Complexul Sportiv Naţional │bugetul de stat │ │"Lia Manoliu" Bucureşti │ │ │2. Complexul Sportiv Naţional Snagov │ │ │3. Complexul Sportiv Naţional "Nicolae│ │ │Navasart" Snagov │ │ │4. Complexul Sportiv Naţional Poiana │ │ │Braşov │ │ │5. Complexul Sportiv Naţional Bascov │ │ │6. Complexul Sportiv Naţional Orşova │ │ │7. Complexul Sportiv Naţional Piatra │ │ │Arsă │ │ │8. Complexul Sportiv Naţional "Sala │ │ │Polivalentă" Bucureşti │ │ │9. Complexul Sportiv Naţional Izvoru │ │ │Mureşului │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │IV. Centrul Naţional de Formare şi │venituri proprii şi subvenţii de la │ │Perfecţionare a Antrenorilor │bugetul de stat │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │V. Muzeul Sportului │venituri proprii şi subvenţii de la │ │ │bugetul de stat │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │VI. Institutul Naţional de Cercetare │venituri proprii şi subvenţii de la │ │pentru Sport │bugetul de stat │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │VII. Casele de cultură ale studenţilor│venituri proprii şi subvenţii de la │ │şi Complexul Cultural Sportiv │bugetul de stat │ │Studenţesc "Tei" Bucureşti │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘NOTĂ:Numărul maxim de posturi prevăzut pentru unităţile cuprinse la pct. I-VII este de 3.361.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 775 din 28 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010, conform pct. 14 al articolului unic din acelaşi act normativ.--------