LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (**republicată**)(*actualizată*)legea concurenţei(actualizată până la data de 5 august 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 august 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 326 din 15 decembrie 2005; DECIZIA nr. 1.037 din 9 iulie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010; RECTIFICAREA nr. 75 din 30 iunie 2010.----------------**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 538/2004 privind modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 21/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996 şi a mai fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 184/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 24 mai 2004.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010, orice referire din lege la noţiunea de "agent economic" se consideră a fi făcută la noţiunea de "întreprindere".  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are drept scop protectia, menţinerea şi stimularea concurentei şi a unui mediu concurential normal, în vederea promovarii intereselor consumatorilor.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, săvârşite de: a) întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi - persoane fizice sau juridice - de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, denumite în continuare întreprinderi; b) autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major. (2) Prin întreprindere se înţelege orice entitate angajată într-o activitate economică, adică o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare. (3) Când întreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), participă la o grupare realizată pe cale convenţională prin acord, înţelegere, pact, protocol, contract şi altele asemenea, fie ea explicită, publică ori ocultă, secretă, dar fără personalitate juridică şi indiferent de formă - antantă, coaliţie, grup, bloc, federaţie şi altele asemenea - pentru actele şi faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispoziţiile prezentei legi se aplică fiecărei întreprinderi, ţinându-se seama de principiul proporţionalităţii. (4) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt săvârşite pe teritoriul României, precum şi celor săvârşite în afara teritoriului ţării, atunci când produc efecte pe teritoriul României.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 3 (1) Administrarea prezentei legi şi punerea ei în aplicare sunt încredinţate Consiliului Concurenţei, ca autoritate naţională în domeniul concurenţei. Consiliul Concurenţei este autoritate administrativă autonomă, învestită în acest scop, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin dispoziţiile prezentei legi. (2) Consiliul Concurenţei aplică dispoziţiile art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, în cazurile în care actele sau faptele întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi pot afecta comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 4 (1) Preturile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilor se determina în mod liber prin concurenta, pe baza cererii şi ofertei. Preturile şi tarifele practicate în cadrul unor activităţi cu caracter de monopol natural sau al unor activităţi economice, stabilite prin lege, se stabilesc şi se ajusteaza cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competente. (2) În sectoarele economice sau pe pieţele unde concurenta este exclusa sau substantial restransa prin efectul unei legi sau datorita existentei unei pozitii de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, sa instituie forme corespunzătoare de control al preturilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungita succesiv pe durate de cate cel mult un an, dacă imprejurarile care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continua sa existe. (3) Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criza, dezechilibru major între cerere şi oferta şi disfunctionalitate evidenta a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotărâri. (4) Interventia Guvernului în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face cu avizul Consiliului Concurentei.  +  Capitolul II Practici anticoncurentiale  +  Articolul 5 (1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, orice decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care: a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare; b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile; c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare; d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurenţial; e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; f) constau în participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte; g) elimină de pe piaţă alţi concurenţi, limitează sau împiedică accesul pe piaţă şi libertatea exercitării concurenţei de către alte întreprinderi, precum şi înţelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o justificare rezonabilă. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică înţelegerilor sau categoriilor de înţelegeri între întreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociaţiilor de întreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în acelaşi timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie ori practică concertată; b) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; c) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţială a pieţei produselor în cauză. (3) Categoriile de înţelegeri, decizii şi practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum şi condiţiile şi criteriile de încadrare pe categorii sunt cele stabilite în regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplică în mod corespunzător. (4) Înţelegerile, deciziile şi practicile concertate prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) sau se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (3), sunt considerate legale, fără a fi necesară notificarea acestora de către părţi şi emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenţei. (5) Sarcina probei unei încălcări a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurenţei. Întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi care invocă beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) îi revine sarcina de a dovedi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de aceste alineate. (6) Ori de câte ori Consiliul Concurenţei aplică prevederile alin. (1) înţelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, în măsura în care acestea pot afecta comerţul între statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 6 (1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în: a) impunerea, în mod direct sau indirect, a unor preţuri inechitabile de vânzare ori de cumpărare sau a altor condiţii inechitabile de tranzacţionare şi refuzul de a trata cu anumiţi furnizori ori beneficiari; b) limitarea producţiei, comercializării sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul consumatorilor; c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând, în acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurenţial; d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; e) practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenţilor, ori vânzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea diferenţelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni; f) exploatarea stării de dependenţă în care se găseşte o altă întreprindere faţă de o asemenea întreprindere sau întreprinderi şi care nu dispune de o soluţie alternativă în condiţii echivalente, precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiţii comerciale nejustificate. (2) Ori de câte ori Consiliul Concurenţei aplică prevederile alin. (1), în măsura în care folosirea în mod abuziv a poziţiei dominante poate afecta comerţul dintre statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (3) Se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe întreprinderi nu se află în poziţie dominantă, în situaţia în care cota sau cotele cumulate pe piaţa relevantă, înregistrate în perioada supusă analizei, nu depăşesc 40%.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplică în următoarele situaţii: a) în cazul în care cota de piaţă cumulată deţinută de părţile la o înţelegere nu depăşeşte 10% pe niciuna dintre pieţele relevante afectate de înţelegere, atunci când aceasta este încheiată între întreprinderi care sunt concurenţi, existenţi sau potenţiali, pe una dintre aceste pieţe; b) în cazul în care cota de piaţă deţinută de fiecare dintre părţile la o înţelegere nu depăşeşte 15% pe niciuna dintre pieţele relevante afectate de înţelegere, atunci când aceasta este încheiată între întreprinderi care nu sunt concurenţi, existenţi sau potenţiali, pe niciuna dintre aceste pieţe; c) în cazul în care este dificil să se stabilească dacă este vorba de o înţelegere între concurenţi sau între neconcurenţi, se aplică pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a). (2) Atunci când pe o piaţă relevantă concurenţa este restrânsă de efectul cumulativ al unor înţelegeri de vânzare de bunuri sau de servicii încheiate cu diferiţi furnizori sau distribuitori, pragurile prevăzute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atât pentru înţelegerile încheiate între concurenţi, cât şi pentru cele încheiate între neconcurenţi. (3) Înţelegerile nu restrâng concurenţa în cazul în care cotele de piaţă nu depăşesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) şi (2), cu mai mult de două puncte procentuale în cursul a 2 ani calendaristici succesivi. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică înţelegerilor care, în mod direct sau indirect, izolat sau în combinaţie cu alţi factori aflaţi sub controlul părţilor, au ca obiect: a) fixarea preţurilor de vânzare a produselor către terţi; b) limitarea producţiei sau a vânzărilor; c) împărţirea pieţelor sau a clienţilor. (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor asociaţiilor de întreprinderi şi practicilor concertate.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 9 (1) Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum: a) limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale; b) stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor. (2) În cazul în care autorităţile sau instituţiile administraţiei publice centrale sau locale nu se conformează, în termenul stabilit, măsurilor dispuse prin decizie de către Consiliul Concurenţei în scopul restabilirii mediului concurenţial, acesta poate introduce acţiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, solicitând instanţei, după caz, anularea, în tot sau în parte, a actului care a condus la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei, obligarea autorităţii sau instituţiei în cauză să emită un act administrativ sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă. (3) Consiliul Concurenţei se poate adresa instanţei în condiţiile alin. (2), în termen de 6 luni de la data expirării perioadei prevăzute în decizie, perioada în care autoritatea sau instituţia administraţiei publice centrale sau locale avea obligaţia să se conformeze măsurilor necesare restabilirii mediului concurenţial normal.