ORDIN nr. 4.253 din 21 iunie 2010pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 306 din 20 aprilie 2010
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
  • Nr. 299 din 12 aprilie 2010
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 4.253 din 21 iunie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2010    Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, al art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. I "Metodologia de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate" se modifică şi se completează după cum urmează:a. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă vârsta minimă de 18 ani; b) să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului liceal; c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen medical de specialitate; d) să deţină un document din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual efectuată în România şi/sau în ţările UE, într-un stat membru al UE sau al SEE."b. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei; b) actele de identitate, în copie; c) documentul din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual efectuată în România şi/sau traducerea necertificată în limba română a documentului emis într-un stat membru al UE sau al SEE."c. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Autoritatea va contacta autorităţile competente din statul membru al UE sau al SEE în cauză, prin intermediul sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."d. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Soluţia preşedintelui Autorităţii poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ, în condiţiile dreptului comun."2. Anexa nr. II "Autorizaţie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II (1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezentul ordin pot fi îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. (2) Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la data operaţionalizării punctului de contact unic.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul IVLa intrarea în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 106/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 7 iunie 2006, se abrogă.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Persoanele cu Handicap,Ioana Mihaela LeşeMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriu  +  Anexa (Anexa nr. II la Ordinul nr. 671/1.640/61/2007)MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAPAUTORIZAŢIEpentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestualNr. ......./.......Domnul/Doamna, .............., fiul/fiica lui ......... şi al/a ........., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în ............, str. ..........., nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul .........., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ......... seria ..... nr. ........, emis la data ................. de ........, este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual.Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.Preşedinte, Vicepreşedinte,............... ...................Membru, Secretar,............... ...................---------