LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect(actualizată până la data de 26 martie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 18 aprilie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 martie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de arhitect şi constituirea Ordinului Arhitecţilor din România, ca formă de organizare independentă, nonprofit, autonomă, apolitică şi de interes public.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 2 (1) Activitatea în domeniul arhitecturii este un act de cultura de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. (2) Creaţia arhitecturala este menita sa organizeze funcţional şi estetic spaţiul construit, având obligaţia de a-l insera armonios în mediul înconjurător, în respectul peisajelor naturale şi al patrimoniului imobiliar.  +  Articolul 3 (1) Potrivit legii, construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, în baza reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.------------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 4Poartă titlul de arhitect absolventul cu diplomă de licenţă sau alt document similar eliberat de instituţiile de învăţământ superior de arhitectură recunoscute de statul român.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 4^1 (1) Poartă titlul de arhitect şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni absolvenţi cu diplomă de licenţă sau alt document similar eliberat de o instituţie de învăţământ superior de arhitectură recunoscute în unul dintre statele de mai sus. (2) Poartă titlul de arhitect şi absolventul cu diplomă de licenţă sau alt document similar obţinut în cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fără frecvenţă în domeniul arhitecturii de către persoane care au dobândit nivelul minim necesar de cunoştinţe, deşi nu au fost respectate condiţiile referitoare la durata minimă a studiilor. Aceste persoane trebuie să aibă o experienţă profesională de minimum 7 ani sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură sau a unei firme de arhitectură şi să promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obţinerea diplomei de licenţă sau a altui document similar conform prevederilor alin. (1). (3) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic şi, unde este cazul, la abrevierea folosită în statul de provenienţă, în limba acelui stat. (4) Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni autorizaţi să poarte titlul de arhitect ca urmare a unui act normativ special al statului respectiv care abilitează autorităţile competente să confere acest titlu personalităţilor care s-au distins în mod deosebit prin realizări în domeniul arhitecturii vor putea utiliza acest titlu în România.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 4^2Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile în care acordarea titlului de arhitect pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni nu se realizează automat, precum şi procedura necesară în aceste cazuri.------------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 5 (1) Activitatea arhitectului în domeniile arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului constă în: a) proiectarea, consilierea, asistenţa tehnică şi supravegherea lucrărilor de construcţii, restaurări de monumente, peisagistică, design, amenajări şi decoraţiuni interioare, scenografie şi alte asemenea activităţi; b) studiul, cercetarea, planificarea, consilierea şi reglementarea specifică în domeniile arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, construcţiilor, utilizării materialelor de construcţie şi tehnologiilor specifice; c) verificarea, avizarea, aprobarea, controlul şi expertiza tehnică a proiectelor de arhitectură.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Practica arhitecturii este un act complex de creaţie tehnica şi estetica şi de furnizare de servicii, care se realizează prin întocmirea de proiecte, coordonarea studiilor şi documentaţiilor conexe întocmite de alţi specialişti, studii, teme şi programe de cercetare, proiectare şi concursuri, documentaţii tehnice, machete, relevee şi alte asemenea activităţi.  +  Capitolul II Exercitarea profesiei de arhitect  +  Secţiunea 1 Dobândirea şi exercitarea dreptului de semnătura  +  Articolul 6Exercitarea profesiei de arhitect se face atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public, conform prevederilor legale.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 7 (1) Dreptul de semnătură implică asumarea de către persoana care îl exercită a întregii responsabilităţi profesionale faţă de client şi autorităţile publice cu privire la calitatea soluţiilor propuse, cu respectarea legislaţiei în domeniu.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Dreptul de semnătura se exercită olograf, cu menţionarea în clar a numelui, prenumelui şi a numărului de înregistrare în Tabloul Naţional al Arhitectilor. Lucrările colective trebuie să poarte semnătura tuturor arhitectilor care au contribuit la elaborarea lor. (3) Exercitarea dreptului de semnătură implică independenţă în luarea deciziilor cu caracter profesional.