ORDIN nr. 4.151 din 15 iunie 2010privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 1 iulie 2010    În baza Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,având în vedere Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.394/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.430/2009 privind utilizarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior,în temeiul prevederilor art. 8, 9, 10, 11 şi ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul diplomei de master, prevăzut în anexa nr. 1, şi modelul suplimentului la diplomă, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Diploma de master se eliberează de către instituţiile de învăţământ superior acreditate la care s-a susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat.  +  Articolul 3 (1) Suplimentul la diplomă, document ce însoţeşte obligatoriu diploma de master, este eliberat gratuit de instituţiile de învăţământ superior care au asigurat şcolarizarea pentru studiile universitare de masterat. (2) Suplimentul la diplomă este un document care oferă o descriere standardizată a denumirii şi nivelului calificării, a conţinutului, a contextului instituţional şi a statutului studiilor universitare absolvite de către titularul diplomei, precum şi a rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Suplimentul la diplomă se eliberează numai după promovarea examenului de finalizare a studiilor. În cazul în care instituţia de învăţământ superior care acordă diploma diferă de instituţia de învăţământ superior absolvită, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se va face în baza situaţiei şcolare.  +  Articolul 4 (1) Suplimentul la diplomă este redactat bilingv, în limba română şi într-o limbă de largă circulaţie. (2) Toate cele 8 secţiuni ale modelului prezentat în anexa nr. 2 sunt obligatorii. (3) Normele de completare a suplimentului la diplomă sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 15 iunie 2010.Nr. 4.151.  +  Anexa 1                                   ROMÂNIA     MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI     ┌──────────┐ Seria ..... Nr. ........     │ │     │ │ D I P L O M Ă     │ Loc │ T.S.     │ pentru │ D E (ştampilă)     │fotografie│     │ │ M A S T E R     │ │     └──────────┘        L.S.    ..........................................................................    ..........................................................................    în baza absolvirii Ciclului II - Studii universitare de masterat şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ............,    la propunerea ............................................................    ..........................................................................                                conferă    D .......................................................................,    născut(ă) în anul ............, luna .............., ziua ...............,    în localitatea ....................., judeţul ...........................,    ţara .............................., absolvent(ă) .......................    ..........................................................................                        titlul de M A S T E R,    în domeniul .............................................................,    programul de studii ......................................................    ..........................................................................    ............... credite de studiu transferabile (ECTS).    Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei.            Rector, Decan/Director,         L.S.                          Secretar-şef,     Nr. ............ din ..............     Diploma este însoţită de Suplimentul la diplomă.            REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR                     (EXAMENUL DE DISERTAŢIE)┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐│ │ │ Nr. ││ Proba │ Media │ credite ││ │ │ de studiu ││ │ │ transferabile │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │(în cifre şi │ ││ │ litere) │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘        Decan /        Director,                                        Secretar-şef facultate /                                                  departament,─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de masterat se    completează, după caz, pentru una sau două probe.    Media se calculează ca medie aritmetică a probelor, cu două zecimale, fără    rotunjire, numai dacă este cazul.                                  ROMÂNIA     MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI     ┌──────────┐ Seria ..... Nr. ........     │ │     │ │ D I P L O M Ă     │ Loc │ T.S.     │ pentru │ D E (ştampilă)     │fotografie│     │ │ M A S T E R     │ │     └──────────┘        L.S.    .........................................................................    ......................................................................*1),    în baza absolvirii Ciclului II - Studii universitare de masterat şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ...........,    la propunerea ...........................................................    .......................................................................*2),                                conferă    D .....................................................................*3),    născut(ă) în anul ............, luna .............., ziua ..............,    în localitatea ....................., judeţul ..........................,    ţara .............................., absolvent(ă) ......................    .......................................................................*4),                        titlul de M A S T E R,    în domeniul ...........................................................*5),    programul de studii ......................................................    .......................................................................*6),    ............... credite de studiu transferabile (ECTS)*7).    Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei.            Rector*8), Decan/Director*9),         L.S.                          Secretar-şef*10),     Nr. ............ din ............*11)                                                   Semnătura titularului.......     Diploma este însoţită de Suplimentul la diplomă.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Denumirea instituţiei de învăţământ superior la care s-a susţinut       examenul de finalizare a studiilor (examenul de disertaţie) şi care       eliberează diploma de master.    *2) Denumirea facultăţii/departamentului la care s-a susţinut examenul       de disertaţie.    *3) Doamna, domnişoara, domnul(după caz), numele, iniţiala (iniţialele)       prenumelui (prenumelor) tatălui/mamei şi prenumele titularului.    *4) Denumirea instituţiei de învăţământ superior şi a facultăţii/       departamentului care au asigurat şcolarizarea pentru studiile       universitare de masterat.    *5), *6), *7) Denumire şi durata conform legislaţiei în vigoare.    *8) Semnătura rectorului instituţiei de învăţământ superior.    *9) Semnătura decanului facultăţii/directorului departamentului.    *10) Semnătura secretarului-şef al instituţiei de învăţământ superior.    *11) Numărul curent din registrul de evidenţă a actelor de studii         şi data eliberării.             REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR                     (EXAMENUL DE DISERTAŢIE)┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐│ │ │ Nr. ││ Proba │ Media │ credite ││ │ │ de studiu ││ │ │ transferabile │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │(în cifre şi │ ││ │ litere) │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘        Decan /        Director,                                        Secretar-şef facultate /                                                  departament,─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de masterat se    completează, după caz, pentru una sau două probe.    Media se calculează ca medie aritmetică a probelor, cu două zecimale, fără    rotunjire, numai dacă este cazul.  +  Anexa 2                           SUPLIMENT LA DIPLOMĂ                           DIPLOMA SUPPLEMENT                            *1) Acest supliment însoţeşte diploma de master                                cu seria nr.                                The Supplement is for Master diploma                                series no.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI ││ INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA ││ ││ Numele de familie la naştere Numele de familie după căsătorie ││ (dacă este cazul) ││ Family name(s) at birth Family name(s) (after marriage) ││ (if applicable) ││ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 1.1a │ │ 1.1b │ │ ││ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ Iniţiala (iniţialele) prenumelui Prenumele ││ (prenumelor) tatălui/mamei ││ Iniţial(s) of father's/ First name(s) ││ mother's first name(s) ││ ┌───────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 1.2a │ │ 1.2b │ │ ││ └───────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ Data naşterii(ziua/luna/anul) Locul naşterii ││ Date of birth (day/month/year) Place of birth ││ ┌─────────┬─────────┬────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 1.3a │ │ │ │ 1.3b │ │ ││ └─────────┴─────────┴────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ Numărul matricol Codul numeric personal(CNP) Anul înmatriculării││ Student enrolment Personal identification Year of enrolment ││ number number ││ ┌───────────────────┬────────────────────────────┐ ┌─────────────────┐││ 1.4 │ │ │ │ │││ └───────────────────┴────────────────────────────┘ └─────────────────┘│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ 2. INFORMAŢII PRIVIND CALIFICAREA ││ INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION ││ ││ Denumirea calificării şi (dacă este cazul) titlul acordat (după ││ promovarea examenului de finalizare a studiilor) ││ Name of qualification and (if applicable) title awarded (after passing ││ the final examination) ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ 2.1 │ │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ Domeniul de studii Programul de studii ││ Field of study Programme of study ││ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 2.2a │ │ 2.2b │ │ ││ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ Numele şi statutul instituţiei Facultatea/Departamentul care ││ de învăţământ superior care organizează examenul de finalizare││ eliberează diploma a studiilor ││ (în limba română) ││ Name and status of awarding Faculty/Department administering ││ institution the final examination ││ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 2.3a │ │ 2.3b │ │ ││ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ Numele şi statutul instituţiei Facultatea/Departamentul care ││ de învăţământ superior care a a asigurat şcolarizarea ││ asigurat şcolarizarea (dacă diferă de 2.3b) ││ (dacă diferă de 2.3a, în limba ││ romană) ││ Name and status of institution Faculty/Department administering ││ administering studies studies ││ (if different from 2.3a) (if different from 