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Capitolul III Concentrarea economica  +  Articolul 10 (1) Se realizează o concentrare în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă în urma: a) fuzionării a două sau mai multe întreprinderi independente anterior sau părţi ale unor întreprinderi; sau b) dobândirii, de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puţin o întreprindere ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziţionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părţi ale acestora. (2) Crearea unei societăţi în comun care îndeplineşte în mod durabil toate funcţiile unei entităţi economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b). (3) În măsura în care crearea unei societăţi în comun, reprezentând o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurenţial al întreprinderilor rămase independente, o astfel de coordonare este evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (3), precum şi cu cele ale art. 101 alin. (1) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili dacă operaţiunea este sau nu compatibilă cu un mediu concurenţial normal. (4) La realizarea evaluării prevăzute la alin. (3), Consiliul Concurenţei ia în considerare, în special, următoarele criterii: a) dacă două sau mai multe societăţi-mamă reţin, într-o măsură semnificativă, activităţile de pe aceeaşi piaţă ca şi societatea în comun ori de pe o piaţă situată în amonte sau în aval faţă de cea a societăţii în comun ori pe o piaţă vecină aflată în strânsă legătură cu această piaţă; b) dacă prin coordonarea care reprezintă consecinţa directă a creării societăţii în comun, întreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenţa pentru o parte semnificativă a produselor sau a serviciilor în cauză. (5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a exercita o influenţă determinantă asupra unei întreprinderi, în special prin: a) drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii ori a unei părţi din activele unei întreprinderi; b) drepturi sau contracte care conferă o influenţă determinantă asupra structurii întreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei întreprinderi. (6) Controlul prevăzut la alin. (1)-(5) este dobândit de către persoana sau persoanele ori de către întreprinderile care: a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (5); b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influenţa determinantă conferită de acestea.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 11Nu constituie operaţiuni de concentrare economică situaţiile în care: a) controlul este dobândit şi exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatată de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plăţi, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau altă procedură similară; b) instituţiile de credit sau alte instituţii financiare ori societăţile de asigurări ale căror activităţi obişnuite includ tranzacţionarea şi negocierea de valori mobiliare în contul lor sau în contul altora deţin temporar valori mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în vederea revânzării, cu condiţia ca acestea să nu îşi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare în cauză pentru a determina comportamentul concurenţial al întreprinderii în cauză sau cu condiţia să îşi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregătirea cesionării integrale sau parţiale a întreprinderii în cauză sau a activelor acesteia ori a cesionării valorilor mobiliare în cauză şi ca cesiunea să aibă loc în termen de un an de la data achiziţiei; Consiliul Concurenţei poate prelungi acest termen, la cerere, în cazul în care respectivele instituţii sau societăţi pot dovedi că cesionarea nu a fost posibilă, în condiţii rezonabile, în termenul stabilit; c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b), este dobândit de o întreprindere al cărei obiect unic de activitate este de a achiziţiona participaţii la alte întreprinderi, de a gestiona şi valorifica respectivele participaţii, fără a se implica direct sau indirect în gestionarea întreprinderilor în cauză, aceasta fără a aduce însă atingere drepturilor pe care întreprinderea le deţine în calitate de acţionar, cu condiţia ca drepturile de vot legate de participaţiile deţinute să fie exercitate, în special în ceea ce priveşte numirea membrilor organelor de conducere şi supraveghere ale întreprinderilor la care deţine participaţiile, doar pentru a menţine valoarea integrală a investiţiilor în cauză şi nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurenţial al acelor întreprinderi; d) întreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizează operaţiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activităţi.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 12Sunt interzise concentrările economice care ar ridica obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 14Prevederile prezentului capitol se aplică operaţiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operaţiune depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi când cel puţin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior realizării operaţiunii.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 15 (1) Concentrările economice care depăşesc pragurile valorice prevăzute la art. 14 trebuie notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare şi după încheierea acordului, după anunţarea ofertei publice sau după preluarea pachetului de control. (2) Notificarea poate fi efectuată şi în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenţei intenţia de bună-credinţă de a încheia un acord sau, în cazul unei oferte publice, şi-au anunţat public intenţia de a face o astfel de ofertă, cu condiţia ca acordul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14. (3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul "concentrare economică notificată" include, de asemenea, concentrările planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2). (4) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de către fiecare dintre părţile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândesc controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor părţi ale acestora. (5) Criteriile de evaluare a compatibilităţii concentrărilor economice cu un mediu concurenţial normal, procedura de notificare, de acordare a derogării, termenele, documentele şi informaţiile de prezentat, comunicările şi prezentarea de observaţii de către întreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei. (6) Este interzisă punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economică înainte de notificare şi înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurenţial normal, printr-o decizie adoptată de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor art. 46. (7) Prevederile alin. (6) nu împiedică punerea în aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacţii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, acceptate în vederea tranzacţionării pe o piaţă de tipul bursei de valori, prin care se dobândeşte controlul potrivit prevederilor art. 10 de la vânzători diferiţi, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) concentrarea să fie notificată fără întârziere Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor alin. (1); b) cel care dobândeşte controlul să nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare în cauză sau să facă acest lucru numai pentru a menţine valoarea integrală a investiţiei sale în temeiul unei derogări acordate de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor alin. (8). (8) Consiliul Concurenţei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (6). Cererea de acordare a derogării trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurenţei va ţine cont de efectele suspendării concentrării economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operaţiune sau asupra unor terţi şi de ameninţarea reprezentată de concentrare asupra concurenţei. Această derogare poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii unor condiţii şi obligaţii destinate asigurării unei concurenţe efective. O derogare poate fi acordată oricând, atât anterior, cât şi ulterior notificării. (9) Validitatea oricărei operaţiuni de concentrare economică, inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor alin. (6), va depinde de analiza şi decizia pe care Consiliul Concurenţei o va lua cu privire la operaţiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2), (4) şi (5).-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Capitolul IV Consiliul Concurentei  +  Articolul 16 (1) Se infiinteaza Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma în domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este în municipiul Bucureşti. (2) Structura organizatorica şi de personal a Consiliului Concurentei, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.  +  Articolul 17 (1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial şi este format din 7 membri, după cum urmeaza: un presedinte, 2 vicepresedinti şi 4 consilieri de concurenta. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Guvernului. (2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia putand fi reinvestiti cel mult încă o dată. La numirea primului Plen al Consiliului Concurentei după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepresedinte şi 2 consilieri de concurenta vor avea un mandat de 2 ani şi jumătate, stabilit prin decretul de numire în functie. (3) Preşedintele, vicepresedintii şi consilierii de concurenta trebuie să aibă o independenta reala şi să se bucure de o înaltă reputatie profesionala şi probitate civica. