ORDIN nr. 3.633 din 16 aprilie 2010privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Apollonia" din Iași
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010  Având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu modificările ulterioare,având în vedere nota 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia Universitatea "Apollonia" din Iași trebuie să se conformeze prevederilor Legii nr. 481/2002 privind înființarea Universității "Apollonia" din Iași,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universității "Apollonia" din Iași, denumită în continuare metodologie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Metodologia se aplică la Universitatea "Apollonia" din Iași, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data îndeplinirii recomandărilor stabilite în urma analizelor efectuate asupra situației actuale din universitate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, dar nu mai mult de 2 ani.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ superior, Direcția generală juridic și contencios, precum și, după caz, alte direcții de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Universitatea "Apollonia" din Iași vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 16 aprilie 2010.Nr. 3.633.  +  AnexăMETODOLOGIEde monitorizare specială a Universității "Apollonia" din Iași-----------