LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997privind cantinele de ajutor social
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 17 decembrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Cantinele de ajutor social sunt unităţi publice de asistenţa socială, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Cantinele de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.  +  Articolul 2 (1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane: a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; b) ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a); c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; d) pensionării; e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; f) invalizii şi bolnavii cronici; g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an. (3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.  +  Articolul 3Cantinele de ajutor social prestează, după caz, următoarele servicii sociale persoanelor îndreptăţite potrivit art. 1: a) pregătirea şi servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul şi cina, în limita alocaţiei de hrana prevăzute de reglementările legale; b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baza, la preţurile la care acestea au fost achiziţionate; c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu; d) pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite.  +  Articolul 4 (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 3 lit. a) se prestează gratuit pentru persoanele stabilite la art. 2, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social. (2) Persoanele îndreptăţite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, şi care realizează venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoana, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă. (3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bază de ancheta socială, potrivit dispoziţiei primarului.  +  Articolul 5 (1) Hrana pentru cele doua mese se distribuie, de regula, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate în acest scop. (2) Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele doua mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.  +  Articolul 6 (1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţa socială de către cantinele de ajutor social se aproba de către primar sau de o persoană imputernicita de acesta. (2) În cazurile de urgenta, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către directorul cantinei.  +  Articolul 7Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale verifica legalitatea drepturilor constituite potrivit prezentei legi şi asigura, prin serviciile publice descentralizate, asistenţa de specialitate, sprijin şi îndrumare metodologică.  +  Articolul 8 (1) Baza materială necesară funcţionarii cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se asigura de către consiliile locale. (2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.  +  Articolul 9În localităţile în care nu funcţionează cantine de ajutor social sau acolo unde cererile depăşesc capacitatea existenta, autorităţile administraţiei publice locale pot conveni cu unităţile de asistenţa socială, regiile autonome, societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu unităţile de alimentaţie publică prestarea serviciilor sociale prevăzute la art. 3 lit. a) şi c), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 şi ale art. 6 alin. (1).  +  Articolul 10Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea consiliului local, în funcţie de condiţiile de care dispun, gospodării-anexa cu profil agroalimentar şi zootehnic, cu activităţi autofinanţate, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate.  +  Articolul 11Sponsorizarile şi donaţiile în bani şi în natura, făcute de persoanele fizice şi juridice, române şi străine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează.  +  Articolul 12Consiliile locale pot acorda subvenţii de la bugetele proprii asociaţiilor şi fundaţiilor avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi care au ca obiect de activitate organizarea de cantine de ajutor social.  +  Articolul 13 (1) Pentru buna funcţionare a cantinelor de ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligaţia să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, păstrarea curăţeniei localului şi a bunurilor unităţii, precum şi măsurile de igiena. (2) Prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia funcţionează cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi gospodăreşti.  +  Articolul 14Organizarea, funcţionarea şi încadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului.  +  Articolul 15Cuantumul alocaţiei zilnice de hrana pe persoana pentru cantinele de ajutor social se stabileşte şi se indexează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16Contribuţiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social şi încasate, potrivit prevederilor art. 4, se fac venit la bugetul local, iar încasările provenite din alte activităţi, în condiţiile art. 10, rămân la dispoziţia cantinei de ajutor social, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 290/1992 privind cantinele de ajutor social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 19 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-------------