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, înaltă competenţa profesionala, o buna reputatie şi vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniile: economic, comercial, al preturilor şi concurentei sau juridic. (4) Preşedintele trebuie să fi indeplinit o functie de conducere cu largi responsabilităţii, în care a facut dovada competentei sale profesionale şi manageriale. (5) Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activităţi profesionale sau de consultanţă, cu participarea, directa sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităţi publice ori private sau cu detinerea de functii ori de demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior. Ei nu pot fi desemnaţi experti sau arbitri nici de părţi şi nici de instanţa judecătorească sau de către o alta institutie. (6) Membrii Plenului Consiliului Concurentei nu reprezinta autoritatea care i-a numit şi sunt independenti în luarea deciziilor. (7) Membrii Plenului Consiliului Concurentei şi inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice. (8) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurentei inceteaza: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (5) şi (7), conform prevederilor alin. (11); f) prin revocare, pentru incalcarea grava a prezentei legi şi pentru condamnare penala, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila, pentru savarsirea unei infractiuni. (9) Membrii Plenului Consiliului Concurentei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (8) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești penale ei pot fi suspendati din functie de către aceeasi autoritate. (10) În caz de vacanta a unui loc în Plenul Consiliului Concurentei pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (8) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în functia devenita vacanta. (11) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati sa notifice de îndată Consiliului survenirea oricarei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (5) şi (7), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situaţii, iar dacă situaţia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul inceteaza şi se procedeaza conform prevederilor alin. (9) şi (10).  +  Articolul 17^1În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte al Consiliului Concurenţei, pentru una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (8) lit. b)-f), până la desemnarea şi numirea, în condiţiile legii, a unui nou preşedinte, pentru durata rămasă din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei.-------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 18 (1) Înainte de a începe să-şi exercite functia, fiecare membru al Consiliului Concurentei este obligat să depună în faţa Presedintelui României, în prezenta celorlalţi membri numiti şi după citirea decretului prezidential de numire în functie, urmatorul juramant:"Jur sa respect Constitutia şi legile tarii, sa apar interesele României, drepturile şi libertatile fundamentale ale cetatenilor, să-mi indeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate şi fără partinire atribuţiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu" (2) Preşedintele Consiliului Concurentei presteaza cel dintai juramantul. (3) În cazul neprestarii juramantului în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmand a se relua procedura desemnarii şi numirii altei persoane pentru functia devenita vacanta. (4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurentei înainte de prestarea juramantului sunt nule de drept.  +  Articolul 19 (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurentei incep de la data depunerii juramantului de către acestia şi expira la implinirea termenelor prevăzute la art. 17 alin. (2), calculate de la această dată. (2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, preşedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat juramantul cu respectarea dispoziţiilor art. 18, membrii Consiliului Concurentei în exercitiu îşi vor continua activitatea până la depunerea juramantului de către preşedintele Consiliului, desemnat pentru mandatul următor sub conducerea presedintelui anterior. (3) În situaţia în care până la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, în condiţiile art. 17 alin. (8) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră îşi va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor.-------------Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 20 (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen şi în comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Plenului. Comisia se întruneşte valabil în prezenţa celor 3 membri, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (2) Fiecare comisie este formata din 2 consilieri de concurenta în componenta stabilita de preşedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz în parte, şi este condusa de către un vicepresedinte al Consiliului Concurentei. (3) Preşedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii şi desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie. (4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenţei examinează în plen: a) rapoartele de investigaţie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra măsurilor de luat; b) autorizarea concentrărilor economice; c) punctele de vedere, recomandările şi avizele formulate în realizarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege; d) proiectele de reglementări propuse spre adoptare; e) raportul anual prevăzut la art. 31 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum şi orice alte rapoarte privind concurenţa şi ajutoarele de stat;-------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (5) În formatiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, solutia votata de presedinte prevaleaza. (6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în plen, potrivit prevederilor alin. (4), se semnează de către preşedinte, în numele Consiliului Concurenţei.-------------Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 21 (1) Preşedintele Consiliului Concurentei angajează patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridica şi-l reprezinta ca institutie publică în faţa persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor legislative, judiciare şi administrative, precum şi a altor institutii româneşti, straine şi internationale. El exercita prerogative disciplinare asupra intregului personal al Consiliului Concurentei. (2) Ordinele şi deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni, se semneaza de către presedinte, iar reglementarile adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui. (3) În caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii. (4) Preşedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre vicepresedinti, consilierii de concurenta, inspectorii de concurenta sau altor persoane, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate şi durata exercitarii lor.  +  Articolul 22 (1) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, Consiliul Concurentei îşi elaboreaza şi îşi adopta regulamentul de organizare, functionare şi procedura şi îşi constituie aparatul propriu, la nivel central şi local. (2) Nomenclatorul de functii al aparatului propriu, cuprinzand inspectori de concurenta şi alte categorii de personal, condiţiile de încadrare pe functii, de promovare în grad şi de stimulare, precum şi atribuţiile fiecarei functii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei, cu respectarea reglementarilor privind functia publică şi funcţionarii publici şi a reglementarilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar. (3) Functia publică de specialitate pentru Consiliul Concurentei este cea de inspector de concurenta. (4) Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Concurenţei de către inspectorii de concurenţă cu studii superioare juridice constituie vechime în specialitate juridică şi este asimilată vechimii în munca juridică desfăşurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. Se consideră, de asemenea, vechime în specialitate economică, respectiv altă specialitate şi perioada în care inspectorii de concurenţă de specialitate economică sau de altă specialitate îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului Concurenţei.-------------Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 23Functia de presedinte al Consiliului Concurentei este asimilata celei de ministru, cea de vicepresedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurenta celei de subsecretar de stat.  +  Articolul 24În organizarea Consiliului Concurentei funcţionează un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de către Consiliul Concurentei. Atribuţiile secretarului general se stabilesc prin regulamentul de organizare, functionare şi procedura adoptat de Consiliul Concurentei.  +  Articolul 25 (1) Consiliul Concurentei îşi întocmeşte proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. (2) Pentru functionarea Consiliului Concurentei şi a aparatului sau teritorial, Guvernul şi, după caz, organele administraţiei publice locale vor atribui Consiliului Concurentei în administrare imobilele necesare, respectiv terenurile şi dotarile din domeniul public de interes naţional sau, după caz, local, în termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii Consiliului Concurentei. (3) Sumele reprezentand tarife, taxe şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. (4) Consiliul Concurenţei va suporta, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, sumele necesare asigurării asistenţei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurenţă şi celelalte categorii de personal, în legătură cu faptele săvârşite de aceştia în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, atunci când au calitatea de învinuit ori inculpat.-------------Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (5) Sumele acordate de Consiliul Concurenţei membrilor Plenului, inspectorilor de concurenţă sau altor angajaţi pentru asigurarea asistenţei juridice vor fi restituite de către aceştia, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovăţia acestora ori că fapta a fost săvârşită în afara exercitării atribuţiilor de serviciu prevăzute de lege.-------------Alin. (5) al art. 25 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (6) Procedura şi condiţiile în care sumele necesare asigurării asistenţei juridice sunt suportate de Consiliul Concurenţei vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.