2.3b) ││ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 2.4a │ │ 2.4b │ │ ││ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ Limba (limbile) de studiu/examinare ││ Language(s) of instruction/examination ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ 2.5 │ │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ 3. INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL CALIFICĂRII ││ INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION ││ ││ Durata oficială a programului de ││ studii şi numărul de credite de ││ studiu transferabile (conform ││ Nivelul calificării Sistemului European de Credite ││ Transferabile-ECTS) ││ Level of qualification Official length of the programme ││ of study and number of ECTS credits││ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 3.1 │ │ 3.2 │ │ ││ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ Condiţii de admitere ││ Access requirement(s) ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ 3.3 │ │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                      L.S.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 4. INFORMAŢII PRIVIND CURRICULUMUL ŞI REZULTATELE OBŢINUTE ││ INFORMATION ON THE CURRICULUM AND RESULTS GAINED ││ ││ Forma de învăţământ ││ Mode of study ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ 4.1 │ │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││ Competenţele asigurate prin programul de studii ││ Learning outcomens of the programme of study ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ 4.2 │ │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││ Detalii privind programul absolvit, calificativele/notele/creditele ││ ECTS obţinute (conform registrului matricol al facultăţii/ ││ departamentului, volumul nr. / ) ││ Programme details and the individual grades/marks/ECTS credits obtained ││ (according to Faculty/Department Student Records, volume no. / ) ││ ┌────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐││ 4.3 │ │ │ *2)Total ore│ Nota/ │ Nr. credite │││ │ │Denumirea disciplinei│ Number of │ Grade │ Number of │││ │Nr. │Subject │ hours │ │ ECTS credits │││ │No │ ├──────┬──────┼──────┬───────┼──────┬───────┤││ │ │ │ C │S,LP,P│Sem I │Sem II │Sem I │Sem II │││ │ │ │ │ │1^st │2^st │1^st │2^st │││ │ │ │ │ │ sem │ sem │ sem │ sem │││ ├────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┤││ │ Anul I (anul universitar - ) │││ │ │││ │ 1^st year of study ( - academic year) │││ ├────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┤││ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ ├────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┤││ │ Promovat cu media: *3) Total credite/Total ECTS │││ │ Pass, average grade per academic year credits: │││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤││ │ Anul II (anul universitar - ) │││ │ │││ │ 2^nd year of study ( - academic year) │││ ├────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┤││ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ ├────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┤││ │ Promovat cu media: *3) Total credite/Total ECTS │││ │ Pass, average grade per academic year credits: │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┐││ │Promovat: │Media*4) de promovare a studiilor │Total credite: │││ │ │(ponderată cu puncte de credit - │ │││ │ │dacă este cazul): │ │││ │Pass: │Overall average grade (credit- │Total ECTS │││ │ │weighted average - if available │credits: │││ └────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┘││ Sistemul de notare şi, dacă sunt disponibile, informaţii privind ││ distribuţia statistică a notelor ││ Grading scheme and, if available, grade distribution guidance ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ │Notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1, notele │││ │acordate fiind numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar │││ │nota maximă este 10. │││ │Media minimă de promovare a anilor de studii pentru promoţia ........ │││ 4.4 │programul de studii ................................................ │││ │este ................, iar media maximă este ......................., │││ │titlul fiind clasat pe locul ..... dintr-un total de .............. │││ │absolvenţi. │││ │ │││ │Grades are integer numbers and given on a scale from 10 (the highest │││ │grade) to 1 (the lowest grade); the lowest passing grade is 5. │││ │The passing overall average grades for the class of .../..., study │││ │programme în ..., are: lowest average: ....(out of 10) and highest │││ │average ... (out of 10). │││ │The degree holder is ranked ... out of ... graduates. │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                      L.S.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE ││ ADDITIONAL INFORMATION ││ ││ Informaţii suplimentare Alte surse pentru obţinerea mai ││ multor informaţii ││ Additional information Further information sources ││ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ 5.1 │ │ 5.2 │ │ ││ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ 6. INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE ŞI ││ DE TITLU (dacă este cazul) ││ INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE ││ (if applicable) ││ ││ Posibilităţi de continuare a studiilor (după promovarea examenului ││ de finalizare) ││ Access to further study (after passing the final examination) ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ 6.1 │ │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ Statutul profesional ││ Professional status ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ 6.1 │ │││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ 7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI ││ CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT ││ ││ Funcţia Semnătura Funcţia Semnătura ││ Position Signature Position Signature ││ ┌─────────────────┬──────────┐ ┌──────────────────────┬────────┐ ││ 7.1 │Rector │ │ 7.2 │Secretar şef │ │ ││ │Rector │ │ │universitate │ │ ││ │ │ │ │University Registrar │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────┼──────────┼───────┼──────────────────────┼────────┤ ││ 7.3 │Decan/Director │ │ 7.4 │Secretar şef facultate│ │ ││ │Dean/Director │ │ │/departament │ │ ││ │ │ │ │Faculty Registrar/ │ │ ││ │ │ │ │Department Registrar │ │ ││ └─────────────────┴──────────┴───────┴──────────────────────┴────────┘ ││ ││ *5) Nr. şi data eliberării Ştampila sau sigiliul oficial ││ No., dated. Official stamp or seal ││ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ││ │ │ │ │ ││ │ / │ │ │ ││ │ Acest document conţine un │ │ │ ││ 7.5 │ număr de pagina │ 7.6 │ L.S. │ ││ │ This document consists of │ │ │ ││ │ pages │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘─────────────────────────────*1) Se va completa de către instituţia de învăţământ superior care eliberează diploma. Aceasta trebuie să verifice legalitatea tuturor înscrisurilor de pe actul de studii şi de pe suplimentul la diplomă.*1) To be filled în by the awarding institution that must check the legality of all information provided în the diploma and diploma supplement.*2) Se va menţiona numărul total de ore, din care: numărul total de ore de curs (C); numărul total de ore de seminar (S); numărul total de ore de lucrări publice (LP); numărul total de ore de proiect (P); etc.*2) It shall be mentioned the total heurs of which total heurs for courses (C), seminars (S), practical courses (LP), projects (P).*3) Media anuală, cu două zecimale, fără rotunjire.*3) Average grade per academic year, with two decimals and without rounding off.*4) Media generală, cu două zecimale, fără rotunjire.*4) Overall average grade with two decimals and without rounding off.*5) Se va completa de către instituţia care a asigurat şcolarizarea titularului.*5) To be filled în by the institution administering studies.Suplimentul la diplomă se va redacta pe format A4 (faţă/verso), se va numerota şi se va ştampila pe fiecare pagină, pe colţul din dreapta jos (L.S.), cu acelaşi specimen de la 7.6.Diploma supplement shall be printed on both sides of an A4 paper format and shall be numbered and stamped on each page on the right bottom comer (L.S.), with the same specimen from 7.6.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 8. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ││ INFORMATION ON THE NAŢIONAL EDUCATION SYSTEM ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ age Continuing Professional Training - Formare continuă │ ││ │ ▲ │ ││ │ ▌ │ ││ │ ▌- 31 ^ ^ ^ ^ ^ │ ││ │ ▌ │ │ │ │ │ │ ││ │ ▌- 29 ┌─────────────────────────────┴───┐ │ │ │ │ │ ││ │ ▌ │ PhD studies │ │ │ │ │ │ ││ │ ▌ │ Ciclul III - Studii universitare│ │ │ │ │ │ ││ │ ▌ │ de doctorat (Diplomă de doctor) │ │ │ │ │ │ ││ │ ▌- 24 ├─────────────────────────────────┴─┴┐ │ │ │ │ ││ │ ▌ │ Master studie │ │ │ │ │ ││ │ ▌ │ Ciclul II - Studii universitare de │ │ │ │ │ ││ │ ▌ │ masterat (Diplomă de master) │ │ ┌────┴────┐ │ │ ││ │ ▌- 22 ├────────────────────────────────────┴─┴┐ │ Post │ │ │ ││ │ ▌ │ Bachelor studies │ (*)│secondary│ │ │ ││ │ ▌ │ Ciclul I - Studii universitare de │<───┤education│ │ │ ││ │ ▌ │ licenţă (Diplomă de licenţă) │ │ │ │ │ ││ │ ▌- 18 ├─────────────────┬─────────────────┬───┴────┴─────────┤┌───┴───┐ │ ││ │ ▌ │Upper secondary │Upper secondary │Upper secondary ││Voca- │ │ ││ │ ▌ │ education │ education │education ││tional │ │ ││ │ ▌ │ │ │Military, artistic││ │ │ ││ │ ▌ │General education│ Technical │theological, ││educa- │ │ ││ │ ▌ │ │ │sports, pedagogical│tion │ │ ││ │ ▌- 16 ├─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴┴───────┤ │ ││ │ ▌ │ │ │ ││ │ ▌ │ Lower secondary education │ │ ││ │ ▌ │ │ │ ││ │ ▌- 10 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ ▌ │ Primary education │ │ ││ │ ▌- 6 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ ▌ │ Kindergarten │ │ ││ │ ▌- 4 └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ││ │ │ ││ │ EDUCATION SYSTEM IN ROMÂNIA │ ││ │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ OVERVIEW OF THE NAŢIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM ││ ││ Access to higher education is based on the baccalaureate diploma (obtained ││ at the end of upper secondary education) and access to master programmes ││ is based on the bachelor degree (BA/BSc/BEng). ││ ││ Bachelor studies (BA/BSc/BEng) presuppose 180-240 credit points, calculated ││ în accordance with the European Credit Transfer System (ECTS) ││ ││ Master studies (MA/MSc/MEng) presuppose 90-120 credit points, calculated ││ în accordance with the European Credit Transfer System (ECTS). ││ Excepţionally, depending on the duration of the bachelor studies, the lower ││ ECTS limit can be 60 transferable credits (the total duration of bachelor ││ and master studies must be at least 300 ECTS) ││ ││ For profession regulated by European norms, regulations or good practices, ││ bachelor (BA/BSc/BEng) and master studies (MA/MSc/MEng) can be provided ││ as part of a 5 to 6 year full-time programme of study, thus diplomas ││ are recognised as master's degree certificates (the following fields of ││ study are considered: Medicine - 360 ECTS, Dentistry - 360 ECTS, ││ Pharmacy - 300 ECTS, Veterinary Medicine - 360 ECTS, Arhitecture - 360 ECTS ││ and Urban Planning - 300 ECTS) ││ ││ PhD studies result în a doctoral research thesis, while successful ││ candidates are awarded a PhD diploma. ││ ││ The Romanian higher education system is an open system. All Romanian ││ accredited universities use the European Credit Transfer System (ECTS) ││ ││ Academic distance learning programmes shall be organised for the authorised ││ and accredited programmes of study. ││ ││ Universities also provide continuing professional training programmes based ││ on the market demand and on the professional retraining needs. