ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 aprilie 2003 (*actualizată*)privind procedura aprobării tacite(actualizată până la data de 22 iulie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003; LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, având la baza următoarele obiective: a) înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri; b) responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor; c) impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse; d) combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei; e) promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, după caz: a) procedurilor de emitere a autorizaţiilor; b) procedurilor de reînnoire a autorizaţiilor; c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării termenului de suspendare a autorizaţiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente.  +  Articolul 2 (1) Procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul activităţilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a autorizaţiilor din domeniul siguranţei naţionale. (2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, la propunerea motivată a fiecărei autorităţi a administraţiei publice interesate, şi alte excepţii de la aplicarea procedurii aprobării tacite.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noţiunea de autorizaţie include şi avizele, licenţele, permisele, aprobările sau alte asemenea operaţiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizării; b) procedura aprobării tacite - procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii. (2) Răspunsul negativ al autorităţii administraţiei publice competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei, nu echivalează cu aprobarea tacită.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice care au competenţa de a emite autorizaţii au obligaţia de a afişa la sediul acestora şi, după caz, pe pagina proprie de internet lista autorizaţiilor cărora li se aplică procedura aprobării tacite din domeniul de activitate al autorităţilor respective, precum şi, pentru fiecare tip de autorizaţie, următoarele informaţii:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. a) formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare a acesteia; b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice; c) toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusa, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.NOTĂ C.T.C.E. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010, obligaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, se duce la îndeplinire în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii menţionate mai sus. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aduce la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate într-o formă clară, indicându-se exemple concrete. Autorităţile administraţiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare şi constituirea documentaţiei care stă la baza emiterii unei autorizaţii.---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (4) Autorităţile administraţiei publice care au competenţa de a emite autorizaţii au obligaţia de a furniza o copie cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi a administraţiei publice de a îndeplini obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.  +  Articolul 5În scopul simplificării procedurilor administrative, autorităţile administraţiei publice efectuează o analiza a tuturor condiţiilor cerute pentru emiterea autorizaţiilor şi identifica acele condiţii care nu sunt absolut necesare, în vederea eliminării sau a înlocuirii acestora cu declaraţii pe propria răspundere.  +  Articolul 6 (1) Autorizaţia se considera acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii. (2) Dacă legea nu prevede un termen pentru soluţionarea cererii de autorizare, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. (3) Solicitantul autorizaţiei depune, o dată cu cererea, documentaţia completa, întocmită potrivit prevederilor legale care reglementează procedura de autorizare respectiva şi potrivit informaţiilor furnizate de autoritatea administraţiei publice în condiţiile art. 4 alin. (1).(3^1) La depunerea cererii privind eliberarea sau reînnoirea autorizaţiei, solicitantul va primi, în scris, din partea autorităţii administraţiei publice, pe lângă numărul şi data înregistrării cererii, şi informaţii exprese cu privire la termenul legal de soluţionare a acesteia, cu menţiunea că cererea respectivă este supusă sau nu procedurii aprobării tacite.--------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(3^2) Informaţiile prevăzute la alin. (3^1) se transmit şi în cazul în care este posibilă depunerea cererilor în versiune electronică.----------Alin. (3^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (4) În cazul în care constata o neregularitate a documentaţiei depuse, autoritatea administraţiei publice va notifica acest fapt solicitantului autorizaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii, dacă acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei, dacă acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administraţiei publice va preciza totodată şi modul de remediere a neregularităţii constatate. (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere sau, după caz, de reînnoire a autorizaţiei se prelungeşte în mod corespunzător cu 10 zile, respectiv cu 5 zile.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 7 (1) După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autorităţii administraţiei publice, solicitantul poate desfăşura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea. (2) Pentru obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea activităţii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autorităţii în cauza sau direct instanţei judecătoreşti.  