-------------Alin. (6) al art. 25 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 26 (1) Consiliul Concurenţei are următoarele atribuţii: a) efectuează investigaţiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 şi art. 46 alin. (3) din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; b) ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9 şi 15 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, constatate în urma investigaţiilor efectuate de către inspectorii de concurenţă; c) acceptă angajamente şi impune măsuri interimare, în condiţiile prevăzute de lege; d) ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de concentrări economice; e) retrage, prin decizie, beneficiul exceptării pentru înţelegerile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003; f) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea măsurilor dispuse şi a efectelor concentrărilor economice autorizate condiţionat prin decizii; g) efectuează, din proprie iniţiativă, investigaţii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când rigiditatea preţurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenţei pe piaţă. Consiliul Concurenţei poate publică un raport cu privire la rezultatele investigaţiei privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri în diferite sectoare şi invită părţile interesate să formuleze observaţii; h) sesizează Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), şi propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate; i) sesizează instanţele judecătoreşti asupra cazurilor în care acestea sunt competente; j) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi; k) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea prezentei legi; l) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea actelor normative care au un asemenea efect; m) face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei; n) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurenţei; o) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul său de activitate şi furnizează Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind această activitate; p) reprezintă România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil; ca autoritate naţională de concurenţă, Consiliul Concurenţei este responsabil de relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislaţia europeană, şi cooperează cu alte autorităţi de concurenţă; r) stabileşte şi aprobă misiunea, strategia generală şi programele de activitate ale autorităţii de concurenţă; s) ia orice alte decizii în îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta lege; ş) asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (2) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi g), Consiliul Concurenţei poate realiza examinări preliminare, în cadrul cărora are dreptul să solicite informaţiile şi documentele necesare, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2). (3) Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate naţională de concurenţă, are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum şi cele prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi. Instanţele naţionale au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 27 (1) Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formulează avize, face recomandări şi elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi. (2) Consiliul Concurenţei adoptă regulamente, în aplicarea prevederilor prezentei legi, în special cele care privesc: a) organizarea, funcţionarea şi procedura; b) concentrările economice; c) practicile anticoncurenţiale; d) constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege; e) tarifele pentru notificări, de acces la documentaţie şi eliberare de copii sau extrase; f) inspectorii de concurenţă; g) regimul disciplinar al personalului. (3) Consiliul Concurenţei adoptă instrucţiuni, în aplicarea prevederilor prezentei legi, în special cele care privesc: a) analiza concentrărilor economice; b) analiza practicilor anticoncurenţiale; c) măsurile interimare şi angajamentele; d) calcularea cifrei de afaceri prevăzute de prezenta lege; e) definirea pieţei relevante în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţă; f) plata taxelor şi a tarifelor stabilite prin prezenta lege şi prin regulamente. (4) Consiliul Concurenţei emite ordine prin care pune în aplicare, suspendă sau abrogă reglementările adoptate în plen, dispune efectuarea de investigaţii, ordonă inspecţii, ia măsuri privind gestiunea internă şi personalul din subordine, precum şi orice alte măsuri necesare îndeplinirii strategiei şi misiunii autorităţii de concurenţă. (5) Deciziile Consiliului Concurenţei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi şi se aplică sancţiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurenţial, se acordă accesul la informaţii confidenţiale, se soluţionează plângerile formulate în baza dispoziţiilor prezentei legi, precum şi cererile şi notificările privind concentrările economice. (6) Avizele sunt formulate, recomandările şi propunerile sunt făcute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate şi comunicate, după caz, publicate, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 28 (1) Proiectele de regulamente şi instrucţiuni, precum şi modificările acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în Plenul Consiliului Concurentei şi puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. (2) Reglementările Consiliului Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 554/2004a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 29Consiliul Concurenţei va comunică punctul său de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurenţiale, la cererea: a) Preşedinţiei şi Guvernului României; b) comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputaţilor; c) autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale; d) organizaţiilor profesionale şi patronale în măsura în care acestea au atribuţii legale de reglementare a domeniilor în care activează; e) organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor; f) instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 30 (1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramura sau sectoriale, Consiliul Concurentei va consulta ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi organizaţiile patronale în cauza. (2) Organele şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurentei punctul lor de vedere în termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atasat la raportul asupra cazului analizat. (3) În indeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu organele administraţiei publice centrale sau locale şi va solicita informaţii şi asistenţa din partea acestora.-------------Alin. (4) al art. 30 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 31 (1) Consiliul Concurentei întocmeşte anual un raport privind activitatea sa şi modul în care întreprinderile şi autorităţile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010, prin înlocuirea noţiunii de "agent economic" cu noţiunea de "întreprindere". (2) Raportul se adoptă în Plenul Consiliului Concurentei şi se da publicităţii.  +  Articolul 32 (1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxă: taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plăteşte în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) şi alin. (4) lit. b) şi c). (2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileşte la o cotă de 0,04% din cifrele de afaceri totale realizate pe teritoriul României de către întreprinderile implicate în concentrarea economică autorizată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Taxa de autorizare se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrării economice, determinată potrivit reglementărilor Consiliului Concurenţei.-------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 5 august 2010. (3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen şi conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Capitolul V Procedura de examinare preliminara, de investigare şi de luare a deciziilor  +  Articolul 33 (1) Descoperirea şi investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene incumbă Consiliului Concurenţei care acţionează prin inspectorii de concurenţă. (2) În cazul infracţiunii prevăzute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în condiţiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penală.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 34Consiliul Concurenţei, potrivit atribuţiilor sale, dispune efectuarea de investigaţii, dacă există suficient temei de fapt şi de drept: a) din oficiu; b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încălcarea prevederilor art. 5, 6, 9 şi 15 din prezenta lege, precum şi a art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 35 (1) În vederea analizării plângerilor formulate potrivit art. 34 lit. b) şi a notificărilor privind concentrările economice, precum şi în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1), inspectorii de concurenţă, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute, după caz, la art. 50 lit. a) şi b), art. 50^1 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 54 alin. (1) lit. e), pot solicita informaţiile şi documentele care le sunt necesare: a) întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi; b) autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale. (2) În realizarea procedurii de examinare preliminară, necesară în vederea exercitării din oficiu a atribuţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi g), inspectorii de concurenţă, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute la art. 50 lit. c) sau, după caz, la art. 50^1 alin. (1) lit. b), pot solicita întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi, precum şi autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale orice informaţii şi documente necesare. (3) În scopul aplicării prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurenţei, la cererea Comisiei Europene şi a autorităţilor de concurenţă din statele membre ale Uniunii Europene. (4) Inspectorii de concurenţă, primind acces la documentele, datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), sunt ţinuţi la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii. (5) Informaţiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), art. 35^1 şi 36 pot fi folosite doar pentru scopul în care au fost obţinute.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 35^1În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Consiliul Concurenţei poate să intervieveze orice persoană fizică sau juridică, care consimte să fie intervievată, în scopul obţinerii de informaţii privind obiectul investigaţiei.