LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*actualizată*)privind dispozitivele medicale(actualizată până la data de 1 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 2 noiembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004, în cuprinsul Legii nr. 176/2000, sintagma punere pe piaţă se înlocuieşte cu sintagma introducere pe piaţă.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal şi instituţional pentru controlul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, puse în funcţiune şi utilizate, denumite în continuare dispozitive medicale, precum şi pentru controlul activităţilor de comercializare, distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale. (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi accesoriilor dispozitivelor medicale, atunci când accesoriile sunt folosite împreună cu un dispozitiv medical pentru a permite utilizarea acestuia în scopul propus. În sensul prezentei legi, accesoriile sunt tratate ca dispozitive medicale.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 2 (1) Termenii folosiţi în prezenta lege se definesc conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 608/2001privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 344/2004privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro. (2) În sensul prezentei legi, termenul supraveghere în utilizare se defineşte ca fiind ansamblul de măsuri prin care se asigură şi se confirmă siguranţa în funcţionare şi performanţele, conform scopului propus, pe toată durata de exploatare a dispozitivului medical şi se identifică incidentele în utilizare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale se desfăşoară cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a normelor metodologice aplicabile, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare. Excepţie de la această cerinţă fac activităţile care se realizează de către însuşi producătorul dispozitivelor medicale ce fac obiectul acestor activităţi. (3) Avizul prevăzut la alin. (2) se emite de Ministerul Sănătăţii, cu respectarea normelor metodologice aplicabile, în baza evaluării competenţei şi a capabilităţii persoanelor fizice sau juridice, după caz, de a realiza activităţile pentru care solicită avizul.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Dispozitivele medicale se comercializează, se distribuie, se instalează şi se întreţin, pentru a fi utilizate în conformitate cu scopul propus, numai de către persoanele fizice sau juridice pentru care s-a emis avizul prevăzut la art. 3 alin. (2). (2) Persoanele fizice şi juridice care realizează activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi care modifică parametrii funcţionali ori configuraţia dispozitivelor medicale sunt considerate producători şi sunt obligate ca, anterior punerii în funcţiune şi utilizării dispozitivelor medicale asupra cărora au intervenit, să supună aceste dispozitive medicale evaluării conformităţii, potrivit cerinţelor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 190/2003, ale Hotărârii Guvernului nr. 798/2003sau ale Hotărârii Guvernului nr. 344/2004, după caz.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 5Dispozitivele medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare se supun, în condiţiile stabilite prin instrucţiunile aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, următoarelor modalităţi de control: a) verificare periodică; b) verificare după reparare sau modificare; c) inspecţie şi testare inopinată; d) supraveghere în utilizare.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 6 (1) Activităţile de evaluare prevăzute la art. 3 alin. (3), precum şi cele de control prevăzute la art. 5 se realizează de către Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, denumit în continuare OTDM, înfiinţat prin reorganizarea Staţiei de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale - SVIAM, care se desfiinţează. (2) OTDM este instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii. OTDM asigură existenţa mijloacelor tehnice şi realizarea activităţilor ce îi revin conform prevederilor prezentei legi la nivelul întregii ţări. (3) Sediul OTDM este în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al OTDM se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 7 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, OTDM are următoarele atribuţii principale: a) elaborează proceduri tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale, care se aprobă prin decizie a directorului OTDM; b) evaluează şi/sau auditează, la cererea Ministerului Sănătăţii, persoanele fizice sau juridice care solicită avizul prevăzut la art. 3 alin. (3); c) asigură, prin examinare şi testare, controlul dispozitivelor medicale, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; d) asigură evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; e) informează operativ Ministerul Sănătăţii în legătură cu rezultatele evaluărilor/auditărilor şi controalelor realizate conform prevederilor prezentei legi. (2) OTDM desfăşoară şi alte activităţi, în condiţiile legii.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 8Dispozitivele medicale second hand (la mâna a doua), precum şi dispozitivele medicale provenite din donaţii se pun în funcţiune şi sunt utilizate numai în urma evaluării performanţelor acestora de către OTDM şi în baza avizului eliberat de către acesta.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul II Autorităţi şi organisme împuternicite în domeniul dispozitivelor medicale  +  Articolul 9 (1) Ministerul Sănătăţii este autoritatea competentă şi decizionala în domeniul dispozitivelor medicale. (2) În cadrul Ministerului Sănătăţii funcţionează structura de specialitate care asigură realizarea politicii acestuia în domeniul dispozitivelor medicale.  +  Articolul 10Comisia pentru dispozitive medicale este un organism alcătuit din experţi pe domenii medicale, numit prin ordin al ministrului sănătăţii. Din comisie fac parte şi câte un reprezentant al producătorilor şi al utilizatorilor, desemnaţi de asociaţiile acestora.  +  Articolul 11 (1) Comisia pentru dispozitive medicale împreună cu structura de specialitate prevăzută la art. 9 alin. (2) organizează desfăşurarea investigaţiei clinice pe subiecţi umani a dispozitivelor medicale, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare. (2) Componenţa, organizarea şi atribuţiile Comisiei pentru dispozitive medicale se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul III Clasificarea dispozitivelor medicale  +  Articolul 16-Articolul 17Abrogate.-------------Cap. III a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul IV Circulaţia libera a dispozitivelor medicale certificate şi a celor destinate scopurilor speciale  +  Articolul 18-Articolul 21Abrogate.