ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 (*actualizată*)privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană(actualizată până la data de 1 iulie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010.Având în vedere că:- pe parcursul implementării programelor de preaderare PHARE şi ISPA pot apărea o serie de venituri din vânzarea caietelor de sarcini, executarea garanţiilor bancare sau din sumele reţinute şi din penalităţile de întârziere în executarea obligaţiilor contractuale, precum şi din dobânzi;- aceste venituri trebuie să fie introduse imediat în finanţarea proiectelor şi în fluxul de plăţi;- Comisia Europeană a instruit autorităţile naţionale cu privire la utilizarea acestor venituri,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru utilizarea veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) autoritate contractantă - organismul responsabil pentru implementare, procedura de achiziţie, licitaţie, contractare şi efectuare de plăţi eligibile, desemnat în memorandumurile de finanţare/acordurile de finanţare/deciziile Comisiei Europene sau care a dobândit această calitate în conformitate cu prevederile documentelor de delegare de atribuţii în cadrul programelor ISPA şi PHARE;------------Litera a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. b) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică; c) documentaţia de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă; d) garanţie de participare - scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original de către ofertant, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire, şi care, în principiu, se returnează ofertantului care nu a câştigat licitaţia sau se transformă în garanţia de bună execuţie, în cazul în care ofertantul semnează contractul, ori se execută, în cazul în care ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei; e) contract de achiziţie publică - acordul scris semnat de autoritatea contractantă şi contractant, având ca obiect execuţia de lucrări, prestarea de servicii sau furnizarea de produse în conformitate cu cerinţele specificate de autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire; f) garanţie de bună execuţie - scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original de către contractant, în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului; g) sume reţinute - sumele cuvenite contractorului, reţinute de autoritatea contractantă din plăţile efectuate către contractor pe parcursul implementării proiectului, până la expirarea perioadei de notificare a defectelor; h) garanţie bancară aferentă sumelor reţinute - scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original de către contractant, în cuantumul sumelor reţinute acestuia şi pentru perioada prevăzută după finalizarea proiectului până la expirarea perioadei de notificare a defectelor; i) relicitare - relansarea procedurii de achiziţii, în scopul atribuirii unui contract pentru îndeplinirea obiectivelor din documentaţia de atribuire iniţială; j) costuri suplimentare - costuri care depăşesc bugetul prevăzut în memorandumurile de finanţare/acordurile de finanţare/deciziile Comisiei Europene, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute de acestea; k) venituri - sume încasate de autorităţile contractante din:1. vânzarea documentaţiei de atribuire;2. executarea garanţiilor de bună execuţie, a garanţiilor de participare, a garanţiilor pentru plata finală şi a garanţiilor aferente sumelor reţinute, în conformitate cu prevederile contractuale;------------Pct. 2 de la litera k) a alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010.3. sumele reţinute şi penalităţile de întârziere în executarea contractelor;4. dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană. l) garanţie de plată finală - instrumentul bancar care condiţionează eliberarea tranşei finale de plată la contractor. Valoarea acestei garanţii corespunde valorii tranşei finale de plată, iar valabilitatea ei încetează după prezentarea Certificatului de acceptanţă finală.------------Litera l) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010.  +  Articolul 2 (1) Veniturile încasate din vânzarea documentaţiei de atribuire se utilizează pentru acoperirea costurilor administrative în scopul organizării şi desfăşurării procedurii de achiziţie, în cadrul programului care le-a generat, şi anume: a) servicii pentru publicarea anunţurilor de licitaţie; b) consumabile şi servicii pentru multiplicarea şi imprimarea documentaţiei de atribuire; c) costuri aferente liniilor de fax necesare asigurării comunicării cu ofertanţii pe parcursul desfăşurării licitaţiilor. (2) Preţul documentaţiei de atribuire trebuie să fie rezonabil şi să nu fie prohibitiv pentru competitorii potenţiali. Ca regulă generală, preţul trebuie să se limiteze la costurile administrative.  +  Articolul 3 (1) Veniturile încasate din executarea garanţiilor de bună execuţie, executarea garanţiilor pentru plăţile finale, executarea garanţiilor bancare aferente sumelor reţinute, precum şi din sumele reţinute şi din penalităţile de întârziere în executarea contractelor se utilizează pentru remedieri necesare în vederea continuării şi finalizării proiectului, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor stabilite în memorandumurile de finanţare/acordurile de finanţare/deciziile Comisiei Europene.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. (2) Autorităţile contractante trebuie să asigure că aceste sume sunt raportate de o manieră clară şi auditabilă şi că vor fi prezentate atât comitetelor de monitorizare, cât şi în cadrul raportului final. (3) Veniturile neangajate pentru scopurile propuse la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi avute în vedere la calculul plăţii finale a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.  +  Articolul 4 (1) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană, se utilizează pentru: a) înlocuirea cofinanţării naţionale a cheltuielilor eligibile; b) alte cheltuieli eligibile pentru proiect, cu acordul Comisiei Europene. (2) Raportul final va evidenţia valoarea dobânzii şi modul în care a fost utilizată.  +  Articolul 5Prin derogare de la prevederile art. 75 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, veniturile încasate de autorităţile contractante rămân la dispoziţia acestora şi se utilizează, de regulă, pe durata de implementare a memorandumurilor de finanţare/acordurilor de finanţare/deciziilor Comisiei Europene şi, în mod excepţional, nu mai târziu de un an de la: a) expirarea perioadei de garanţie/notificare a defectelor în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în contract; b) intrarea în vigoare a notificării de reziliere în cazul contractelor reziliate.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010.  +  Articolul 6Veniturile neutilizate până la termenele prevăzute la art. 5, aflate în conturile autorităţilor contractante, au următoarele destinaţii: a) veniturile încasate din vânzarea documentaţiei de atribuire se utilizează pentru reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile aferente multiplicării documentaţiei de atribuire, până la limita cheltuielilor efectuate; în cazul proiectelor PHARE, diferenţa rămasă după reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile se repartizează bugetului Comisiei Europene; b) veniturile încasate din executarea garanţiilor de participare la licitaţii, executarea garanţiilor de bună execuţie, executarea garanţiilor pentru plăţile finale, executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, precum şi din sumele reţinute şi penalităţile de întârziere în executarea contractelor se repartizează finanţatorilor în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; în cazul în care cofinanţarea este asigurată dintr-un împrumut de la o instituţie financiară internaţională, repartizarea veniturilor se realizează către bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; sumele aferente contribuţiei Comunităţii Europene vor fi lichidate, de regulă, cu ocazia declaraţiilor finale;------------Litera b) a art. 6 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010.b^1) prin excepţie de la prevederile lit. b), veniturile încasate din executarea garanţiilor de bună execuţie pentru contractele reziliate înaintea începerii derulării activităţilor şi pentru care autoritatea contractantă nu a efectuat nicio plată se repartizează finanţatorilor fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; procentul aferent contribuţiei proprii a beneficiarului finanţat din fonduri publice se repartizează bugetului de stat.------------Litera b^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. c) veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană, pot fi alocate unor proiecte corelate în cadrul programelor finanţate din fonduri nerambursabile ale Comunităţii Europene pentru perioada de programare 2007-2013.  +  Articolul 7Autorităţile contractante vor asigura gestionarea veniturilor definite la art. 1 alin. (2) lit. k) în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, precum şi: a) reflectarea distinctă în contabilitate a operaţiunilor privind încasarea şi utilizarea veniturilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare; b) stabilirea procedurilor adecvate şi menţinerea unei piste de audit corespunzătoare; c) asigurarea accesului autorităţilor de audit interne şi externe, precum şi a reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru o perioadă de 5 ani după finalizarea fiecărui proiect, la documentele justificative şi la înregistrările scrise referitoare la gestionarea acestor venituri.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor emite normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2007.Nr. 63.-----------