-------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 36 (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, cu excepţia inspectorilor debutanţi, şi au următoarele puteri de inspecţie: a) să între în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile ori asociaţiile de întreprinderi le deţin legal; b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiilor de întreprinderi, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate; c) să ceară oricărui reprezentant sau membru al personalului întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi explicaţii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora; d) să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi; e) să sigileze orice amplasament destinat activităţilor întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei. (2) Inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere. (3) Inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la faţa locului, cât şi la convocare la sediul Consiliului Concurenţei. (4) Inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei; o copie certificată a acestui ordin este înmânată întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi supuse investigaţiei. (5) Consiliul Concurenţei desfăşoară inspecţii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autorităţi de concurenţă a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 şi ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, în baza ordinului de inspecţie emis de preşedintele Consiliului Concurenţei. (6) Ordinul de inspecţie va indica obiectul şi scopul inspecţiei, stabileşte data la care începe şi arată sancţiunile prevăzute la art. 50 şi 54, precum şi dreptul de a ataca ordinul la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea Curţii de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare. Instanţele vor soluţiona cauza de urgenţă şi cu precădere. (7) La solicitarea Consiliului Concurenţei, în ipoteza în care poate exista o opoziţie la desfăşurarea inspecţiei, organele de poliţie sunt obligate să însoţească şi să asigure sprijinul necesar echipelor de inspecţie, în exercitarea puterilor de inspecţie. (8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi investigate şi avocatul acestora, realizate în cadrul şi în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii, respectiv după deschiderea procedurii administrative în baza prezentei legi sau anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiţia ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate sau folosite ca probă, în cursul procedurilor desfăşurate de Consiliul Concurenţei. Nu pot fi ridicate sau folosite ca probă documentele pregătitoare întocmite de întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi investigate în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare, chiar dacă nu au fost trimise avocatului sau nu au fost create cu scopul de a fi trimise fizic unui avocat. (9) Atunci când întreprinderile nu dovedesc caracterul protejat al unei comunicări, pentru ca aceasta să cadă sub incidenţa alin. (8), inspectorii de concurenţă care desfăşoară inspecţia vor sigila şi vor ridica comunicarea în cauză, în dublu exemplar. (10) Preşedintele Consiliului Concurenţei va decide, de urgenţă, pe baza probelor şi argumentelor prezentate. În condiţiile în care preşedintele Consiliului Concurenţei decide să respingă caracterul protejat al comunicării, desigilarea documentului poate avea loc doar după expirarea termenului în care decizia poate fi contestată, potrivit prevederilor alin. (11) sau, în cazul în care decizia este contestată, după ce hotărârea instanţei devine definitivă şi irevocabilă. (11) Decizia preşedintelui Consiliului Concurenţei cu privire la caracterul protejat al comunicării poate fi atacată în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea Curţii de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare. Instanţele vor soluţiona cauza de urgenţă şi cu precădere. (12) Exercitarea puterilor de inspecţie se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi procedura Consiliului Concurenţei.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 37În baza autorizarii judiciare date prin încheiere, conform art. 38, inspectorul de concurenta poate efectua inspecţii în orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi supuşi investigatiei.-------------Art. 37 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010, prin înlocuirea noţiunii de "agent economic" cu noţiunea de "întreprindere".  +  Articolul 38 (1) Inspectorii de concurenţă pot proceda la inspecţii, potrivit prevederilor art. 37, doar în baza unui ordin emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta. O copie certificată a ordinului de inspecţie şi a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu persoanei supuse inspecţiei înainte de începerea acesteia. (2) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează şi se comunică Consiliului Concurenţei în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare. (3) În cazul în care inspecţia trebuie desfăşurată simultan în mai multe spaţii dintre cele prevăzute la art. 37, Consiliul Concurenţei va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se desfăşoare inspecţia. (4) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură să justifice inspecţia, iar judecătorul sesizat este ţinut să verifice dacă cererea este întemeiată. (5) Oricare ar fi împrejurările, inspecţia se desfăşoară între orele 8,00 şi 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează inspecţia sau a reprezentantului său. Inspecţia poate continua şi după ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează inspecţia sau a reprezentantului său. (6) Inventarele şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Codului de procedură penală. (7) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru Consiliul Concurenţei curge de la momentul comunicării încheierii, potrivit prevederilor alin. (2). În ceea ce priveşte persoana supusă inspecţiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicării încheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare. (8) Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau judecătorul delegat de acesta are competenţa să emită autorizaţia judiciară, prevăzută la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 40 (1) La primirea unei plângeri privind o practică anticoncurenţială, Consiliul Concurenţei examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigaţii. (2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii, Consiliul Concurenţei o respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plângerea este completă şi îndeplineşte toate condiţiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plângeri se face prin decizia Comisiei Consiliului Concurenţei care coordonează compartimentul de specialitate implicat în analiză, după ce i s-a dat posibilitatea autorului plângerii să îşi prezinte punctul de vedere faţă de motivele pentru care autoritatea de concurenţă intenţionează să respingă plângerea. (3) Decizia de respingere a plângerii poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. (4) Consiliul Concurenţei va stabili, prin regulament, condiţiile pe care o solicitare ce i-a fost adresată trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi calificată ca plângere, precum şi procedura aplicabilă soluţionării acesteia. (5) În cazul în care plângerea înaintată nu cade sub incidenţa prezentei legi, Consiliul Concurenţei va răspunde, în scris, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 41 (1) De cate ori dispune pornirea unei investigatii, preşedintele Consiliului Concurentei desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui părţilor în cauza, primirea observatiilor şi prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurentei, dacă este cazul. (2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie, propunand Consiliului Concurentei dispunerea masurilor care sunt de competenţa acestuia.  +  Articolul 42 (1) În situaţia în care, în urma declanşării unei investigaţii din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va putea închide investigaţia şi va informa de îndată părţile implicate. (2) În situaţia în care investigaţia a fost declanşată ca urmare a unei plângeri şi se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, închiderea investigaţiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei, în urma audierii părţilor implicate.-------------Art. 42 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 43 (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 42 alin. (1), orice procedură de investigaţie necesită audierea întreprinderilor participante la înţelegerea, decizia luată de asociaţii de întreprinderi, practica concertată, abuzul de poziţie dominantă sau la concentrarea economică, care formează obiect al investigaţiei. Data audierii este fixată de preşedintele Consiliului Concurenţei. (2) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate desemna experţi şi poate admite audierea autorului plângerii, la solicitarea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată. (3) Neprezentarea sau renunţarea la audiere, precum şi refuzul oricărei depoziţii sau declaraţii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigaţie.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 44 (1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunoştinţă, persoanelor a căror audiere a fost dispusă potrivit prevederilor art. 43 alin. (1). Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacă preşedintele Consiliului Concurenţei apreciază că este util în interesul investigaţiei. (2) Preşedintele Consiliului Concurenţei va permite părţilor în cauză consultarea dosarului şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie. (3) Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra secretelor de afaceri, altor informaţii confidenţiale şi nici asupra documentelor interne ale Consiliului Concurenţei, ale Comisiei Europene sau ale autorităţilor de concurenţă ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondenţei dintre Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană sau autorităţile de concurenţă ale statelor membre sau dintre acestea din urmă atunci când corespondenţa este inclusă în dosarul Consiliului Concurenţei. (4) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care sunt confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau extrase decât prin decizie a preşedintelui Consiliului Concurenţei. Decizia preşedintelui Consiliului Concurenţei poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicarea către părţile interesate. Hotărârea Curţii de apel este supusă recursului, care poate fi declarat în termen de 5 zile de la comunicare. Instanţele vor proceda la judecarea cauzei de urgenţă şi cu precădere. (5) Atacarea deciziei preşedintelui Consiliului Concurenţei suspendă procedura în faţa autorităţii de concurenţă până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4). (6) Nicio dispoziţie din prezenta lege nu interzice dreptul Consiliului Concurenţei de a dezvălui şi utiliza informaţiile necesare pentru a dovedi o încălcare a art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (7) În cazul unei proceduri de investigaţie, având ca obiect o concentrare economică, dispoziţiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaţilor şi directorilor executivi ai entităţilor participante la concentrare, în măsura în care aceştia justifică în cauză un interes legitim.