ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 (*actualizată*)privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici(actualizată până la data de 12 aprilie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 aprilie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008 respinsă de LEGEA nr. 205 din 2 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 17 decembrie 2008 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 222 din 30 decembrie 2008 respinsă de LEGEA nr. 204 din 2 iunie 2009; LEGEA nr. 149 din 5 mai 2009; LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 31 martie 2010.Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele funcţionării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societăţilor comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi societăţilor la care statul sau o autoritate administrativă este acţionar majoritar, instituit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atribuţiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă,ţinând cont de faptul că existenţa unui regim diferenţiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncţionalităţi în derularea activităţii societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,luând în considerare specificul anumitor categorii de societăţi comerciale,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.  +  Articolul 2 (1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuţi la art.1, în baza unui contract de mandat încheiat în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de către acţionari, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităţilor publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.(2^1) În cazul regiilor autonome, obiectivele şi criteriile de performanţă se aprobă de conducătorii ministerelor, ai autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află.-----------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (3) La nivelul operatorului economic, în contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum şi creşterea productivităţii muncii, calculată potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Criteriile şi obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 3^1 (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat*), după cum urmează: a) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a autorităţilor publice centrale la care statul este acţionar unic sau majoritar, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat; b) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes judeţean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale judeţene, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv viceprimar al municipiului Bucureşti; c) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale de interes local, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar*). (2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unităţii respective.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplică până la data de 31 decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător.Art. II din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, astfel cum a fost modificat de pct. 1 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009 şi de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 12 aprilie 2010, prevede:"Art. II (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplică până la data de 31 decembrie 2010, contractele de mandat modificându-se în mod corespunzător. (2) Până la data de 31 decembrie 2010 reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1, beneficiază de o indemnizaţie de 1% din remuneraţia directorului/directorului general sau a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere. (3) În toate cazurile, orice formă de indemnizaţie suplimentară sau remuneraţie pentru activitatea depusă de reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, în cadrul oricăror organe, comitete, comisii sau orice alte asemenea structuri înfiinţate de organele constitutive ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, în temeiul legii sau al actelor constitutive, nu poate depăşi indemnizaţia de 1% prevăzută la alin. (2). (4) În cazul în care oricare dintre reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, au fost remuneraţi cu o indemnizaţie care în orice formă şi din orice motiv depăşeşte maximul prevăzut la alin. (2) şi (3), le încetează de drept contractul de mandat. În termen de 3 zile de la data încetării, conducătorul instituţiei implicate numeşte un alt reprezentant al statului."Art. III şi IV din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009 prevăd:---------------Art. III din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009 a fost abrogat de pct. 2 al art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.Art. IV (1) Până la data de 31 decembrie 2009, unica formă de remunerare a conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de forma de finanţare, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ai celor aflate în coordonarea primului-ministru o reprezintă o sumă egală cu indemnizaţia prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat din ministere, după caz. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice în cauză a căror remuneraţie depăşeşte, la data de 31 decembrie 2008, nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din minister."  +  Articolul 3^2 (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în condiţiile art. 3^1 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activităţii depuse de persoana respectivă. (2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 3^1 alin. (2).-----------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 4 (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului se diminuează proporţional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. (2) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, la sfârşitul anului sumele reţinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 5Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligaţii: a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuţiei contractelor de mandat şi pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;-----------Litera c) a art. 5 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 6Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 7 (1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (3) Indicele productivităţii muncii se poate calcula în unităţi fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporţie mai mare de 60%, drepturile salariale se acordă în condiţiile prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult decât creşterea acordată pentru societatea-mamă.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliţi alţi indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii. (6) Pentru companiile care fac servicii comunitare de utilităţi publice definite în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elabora şi aproba indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la care se pot adăuga şi alţi indicatori, la propunerea autorităţilor publice locale în subordinea cărora se află serviciile respective.-----------Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor financiar-bancare şi de asigurări, precum şi societăţii comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Articolul 9Contractele de performanţă încheiate în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează sau se modifică, după caz.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 79.________