LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 (*actualizată*)privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari(actualizată până la data de 3 iulie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1*) (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta lege, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în etape, până la data de 31 decembrie 2010.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 865 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 septembrie 2009.-------------  +  Articolul 2-------------Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de litera d) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de litera d) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010. (3) Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj. (4) Venitul lunar de completare acordat personalului disponibilizat, după expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj şi până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (5) Persoanele disponibilizate conform prevederilor alin. (1) beneficiază de plăţi compensatorii. Alte forme de compensaţii, potrivit contractului colectiv de muncă, pot fi acordate dacă Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are posibilitatea să le acorde, în conformitate cu hotărârea consiliului de administraţie. (6) Plăţile compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare la data disponibilizării colective pot fi acordate lunar, indiferent de prevederile din contract, aceste plăţi având acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (7) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (1) beneficiază de plăţi compensatorii sau de alte forme de compensaţii, potrivit contractului colectiv de muncă, conform prevederilor alin. (5), din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenţa dintre perioada prevăzută la alin. (2) şi numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii. (8) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (7), plata indemnizaţiei de şomaj şi a venitului de completare se suspendă şi se reia în lunile în care aceste plăţi compensatorii nu se acordă. (9) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizaţiei pentru şomaj încetează potrivit legii.  +  Articolul 3Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 4 (1) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum şi venitul lunar de completare prevăzute la art. 2 sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (3) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii. (4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plăţi compensatorii, potrivit prevederilor prezentei legi, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (5) Perioada acordării, potrivit prezentei legi, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei legi, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit de completare sau de plăţi compensatorii realizează şi venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea drepturilor de asigurări sociale.  +  Articolul 5Persoanele disponibilizate potrivit prevederilor art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea şomajului ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 6 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei legi numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 ianuarie 2005. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venit de completare, acordat în condiţiile art. 2. (3) Nu beneficiază de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă în regii autonome de interes naţional, societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi societăţi comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, precum şi în societăţi comerciale şi regii autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de la data reîncadrării. (4) Persoanele care se încadrează în muncă la alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (3) sau se pensionează conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 7 (1) În cazul în care, în termen de 9 luni de la data concedierii colective, la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva apare necesitatea reangajării de personal ca urmare a solicitărilor proprietarilor de păduri de a încheia contracte de administrare a pădurilor sau de prestări de servicii silvice cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aceasta este obligată să reangajeze salariaţi din rândul persoanelor disponibilizate prin concediere colectivă, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Reangajarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face fără concurs sau perioadă de probă, dacă salariatul este reangajat la aceeaşi unitate teritorială a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva de unde a fost disponibilizat.  +  Articolul 8 (1) În cazul prevăzut la art. 7 alin. (1), Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia de a trimite o comunicare scrisă, în acest sens, persoanelor disponibilizate, în vederea reîncadrării în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). (2) Persoanele disponibilizate prevăzute la alin. (1) au la dispoziţie maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării, pentru a-şi manifesta expres opţiunea cu privire la locul de muncă oferit. (3) În cazul înregistrării unui număr mai mare de opţiuni pentru acelaşi loc de muncă oferit în condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi încadrată persoana care cumulează punctajul superior prin cumularea punctelor corespunzătoare următoarelor criterii de selecţie: a) unic întreţinător de familie care are în îngrijire copii 5 puncte; b) ambii soţi fac parte din personalul disponibilizat - 5 puncte; c) activitatea continuă în unităţile din sistemul de organizare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva:1. peste 10 ani - 3 puncte;2. între 5 şi 10 ani inclusiv - 2 puncte;3. sub 5 ani - 1 punct. (4) În situaţia în care persoanele disponibilizate, care au dreptul de a fi angajate potrivit alin. (1), nu îşi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă oferit, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate face noi angajări pe locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 mai 2006.Nr. 174.-----------