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autorităţii administraţiei publice în cauză, acesta îi aduce la cunoştinţă existenţa cazului de aprobare tacită cu privire la orice act supus aprobării tacite, potrivit legii, şi solicită totodată eliberarea, prin registratura autorităţii respective, a unui document oficial prin care să se confirme faptul că nu a fost eliberat, în termenul prevăzut de lege, niciun răspuns cu privire la solicitarea sa. (2) Documentul prevăzut la alin. (1) permite solicitantului desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii şi se eliberează în termen de 5 zile de la solicitare. (3) Documentul prevăzut la alin. (1) ţine loc de autorizaţie în toate situaţiile, inclusiv în faţa organelor de control, cu excepţia autorizaţiei care este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege. (4) În cazul în care autoritatea administraţiei publice respective nu răspunde sau refuză să elibereze documentul prevăzut la alin. (1), prin care permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum şi în cazul în care autorizaţia este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege, solicitantul se poate adresa instanţei judecătoreşti, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care solicitantul se adresează direct instanţei judecătoreşti, potrivit art. 7 alin. (2), parcurgerea procedurii prevăzute la art. 8 nu este obligatorie. (2) Cererea de chemare în judecata a autorităţii administraţiei publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanţa judecătorească de contencios administrativ competenţa. (3) Instanţa va soluţiona cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părţilor.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (4) Cererea este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 10 (1) Reclamantul depune la instanţă, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând numărul şi data înregistrării la autoritatea administraţiei publice pârâte, însoţită de întreaga documentaţie depusă la aceasta, precum şi de menţiunile prevăzute la art. 6 alin. (3^1).---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (2) Autoritatea administraţiei publice poate invoca în apărarea sa existenţa unui răspuns adresat solicitantului autorizaţiei în termenul prevăzut de lege sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4).  +  Articolul 11 (1) Dacă instanţa constata existenţa răspunsului autorităţii administraţiei publice sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtând data poştei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunoştinţa de răspuns, anterioare expirării termenului legal pentru emiterea autorizaţiei, respinge cererea reclamantului. (2) În cazul în care instanţa constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă privind aprobarea tacită, pronunţa o hotărâre prin care obliga autoritatea administraţiei publice să elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului să desfăşoare o anumită activitate, să presteze un serviciu sau să exercite o profesie. (3) Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la pronunţare şi sunt irevocabile.  +  Articolul 12 (1) Dacă, în urma admiterii acţiunii, autoritatea administraţiei publice nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 11 alin. (2) în termenul stabilit prin hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanţa poate obliga conducătorul autorităţii administraţiei publice în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia la plata unei amenzi judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum şi la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere. (2) Cererea se judeca de urgenţă şi este scutită de taxa de timbru. (3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare.  +  Articolul 13 (1) Dacă se solicita aplicarea amenzii judiciare prevăzute la art. 12 alin. (1), conducătorul autorităţii administraţiei publice poate chema în garanţie persoanele vinovate de neexecutarea hotărârii. (2) Pentru recuperarea despăgubirilor acordate potrivit art. 12 alin. (1) şi suportate de autoritatea administraţiei publice, conducătorul acesteia poate introduce acţiune, potrivit dreptului comun, împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, dacă prin lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 14 (1) Constituie abatere disciplinară, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, fapta funcţionarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea administraţiei publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege, aplicându-se procedura aprobării tacite pentru acordarea sau reînnoirea unei autorizaţii, şi se sancţionează potrivit Legii nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) poate angaja şi răspunderea civilă, patrimonială sau penală, după caz, a funcţionarului public.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 15Fapta unei persoane de a invoca în faţa unei autorităţi sau instituţii publice existenţa unei autorizări ca urmare a procedurii aprobării tacite, omiţând cu ştiinţa prezentarea răspunsului sau a notificării primite în cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.ART 15^1Fapta funcţionarului public care, având cunoştinţă de solicitarea de autorizare şi de documentaţia acesteia, cu bună ştiinţă nu soluţionează cererea în termenul prevăzut de lege şi face să intervină prezumţia legală a aprobării tacite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 15^2Exercitarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) în afara autorizării exprese a autorităţii publice competente constituie infracţiunea prevăzută de art. 281 din Codul penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.---------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care, după obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administraţiei publice constată neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea autorizaţiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de îndată titularului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi termenul în care titularul trebuie să respecte această obligaţie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile şi începe să curgă de la primirea notificării.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (2) Autoritatea administraţiei publice va anula documentul oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul în care constata neîndeplinirea unor condiţii care aduc o grava atingere interesului public, siguranţei naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi remediate sau în cazul în care deficientele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit potrivit alin. (1). (3) Împotriva actului administrativ prin care se anulează documentul oficial titularul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.  +  Articolul 16^1Autorităţile administraţiei publice competente au obligaţia de a controla modul de desfăşurare a activităţilor efectuate pe baza aprobării tacite şi de a lua măsurile legale ce se impun.---------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 17Procedura aprobării tacite se aplică cererilor de autorizare depuse după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Cristina Tarcea,secretar de statMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 27.------------