------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 8 (1) Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură. (2) Arhitectul şi conductorul arhitect dobândesc drept de semnătură, acordat de către Ordinul Arhitecţilor din România, dacă îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu profesional. Dobândirea dreptului de semnătură atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul Naţional al Arhitecţilor. (3) Condiţia de onorabilitate prevăzută la alin. (2) se consideră a fi îndeplinită: a) dacă arhitectului solicitant al dreptului de semnătură nu i-a fost interzisă definitiv sau temporar exercitarea profesiei prin hotărâre judecătorească definitivă, ca pedeapsă complementară pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu exercitarea profesiei; b) dacă arhitectul solicitant al dreptului de semnătură nu a săvârşit abateri disciplinare care au fost sancţionate de Ordinul Arhitecţilor din România cu retragerea definitivă a dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi. (4) Dreptul de semnătură al conductorilor arhitecţi se exercită pe teritoriul României şi este limitat la categoriile de lucrări pentru care legea recunoaşte acest drept. (5) Dobândirea dreptului de semnătură se face în baza unei cereri adresate Ordinului Arhitecţilor din România, însoţită de copia diplomei la care se face referire la art. 4, respectiv la art. 4^1 , cazierul judiciar şi dovada efectuării stagiului profesional, împreună cu portofoliul cuprinzând lucrările la care solicitantul a colaborat în perioada de stagiu. (6) Procedura de acordare a dreptului de semnătură trebuie finalizată în termen de maximum 3 luni de la data prezentării documentaţiei complete de către solicitant.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 8^1 (1) Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4^1 sau 4^2 referitoare la deţinerea titlului de arhitect vor dobândi drept de semnătură în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, cu respectarea prevederilor art. 8. (2) Arhitecţii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni care au dreptul de a exercita profesia de arhitect în unul dintre aceste state şi nu solicită stabilirea în România, ci doar dreptul de a presta temporar servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României vor dobândi drept de semnătură prin înregistrarea automată şi temporară la Ordinul Arhitecţilor din România, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii pe perioada prestării de servicii. Documentele necesare înregistrării în acest caz sunt: a) declaraţie cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate, dacă acestea implică execuţia unor proiecte pe teritoriul României; b) certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenienţă, care să ateste dreptul solicitantului de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia; acest certificat trebuie să fie prezentat la cel mult 12 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de provenienţă; c) certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenienţă, care să ateste faptul că solicitantul deţine acele diplome sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislaţiei europene în domeniu. (3) Ordinul Arhitecţilor din România va accepta ca dovadă de onorabilitate un document emis cetăţeanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene de către autoritatea competentă din statul de provenienţă a acestuia; acest document trebuie să fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de provenienţă. (4) Pentru dobândirea dreptului de semnătură, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European sau cetăţenii elveţieni vor prezenta un certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenienţă, care atestă efectuarea unei perioade corespunzătoare de stagiu sau experienţă profesională adecvată cu o durată echivalentă stagiului în statul respectiv şi care conferă acestora aceleaşi drepturi ca şi cetăţenilor români care au efectuat stagiul. (5) Ordinul Arhitecţilor din România va pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţii privind legislaţia naţională specifică şi Codul deontologic al profesiei de arhitect.------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 8^2Condiţiile în care arhitecţii cetăţeni ai altor state în afara celor la care se face referire la art. 4^1 pot dobândi drept de semnătură în România şi pot cere înscrierea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor vor fi stabilite, în condiţii de reciprocitate, prin convenţii încheiate de statul român cu statele respective.------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 9 (1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură arhitectul absolvent, potrivit prevederilor art. 4, îşi poate desfăşura activitatea profesională ca stagiar pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile legii, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură. (2) După împlinirea perioadei de stagiu prevăzute la alin. (1), arhitecţii stagiari pot primi drept de semnătură în condiţiile art. 8 sau ale art. 8^1 , după caz. (3) Pentru absolvenţii de arhitectură cu diplomă de master sau doctor în domeniu, durata stagiului se reduce la un an.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 10Arhitecţii stagiari pot semna în perioada stagiaturii studii, planuri şi proiecte proprii, care nu presupun eliberarea unei autorizaţii de construire.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 11Exercitarea dreptului de semnătura, potrivit prezentei legi, este incompatibilă cu situaţiile în care: a) arhitectul îndeplineşte pentru acelaşi proiect funcţia de verificator, de expert sau de consilier ales în cadrul administraţiei publice implicate în procesul de avizare sau de autorizare; b) arhitectul este funcţionar public în cadrul autorităţii administraţiei publice centrale sau locale care are în competenţa avizarea, autorizarea şi controlul lucrării în cauza.  +  Articolul 12Constituie infracţiune şi se sancţionează, potrivit art. 281 din Codul penal, exercitarea dreptului de semnătura fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Secţiunea a 2-a Modalităţi de exercitare a profesiei de arhitect  +  Articolul 13 (1) Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societăţilor comerciale de proiectare sau altor forme de asociere constituite conform legii.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Indiferent de formele de exercitare a profesiei precizate la alin. (1), arhitecţii cu drept de semnătură pot dobândi calitatea de proiectant general.------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitecţii cu drept de semnătura pot angaja salariaţi. (4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care nu au în cadrul personalului un arhitect cu drept de semnătură şi care desfăşoară activităţi de proiectare, au obligaţia ca, pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism şi a proiectelor de arhitectură supuse aprobării sau autorizării, să folosească pe baze contractuale serviciile unui arhitect cu drept de semnătură.------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 14 (1) Modalitatea de exercitare a profesiei se declară de către arhitect şi se înregistrează la Ordinul Arhitecţilor din România.------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Birourile individuale se pot asocia prin contract. (3) Raporturile contractuale se stabilesc între biroul individual şi client sau, în cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc între unul dintre birourile individuale implicate şi client.------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile arhitectilor cu drept de semnătura  +  Articolul 16Arhitectul cu drept de semnătura are următoarele drepturi: a) sa elaboreze şi să semneze documentele prevăzute la art. 3 alin. (2); b) sa verifice în timpul execuţiei lucrării conformitatea acesteia cu autorizaţia emisă, chiar dacă asistenţa tehnica nu i-a fost încredinţată; c) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta. Ordinul Arhitecţilor din România, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Culturii şi Cultelor, stabileşte lista onorariilor de referinţă, care vor fi puse la dispoziţia oricărui client;------------Litera c) a art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. d) sa introducă în contractul încheiat cu clientul clauze privind protecţia dreptului de autor.  +  Articolul 17Arhitectul cu drept de semnătura are următoarele obligaţii: a) sa cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect; b) să respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect şi Regulamentul Ordinului Arhitecţilor din România;------------Litera b) a art. 17 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. c) să facă cunoscută clientului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de lege; d) să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale; e) să îşi asume, prin exercitarea dreptului de semnătura, întreaga responsabilitate profesională faţă de client şi autorităţi, manifestand conştiinciozitate şi probitate profesională; f) să servească interesele clientului în acord cu interesul public şi cu exigenţele profesionale;------------Litera f) a art. 17 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea şi încetarea dreptului de semnătura. Radierea din Tabloul Naţional al Arhitectilor  +  Articolul 18Dreptul de semnătura se suspenda: a) temporar, la cererea persoanei înscrise; b) după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor anuale către Ordinul Arhitecţilor din România, până la achitarea lor integrală;------------Litera b) a art. 18 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. c) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă; d) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.  +  Articolul 19 (1) Dreptul de semnătura încetează: a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul dreptului de semnătura; b) dacă persoana înscrisă a fost condamnata definitiv pentru o faptă prevăzută de lege, în legătură directa cu exercitarea dreptului de semnătura, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă. (2) Încetarea dreptului de semnătură atrage pierderea calităţii de membru al Ordinului Arhitecţilor din România şi radierea din Tabloul Naţional al Arhitecţilor.------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Capitolul III Ordinul Arhitectilor din România  +  Secţiunea 1 Forurile de conducere şi comisiile Ordinului Arhitectilor din RomâniaAtribuţiile şi organizarea Ordinului Arhitecţilor din România------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 20 (1) Ordinul Arhitecţilor din România, denumit în continuare Ordinul, se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă. Ordinul are rolul de a reprezenta şi ocroti, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de arhitect.------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Ordinul Arhitectilor din România are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizat cu filiale în teritoriu. Activitatea lui se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări culturale, ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii legale, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii. (3) Din Ordin fac parte arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu sau fără drept de semnătură, urbanişti fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condiţiile legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi, stagiarii şi orice deţinător al titlului de arhitect, la cererea acestora.