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 45 (1) Consiliul Concurenţei, în cazul investigaţiilor declanşate potrivit prevederilor art. 34, poate decide, după caz: a) să ordone încetarea practicilor anticoncurenţiale constatate; b) să dispună măsuri interimare; c) să accepte angajamente; d) să aplice întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi amenzi în condiţiile prevăzute la cap. VI; e) să formuleze recomandări, să impună părţilor condiţii sau alte obligaţii. În cazul în care Consiliul Concurenţei decide potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), poate impune orice măsuri corective comportamentale sau structurale care sunt proporţionale cu încălcarea comisă şi necesare pentru încetarea efectivă a încălcării. Măsurile corective structurale vor fi impuse atunci când nu există o măsură corectivă comportamentală la fel de eficientă sau atunci când o măsură corectivă comportamentală la fel de eficientă ar fi mai oneroasă pentru întreprinderea în cauză decât o măsură corectivă structurală. (2) Consiliul Concurenţei poate decide, de asemenea, că nu există motive pentru a interveni, atunci când, pe baza informaţiilor de care dispune, condiţiile pentru ca o înţelegere, decizie sau practică concertată să fie interzisă nu sunt îndeplinite. (3) Consiliul Concurenţei, în îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. e), poate decide să retragă beneficiul exceptării pentru înţelegerile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, atunci când într-o anumită cauză respectivele înţelegeri, decizii sau practici concertate produc efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pe teritoriul României sau pe o parte a acestuia care prezintă toate caracteristicile unei pieţe geografice distincte.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 46 (1) În termen de 30 de zile de la primirea notificării complete a unei operaţiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenţei va răspunde în scris, printr-o adresă, în cazul în care va ajunge la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu cade sub incidenţa prezentei legi. (2) În termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operaţiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenţei va emite o decizie de neobiecţiune atunci când constată că, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi: a) nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal; sau b) îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă poate stabili prin decizie condiţii şi obligaţii de natură să asigure respectarea de către părţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizării compatibilităţii concentrării cu un mediu concurenţial normal. (3) În termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operaţiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenţei va decide deschiderea unei investigaţii, atunci când constată că operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi, prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal şi acestea nu au putut fi înlăturate potrivit prevederilor alin. (2) lit. b). (4) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării complete a unei operaţiuni de concentrare economică pentru care Consiliul Concurenţei a decis deschiderea unei investigaţii din cauza îndoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal, Consiliul Concurenţei: a) va emite o decizie prin care va declara operaţiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurenţial normal, întrucât ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante, potrivit prevederilor art. 12; b) va emite o decizie de autorizare, dacă operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante, potrivit prevederilor art. 12; c) va emite o decizie de autorizare condiţionată, prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile destinate să asigure respectarea de către părţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizării compatibilităţii concentrării cu un mediu concurenţial normal. (5) În cazul în care Consiliul Concurenţei nu ia o decizie în termenele prevăzute la alin. (2)-(4), operaţiunea de concentrare economică notificată poate avea loc. (6) În situaţia în care notificarea unei operaţiuni de concentrare economică necesită completări, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) încep să curgă de la data la care părţile au furnizat Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate în vederea completării notificării. (7) Consiliul Concurenţei va stabili, prin regulament, categoriile de concentrări economice care pot beneficia de procedura simplificată de analiză. (8) În cazul investigaţiilor şi deciziilor adoptate potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) şi b), cu privire la o posibilă încălcare a art. 15, atunci când operaţiunea de concentrare economică investigată nu este notificată, Consiliul Concurenţei va analiza şi va decide, în acest context, şi cu privire la compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 46^1 (1) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că o concentrare economică a fost deja pusă în aplicare şi că acea concentrare a fost declarată incompatibilă cu mediul concurenţial normal, acesta, prin decizie, poate: a) să solicite întreprinderilor implicate să dizolve entitatea rezultată din concentrare, în special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor acţiunilor sau activelor dobândite, astfel încât să se restabilească situaţia existentă anterior punerii în aplicare a concentrării. În cazurile în care, prin dizolvarea entităţii rezultate prin concentrare, nu este posibilă restabilirea situaţiei existente anterior punerii în aplicare a concentrării, Consiliul Concurenţei poate adopta orice altă măsură adecvată pentru a restabili, în măsura posibilului, situaţia anterioară; b) să dispună orice altă măsură adecvată pentru a se asigura că întreprinderile implicate dizolvă concentrarea sau iau măsurile de restabilire a situaţiei prevăzute în decizia sa. (2) Consiliul Concurenţei poate acţiona potrivit alin. (1) lit. a) şi b) şi atunci când constată că o concentrare economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiţii impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. c).-------------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 46^2 (1) Pe durata procedurii de investigaţie referitoare la posibila săvârşire a unei practici anticoncurenţiale, întreprinderile faţă de care a fost declanşată investigaţia pot formula propuneri de angajamente, în scopul înlăturării situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei. (2) Atunci când Consiliul Concurenţei intenţionează să accepte angajamentele propuse de părţi, va publică un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial al angajamentelor propuse, asupra cărora terţii interesaţi îşi pot prezenta observaţiile în termenul stabilit de autoritatea de concurenţă. (3) Prin decizie, Consiliul Concurenţei conferă forţă obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi adoptată pe o durată determinată şi poate concluziona că nu mai există motive pentru acţiunea autorităţii de concurenţă. (4) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că angajamentele nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), acesta va informa, în scris, întreprinderile cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate şi va continua procedura de investigaţie. (5) În cazul închiderii investigaţiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurenţei poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigaţie, atunci când: a) intervine o schimbare esenţială privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia; b) întreprinderile acţionează contrar angajamentelor asumate; c) decizia a fost fundamentată pe informaţii incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părţi. (6) Întreprinderile pot formula propuneri de angajamente şi în cazul operaţiunilor de concentrare economică în scopul compatibilizării acestora cu un mediu concurenţial normal, potrivit prevederilor art. 46. Prevederile alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător. (7) Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, criteriile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor propuse de părţi.-------------Art. 46^2 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 47 (1) Consiliul Concurenţei poate impune orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 45, în caz de urgenţă determinată de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor fapte de natură anticoncurenţială prohibite expres de lege şi care trebuie eliminate fără întârziere. (2) Înainte de luarea unei măsuri interimare, părţile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. La cererea expresă a parţilor implicate, Consiliul Concurenţei va proceda la ascultarea argumentelor acestora, în Plen. (3) O decizie adoptată potrivit prevederilor alin. (1) se aplică pe o durată determinată, ce poate fi reînnoită de Consiliul Concurenţei în măsura în care este necesar şi adecvat. (4) Consiliul Concurenţei poate impune măsuri interimare adecvate pentru restabilirea sau menţinerea condiţiilor de concurenţă efectivă şi în cazul în care: a) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6) şi (8) şi nu a fost încă adoptată o decizie privind compatibilitatea concentrării cu un mediu concurenţial normal; b) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiţii sau obligaţii impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c); c) concentrarea economică a fost deja pusă în aplicare şi a fost emisă o decizie prin care operaţiunea de concentrare economică a fost declarată incompatibilă cu mediul concurenţial normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a). (5) Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, termenele şi procedura pentru adoptarea de măsuri interimare.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 47^1 (1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 9, 15, 45 şi 46 vor fi comunicate de îndată părţilor; acestea pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. Suspendarea se va dispune doar cu condiţia plăţii unei cauţiuni, în cuantum de 30% din amenda stabilită prin decizia atacată. (3) Ordinul privind declanşarea unei investigaţii, prevăzută de lege, se poate ataca numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia.