ORDONANŢĂ nr. 80 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice**)(actualizată până la data de 16 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţa se stabilesc normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002. (2) Normativele de cheltuieli privesc: actiunile de protocol; dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, precum si costurile pentru convorbiri telefonice.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu un nou punct. (3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi instituţiilor din domeniul apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, se stabilesc prin normative proprii.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004. (4) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 188 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003, care modifică articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, autorităţile şi instituţiile publice sunt cele definite de legea privind finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^1.  +  Articolul 4 (1) Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) In cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii instituţiilor menţionate la alin. (1) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în condiţiile legii, la realizarea acestora. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002. (4) Periodic, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie, a preţurilor şi a tarifelor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei Publice, se vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002. (5) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor interesate, se pot aproba şi alte normative de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţara şi în străinătate, pe baza de justificări fundamentate.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.  +  Articolul 5 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme si pentru consumul de carburanti, prevazute in anexa nr. 3, cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^2.(1^1) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se aplica si consiliilor locale si consiliilor judetene.-------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^3. (2) In termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe numărul actual de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice - în parc comun sau pentru activităţi specifice - se reduc cu cel puţin 25%. Fac excepţie instituţiile publice care desfăşoară activităţi operative de inspecţie în domeniile: vamal, garda financiară, construcţii, transporturi, protecţia mediului, protecţia consumatorului, apărare, ordine publica şi siguranţa naţionala, precum şi serviciile de salvare şi situaţii de urgenta. In cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezulta mai puţin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002. (3) Numărul de autoturisme şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituţii. (5) Prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme şi consumuri lunare de carburanţi, pe baza de justificări fundamentate. (6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de litera c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006. (7) Abrogat.-------------Alin. (7) al art. 5 a fost abrogat de litera c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006.  +  Articolul 6Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, se aplica în continuare şi se vor actualiza de Guvern, potrivit condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, comparativ cu media anuala a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evoluţia indicelui inflaţiei.(1^1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, majorarea cheltuielilor privind convorbirile telefonice, pentru organizarea şi desfăşurarea de activităţi specifice care se realizează de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1.-------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4), Ministerului Afacerilor Externe şi misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public, Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, prefecturilor, precum şi consiliilor locale şi judeţene.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 188 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003, care modifică articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.  +  Articolul 8Bunurile din dotare dobândite din alocaţii bugetare, care nu mai pot fi utilizate după aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, se valorifica de autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Autorităţile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziţii legale specifice vor supune spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normative corelate cu dispoziţiile acesteia.  +  Articolul 10 (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 7, 8 şi 9 constituie contravenţie dacă nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei. Totodată, organul constatator va dispune şi reconstituirea fondurilor aferente articolului bugetar din care s-au efectuat aceste cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului de stat.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.(1^1) Creditele bugetare utilizate pentru efectuarea cheltuielilor se reconstituie pe baza diferenţei dintre cheltuielile suportate de autoritatea sau instituţia publică şi normativele stabilite prin prezenta ordonanţă.-------------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei Publice, împuternicit prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al ministrului administraţiei publice, precum şi de alte organe cu atribuţii de control. (3) Contravenţiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/1997 privind competenta stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 161/1997.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1Abrogată-------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Anexa 2LIMITELE MAXIMEîn cadrul cărora se pot aproba şi efectuacheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere,celelalte organe de specialitate ale administraţiei publicecentrale şi locale, precum şi de către instituţiile publicedin subordinea acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Autorităţile publice şi persoanele Limita      care pot efectua cheltuieli şi acţiuni de protocol maximă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri lei/persoană  A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:  1. Miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi, secretari 600.000     de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora,     prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul     general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor     şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii     celorlalte organe de specialitate ale administraţiei     publice centrale  2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate 450.000     acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi,     subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,     secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de     oraşe, secretari generali ai