REGULAMENT din 18 noiembrie 2009 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.(actualizat până la data de 10 august 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 25 noiembrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 august 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 352 din 14 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 808 din 4 august 2010.REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.  +  Capitolul IDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. (2) I.S.C. administrează bunuri din domeniul public şi privat al statului, iar patrimoniul instituţiei la data de 31 mai 2010 este în sumă de 138.307.585 lei.  +  Articolul 2I.S.C. îşi desfăşoară activitatea de inspecţie şi control în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.  +  Articolul 3I.S.C. este, potrivit legii, organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a construcţiilor şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii.  +  Articolul 4 (1) I.S.C. este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, achitând anual cotizaţia aferentă din bugetul propriu, precum şi al Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, de pe lângă Comisia Europeană. (2) În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: a) construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hotelurile, sediile instituţiilor publice etc. - şi instalaţiile aferente acestora, drumurile, căile ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora; b) fază determinantă - stadiul fizic după care o lucrare de construire ajunsă în aceasta nu mai poate continua fără o analiză având la bază concluzii formulate în scris de către beneficiar, proiectant şi executant şi care se avizează, după caz, de reprezentantul local al I.S.C.; c) intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării ori demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor lit. a); d) verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele esenţiale specificate au fost îndeplinite.  +  Capitolul IIAtribuţii  +  Articolul 5I.S.C. are următoarele atribuţii: a) exercită controlul statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, exploatare şi postutilizare a construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, prin verificări şi inspecţii la factorii implicaţi; b) exercită controlul statului asupra organelor de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; c) exercită controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; d) exercită controlul statului privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; e) avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise; f) participă la toate fazele determinante ale construcţiilor stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi la cele prevăzute de proiectant, pe care le avizează odată cu luarea în evidenţă a lucrării, potrivit legii, scop în care verifică dacă sunt îndeplinite de către factorii implicaţi condiţiile tehnice din proiectele şi reglementările tehnice aplicabile şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazurile îndeplinirii acestora; g) verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, de producere agregate şi de mixturi asfaltice; h) emite, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente; i) verifică existenţa şi funcţionarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice/juridice cu activitate în construcţii; j) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiilor; k) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice; l) verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice; m) pentru protejarea vieţii oamenilor, I.S.C. stabileşte în sarcina proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz, efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel sau încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor; n) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, cu laboratoare de încercări, în vederea elaborării de rapoarte de expertiză, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare etc., necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, izolarea termică a acestora, punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente, precum şi la verificarea calităţii produselor pentru construcţii; o) dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analiză şi încercări acreditate, în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate; în scopul fundamentării concluziilor controalelor, I.S.C. se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare; p) propune autorităţilor competente suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătatea acestora; q) autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; r) suspendă sau anulează autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice; s) autorizează diriginţii de şantier din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; t) suspendă sau anulează autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice; u) propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii; v) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare; w) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin decizie a inspectorului general de stat, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C.; x) iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, proiecte de acte normative în domeniile de activitate şi în domeniile conexe; y) asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice; z) publică procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate, în condiţiile legii; aa) elaborează sinteze şi evaluări privind rezultatele activităţii de control desfăşurate cu privire la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu; bb) constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii şi, după caz, opreşte lucrările realizate în mod necorespunzător.  +  Articolul 6I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi prevăzute în actele normative în vigoare şi de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Capitolul IIIOrganizare  +  Articolul 7Structura organizatorică a I.S.C. şi numărul maxim de posturi aprobat sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 8 (1) I.S.C. are în structură un număr de 40 de inspectorate teritoriale în construcţii, organizate la nivel judeţean, şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov, unităţi fără personalitate juridică. (2) Structura organizatorică a unui inspectorat teritorial în construcţii, organizat la nivel judeţean, este prevăzută în anexa nr. 2, iar structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov este prevăzută în anexa nr. 3. (3) Localităţile în care au sediul I.S.C. - aparatul central, inspectoratele teritoriale în construcţii, organizate la nivel judeţean, şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 9Statul de funcţii şi personal se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.  +  Capitolul IVOrganele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de Consiliul de conducere, compus din 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Conducerea executivă a I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C., cu rang de secretar de stat, care este şi preşedintele Consiliului de conducere, numit prin decizie a primului-ministru. (3) Secretarul Consiliului de conducere se stabileşte prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C.  +  Articolul 11Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe: a) avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea şi completarea prezentului regulament şi le înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; b) aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare; c) aprobă Regulamentul intern al I.S.C.; d) avizează proiectul de buget al I.S.C. pentru a fi transmis şi inclus în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite şi asigură execuţia acestuia după aprobare; e) aprobă propunerile privind programul anual de investiţii al I.S.C., care urmează a fi incluse în proiectul de buget al instituţiei; f) aprobă închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; g) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.; h) aprobă cuantumul taxelor pentru autorizarea diriginţilor de şantier şi a laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii; i) aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune un nivel ridicat de cunoştinţe de specialitate, care excedează competenţelor specifice personalului propriu, încheierea unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C.; j) poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atribuţiile sale preşedintelui acestuia sau altor persoane cu funcţii de conducere; k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra bunurilor proprietate a statului aflate în patrimoniul I.S.C. ori, după caz, aprobă transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra bunurilor proprietate a I.S.C., cu respectarea prevederilor legale în vigoare; l) exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau ordinelor ministrului dezvoltării regionale şi turismului.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau la solicitarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar. (2) Şedinţele Consiliului de conducere sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de preşedinte. (3) Şedinţele Consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.  +  Articolul 13Inspectorul general de stat al I.S.C., în calitate de preşedinte al Consiliului de conducere, are următoarele atribuţii şi competenţe: a) convocă şedinţele Consiliului de conducere; b) prezidează desfăşurarea şedinţelor Consiliului de conducere; c) semnează hotărârile Consiliului de conducere, în baza consemnărilor din procesul-verbal al şedinţei, asumate de către membrii Consiliului de conducere.  +  Articolul 14Inspectorul general de stat al I.S.C. are următoarele atribuţii şi competenţe: a) conduce întreaga activitate executivă a I.S.C.; b) emite decizii, în condiţiile legii; c) stabileşte organizarea internă a inspectoratelor teritoriale în construcţii; d) numeşte şi revocă directorii inspectoratelor teritoriale în construcţii, în condiţiile legii; e) emite decizii privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de execuţie şi auxiliar din cadrul I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare; f) repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial în construcţii; g) aprobă, prin decizie, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare; h) dispune, conform atribuţiilor, suspendarea autorizaţiilor emise de I.S.C. pentru diriginţii de şantier; i) propune suspendarea