ORDIN nr. 1.480 din 19 octombrie 2006 (*actualizat*)privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti(actualizat până la data de 8 iulie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 25 octombrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 8 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 151 din 6 iulie 2010.Având în vedere dispoziţiile art. 83 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în condiţiile prezentului ordin.  +  Articolul 2Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, denumită în continuare Convenţie, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere româneşti. (2) Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaştere reciprocă a permiselor de conducere se face conform condiţiilor prevăzute în aceste tratate.  +  Articolul 4Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România.  +  Articolul 5Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost emise în statele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, următoarele categorii de documente: a) permisele de conducere internaţionale; b) permisele de conducere a căror valabilitate a expirat; c) permisele de conducere de elev conducător; d) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din actul normativ menţionat.  +  Articolul 6 (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, următoarele documente: a) permisul de conducere străin în original şi traducerea legalizată în limba română a acestuia; b) documentul de identitate al solicitantului în original şi în copie, respectiv:b(1) paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetăţenilor străini;b(2) paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români; c) fişa deţinătorului permisului de conducere, al cărei model se stabileşte de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă; d) fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia "APT CONDUCĂTOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat; e) certificatul de cazier judiciar; f) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori străin sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce; g) dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere. (2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României. (3) În cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere străin, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi valabilităţii permisului de conducere de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului aparţinător. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate.  +  Articolul 7 (1) După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere, se restituie solicitantului documentul de identitate şi i se eliberează o dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului şi data depunerii, numele şi prenumele solicitantului, seria şi numărul permisului de conducere, statul emitent şi categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum şi menţiunea "permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare". (2) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (1) se anulează la eliberarea permisului de conducere românesc.  +  Articolul 8 (1) Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent. (2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune următoarele documente: a) permisul de conducere străin în original, însoţit de traducerea legalizată în limba română a acestuia; b) documentul de identitate în original şi în copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe; c) fişa deţinătorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă, precum şi semnătura; d) fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule; e) dovada achitării taxelor prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere. (3) După primirea şi verificarea actelor menţionate, se restituie solicitantului documentul de identitate.  +  Articolul 8^1 (1) Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, şi permisele de conducere naţionale deţinute de personalul aflat pe teritoriul României în misiune oficială, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale, indiferent de statul emitent. (2) Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au sediul autorităţile publice care organizează misiunea. (3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, personalul prevăzut la alin. (1) depune documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) şi e), documentul de identitate sau paşaportul în original şi în copie, precum şi un document emis de către o autoritate/instituţie publică din România din care să rezulte că acesta se află în misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale. (4) După primirea şi verificarea actelor menţionate, se restituie solicitantului documentul de identitate sau paşaportul prezentat.-------------Art. 8^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 151 din 6 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 9După preschimbare, instituţia prefectului va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent permisul de conducere străin, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.  +  Articolul 10Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autorităţile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetăţeni români, în vederea încheierii, în condiţiile legii, a unor tratate bilaterale între România şi statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.  +  Articolul 11Permisele de conducere străine aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin urmează fie procedura legală anterioară, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 570/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se abrogă.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 19 octombrie 2006.Nr. 1.480.  +  Anexa 1 LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise1. Republica Africa de Sud2. Republica Albania3. Republica Armenia4. Republica Austria5. Republica Azerbaidjan6. Uniunea Bahamas7. Statul Bahrain8. Republica Belarus9. Regatul Belgiei10. Republica Bosnia şi Herţegovina11. Republica Federativă a Braziliei12. Republica Bulgaria13. Republica Cote d'Ivoire14. Republica Croaţia15. Republica Cuba16. Regatul Danemarcei17. Republica Estonia18. Republica Macedonia19. Federaţia Rusă20. Republica Finlanda21. Republica Franceză22. Georgia23. Republica Federală Germania24. Republica Elenă25. Republica Cooperatistă Guyana26. Republica Ungară27. Republica Islamică Iran28. Statul Israel29. Republica Italiană30. Republica Kazahstan31. Statul Kuwait32. Republica Letonia33. Republica Liberia34. Republica Lituania35. Marele Ducat de Luxemburg36. Regatul Maroc37. Principatul Monaco38. Statul Mongoliei39. Republica Federală Nigeria40. Regatul Norvegiei41. Republica Uzbekistan42. Republica Islamică Pakistan43. Republica Filipinelor44. Republica Polonă45. Republica Centrafricană46. Republica Moldova47. Republica Congo48. Republica Cehă49. Serenisima Republică San Marino50. Republica Senegal51. Serbia52. Republica Seychelles53. Republica Slovacă54. Republica Slovenia55. Regatul Suediei56. Confederaţia Elveţiană57. Republica Tadjikistan58. Republica Tunisiană59. Republica Turkmenistan60. Ucraina61. Republica Orientală a Uruguayului62. Republica Zimbabwe  +  Anexa 2 LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise1. Canada2. Republica Cipru3. Republica Coreea4. Republica Arabă Egipt5. Regatul Haşemit al Iordaniei6. Republica Irlanda7. Republica Islanda8. Japonia9. Republica Libaneză10. Republica Malta11. Regatul Unit al Marii Britanii12. Regatul ţărilor de Jos (Olanda)13. Republica Portugheză14. Muntenegru15. Republica Arabă Siriană16. Regatul Spaniei17. Statele Unite ale Americii18. Republica Turcia19. Republica Populară Chineză*)-------*) Permisele emise de autorităţile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere româneşti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.-------