-------------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 48 (1) Decizia luata de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 46 cu privire la o operaţiune de concentrare economica în care este implicata o regie autonoma va fi notificata şi ministrului de resort. (2) În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei conform alin. (1), Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe raspunderea sa, o decizie diferita de cea a Consiliului Concurentei pentru ratiuni de interes public general. Decizia este executorie şi va fi publicata împreună cu decizia Consiliului Concurentei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 49Sunt nule de drept orice înţelegeri sau decizii interzise prin art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi prin art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, convenţii sau clauze contractuale raportându-se la o practică anticoncurenţială.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 50Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării următoarele fapte, săvârşite cu vinovăţie de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi: a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15; b) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a); c) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 35 alin. (2); d) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate potrivit prevederilor art. 36; e) refuzul de a se supune unei inspecţii desfăşurate potrivit prevederilor art. 36.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 50^1 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei faptele autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale constând în: a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b); b) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 35 alin. (2). (2) Dacă nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei, acesta va putea aplica conducătorului instituţiei sau autorităţii administraţiei publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.-------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 51 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării următoarele fapte, săvârşite cu vinovăţie de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi: a) încălcarea prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; b) nenotificarea unei concentrări economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2), înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepţia cazului în care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 15 alin. (8); c) realizarea unei operaţiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8); d) începerea unei acţiuni de concentrare economică declarată incompatibilă printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a); e) neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei măsuri impuse printr-o decizie luată potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Dacă încălcarea săvârşită de o asociaţie de întreprinderi priveşte activităţile membrilor săi, amenda nu poate depăşi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecărui membru activ pe piaţa afectată de încălcarea săvârşită de asociaţie. (3) În ceea ce priveşte contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a), constând în încălcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară.-------------Art. 51 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 51^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 50 şi 51 alin. (1), în cazul în care cifra de afaceri, realizată în anul financiar anterior sancţionării, nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 50 şi art. 51 alin. (1) din prezenta lege şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu: a) amendă de la 20.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 50; b) amendă de la 30.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1).-------------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 52 (1) Individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 50, 50^1, 51 şi 51^1 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei. Prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurenţei se stabilesc şi celelalte elemente în funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor, precum şi gradarea pe tranşe a acestora. (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a), dacă, după primirea raportului de investigaţie şi exercitarea dreptului de acces la dosar, în condiţiile art. 44 sau în cadrul audierilor, întreprinderea recunoaşte, în mod expres, săvârşirea faptei anticoncurenţiale, aceasta va fi reţinută ca circumstanţă atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii administrative şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 25% din nivelul de bază determinat potrivit instrucţiunilor, adoptate potrivit prevederilor alin. (1).-------------Art. 52 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 53Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor prezentei legi, întreprinderea în cauză nu se conformează măsurilor dispuse, Consiliul Concurenţei îi poate aplica amenda maximă prevăzută la art. 51 şi 51^1.-------------Art. 53 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 54 (1) Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina: a) să înceteze o încălcare a prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi să respecte măsurile dispuse prin decizia de constatare a încălcării; b) să respecte o decizie prin care se impun măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47; c) să respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3); d) să respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c); e) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a); f) să se supună inspecţiei prevăzute la art. 36. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1): a) în cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri zilnică medie aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii; b) în cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei, în cazul alin. (1) lit. a)-d), respectiv cu amendă de la 300 lei la 7.000 lei, în cazul alin. (1) lit. e) şi f).-------------Art. 54 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 55 (1) Contraventiile prevăzute în prezenta lege se constata şi se sancţionează de către Consiliul Concurentei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. d) şi e) se aplică de către inspectorii de concurenţă.-------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. a)-c), art. 50^1 şi art. 51 alin. (1) lit. d) şi e), precum şi amenzile cominatorii prevăzute la art. 54 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenţei, prin aceeaşi decizie prin care se constată săvârşirea contravenţiei sau incidenţa art. 54 alin. (1).-------------Alin. (3) al art. 55 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (4) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către Plenul Consiliului Concurenţei prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat săvârşirea respectivei contravenţii.-------------Alin. (4) al art. 55 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (5) Deciziile luate în condiţiile alin. (3) şi (4) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Sectia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. (6) În baza deciziei Consiliului Concurentei profiturile sau, după caz, veniturile suplimentare realizate de întreprinderi ca urmare a savarsirii contraventiilor prevăzute şi sanctionate de prezenta lege vor fi confiscate şi varsate la bugetul de stat.-------------Alin. (6) al art. 55 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010, prin înlocuirea noţiunii de "agent economic" cu noţiunea de "întreprindere".  +  Articolul 56 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 50 lit. d) şi e) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Procesele-verbale prin care se aplică sancţiuni, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2), se atacă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti, secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.-------------Art. 56 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 57 (1) Deciziile emise de către Consiliul Concurenţei în aplicarea prezentei legi vor fi comunicate părţilor în cauză de către Consiliul Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei. (2) La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.-------------Art. 57 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 58 (1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează: a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 50; b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi. (2) Prescripţia dreptului la acţiune al Consiliului Concurenţei începe să curgă de la data săvârşirii încălcării. În cazul încălcărilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurenţial în cauză.-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 59 (1) Orice actiune intreprinsa de către Consiliul Concurentei în scopul unei examinari preliminare sau în scopul declanşării unei investigatii în legătură cu o anumita încălcare a legii va intrerupe cursul termenelor de prescriptie prevăzute la art. 58. Intreruperea termenului de prescriptie va avea efect de la data comunicarii actiunii intreprinse de către Consiliul Concurentei, facuta către cel puţin o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi care a participat la savarsirea încălcării legii.-------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010, prin înlocuirea noţiunii de "agent economic" cu noţiunea de "întreprindere". (2) Actiunile ce pot fi intreprinse de către Consiliul Concurentei şi care intrerup cursul termenului de prescriptie includ, în principal, urmatoarele: a) solicitări de informaţii, în scris; b) ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de declansare a unei investigatii; c) începerea procedurilor legale. (3) Intreruperea termenului de prescriptie îşi produce efectele faţă de toate întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi care au participat la savarsirea încălcării legii.