ORDIN nr. 343 din 13 iulie 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum(actualizat până la data de 29 iulie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  • ----------Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma tehnică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În cazul în care din motive bine justificate operatorii economici care exploatează repartitoare de costuri nu finalizează inventarierea suprafeţei echivalente termic în subsolurile condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri, până la începutul sezonului de încălzire 2010-2011, se admite, numai pentru acest sezon de încălzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente părţilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încălzire în lunile decembrie, ianuarie şi februarie şi de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire.  +  Articolul 3Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 10 din Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, este admisă numai în sezonul de încălzire 2010-2011.----------Art. 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 343 din 13 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din..." cu sintagma "Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 10 din...".  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementarepentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,Mircea Leontin MateiBucureşti, 13 iulie 2010.Nr. 343.  +  Anexa 1NORMA 13/07/2010