------------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (4) Prezenta lege nu limitează dreptul de libera aderare a arhitectilor la alte forme de asociere profesională. (5) Ordinul are obligaţia de a publică anual, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Tabloul Naţional al Arhitecţilor, Regulamentul Ordinului Arhitecţilor din România, Codul deontologic al profesiei de arhitect şi lista onorariilor de referinţă.------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 21 (1) Ordinul Arhitectilor din România are următoarele atribuţii: a) protejeaza şi promovează calitatea produsului de arhitectura şi urbanism; b) urmăreşte exercitarea competenţa şi calificată a profesiei în respectul codului deontologic al acesteia; c) propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor; d) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale; e) acordă arhitecţilor dreptul de semnătură şi gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor.------------Litera e) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Atribuţia Ordinului Arhitectilor din România privind acordarea dreptului de semnătura nu poate fi exercitată de nici o alta instituţie sau asociaţie profesională.  +  Articolul 22Drepturile şi obligaţiile membrilor Ordinului Arhitectilor din România se stabilesc prin regulamentul acestuia.  +  Articolul 23 (1) Forurile de conducere ale Ordinului Arhitectilor din România sunt: a) Conferinţa naţionala; b) Consiliul naţional;------------Litera b) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. c) Colegiul director; d) preşedintele Ordinului. (2) Persoanele alese în Consiliul naţional, în Colegiul director sau ca preşedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 24Conferinţa naţională a Ordinului este constituită din membri delegaţi, cu drept de reprezentare proporţională, ai filialelor teritoriale. Filiala teritorială va asigura participarea la Conferinţa naţională a Ordinului cel puţin a unui reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filială.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 25 (1) Conferinţa naţionala a Ordinului Arhitectilor din România are următoarele atribuţii: a) adopta şi modifica Regulamentul Ordinului, codul deontologic al profesiei şi regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale; b) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului; c) alege şi revoca preşedintele Ordinului; d) alege şi revocă membrii Consiliului naţional al Ordinului;------------Litera d) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. e) alege membrii comisiilor de cenzori şi de disciplina la nivel naţional, precum şi membrii altor comisii de specialitate;------------Litera f) a alin. (1) al art. 25 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. g) adopta hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare;------------Litera h) a alin. (1) al art. 25 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. i) aprobă valoarea onorariilor de referinţă şi a cotizaţiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului, după caz.------------Litera i) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Conferinţa naţională a Ordinului este legal constituită la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, după cel puţin două săptămâni, Conferinţa naţională este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi.------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 26 (1) Între reuniunile Conferinţei naţionale, activitatea Ordinului va fi coordonată de Consiliul naţional, două treimi din numărul membrilor acestuia trebuind să fie arhitecţi cu drept de semnătură. (2) Componenţa Consiliului naţional va asigura reprezentativitatea proporţională a membrilor filialelor teritoriale. (3) Fiecare filială teritorială stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 27 (1) Preşedintele Ordinului Arhitectilor din România, ales dintre arhitecţii cu drept de semnătura, reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu alte persoane fizice şi juridice sau cu autorităţi din România şi din străinătate, putând sa încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte. De asemenea, preşedintele conduce lucrările Conferintei naţionale şi ordonanţează cheltuielile bugetare ale Ordinului. (2) Vicepreşedinţii Ordinului Arhitectilor din România sunt inlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa naţionala.  +  Articolul 28 (1) Activitatea curenta a Ordinului Arhitectilor din România este coordonata de Colegiul director. (2) Colegiul director este ales cu votul majorităţii membrilor Consiliului naţional.------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (3) Cel puţin două treimi din numărul membrilor Colegiului director trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătura.  +  Articolul 29Forurile de conducere, comisiile Ordinului Arhitectilor din România şi conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majorităţii participanţilor cu drept de vot.  +  Articolul 30Organizarea şi funcţionarea Ordinului Arhitectilor din România vor fi stabilite prin Regulamentul Ordinului, aprobat de Conferinţa naţionala.  +  Secţiunea a 2-a Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România  +  Articolul 31 (1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 50 de membri, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa prin liberă asociere filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitecţii domiciliaţi în raza teritorială a judeţului.------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 50 de membri, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea arhitecţilor cu domiciliile în judeţe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două sau mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singură filială a Ordinului.------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili: a) oraşul de reşedinţa a filialei teritoriale şi sediul acesteia; b) forurile de conducere ale filialei.  +  Articolul 32La înfiinţarea lor filialele teritoriale îşi vor elabora propriile regulamente în baza regulamentului-cadru la nivel naţional, aprobat de Conferinţa naţionala a Ordinului Arhitectilor din România.  +  Secţiunea a 3-a Tabloul Naţional al Arhitectilor  +  Articolul 33 (1) Pentru centralizarea evidentei arhitectilor din întreaga ţara se înfiinţează Tabloul Naţional al Arhitectilor, document care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (2) al art. 33 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.------------Alin. (3) al art. 33 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (4) Tabloul Naţional al Arhitecţilor va cuprinde arhitecţi cu drept de semnătură şi conductori arhitecţi cu drept de semnătură şi va fi organizat pe specializări.------------Alin. (4) al art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (5) Înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor permite exercitarea profesiei în întreaga ţară.------------Alin. (5) al art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 34 (1) Ordinul Arhitectilor din România, inclusiv filialele sale teritoriale, are obligaţia sa furnizeze terţilor orice informaţie legată de datele înregistrate în Tabloul Naţional al Arhitectilor sau în tablourile arhitectilor. (2) Tablourile arhitectilor vor evidenţia şi modalitatea în care persoanele înscrise îşi exercită profesia. (3) Ordinul Arhitectilor din România sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui înscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care îl privesc, înregistrate în tablourile arhitectilor.  +  Secţiunea a 4-a Răspunderea disciplinară  +  Articolul 35 (1) Membrii Ordinului Arhitectilor din România răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotărârilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu profesia sau în afară acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului. (2) Sancţiunile disciplinare sunt: a) avertismentul; b) votul de blam; c) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a dreptului de semnătura; d) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a calităţii de membru al Ordinului Arhitectilor din România;------------Litera e) a alin. (2) al art. 35 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.------------Litera f) a alin. (2) al art. 35 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se aplică de către colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplina. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) se aplică de Consiliul naţional al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplină, în baza hotărârii comisiei de disciplină la nivel naţional.------------Alin. (4) al art. 35 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (5) Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), se poate formula contestaţie la Comisia naţionala de disciplina în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. (6) Împotriva hotărârii Comisiei naţionale de disciplina, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinară prevăzută la alin. (2), se poate formula contestaţie la instanţa judecătorească de contencios administrativ competenţa în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. (7) În condiţiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la săvârşirea lor.------------Alin. (7) al art. 35 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 36 (1) Comisiile de disciplina ale Ordinului Arhitectilor din România sunt organe cu activitate jurisdicţională şi se organizează la nivel naţional şi teritorial pentru fiecare filiala. (2) Comisia naţionala de disciplina este alcătuită din 5 arhitecţi cu minimum 10 ani vechime, din care în mod obligatoriu 3 arhitecţi cu drept de semnătura. (3) Comisia de disciplina alege un preşedinte din rândul membrilor săi. (4) Hotărârile comisiilor de disciplina se validează cu majoritate simpla de voturi. (5) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Regulamentul Ordinului Arhitectilor din România şi se completează cu prevederile Codului de procedura civilă.  +  Articolul 37După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului de semnătura sau a calităţii de membru al Ordinului Arhitectilor din România cel în cauza poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere o noua cerere nu poate fi făcuta decât după un an.  +  Articolul 38În cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţa hotărâri definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semnătura pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplica sancţiunea complementara a interdicţiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotărârii va fi comunicată filialei Ordinului Arhitectilor din România, organizată la nivel teritorial, pentru a opera radierea din tabloul arhitectilor în raza căruia îşi are domiciliul.