-----------Cap. IV a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul V Armonizarea standardelor naţionale şi a reglementărilor în domeniul dispozitivelor medicale  +  Articolul 22-Articolul 23------------Cap. V a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul VI Supravegherea dispozitivelor medicale  +  Articolul 24Persoanele fizice şi persoanele juridice care prestează activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt obligate ca, anterior prestării acestor activităţi, să solicite avizul prevăzut la art. 3 alin. (3) şi să facă cunoscută Ministerului Sănătăţii orice modificare adusă condiţiilor care au stat la baza emiterii acestui aviz.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 26 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 28 (1) În vederea asigurării nivelului de securitate şi performanţă adecvat scopului pentru care sunt realizate dispozitivele medicale şi a evitării generării de incidente, utilizatorii au obligaţia: a) de a utiliza dispozitivele medicale numai în scopul pentru care au fost realizate; b) de a se asigura că dispozitivele medicale sunt utilizate numai în perioada de valabilitate a acestora, când este cazul, şi că nu prezintă abateri de la performanţele funcţionale şi de la cerinţele de securitate aplicabile; c) de a aplica un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, care să ţină seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare şi de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice în vigoare; d) de a asigura verificarea periodică, întreţinerea şi repararea dispozitivelor medicale; e) de a comunică producătorilor şi Ministerului Sănătăţii orice incident survenit în timpul utilizării; f) de a raporta Ministerului Sănătăţii toate dispozitivele medicale existente în unitate, înregistrate în evidenţele contabile ca mijloace fixe, indiferent de modul de procurare a acestora, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; g) de a asigura un sistem documentat de evidenţă privind dispozitivele medicale utilizate, reparate şi verificate. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac dispozitivele medicale care se găsesc la utilizator pentru investigare clinică sau evaluare a performanţei în vederea certificării şi care se supun cerinţelor reglementărilor prevăzute la art. 11 alin. (1) sau, după caz, procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 31Utilizatorii de dispozitive medicale trebuie să se asigure că pentru dispozitivele medicale puse în funcţiune şi utilizate se asigură piese de schimb şi că există unităţi avizate pentru efectuarea service-ului.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 33Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 34Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicabilă utilizatorilor şi prestatorului activităţii neavizate, precum şi anularea dreptului de a se solicita avizul prevăzut la art. 3 alin. (2); b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea avizului prevăzut la art. 3 alin. (2) şi a dreptului de a mai solicita acest aviz; c) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea utilizării dispozitivului medical până la data obţinerii avizului prevăzut de prezenta lege; d) nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a)-e), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; f) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite să îşi exercite atribuţiile prevăzute în prezenta lege privind controlul dispozitivelor medicale, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 36Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de personalul OTDM, împuternicit în acest scop.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 37 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face plângere de către persoana juridică sau persoana fizica, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a carei raza teritorială s-a săvârşit contravenţia. (2) Hotărârea pronunţată de judecătorie este supusă căilor de atac prevăzute de lege.  +  Articolul 38Dispoziţiile privind răspunderea contravenţională prevăzute de prezenta lege se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul VIII Baza de date  +  Articolul 39Datele înregistrate în conformitate cu prezenta lege vor fi stocate într-o bază de date organizată şi coordonată de Ministerul Sănătăţii.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 40Normele metodologice şi instrucţiunile aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii conform prevederilor prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 41 (1) Pentru emiterea avizului prevăzut la art. 24 Ministerul Sănătăţii percepe o taxă de 3.000.000 lei. (2) Cuantumul sumei prevăzute la alin. (1) poate fi modificat periodic prin hotărâre a Guvernului. (3) Pentru examinările prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) OTDM stabileşte şi încasează contravaloarea serviciilor fixate pe bază de tarife.-------------Art. 41 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 42Sumele provenite din amenzi şi taxele prevăzute la art. 41 constituie venituri la bugetul de stat, iar cele provenite din încasarea tarifelor se considera venituri proprii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, şi se folosesc conform legii.-------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 44Personalul OTDM, împuternicit să exercite activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d), are drept de acces în toate locaţiile unde sunt puse în funcţiune şi se utilizează dispozitive medicale, precum şi în locurile în care se desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1).-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.  +  Articolul 45Persoanele juridice şi persoanele fizice implicate în aplicarea prevederilor prezentei legi sunt obligate să asigure confidenţialitatea cu privire la informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Aceasta nu afectează obligaţia cu privire la furnizarea informaţiilor, în cazurile care intra sub incidenţa legii penale.  +  Articolul 46Ministerul Sănătăţii va elabora în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi normele metodologice pentru aplicarea acesteia.-------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU-------------Anexa I a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa II a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa III a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa IV a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa V a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa VI a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa VII a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa VIII a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa IX a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa X a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa XI a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa XII a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.-------------Anexa XIII a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 434 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004.--------