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (*) În conformitate cu modificările introduse în sistemul de învăţământ        superior de Legea nr. 288/2004        According to the changes brought to the higher education system by        Law no. 288/2004                                                                          L.S.  +  Anexa 3 NORMEde completare a suplimentului la diplomă (1) Secţiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naştere, nume (altul decât cel de la naştere, dacă este cazul), iniţiala/iniţialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data naşterii, locul naşterii, număr matricol şi, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului diplomei), precum şi anul înmatriculării în instituţia de învăţământ superior. (2) Secţiunea 2 "Informaţii privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: denumirea calificării şi (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor), respectiv, "master degree", domeniul de studii, programul de studii, numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care eliberează diploma (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată ori autorizată să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare), facultatea/departamentul care a organizat examenul de finalizare a studiilor, numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior şi ale facultăţii/departamentului (dacă diferă de 2.3a) care au asigurat şcolarizarea şi limba (limbile) de studiu/examinare. (3) Secţiunea 3 "Informaţii privind nivelul calificării" prezintă acele menţiuni care permit încadrarea corectă a calificării obţinute, coroborat cu prezentarea din secţiunea 8. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificării - unde se va face menţiunea "studii universitare de masterat", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie să se realizeze în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data absolvirii, respectiv, "master studies" pentru "studii universitare de masterat"; durata oficială a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificări şi numărul de credite de studiu transferabile, precum şi condiţiile de acces. (4) Secţiunea 4 "Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute" cuprinde: forma de învăţământ (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, învăţământ seral); competenţele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 9 şi 10 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a actelor normative subsecvente, precum şi cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.430/2009 privind utilizarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. ../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifică scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).Se recomandă instituţiilor de învăţământ superior să menţioneze fie distribuţia propriilor absolvenţi, pe niveluri de performanţă (de exemplu: în intervalul 8-10 se situează 27% dintre absolvenţi, în intervalul 6-8 se situează 65% dintre absolvenţi, iar în intervalul 5-6 se situează 8% dintre absolvenţii instituţiei), fie nivelul mediu de promovabilitate în cadrul domeniului/programului de studiu (media generală a promoţiei este, de exemplu, 7,43), astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promoţiei sale. Ierarhizarea se va realiza pentru toţi absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea respectivă. (5) Secţiunea 5 "Informaţii suplimentare" prezintă menţiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte din studiile universitare de masterat într-o altă instituţie de învăţământ superior, din ţară sau din străinătate, precum şi alte menţiuni privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale şcolarităţii, transferuri, mobilităţi etc.). De asemenea, în această secţiune se menţionează alte certificate sau atestate obţinute pe parcursul acestor studii, în baza unor acorduri instituţionale, precum şi informaţii privind modulul de pregătire psihopedagogică.În situaţia în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaţionale, trebuie menţionat în această secţiune.Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru informaţii suplimentare cu privire la suplimentul la diplomă emis. (6) Secţiunea 6 "Informaţii privind drepturile conferite de calificare şi de titlu" (dacă este cazul) se referă la accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare şi la statutul profesional (de exemplu, în cazul parcurgerii modulului de pregătire psihopedagogică, va putea fi menţionat dreptul de a profesa în învăţământ). (7) Secţiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior (rector, decan/director, secretar-şef universitate, secretar-şef facultate/departament); elemente de siguranţă (numărul şi data eliberării), iar în continuare se va menţiona numărul de pagini pe care îl conţine suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea titularului. Ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.). (8) Secţiunea 8 "Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-------------