METODOLOGIE din 16 aprilie 2010de monitorizare specială a Universității "Apollonia" din Iași
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3633 din 16 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 451 din 2 iulie 2010.
     +  Articolul 1Universitatea "Apollonia" din Iași, care face parte din sistemul național de învățământ, este monitorizată special pe o perioadă de cel mult 2 ani.  +  Articolul 2(1) Monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate, specifice învățământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare științifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii etc.(2) Monitorizarea specială este efectuată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), care, prin structurile sale de specialitate, comunică permanent cu Universitatea "Apollonia" din Iași.(3) În procesul de monitorizare și evaluare a activității, MECTS colaborează atât cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cât și cu alte instituții de învățământ superior acreditate, precum și, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.  +  Articolul 3În perioada de monitorizare specială, Universitatea "Apollonia" din Iași:1. poate organiza admiterea în anul I, cu respectarea numărului de locuri recomandat, după caz, de Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare sau ARACIS, precum și procesul de învățământ la învățământul universitar de licență, numai la specializările/programele de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, la formele de învățământ și în locațiile geografice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea, cu modificările și completările ulterioare;2. poate organiza procesul de învățământ la specializările/programele de studii de învățământ universitar de masterat, înființate și aprobate potrivit legii;3. nu poate organiza activități de învățământ universitar de doctorat și nici activitate de pregătire a studenților pentru a desfășura activitate didactică în învățământ și, respectiv, de perfecționare a personalului didactic din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 4(1) În perioada de monitorizare specială, Universitatea "Apollonia" din Iași poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare de licență și, după caz, a studiilor universitare de masterat, numai pentru propriii absolvenți, în condițiile legii.(2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor universitare au în componență profesori universitari și conferențiari universitari titulari ai Universității "Apollonia" din Iași, precum și din învățământul superior de stat acreditat, cei din alte universități reprezentând cel puțin 50% la fiecare comisie, nominalizați cu acordul scris al instituțiilor de stat implicate și avizați de Direcția generală învățământ superior (DGÎS) din MECTS.(3) Instituțiile de învățământ superior de stat care pot fi solicitate să nominalizeze profesori universitari și conferențiari universitari pentru comisiile de finalizare a studiilor sunt următoarele: Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Universitatea din București, Universitatea «Transilvania» din Brașov, Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca, Universitatea «Al. I. Cuza» din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova și Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu. (la 09-10-2012, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 5.891 din 27 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 09 octombrie 2012 ) (4) Profesorii universitari și/sau conferențiarii universitari de la instituțiile de învățământ superior de stat, care sunt membri ai comisiilor în cauză, au calitatea de reprezentanți ai MECTS.(5) Prevederile prezentului ordin se completează cu toate celelalte reglementări referitoare la desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare prevăzute în ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior, în vigoare.  +  Articolul 5(1) Monitorizarea specială vizează și finalizarea, cu respectarea întocmai a reglementărilor legale, a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea "Apollonia" din Iași.(2) Sub coordonarea senatului, până la sfârșitul anului universitar 2009-2010 vor fi elaborate sau, după caz, actualizate, cu respectarea reglementărilor legale, Carta universității și toate celelalte regulamente și documente necesare organizării și desfășurării procesului instructiv-educativ. Toate aceste documente vor fi avizate de MECTS, prin DGÎS și Direcția generală juridic și contencios.(3) Se va realiza o evidență clară, actualizată, a studenților, inclusiv a studenților străini, pe specializări, forme de învățământ și locații geografice. Evidența se referă și la registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări etc.  +  Articolul 6(1) În perioada de monitorizare specială se vor analiza modul în care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare formă de învățământ, precum și modul în care sunt îndeplinite standardele minime înscrise în lege cu privire la personalul didactic, spațiile de învățământ, baza materială și dotările necesare etc.(2) În acest scop, în baza solicitării scrise a Universității "Apollonia" din Iași, adresată ARACIS, aceasta, pe baza competențelor sale prevăzute de lege, va analiza și va evalua situația organizării și conținutul învățământului din universitate, precum și calitatea acestuia în pregătirea specialiștilor în domeniile și programele de studii organizate legal și va face recomandările necesare.(3) După un an de la data stabilirii și comunicării recomandărilor, ARACIS va analiza modul în care acestea au fost îndeplinite. În funcție de rezultatul analizei, fie monitorizarea specială va fi încheiată, fie vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.--------