judeţelor şi al municipiului     Bucureşti  B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de 125.000     persoanele prevăzute la pct. 1 şi 2 de la lit. A II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii     române  A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: lei/persoană/zi  1. Delegaţiile conduse de miniştri de stat, miniştri, 900.000     miniştri delegaţi şi pentru invitaţii miniştrilor     de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai     persoanelor cu funcţii asimilate acestora, ai prefecţilor,     ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului     general al municipiului Bucureşti şi ai conducătorilor     celorlalte organe de specialitate ale administraţiei     publice centrale  2. Invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat 750.000     şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai     subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene,     ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului     Bucureşti  3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali 600.000     adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor,     ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti,     directorilor generali şi ai directorilor din ministere     şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei     publice centrale  B. Alte cheltuieli: lei/persoană/zi  1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite 65.000     în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita     sumei de:                                                                 lei/delegaţie  2. Cadouri în limita sumei de: 2.250.000III. Cheltuieli pentru însoţitori: lei/persoană/zi     Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează     în altă localitate beneficiază de masă şi cazare în     condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului     - cheltuieli de masă pentru şoferi 150.000 IV. Alte prevederi: lei/salariat                                                           din aparatul propriu  1. Fondul la dispoziţia miniştrilor de stat, miniştrilor, 200.000     miniştrilor delegaţi, a conducătorilor celorlalte     organe de specialitate ale administraţiei publice     centrale, a prefecţilor, a preşedinţilor consiliilor     judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureşti                                                                lei/invitat/zi     Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare     şi trataţii în limita sumei de: 25.000                                                                 lei/salariat                                                           din aparatul propriu  2. Fondul la dispoziţia rectorului 125.000                                                                lei/invitat/zi     Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare 18.000     şi trataţii în limita sumei de:------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 5 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2004, conform articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3NORMATIVE DE CHELTUIELIprivind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi    I. Norme privind dotarea cu autoturisme: Limita maxima                                                              ------------- A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale    administraţiei publice centrale şi serviciile publice    descentralizate ale acestora: 1. Ministru de stat, ministru, ministru delegat*)    şi funcţii asimilate acestuia 1 autoturism 2. Secretar de stat şi subsecretar de stat, precum si    persoanele cu funcţii asimilate acestora; conducătorii    altor organe de specialitate ale administraţiei    publice centrale 1 autoturism 3. Secretar general, secretar general adjunct şi persoanele    cu funcţii asimilate acestora 1 autoturism 4. Autoturisme, în parc comun, la ministere şi alte organe    de specialitate ale administraţiei publice centrale, in    funcţie de numărul de personal, astfel:    - personal aparat propriu - pana la 400 posturi 2 autoturisme    - personal aparat propriu - 401-700 posturi 3 autoturisme    - personal aparat propriu - peste 700 posturi 4 autoturisme 5. Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, casele de    asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului    Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a    Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a    Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale si    Autorităţii Judecătoreşti pot avea în dotare, în parc comun,    un număr mediu, la nivel naţional, de 4 autoturisme.    Repartizarea numărului de autoturisme pe fiecare casa de    asigurări se aproba prin ordin de către preşedintele Casei    Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv de preşedinţii    celorlalte case de asigurări de sănătate 6. Pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile    publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de    specialitate ale administraţiei publice, precum şi pentru    celelalte instituţii publice se vor menţine în dotare    autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost    aprobată de Guvern o asemenea dotare, inclusiv consumul    de carburant aprobat, cu reducerea prevăzută la art. 5    alin. (2) din prezenta ordonanţa 7. Prefectura Municipiului Bucureşti 6 autoturisme 8. Prefecturile judeţene 6 autoturisme B. Autorităţi ale administraţiei publice locale: 1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti 8 autoturisme 2. Consiliile judeţene 6 autoturisme 3. Consiliile locale ale municipiilor reşedinţa de judeţ 5 autoturisme 4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 4 autoturisme 5. Consiliile locale ale celorlalte municipii şi ale    oraşelor 3 autoturisme 6. Consiliile locale ale comunelor 1 autoturism    II. Norme privind consumul lunar de carburanţi pentru        autoturismele care deservesc: Limita maxima                                                           -litri/luna/vehicul- - miniştrii*) şi asimilaţii acestora 400 - ministere, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi celelalte   organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;   Prefectura Municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări   de Sănătate a Municipiului Bucureşti 300 - prefecturile judeţene, casele de asigurări de sănătate judeţene,   Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa   Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,   Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 350 - alte institutii publice 200-------------Titlul II din anexa 3 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.Conform pct. 2 al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei, cuvintele: "ministru" şi "miniştri" se înlocuiesc cu sintagmele: "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat" şi, respectiv, "miniştri de stat", "miniştri", "miniştri delegaţi".Liniuţele a-4-a şi a-5-a de la pct. II din anexa 3 au fost abrogate de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 4.Liniuţa a-6-a de la pct. II din anexa 3 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 5.──────────------