unor agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor; j) poate delega o parte din atribuţii directorului general, secretarului general sau directorilor, în limita mandatului dat; k) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C., avizată de Consiliul de conducere, pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite; l) exercită orice alte atribuţii care îi revin prin hotărârile Consiliului de conducere, prin ordinele ministrului dezvoltării regionale şi turismului, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare;  +  Articolul 15I.S.C. are un secretar general, numit şi salarizat în condiţiile legii, care asigură coordonarea direcţiilor şi compartimentelor prevăzute în anexa nr. 1 şi care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul intern, precum şi orice alte atribuţii stabilite de inspectorul general de stat al I.S.C.  +  Capitolul VBugetul I.S.C.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.C. se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Inspectorul general de stat al I.S.C. are calitatea de ordonator terţiar de credite, potrivit legii.  +  Articolul 17Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, al amenajării teritoriului, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a construcţiilor şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism.  +  Capitolul VIPersonalul  +  Articolul 18 (1) Personalul I.S.C. este personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Numirea şi promovarea personalului de conducere se fac prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C., în condiţiile legii.  +  Articolul 19Personalul tehnic de specialitate al I.S.C. are atribuţii de inspecţie şi control, în baza reglementărilor legale în vigoare şi potrivit domeniului de activitate.  +  Articolul 20Drepturile salariale ale personalului contractual al I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.  +  Capitolul VIIRelaţiile  +  Articolul 21În vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C. poate încheia contracte ori convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice ori juridice din ţară şi/sau din străinătate.  +  Capitolul VIIIDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, inspectorul general de stat al I.S.C. va aproba noul regulament intern al instituţiei.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.------------NOTĂ(CTCE)Organigrama se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 564 din 10 august 2010, la pagina 11, a se vedea imaginea asociată.  +  Anexa 2la regulamentSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa unui inspectorat teritorial în construcţii (organizat la nivel judeţean)*Font 9*                      ┌────────────────────┐                      │ DIRECTOR │                      └─────────┬──────────┘                                │                                │         ┌──────────────────────┼─────────────────────┬──────────────────────┐         │ │ │ │         ▼ ▼ ▼ ▼┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐│ COMPARTIMENT │ │SERVICIUL CONTROL│ │ COMPARTIMENT │ │ COMPARTIMENT ││SUPRAVEGHERE PIAŢĂ│ │ ŞI INSPECŢIE │ │ AVIZARE LUCRĂRI │ │ ECONOMIC ││ PRODUSE │ └────────┬────────┘ │PUBLICE, ACORDURI ŞI│ │ADMINISTRATIV ŞI│└──────────────────┘ │ │AUTORIZARE PERSONAL │ │ INFORMATIZARE │                                │ └────────────────────┘ └────────────────┘                                │                                │          ┌─────────────────────┼─────────────────────┐          │ │ │          ▼ ▼ ▼┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────┐│COMPARTIMENT CONTROL │ │COMPARTIMENT CONTROL│ │COMPARTIMENT││URBANISM, AMENAJAREA │ │ŞI INSPECŢIE PENTRU │ │ RECLAMAŢII ││ TERITORIULUI ŞI │ │CALITATEA LUCRĂRILOR│ │ŞI SESIZĂRI ││ AUTORIZAREA │ │ DE CONSTRUCŢII │ └────────────┘│EXECUTĂRII LUCRĂRILOR│ └────────────────────┘└─────────────────────┘  +  Anexa 3la regulamentSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov                                ┌────────────────────┐                                │ DIRECTOR │                                └─────────┬──────────┘                                          │                                          │  ┌────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐  │COMPARTIMENT AVIZARE LUCRĂRI│ │ │COMPARTIMENT ECONOMIC,│  │ PUBLICE ACORDURI ŞI │◄─────────┼───────────►│ ADMINISTRATIV ŞI │  │ AUTORIZARE PERSONAL │ │ │ INFORMATIZARE │  └────────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                          │                                          │                                          │                                          ▼     ┌─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────┬────────┬───────────┐     │ │ │ │ │ │ │ │     ▼ │ ▼ │ │ ▼ │ ▼┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ ┌───────────┐│SERVICIUL │ │ │SERVICIUL │ │ │ │SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL ││CONTROL ŞI│ │ │CONTROL ŞI│ │ │ │CONTROL ŞI│ │ │ CONTROL ŞI││INSPECŢIE │ │ │INSPECŢIE │ │ │ │INSPECŢIE │ │ │ INSPECŢIE ││ SECTOR 1 │ │ │ SECTOR 3 │ │ │ │ SECTOR 5 │ │ │Judeţ ILFOV│└──────────┘ ▼ └──────────┘ ▼ │ └──────────┘ ▼ └───────────┘          ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐          │SERVICIUL │ │SERVICIUL │ │ │SERVICIUL │          │CONTROL ŞI│ │CONTROL ŞI│ │ │CONTROL ŞI│          │INSPECŢIE │ │INSPECŢIE │ │ │INSPECŢIE │          │ SECTOR 2 │ │ SECTOR 4 │ │ │ SECTOR 6 │          └──────────┘ └──────────┘ │ └──────────┘                                             │                                             │                                             ▼         ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐         │ │ │         ▼ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ COMPARTIMENT │ │ COMPARTIMENT │ │ COMPARTIMENT │ │ SUPRAVEGHERE │ │CONTROL URBANISM, AMENAJAREA│ │RECLAMAŢII ŞI │ │PIAŢA PRODUSE │ │TERITORIULUI ŞI AUTORIZAREA │ │ SESIZĂRI │ └──────────────┘ │ EXECUTĂRII LUCRĂRILOR │ └──────────────┘                          └────────────────────────────┘  +  Anexa 4la regulamentINSPECTORATELE TERITORIALE ÎN CONSTRUCŢII(I.T.C.)┌────┬────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Structura │ Localitatea ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │I.T.C. Iaşi │Iaşi │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │I.T.C. Botoşani │Botoşani │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 3 │I.T.C. Suceava │Suceava │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 4 │I.T.C. Neamţ │Piatra-Neamţ │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 5 │I.T.C. Bacău │Bacău │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 6 │I.T.C. Vaslui │Vaslui │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 7 │I.T.C. Constanţa │Constanţa │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 8 │I.T.C. Galaţi │Galaţi │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 9 │I.T.C. Buzău │Buzău │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│10 │I.T.C. Brăila │Brăila │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│11 │I.T.C. Tulcea │Tulcea │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│12 │I.T.C. Vrancea │Focşani │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│13 │I.T.C. Prahova │Ploieşti │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│14 │I.T.C. Argeş │Piteşti │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│15 │I.T.C. Dâmboviţa │Târgovişte │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│16 │I.T.C. Ialomiţa │Slobozia │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│17 │I.T.C. Călăraşi │Călăraşi │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│18 │I.T.C. Giurgiu │Giurgiu │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│19 │I.T.C. Teleorman │Alexandria │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│20 │I.T.C. Dolj │Craiova │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│21 │I.T.C. Gorj │Târgu Jiu │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│22 │I.T.C. Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│23 │I.T.C. Olt │Slatina │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│24 │I.T.C. Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│25 │I.T.C. Timiş │Timişoara │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│26 │I.T.C. Arad │Arad │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│27 │I.T.C. Hunedoara │Deva │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│28 │I.T.C. Caraş-Severin │Reşiţa │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│29 │I.T.C. Cluj │Cluj-Napoca │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│30 │I.T.C. Bihor │Oradea │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│31 │I.T.C. Bistriţa-Năsăud │Bistriţa │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│32 │I.T.C. Maramureş │Baia Mare │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│33 │I.T.C. Sălaj │Zalău │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│34 │I.T.C. Satu Mare │Satu Mare │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│35 │I.T.C. Braşov │Braşov │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│36 │I.T.C. Alba │Alba Iulia │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│37 │I.T.C. Covasna │Sfântu Gheorghe │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│38 │I.T.C. Harghita │Miercurea-Ciuc │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│39 │I.T.C. Mureş │Târgu Mureş │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│40 │I.T.C. Sibiu │Sibiu │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│41 │I.T.C.B.I. │Bucureşti │├────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│42 │ISC - aparat central │Bucureşti │└────┴────────────────────────┴────────────────────────┘-------------Regulamentul din anexă a fost înlocuit cu Regulamentul din anexa la HOTĂRÂREA nr. 808 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 10 august 2010, conform alin. (1) al art. I din acelaşi act normativ.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Alin. (2) şi (3) ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 808 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 10 august 2010 prevăd:"Art. I.................................................................................................................... (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este de 875, prin restructurarea şi desfiinţarea, în condiţiile legii, a unui număr de 155 de posturi. (3) Încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se fac cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile categoriei de personal."------