ORDIN nr. 1.908 din 29 iunie 2010privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat în luna iulie 2010 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.650 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 29 iunie 2010.Nr. 1.908  +  Anexa 1 PROSPECT DE EMISIUNEal certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2010  +  Articolul 1În vederea refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat în luna iulie 2010, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
  Cod ISIN Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei -
  RO1011CTN0I4 05.07.2010 07.07.2010 05.01.2011 182 750.000.000
  RO1011CTN0J2 12.07.2010 14.07.2010 13.07.2011 364 750.000.000
  RO1011CTN0K0 15.07.2010 19.07.2010 18.04.2011 273 750.000.000
  RO1011CTN0L8 19.07.2010 21.07.2010 20.07.2011 364 750.000.000
  RO1011CTN0M6 26.07.2010 28.07.2010 26.01.2011 182 750.000.000
   +  Articolul 2Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.  +  Articolul 3Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.  +  Articolul 4Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 5 (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive. (2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat. (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari. (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. (6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.  +  Articolul 6Preţul şi randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:              d x r    P = 1 - ──────             360Y = r/P,în care:P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;d = număr de zile până la scadenţă;r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.  +  Articolul 7Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.  +  Articolul 8Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.  +  Articolul 9Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.  +  Articolul 10Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.  +  Articolul 11Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
   +  Anexa 2 PROSPECT DE EMISIUNEal obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2010  +  Articolul 1În vederea refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat în luna iulie 2010, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi 10 ani, cu următoarele caracteristici:
  Cod ISIN*) Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Maturi tate Nr. ani Rata cupo- nului (%) Dobân- da acumu- lată - lei/ titlu- Valoarea nominală totală - lei -
  RO1013DBN023 8.07.2010 12.07.2010 25.07.2013 3 6,25 602,74 500.000.000
  RO0717DBN038 22.07.2010 26.07.2010 11.06.2017 10 6,75 83,22 400.000.000
  ___________ Notă *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
   +  Articolul 2Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.  +  Articolul 3Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.  +  Articolul 4Dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani se plăteşte anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, iar dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 10 ani se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, fiind determinată conform formulei:D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),în care:D = dobânda (cupon);VN = valoarea nominală;r = rata cuponului.  +  Articolul 5Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.  +  Articolul 6Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 7 (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive. (2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat. (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari. (5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive. (6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.  +  Articolul 8Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.  +  Articolul 9Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.  +  Articolul 10Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.  +  Articolul 11Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.  +  Articolul 12Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.___________