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 39------------Alin. (1) al art. 39 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004. (2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi toţi arhitecţii cu diploma de licenţa sau asimilată, eliberata de instituţiile de învăţământ superior de arhitectura cu durata studiilor de minimum 5 ani, vor obţine, în baza unor cereri, înscrierea în Ordinul Arhitectilor din România şi în tabloul arhitectilor din raza filialei unde îşi au domiciliul şi vor putea exercita dreptul de semnătura, indiferent de vechimea în profesie.  +  Articolul 40 (1) Poarta titlul de conductori arhitecţi absolvenţii cu diploma eliberata de instituţii de învăţământ superior de arhitectura acreditate de statul român, cu durata studiilor de minimum 3 ani. (2) Conductorii arhitecţi, absolvenţi cu diploma ai instituţiilor de învăţământ superior de arhitectura cu durata studiilor de minimum 3 ani, pot cere înscrierea în una dintre filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România, în a căror rază îşi au domiciliul. (3) Conductorii arhitecţi, absolvenţi cu diploma până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi absolvenţii din următorii 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pot primi drept de semnătura limitat la categoriile de lucrări pentru care legea recunoaşte acest drept. (4) Tehnicienii arhitecţi, absolvenţi ai Şcolii Tehnice de Arhitectură şi Construcţia Oraşelor - STACO - până în anul 1973 inclusiv, cu o practică profesională de cel puţin 7 ani, care, prin completarea studiilor, dobândesc diploma de conductor arhitect, vor primi drept de semnătură fără efectuarea unei alte perioade de practică profesională.------------Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 41În vederea protejării dreptului de autor membrii Ordinului Arhitectilor din România pot cere înregistrarea studiilor, planurilor şi proiectelor elaborate într-o evidenta specială la Ordin, primind astfel data certa.  +  Articolul 42După 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru toţi cei care vor exercita profesia de arhitect fără sa îndeplinească prevederile acesteia vor fi propuse sancţiuni disciplinare, administrative sau plângere penală, după caz.  +  Articolul 43 (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, un comitet de iniţiativa format din reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din domeniu asigura convocarea Conferintei naţionale de constituire a Ordinului Arhitectilor din România. (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Conferinţa naţionala va adopta Regulamentul-cadru al Ordinului Arhitectilor din România şi Codul deontologic al profesiei de arhitect şi va stabili onorariile minime potrivit art. 16.  +  Articolul 44Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Arhitectilor din România, înfiinţată prin Decretul-lege nr. 127/1990 privind unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitectilor din România şi a asociaţiilor teritoriale ale arhitectilor, va pune la dispoziţie acestuia banca sa de date, cuprinsă în Registrul Naţional al Arhitectilor, evidenta membrilor şi întreaga arhiva.  +  Articolul 45În cazul licitaţiilor şi al concursurilor de soluţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului, cel puţin o treime din numărul membrilor comisiei de evaluare sau ai juriului trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură, dintre care un reprezentant al Ordinului şi un reprezentant al unei instituţii de învăţământ superior de arhitectură acreditate de statul român.------------Art. 45 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 25 iulie 2002, care modifică art. 85 din ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.  +  Articolul 46^1În termen de 3 luni*) de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde:_________*) Termenul de 3 luni curge de la data publicării Legii nr. 43/2004în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 23 martie 2004. a) metodologia de recunoaştere automată a diplomelor de licenţă şi a altor documente similare eliberate de instituţiile de învăţământ superior de arhitectură, recunoscute de statul român sau de statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Spaţiului Economic European şi de Confederaţia Elveţiană; b) metodologia şi instituţiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obţinerii dreptului de semnătură în conformitate cu prevederile art. 8 şi 8^1 ; c) autoritatea abilitată să emită documentele necesare arhitecţilor cetăţeni români care doresc să exercite profesiunea în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.------------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 46^2 (1) Prevederile art. 4, 4^1 şi 8^1 , precum şi cele care fac trimitere la acestea se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor elveţieni de la data aderării României la Uniunea Europeană. (2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor elveţieni li se vor recunoaşte calificările profesionale prin echivalarea studiilor, potrivit legii.------------Art. 46^2 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 23 martie 2004.  +  Articolul 47 (1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------