REGULAMENT din 21 iunie 2010de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 8 iulie 2010   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul naţional al elevilor (CNE) reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel naţional.  +  Articolul 2CNE este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).  +  Articolul 3CNE este organizat şi funcţionează conform prezentului regulament.  +  Articolul 4Activitatea CNE se desfăşoară la nivel naţional, respectând principiul reprezentativităţii. CNE coordonează consiliile regionale ale elevilor*1), care la rândul lor coordonează consiliile judeţene ale elevilor.---------*1) Consiliile regionale ale elevilor corespund teritorial celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.  +  Articolul 5Obiectivele CNE sunt realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional viabil/funcţional în sistemul educaţional preuniversitar românesc, în care elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul decizional.  +  Capitolul II Organizare şi funcţionare  +  Articolul 6 (1) CNE este format din 45 de membri, după cum urmează:- 41 de preşedinţi ai consiliilor judeţene ale elevilor (CJE),- preşedintele şi 3 vicepreşedinţi ai Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti (CME). (2) Membrii CNE sunt aleşi prin vot democratic la nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti. (3) În situaţii speciale, preşedinţii CJE/CME pot fi supliniţi sau înlocuiţi de vicepreşedinţii de la nivel judeţean/municipal. (4) Încetarea calităţii de elev sau, după caz, demiterea din funcţia de preşedinte al CJE/CME atrage pierderea calităţii de membru CNE.  +  Articolul 7Organismele de conducere ale CNE sunt:1. Adunarea generală. Este forul suprem de decizie, în cadrul căruia au loc alegerile pentru funcţiile de preşedinte şi de secretari şi se stabilesc obiective cu privire la activitatea CNE şi eventualele modificări ale regulamentului de organizare şi funcţionare.2. Biroul executiv. Este structura operativă şi este alcătuit din: preşedintele CNE, 2 secretari executivi ai CNE şi 8 preşedinţi ai consiliilor regionale ale elevilor (CRE), care au funcţie de vicepreşedinţi în cadrul Biroului. Din cei 8 preşedinţi ai CRE se alege preşedintele CNE. Locul preşedintelui CRE care câştigă alegerile va fi luat de candidatul care a obţinut locul 2 la alegerile din regiunea respectivă.II.1 Adunarea generală a CNE  +  Articolul 8 (1) Adunările generale au caracter ordinar sau extraordinar. (2) Adunarea generală ordinară se desfăşoară o dată pe an şi are următoarea ordine de zi: a) alegeri pentru funcţiile din cadrul Biroului executiv; b) prezentarea rapoartelor de activitate a preşedintelui CNE, a CRE-urilor şi a CJE-urilor/CME; c) sesiuni de formare furnizate de instituţii guvernamentale sau neguvernamentale cu activitate şi scop educaţionale; d) stabilirea strategiei de dezvoltare a CNE pe termen scurt, mediu şi lung; e) stabilirea calendarului de activităţi. (3) Adunarea generală extraordinară este convocată la iniţiativa a cel puţin două treimi din numărul membrilor Biroului executiv al CNE, a jumătate plus unu din numărul membrilor Adunării generale sau a MECTS. Activitatea CNE se desfăşoară în concordanţă cu deciziile Adunării generale. (4) La Adunarea generală participă toţi cei 45 de membri de drept ai CNE. (5) Adunarea generală este validă în condiţiile prezenţei a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor delegaţi ai CNE. (6) Participarea la lucrările Adunării generale a oricărei alte persoane decât cele menţionate pe lista de invitaţi se supune la vot.  +  Articolul 9 (1) Adunarea generală a CNE emite hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor CNE prezenţi. (2) Adunarea generală a CNE emite recomandări pentru CRE, CJE şi pentru consiliile consultative ale elevilor, cu respectarea reglementărilor legale aflate în vigoare. (3) Adunarea generală a CNE este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor de drept. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul minim necesar de membri, se va proceda la o nouă convocare după minimum o lună. (4) Convocarea Adunării generale ordinare a CNE se face cu o lună înainte de către Biroul executiv, cu sprijinul MECTS. (5) Convocarea Adunării generale extraordinare a CNE se face cu cel puţin două săptămâni înainte cu sprijinul MECTS. (6) Adunarea generală a CNE nu poate lua decizii care afectează autonomia CJE/CME.  +  Articolul 10Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii CNE colaborează cu departamentul educativ de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), cu directorii şi cadrele didactice de la palatele şi cluburile elevilor, cu direcţiile judeţene pentru tineret, cu MECTS, cu structurile asociative studenţeşti din România, CRE, CJE/CME, cu structurile asociative ale părinţilor şi cu alte instituţii de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale ori neguvernamentale.II.2. Biroul executiv al CNE  +  Articolul 11 (1) Structura operativă a CNE este Biroul executiv al CNE, ales prin vot democratic dintre membrii CNE care au fost desemnaţi ca preşedinţi ai CRE. (2) Biroul executiv al CNE este format din 11 elevi care îndeplinesc următoarele funcţii: a) un preşedinte (ales din cei 8 preşedinţi ai CRE); b) 8 vicepreşedinţi (corespund regiunilor de dezvoltare economică ale României); c) 2 secretari executivi.  +  Capitolul III Atribuţii şi responsabilităţi  +  Articolul 12CNE, prin Biroul executiv, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:1. reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor, colaborând cu factorii de decizie din cadrul MECTS pentru respectarea drepturilor elevilor, aşa cum rezultă din convenţiile internaţionale la care România este parte semnatară;2. asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea MECTS, identificând, receptând şi propunând acestuia spre dezbatere şi soluţionare aspecte ale vieţii şcolare ale elevilor din întreaga ţară;3. elaborează proiectul-cadru al Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNE şi monitorizează respectarea acestuia la nivel naţional, regional şi judeţean. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNE este aprobat prin votul a minimum două treimi din numărul membrilor CNE. De asemenea elaborează documente şi seturi de proceduri privind organizarea internă şi funcţionarea;4. desemnează reprezentanţii în comisiile de lucru ale MECTS şi ale altor instituţii care îi solicită colaborarea;5. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare;6. organizează seminare, întâlniri, conferinţe, dezbateri, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau concursuri pentru elevi;7. prezintă semestrial MECTS raportul de activitate la nivel naţional, regional şi judeţean;8. efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare;9. comunică permanent cu CRE şi CJE/CME şi le oferă consiliere şi asistenţă;10. organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate elevilor;11. elaborează proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse instituţii;12. are rol consultativ şi de observare a activităţilor organizate de CRE şi CJE/CME;13. propune spre aprobare Adunării generale Strategia de dezvoltare a CNE;14. elaborează o strategie de acţiune şi de mediere, în situaţia în care drepturile şi interesele elevilor sunt ameninţate sau lezate.  +  Articolul 13Mandatul membrilor Biroului executiv încetează în următoarele cazuri; a) demisie, care trebuie anunţată Biroului executiv cu cel puţin o lună înainte; b) imposibilitatea de exercitare a mandatului şi a atribuţiilor pentru o perioadă mai mare de 3 luni; c) transfer la o altă unitate de învăţământ; d) conform deciziei CRE, pe baza activităţii desfăşurate, prin votul a minimum două treimi din numărul membrilor acestuia; e) conform deciziei CRE, la încetarea calităţii de elev; f) la propunerea a jumătate plus unu din numărul membrilor Biroului executiv şi aprobarea prin vot cu majoritate simplă a membrilor Biroului executiv.  +  Articolul 14Mandatul membrilor Biroului executiv al CNE este de maximum 2 ani.  +  Articolul 15Biroul executiv al CNE se întruneşte trimestrial şi extraordinar, la solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.  +  Articolul 16Convocarea Biroului executiv se face cu cel puţin o săptămână înainte de întâlnire.  +  Articolul 17Întâlnirea Biroului executiv este legal constituită prin prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.  +  Articolul 18Ordinea de zi a întâlnirilor Biroului executiv al CNE se poate schimba doar prin votul majorităţii simple.  +  Articolul 19În cadrul adunărilor generale ale CNE se constituie Comisia naţională de validare. Aceasta este formată din membrii Biroului executiv, cel puţin un reprezentant al MECTS cu atribuţii în domeniu şi un membru desemnat al Consiliului consultativ al CNE.  +  Articolul 20Candidaturile pentru Biroul executiv al CNE se depun la Comisia naţională de validare, după criterii şi în intervale de timp stabilite anual de către acesta.  +  Articolul 21Candidaţii pentru preşedinţia CNE trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să deţină funcţia de preşedinte pe regiunea pe care o reprezintă; b) să aibă o experienţă de membru în consiliul elevilor din instituţia pe care o reprezintă de cel puţin un an, atestată printr-o adeverinţă semnată de directorul unităţii şcolare/voluntar în organisme neguvernamentale de minimum un an, atestată de organizaţia neguvernamentală respectivă; c) să aibă calitatea de elev.  +  Articolul 22Dosarele de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:● curriculum vitae;● scrisoare de motivaţie;● formular de candidatură, conform anexei care face parte integrantă din prezentul regulament;● procesul-verbal semnat la şedinţa de alegeri la nivel regional/judeţean;● propunere de proiect naţional;● strategia de dezvoltare a CNE, în viziune personală. Documentele vor fi prezentate atât în format scris, cât şi electronic.  +  Articolul 23La întâlnirile reprezentanţilor CNE, precum şi la şedinţele Biroului executiv pot participa şi reprezentanţi ai MECTS. De asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale sau ai altor instituţii cu care colaborează CNE, cu acordul membrilor Biroului executiv al CNE.  +  Articolul 24Relaţia dintre CRE, CJE şi CNE, prin Biroul executiv, este una de subordonare, parţial cu caracter de mentorat. În cazul în care aceste organisme nu funcţionează, CNE poate interveni şi poate aplica prezentul regulament, mergând până la destituirea conducerilor acestor organisme şi organizarea de noi alegeri.  +  Articolul 25 (1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor CNE la adunările generale, conferinţe, seminare, întâlniri de lucru, constând în transport, cazare, masă, vor fi suportate de MECTS, prin ISJ/ISMB. (2) Decontul legat de deplasarea membrilor CNE/CRE/CJE se face de către ISJ/ISMB în baza ordinului de deplasare.  +  Articolul 26CNE va avea prioritate în utilizarea pentru scopuri organizatorice, educative, ştiinţifice şi recreative a patrimoniului taberelor şcolare, actualmente centre de recreere şi divertisment pentru tineret.III.1. Preşedintele  +  Articolul 27 (1) Preşedintele CNE este ales pe o perioadă de maximum 2 ani dintre preşedinţii de regiuni, prin votul majoritar al membrilor CNE prezenţi la Adunarea generală. (2) Fiecare judeţ, cu excepţia municipiului Bucureşti, are un singur drept de vot, exercitat de preşedintele CJE, respectiv de vicepreşedintele CJE, în cazul absenţei motivate a preşedintelui CJE. (3) Municipiul Bucureşti are dreptul la 4 voturi exprimate de către preşedinte şi de către cei 3 vicepreşedinţi.  +  Articolul 28Preşedintele CNE are următoarele atribuţii: a) intermediază legătura dintre MECTS şi CNE; b) reprezintă CNE la diverse evenimente/manifestări naţionale sau internaţionale; c) exprimă opinii, puncte de vedere şi reacţii ale CNE; d) convoacă şi susţine împreună cu membrii Biroului executiv al CNE conferinţe de presă; e) elaborează şi aprobă comunicate de presă; f) aprobă, promovează şi implementează politica de acţiune şi imagine a CNE, pe care o propune MECTS în vederea finanţării; g) conduce întâlnirile Biroului executiv al CNE; h) prezidează adunările generale ale CNE; i) pregăteşte împreună cu secretarii şi vicepreşedinţii agenda şedinţelor; j) asigură respectarea prezentului regulament de către toţi membrii CNE; k) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine şi respectare a disciplinei şi libertăţii de exprimare a tuturor membrilor CNE; l) propune spre adoptare hotărârile CNE; m) desemnează un înlocuitor dintre membrii Biroului executiv al CNE, în cazul în care nu poate fi prezent la o activitate care implică CNE; n) trimite semestrial către MECTS raportul de activitate al CNE.  +  Articolul 29Schimbarea din funcţie a preşedintelui CNE se poate face la propunerea majorităţii simple a membrilor Biroului executiv al CNE, prin hotărârea adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor Biroului executiv, pe baza proceselorverbale încheiate la întâlnirile regionale efectuate în acest scop, iar validarea se face în cadrul Adunării generale.III.2. Vicepreşedinţii  +  Articolul 30Vicepreşedinţii CNE au calitatea de preşedinţi ai CRE pe care le reprezintă şi sunt aleşi pe o perioadă de maximum 2 ani prin vot democratic de către membrii CRE, prin majoritate simplă.  +  Articolul 31Vicepreşedinţii CNE au următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea CJE din regiunea de responsabilitate; b) asigură transpunerea în fapt a hotărârilor CNE; c) oferă consiliere şi suport CJE din zonă, la solicitarea acestora; d) moderează întâlnirile pe probleme specifice elevilor; e) desemnează o persoană dintre preşedinţii CJE din regiunea pe care o coordonează pentru a participa la adunările Biroului executiv al CNE, în cazul în care nu pot fi prezenţi din motive obiective; f) aduc la cunoştinţa MECTS încălcări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; g) solicită semestrial rapoarte de activitate ale CJE, pe care le prezintă membrilor Biroului executiv al CNE.  +  Articolul 32Schimbarea din funcţie a vicepreşedinţilor se face în urma hotărârilor CJE din regiunea pe care o reprezintă, prin votul a două treimi din CRE.III.3. Secretarii  +  Articolul 33CNE are 2 secretari care sunt responsabili pentru cele două departamente interne:● Departamentul educaţie şi comunicare, care se ocupă de relaţia cu MECTS, inspectoratele, implicarea CNE în comisiile de dialog, de relaţia cu mass-media;● Departamentul de organizare internă, care se ocupă de problemele interne ale CNE, la nivel naţional şi regional.Secretarii vor fi aleşi pe o perioadă de maximum 2 ani de către Adunarea generală a CNE în urma prezentării candidaturilor în faţa acestora. Dosarul de candidatură va cuprinde:● curriculum vitae şi scrisoare de motivaţie;● plan de dezvoltare a CNE, fiecare pe departamentul pentru care candidează.După susţinerea candidaturilor se votează, timpul fiind stabilit în funcţie de numărul candidaţilor şi anunţat în prealabil. Secretarii pot fi aleşi din rândul membrilor CNE.  +  Articolul 34Secretarii de departamente au următoarele atribuţii:I. Secretarul Departamentului de organizare internă a) elaborează strategia de dezvoltare pentru departamentul pe care îl conduce; b) pregăteşte agenda şedinţelor Biroului executiv al CNE şi Adunării generale a CNE şi o face cunoscută membrilor CNE cu două săptămâni înainte; c) pregăteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă; d) redactează procesele-verbale ale întâlnirilor, le postează pe site-ul CNE şi le transmite către toţi membrii CNE şi menţine activă comunicarea dintre membrii CNE, Biroul executiv, MECTS, CRE şi CJE; e) în caz extraordinar, când preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea îi revin secretarului Departamentului de organizare internă.II. Secretarul Departamentului educaţie şi comunicare a) elaborează strategia de dezvoltare pentru departamentul pe care îl conduce; b) transmite poziţia CNE reprezentanţilor MECTS responsabili pentru CNE, ISJ şi altor instituţii ale statului; c) înregistrează şi urmăreşte fluxul unor documente ca: procesele-verbale, propunerile de proiecte şi alte documente ale CNE; d) actualizează periodic informaţia de pe site-ul oficial al CNE; e) reprezintă CNE în relaţia cu mass-media; f) elaborează comunicate de presă şi le propune spre aprobarea Biroului executiv.  +  Articolul 35Secretarul poate fi schimbat ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor, la propunerea a două treimi şi prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Biroului executiv.  +  Articolul 36Mandatul membrilor CNE încetează în următoarele cazuri: a) demisie, care trebuie anunţată Biroului executiv cu cel puţin două săptămâni înainte; b) imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 3 luni; c) transfer la o unitate de învăţământ din afara judeţului; d) conform deciziei CRE sau a CJE, pe baza evaluării activităţii desfăşurate; e) conform deciziei CNE, la încetarea calităţii de elev; f) la propunerea a jumătate plus unu din numărul membrilor Biroului executiv şi aprobarea prin vot cu majoritate simplă a membrilor Biroului executiv.III. Consiliul consultativ al CNE  +  Articolul 37 (1) Consiliul consultativ al CNE este format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, foşti