-------------Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010, prin înlocuirea noţiunii de "agent economic" cu noţiunea de "întreprindere". (4) În cazul intreruperii termenului de prescriptie, un nou termen, cu o durată similara, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurentei a intreprins una dintre actiunile menţionate la alin. (2). Termenul de prescriptie va expira cel mai tarziu în ziua în care se implineste perioada egala cu dublul termenului de prescriptie, aplicabil pentru savarsirea încălcării în cauza, în situaţia în care Consiliul Concurentei nu a impus nici una dintre sanctiunile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 60 (1) Participarea cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) şi care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, potrivit prevederilor art. 65 din Codul penal.-------------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010. (2) Actiunea penala se pune în miscare la sesizarea Consiliului Concurentei. (3) Instanţa judecătorească poate dispune publicarea, în presa, pe cheltuiala celui vinovat, a hotărârii definitive.  +  Articolul 61 (1) Independent de sancţiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la acţiune al persoanelor fizice şi/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică anticoncurenţială prohibită potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 şi/sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene rămâne rezervat. (2) Dacă un bun sau serviciu este achiziţionat la un preţ excesiv, nu se poate considera că nu s-a produs un prejudiciu datorită faptului că bunul sau serviciul a fost revândut. (3) Întreprinderea care beneficiază de imunitate la amendă nu răspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practică anticoncurenţială interzisă de art. 5 din prezenta lege, precum şi de art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, practică sancţionată de autoritatea de concurenţă. (4) Atunci când există o decizie a Consiliului Concurenţei prin care este sancţionată o practică anticoncurenţială, în soluţionarea cererilor privind acordarea de despăgubiri, instanţele vor putea solicita Consiliului Concurenţei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. În acest scop, primind aceste documente, instanţele vor asigura respectarea confidenţialităţii informaţiilor reprezentând secrete de afaceri, precum şi a altor informaţii calificate drept confidenţiale. (5) Persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate printr-o practică anticoncurenţială interzisă de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenţei, pe care se întemeiază acţiunea în subsidiar, rămâne definitivă şi irevocabilă. (6) Consiliul Concurenţei poate înainta observaţii instanţelor naţionale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură civilă. (7) În toate cazurile în care instanţele naţionale aplică, în mod direct, prevederile art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, după comunicarea către părţi a hotărârii susceptibile de exercitare a unei căi de atac, acestea vor transmite, de îndată, o copie a hotărârii către Comisia Europeană, prin intermediul Consiliului Concurenţei.-------------Art. 61 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 62Orice persoană care utilizeaza sau divulga, în alte scopuri decat cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în indeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata şi la repararea prejudiciului cauzat.  +  Capitolul VII Dispozitii comune şi finale  +  Articolul 64 (1) Cifra de afaceri prevăzută la art. 14 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse şi/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare. (2) Când o operaţiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită potrivit prevederilor alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzacţiei. (3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, două sau mai multe tranzacţii de felul celor prevăzute la alin. (2) au loc între aceleaşi persoane fizice şi/sau juridice, ele sunt considerate ca o singură operaţiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzacţii.-------------Art. 64 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 65Cifra de afaceri este înlocuită: a) pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, cu suma veniturilor, definite prin instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei, după deducerea impozitelor şi a taxelor legate direct de acestea; b) pentru societăţile de asigurări, cu valoarea primelor brute încasate sau de încasat, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăţilor de asigurare, inclusiv primele plătite reasigurătorilor, după deducerea impozitelor şi a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de către Consiliul Concurenţei prin instrucţiuni.-------------Art. 65 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.  +  Articolul 66În scopul aplicării prevederilor art. 14, dar fără a contraveni dispoziţiilor art. 64 alin. (2) şi (3), dacă vreuna dintre întreprinderile avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 14 face parte dintr-un grup de întreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform situaţiilor financiare anuale consolidate.-------------Art. 66 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.-------------Art. 67 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010.** *NOTĂ:Reproducem mai jos art. II*)-VI din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 184/2004 şi modificata prin Legea nr. 538/2004, articole care nu au fost cuprinse în forma republicabila a Legii nr. 21/1996:---------*) În urma interventiilor legislative suferite de art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 prin Legea nr. 184/2004 şi prin Legea nr. 538/2004, alineatele acestui articol au fost renumerotate.Astfel, alineatul (3) a fost abrogat prin Legea nr. 184/2004, alin. (2^1)-(2^4), introduse prin Legea nr. 184/2004, au devenit alin. (3)-(6), iar alin. (2) a fost modificat prin Legea nr. 538/2004."Art. II. - (1) Indemnizatiile prevăzute în anexa nr. VII/2b la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, la nr. crt. 34, 35 şi 36 se inlocuiesc cu indemnizatiile prevăzute la nr. crt. 16, 17 şi 18 din aceeasi anexa. (2) Salariile de baza ale inspectorilor de concurenta şi al secretarului general din cadrul Consiliului Concurentei se stabilesc prin asimilare cu indemnizatiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 - pentru inspectorul de concurenta superior, nr. crt. 18 - pentru inspectorul de concurenta principal, nr. crt. 23 - pentru inspectorul de concurenta asistent şi nr. crt. 32 - pentru inspectorul de concurenta debutant şi de la anexa nr. 1 cap. B, nr. crt. 1 - pentru secretarul general. (3) Personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei beneficiaza în mod corespunzător de prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003. (4) Personalul Consiliului Concurentei beneficiaza de spor de confidentialitate de până la 15% din salariul de baza. Categoriile de personal, cuantumul sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate institutiei. (5) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Plenului Consiliului Concurentei. (6) Membrii Plenului Consiliului Concurentei şi inspectorii de concurenta beneficiaza şi de drepturile stabilite prin alte acte normative aplicabile personalului din sectorul bugetar. (7) Personalul din cadrul Oficiului Concurentei care este preluat de către Consiliul Concurentei, în functie de atribuţiile reglementate prin lege pentru aceasta institutie, se stabileste pe bază de protocol, care va fi incheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurentei şi Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Pe baza acestui protocol Consiliul Concurentei va modifica corespunzător Regulamentul de organizare, functionare şi procedura al Consiliului Concurentei. (8) Plangerile şi sesizarile formulate în temeiul Legii nr. 21/1996, aflate în curs de solutionare de către Oficiul Concurentei, precum şi investigatiile în desfăşurare vor fi preluate de către Consiliul Concurentei, pe bază de protocol, în maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (9) Consiliul Concurentei va prelua bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzător activităţilor şi personalului preluat, prin protocol, care va fi incheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurentei şi Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.Art. III. - (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza o direcţie generală de specialitate, precum şi compartimente în cadrul unităţilor teritoriale, având, în principal, urmatorul obiect de activitate: a) aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislaţiei în domeniul ajutorului de stat; b) aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finanţelor Publice; c) urmarirea evolutiei preturilor în economie; d) aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul concurentei neloiale şi al publicităţii, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finanţelor Publice; e) participarea la schimbul de informaţii şi experienta în relatiile cu organizaţiile şi instituţiile internationale, în domeniul sau de activitate. (2) Personalul din cadrul Oficiului Concurentei se preia de către Ministerul Finanţelor Publice, cu pastrarea drepturilor salariale deţinute anterior preluării, în functie de atribuţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă pentru aceasta institutie, prin protocol, care va fi incheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurentei şi Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (3) Denumirea Oficiul Concurentei se inlocuieste cu Ministerul Finanţelor Publice în toate actele normative care reglementeaza domeniile de activitate prevăzute la alin. (1). (4) Plangerile, sesizarile şi solicitarile formulate în temeiul altor acte normative decat Legea nr. 21/1996, aflate în curs de solutionare de către Oficiul Concurentei, vor fi preluate de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de protocol, în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (5) Ministerul Finanţelor Publice va prelua bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzător activităţilor şi personalului preluat, prin protocol, care va fi incheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurentei şi Consiliul Concurentei în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (6) În aplicarea alin. (1), (2) şi (5), în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finanţelor Publice va inainta Guvernului un proiect de modificare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice.Art. IV. - Regulamentele şi instrucţiunile Consiliului Concurentei, în vigoare, vor fi revizuite în mod corespunzător în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.Art. V. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.Art. VI. - Prevederile art. II-IV intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta."-----------