ORDIN nr. 4.433 din 8 iulie 2010pentru modificarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.885/2009
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010    În baza prevederilor art. 141 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.885/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 și 776 bis din 13 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Pentru evaluarea lucrărilor scrise se constituie centre de evaluare.(2) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare se realizează de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se comunică inspectoratelor școlare.2. La articolul 51, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului școlar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise, având următoarea componență: președinte - inspector școlar general adjunct; membri - câte 2 profesori evaluatori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 candidați; 3-5 secretari - cadre didactice din învățământul preuniversitar, de preferință inspectori școlari/inspectori școlari de specialitate; 5 informaticieni. Din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semnează în acest sens o declarație pe propria răspundere.3. La articolul 51, alineatul (10) va avea următorul cuprins:(10) Evaluarea lucrărilor de concurs se realizează în perioada prevăzută de Calendar.4. La articolul 53, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Comisia de rezolvare a contestațiilor, formată în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului școlar general. Comisia de contestații este formată din: președinte - inspector școlar general/inspector școlar general adjunct; membri - câte 2 profesori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 de candidați; 1-2 secretari - cadre didactice din învățământul preuniversitar, de preferință inspectori școlari/inspectori școlari de specialitate; 2-3 informaticieni. Din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semnează în acest sens o declarație pe propria răspundere.  +  Articolul IIDirecția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 8 iulie 2010.Nr. 4.433.---------