ORDIN nr. 369 din 22 aprilie 2010pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 369 din 22 aprilie 2010
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 61 din 12 iulie 2010
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 291 din 20 iulie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 29 iulie 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. Cs.A. 3.711 din 19 aprilie 2010 din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, şi prevederile art. 2 şi 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor/comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv prin Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, precum şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi punctele de inspecţie la frontieră, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke Attilap. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru SiguranţaAlimentelor,Corneliu CeicăPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin Cerbulescu  +  Anexa NORME METODOLOGICEprivind introducerea pe piaţă a alimentelor la cares-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe  +  Articolul 1 (1) Adăugarea de vitamine, minerale şi alte substanţe în alimente se supune prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare. (2) Ministerul Sănătăţii este autoritatea naţională competentă pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 .  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 , producătorul sau persoana care vrea să introducă pe piaţă alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe: a) va notifica respectiva introducere pe piaţă la Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin transmiterea on-line a modelului de etichetă utilizat pentru produsul respectiv; b) va notifica retragerea produsului de pe piaţă la Institutul Naţional de Sănătate Publică. (2) Personalul de specialitate desemnat prin decizie de către conducătorul instituţiei prevăzute la alin. (1) are următoarele atribuţii: a) primeşte notificările privind introducerea pe piaţă a alimentelor care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 , în vederea analizării conformităţii cu cerinţele acestui regulament; b) publică lunar pe site-ul oficial al Ministerului Sănătăţii lista notificărilor primite; c) în cazul neconformităţii cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 , informează producătorul sau persoana care vrea să introducă pe piaţă alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe, în termen de 30 de zile de la primirea notificării. (3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordinului, producătorul sau persoana care a introdus pe piaţă alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe va notifica respectiva introducere pe piaţă la Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin depunerea unui model de etichetă utilizat pentru produsul respectiv.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor iau măsurile necesare pentru monitorizarea alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe şi pentru furnizarea, până la data de 1 iulie 2012, către Comisia Europeană a informaţiilor privind evoluţia pieţei de produse alimentare la care au fost adăugate vitamine şi minerale, consumul acestora, aportul de nutrienţi pentru populaţie şi modificarea obiceiurilor alimentare, precum şi adăugarea altor substanţe şi, de asemenea, eventuale propuneri de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 .  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) în cazul în care nu există prevederi la nivel comunitar, notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre adoptarea unor noi reglementări naţionale cu privire la adaosul obligatoriu de vitamine şi minerale la anumite categorii de alimente sau interzicerea ori restricţionarea utilizării altor substanţe pentru producerea anumitor alimente, precum şi măsurile urmărite, oferind justificarea lor; b) în cazul în care există motive serioase de a considera că un anumit produs dăunează sănătăţii umane, cu toate că acesta corespunde prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 , poate suspenda sau restricţiona provizoriu aplicarea respectivelor prevederi pe teritoriul României şi informează celelalte state membre şi Comisia Europeană privind produsul respectiv, justificând decizia; c) transmite către Comisia Europeană, până la data de 1 iulie 2012, informaţiile prevăzute la art. 3; d) avizează publicitatea alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe.  +  Articolul 5Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 se face de către: a) specialiştii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru controlul respectării prevederilor privind etichetarea alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe la comercializare; b) specialiştii împuterniciţi din cadrul Ministerului Sănătăţii:1. pentru controlul respectării prevederilor referitoare la tipurile de vitamine şi minerale care se pot adăuga în produsele alimentare;2. pentru suspendarea şi restricţionarea temporară a introducerii pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe, în cazul în care se consideră că acestea dăunează sănătăţii umane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 ; c) specialiştii din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor:1. pentru controlul alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe care fac obiectul activităţii de importexport şi/sau de comerţ intracomunitar;2. pentru controlul respectării prevederilor privind alimentele, conform Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare.-------