membri ai CNE şi/sau persoane care sprijină activ CNE, alese de către membrii CNE pe o perioadă de 3 ani pentru a oferi consultanţă şi pentru a facilita predarea/preluarea atribuţiilor, pe mandate diferite, în cadrul CNE. Este coordonat de către un cadru didactic, denumit coordonator CNE. (2) Pentru a asigura obiectivitatea în relaţia cu MECTS şi pentru asigurarea autonomiei de funcţionare, se recomandă ca membrii Consiliului consultativ al CNE să nu fie din cadrul MECTS sau ISJ. (3) Membrii Consiliului consultativ al CNE asigură cadrul logistic şi legal pentru buna desfăşurare a întâlnirilor CNE. Coordonatorul CNE sprijină direct activitatea Biroului executiv al CNE şi face aprecieri şi recomandări asupra activităţii acestuia. (4) În scopul asigurării legalităţii funcţionarii CNE şi al promovării unei politici de comunicare obiective şi transparente cu partenerii sociali, membrii Consiliului consultativ al CNE nu pot fi membri ai vreunei formaţiuni politice. (5) Numărul membrilor Consiliului consultativ al CNE nu poate fi mai mare decât numărul membrilor CNE.  +  Capitolul IV Funcţionarea structurilor subordonateIV.1. CRE  +  Articolul 38CRE este structură reprezentativă a elevilor, subordonată direct CNE, care coordonează activitatea CJE dintr-o regiune de dezvoltare economică.  +  Articolul 39Structurile subordonate CRE sunt CJE.  +  Articolul 40CRE sunt formate din preşedinţii şi vicepreşedinţii CJE, fiecare judeţ având dreptul la 2 reprezentanţi. Preşedintele CRE trebuie să deţină calitatea de preşedinte CJE.  +  Articolul 41Fiecare CRE va avea un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar ales din rândul membrilor.  +  Articolul 42Atribuţiile funcţiilor de la nivelul CRE sunt aceleaşi cu atribuţiile funcţiilor omologe de la nivelul CNE (cu adaptările de proporţionalitate necesare).  +  Articolul 43Fiecare CRE îşi asumă responsabilitatea de a organiza anual minimum 3 întâlniri regionale.  +  Articolul 44Convocarea CRE se face cu două săptămâni înainte de Adunarea generală ordinară şi cu cel puţin o săptămână înainte de Adunarea generală extraordinară. La aceste întâlniri pot participa, la invitaţia membrilor CRE, reprezentanţii MECTS şi inspectorii educativi din cadrul ISJ din regiunea economică respectivă. Prezenţa la Adunarea generală a oricăror altor persoane decât cele menţionate ca invitaţi este supusă la vot.IV.2. CJE/CME  +  Articolul 45CJE/CME este structura reprezentativă a elevilor la nivel judeţean/municipal, subordonată CRE şi CNE, care coordonează activitatea consiliilor locale ale elevilor (CLE) şi a consiliilor şcolare ale elevilor (CSE).  +  Articolul 46Structura CJE/CME şi atribuţiile funcţiilor de la nivelul CJE/CME sunt aceleaşi cu structura şi atribuţiile funcţiilor omologe de la nivelul CNE (cu adaptările de proporţionalitate necesare).  +  Articolul 47Activitatea CJE şi CME se desfăşoară prin adunări generale cu caracter ordinar şi extraordinar. La aceste întruniri sunt convocaţi toţi membrii de drept de către Biroul executiv al CJE/CME. Întrunirile sunt validate numai în condiţiile prezenţei a jumătate plus unu din numărul membrilor CJE/CME.  +  Articolul 48Adunările generale ale CJE/CME se desfăşoară lunar, în mod ordinar, sau extraordinar, ori de cate ori este nevoie , la convocarea Biroului executiv al CJE/CME, a jumătate plus unu din numărul membrilor CJE/CME, cu o săptămână înainte. Toate costurile întâlnirilor ordinare/extraordinare sunt decontate din bugetul ISJ/ISMB.  +  Articolul 49Convocarea Adunării generale a CJE/CME se face cu o săptămână înainte, prin adresă scrisă, la iniţiativa unei treimi din membrii Biroului executiv sau a jumătate plus unu din numărul de membri ai CJE/CME.  +  Articolul 50Adunarea generală a CJE/CME este legal constituită prin prezenţa a jumătate plus unu din membrii delegaţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte minimul necesar de membri, se va proceda la o nouă convocare în cel mai scurt timp.  +  Articolul 51Hotărârile CJE/CME către structurile subordonate, consiliile consultative ale elevilor sau CLE se emit cu votul a jumătate plus unu din numărul de membri.  +  Articolul 52CJE/CME îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu amenajat în incinta Palatului copiilor sau în alte sedii stabilite de ISJ/ISMB (direcţiile judeţene pentru tineret, instituţii de învăţământ liceal). ISJ/ISMB va pune la dispoziţia CJE/CME logistica necesară desfăşurării activităţii acestuia (fax, conectare la internet, scaner, computer, cost telecomunicaţii).  +  Articolul 53Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CJE/CME colaborează cu departamentul educativ de la nivelul ISJ/ISMB, palatul şi cluburile copiilor, cu direcţiile judeţene pentru tineret, cu structurile asociative ale părinţilor, cu alte instituţii şi organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale.  +  Articolul 54Structura operativă a CJE/CME este Biroul executiv, ales prin vot democratic dintre membrii CJE şi format din elevi care îndeplinesc următoarele funcţii: a) un preşedinte; b) 1-3 vicepreşedinţi( în funcţie de mărimea judeţului); c) 1-2 secretari (executivi).  +  Articolul 55Biroul executiv al CJE/CME are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:1. asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea ISJ/ISMB, identificând, receptând şi propunând acestuia spre dezbatere şi soluţionare aspecte ale vieţii şcolare a elevilor din întreaga ţară;2. colaborează cu factorii de decizie din cadrul ISJ/ISMB pentru respectarea drepturilor elevilor, aşa cum rezultă din convenţiile internaţionale la care România este parte semnatară;3. desemnează reprezentanţii în comisiile de lucru ale ISJ/ISMB şi ale altor instituţii care îi solicită colaborarea;4. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare;5. organizează seminare, întâlniri, conferinţe, dezbateri, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau concursuri pentru elevi;6. prezintă semestrial ISJ/ISMB raportul de activitate la nivel judeţean;7. efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare;8. comunică permanent cu CRE şi CSE şi le oferă consiliere şi asistenţă;9. organizează acţiuni de caritate şi campanii de strângere de fonduri destinate elevilor;10. elaborează proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse instituţii;11. are rol consultativ şi de observare a activităţilor organizate de către CSE şi CLE;12. ia poziţie publică atunci când drepturile elevilor nu sunt respectate;13. organizează acţiuni specifice prin care exprimă poziţia şi interesele elevilor.  +  Articolul 56Schimbarea din funcţie a preşedintelui CJE/CME sau a unui membru al Biroului executiv se poate face la propunerea unei treimi din numărul membrilor CJE/CME, prin hotărârea adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor CJE/CME.  +  Articolul 57CJE/CME va avea în componenţă 1-6 comisii, dintre care următoarele sunt obligatorii:● concursuri şcolare şi extraşcolare;● cultură, educaţie şi programe şcolare;● sport şi programe de tineret;● avocatul elevului.  +  Articolul 58Convocarea Biroului executiv al CJE/CME se face cu cel puţin o săptămână înainte. Întâlnirea este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor.  +  Articolul 59Ordinea de zi se poate schimba doar prin votul majorităţii simple.  +  Articolul 60Candidaturile pentru Biroul executiv se depun la Comisia de validare după criterii şi la intervale de timp stabilite anual.  +  Articolul 61Candidaţii pentru Biroul executiv trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să aibă o experienţă de membru în Consiliul elevilor din instituţia pe care o reprezintă de cel puţin un an, atestată printr-o adeverinţă semnată de directorul unităţii şcolare; b) să fie preşedinţi ai CSE.  +  Articolul 62Dosarele de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:● curriculum vitae;● scrisoare de motivaţie;● proces-verbal de la şedinţa de alegeri;● adeverinţe doveditoare ale activităţii;● formular de candidatură, conform anexei;● propunere de proiect judeţean;● strategia de dezvoltare a CJE/CME, în viziune personală.Documentele vor fi prezentate în format atât scris, cât şi electronic.  +  Articolul 63Candidaţii selectaţi/validaţi de către Comisia de validare, formată din membrii Biroului executiv, a candidaturilor pentru Biroul executiv îşi vor susţine candidatura în cadrul Adunării generale. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi ales preşedinte, pentru fiecare dintre posturile vacante urmând a se vota în parte.  +  Articolul 64Mandatul membrilor Biroului executiv este de maximum 2 ani.  +  Articolul 65Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale CJE/CME sunt: a) reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor; b) asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea ISJ/ISMB, identificând, receptând şi propunând spre soluţionarea ISJ problemele, ideile şi aspectele vieţii şcolare a elevilor din judeţ; c) monitorizează la nivel judeţean respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor elevilor de la nivelul unităţilor de învăţământ; d) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare; e) organizează seminare, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau cursuri pentru formarea elevilor; f) efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare; g) comunică permanent şi oferă consiliere CSE şi CLE; h) organizează acţiuni de caritate şi campanii de strângere de fonduri destinate elevilor.  +  Articolul 66Atribuţiile preşedintelui CJE sunt următoarele:1. intermediază legătura dintre ISJ şi CJE;2. reprezintă CJE/CME la nivelul CNE ca membru de drept şi face parte din CRE;3. reprezintă CJE/CME la diverse evenimente/manifestări, exprimă puncte de vedere şi reacţii ale CJE/CME, convoacă şi susţine conferinţe de presă, împreună cu membrii Biroului executiv;4. participă la şedinţele Consiliului de administraţie al ISJ; în cazul în care nu poate participa, este înlocuit de un alt membru al Biroului executiv;5. conduce întâlnirile Biroului executiv al CJE/CME şi prezidează adunările generale ale CJE/CME;6. pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor împreună cu secretarii şi asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, de libertate de exprimare;7. asigură respectarea prezentului regulament şi propune spre adoptare hotărârile CJE/CME;8. trimite semestrial către preşedintele CRE raportul de activitate al CJE/CME.  +  Articolul 67Vicepreşedintele CJE/CME are următoarele atribuţii:1. asigură funcţionarea CJE/CME în absenţa preşedintelui şi preia atribuţiile acestuia;2. oferă consiliere şi suport CLE şi CSE, la solicitarea acestora;3. moderează întâlniri ale elevilor pe probleme specifice acestora.  +  Articolul 68Secretarul CJE/CME are următoarele atribuţii:1. pregăteşte agenda şedinţelor CJE/CME şi o face cunoscută membrilor CJE cu o săptămână înainte;2. pregăteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă;3. redactează procesele-verbale ale întâlnirilor, le postează pe site-ul CJE/CME şi le transmite către toţi membrii CJE/CME şi reprezentanţii ISJ/ISMB responsabili pentru CJE/CME;4. menţine activă comunicarea dintre membrii CJE/CME, ISJ/ISMB, CRE;5. înregistrează şi urmăreşte fluxul unor documente ca: procese-verbale, propuneri de proiecte şi alte documente ale CJE/CME;6. actualizează periodic informaţia de pe site-ul oficial al CJE/CME;7. reprezintă CJE/CME în relaţia cu mass-media;8. elaborează comunicate de presă şi le propune spre aprobare preşedintelui.  +  Articolul 69Preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul pot fi schimbaţi ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor, la propunerea a jumătate plus unu din numărul membrilor Biroului executiv sau a 1/3 din membrii CJE/CME şi prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor CJE/CME.  +  Articolul 70Mandatul membrilor Biroului executiv al CJE/CME încetează în următoarele cazuri: a) demisie; b) imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 săptămâni; c) transfer la o unitate de învăţământ din altă localitate; d) conform deciziei CJE/CME, pe baza evaluării activităţii desfăşurate; e) la încetarea calităţii de elev.  +  Articolul 71La întâlnirile reprezentanţilor CJE/CME, precum şi la şedinţele Biroului executiv pot participa şi reprezentanţi ai MECTS şi ISJ/ISMB, cu acordul membrilor CJE/CME. De asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale sau ai altor instituţii care solicită acest lucru şi care au protocoale de colaborare încheiate cu CJE/CME şi cu acordul membrilor Biroului executiv al CJE/CME.  +  Articolul 72În localităţile cu peste 5 unităţi de învăţământ se pot constitui CLE, cu acordul CJE/CME. Acestea funcţionează după regulamentul elaborat de CJE/CME.  +  Articolul 73CJE/CME elaborează proiectul-cadru de regulament de organizare şi funcţionare a CLE, care se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor CJE/CME.  +  Articolul 74CJE/CME pot beneficia de serviciile/sprijinul unui profesor consilier ales de către membrii CJE/CME. Pentru buna desfăşurare a activităţii CJE/CME, acesta va colabora cu inspectorii educativi din cadrul inspectoratelor şcolare.IV.3. CSE  +  Articolul 75În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular se constituie CSE, format din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod democratic.  +  Articolul 76CSE funcţionează pe baza unui regulament propriu elaborat de CJE/CME şi adaptat la specificul şi nevoile şcolii, anexă la regulamentul intern al unităţii de învăţământ.  +  Articolul 77CSE îşi desemnează reprezentantul, elev în clasele IX-a - a XII-a/XIII-a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa ca membru de drept la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii, cu drept de contrasemnare în probleme care îi privesc pe elevi.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 78 (1) La nivelul responsabilităţilor membrilor CNE reprezintă abatere nerespectarea prevederilor art. 10, art. 12, punctele 1-12, art. 28, 31, 34 şi se sancţionează cu propunerea de demitere. (2) La nivelul responsabilităţilor membrilor CRE reprezintă abatere nerespectarea prevederilor art. 43 şi se sancţionează cu propunerea de demitere. (3) La nivelul responsabilităţilor membrilor CJE/CME reprezintă abatere nerespectarea prevederilor art. 66, 68, 79 şi se sancţionează cu propunerea de demitere.  +  Articolul 79 (1) Absenţa nemotivată la mai mult de două şedinţe ale Biroului executiv la nivel de CNE atrage demiterea. (2) Absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ale Biroului executiv la nivel de CJE atrage demiterea.  +  Articolul 80Propunerea de demitere a preşedintelui CRE de către membrii CJE-urilor din regiunea respectivă se face pe baza studierii rapoartelor de activitate.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 81 (1) Prezentul regulament este adoptat de către Adunarea generală a CNE. (2) Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii CNE, respectiv CRE/CJE/CLE/CSE.  +  Articolul 82Modificările prezentului regulament se fac cu avizul CNE şi cu aprobarea MECTS.Prezentul regulament a fost elaborat şi aprobat în şedinţa Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, desfăşurată la Deva, în perioada 23-25 aprilie 2010.  +  Anexăla regulamentFORMULAR DE CANDIDATURĂFormularul va fi însoţit de:- proiectul de dezvoltare a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE)- curriculum vitae european- recomandare din partea conducerii unităţii de învăţământ- recomandare din partea Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ/Consiliul Judeţean al Elevilor- planul strategic de acţiune- funcţia pentru care candidează ....................................................1. Date despre candidat
  Denumirea instituţiei şcolare
  Adresa
  Nr. telefon/fax
  E-mail
  Website
  Date de contact (telefon şi e-mail)
      2. Descrieţi pe scurt cele mai importante caracteristici ale dumneavoastră,relevante pentru CNE
      3. Indicaţi 3 dintre cele mai importante valori europene dezvoltate dedumneavoastră pe care vreţi să le implementaţi în sistemul de învăţământ prinintermediul CNE
  1. 2. 3.
      4. Faceţi o scurtă prezentare a principalelor activităţi/proiecte/programecomunitare în care aţi fost implicat
  Activitatea/proiectul
  1. Perioada în care s-a derulat
  2. Grup-ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului
  3. Coordonator
  4. Obiective
  5. Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
  6. Metodele de evaluare şi de diseminare folosite
  7. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale etc.)
  8. Caracterul inovator
  9. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului
      Priorităţile dumneavoastră pentru dezvoltarea CNE/Consiliilor Regionale aleElevilor (CRE)/Consiliilor Judeţene ale Elevilor (CJE)
  5. Planul de acţiune pentru CNE/CRE/CJE
  *Font 9*
  Activi- tatea/ Proiectul Perioada de desfă- şurare Grup-ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneri- atului Obiective Produsele finale şi rezultatele aşteptate. Caracterul inovator Metodele de evaluare şi de diseminare prevăzute. Asigurarea sustenabi- lităţii Impactul aşteptat (asupra institu- ţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale etc.)
  Data ...............Numele şi prenumele .........................Semnătura ....................---------