ORDIN nr. 3.853 din 17 mai 2010privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 1 iulie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011 şi al Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate,având în vedere:- numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2010 şi din promoţiile anterioare;- cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat din ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare;- crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licenţă, studiile universitare de masterat şi studiile universitare de doctorat,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă repartizarea cifrelor de şcolarizare aferente studiilor finanţate de la bugetul de stat, pe instituţii de învăţământ superior de stat, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011, conform anexei nr. 1. (2) Se aprobă repartizarea cifrei de şcolarizare cu finanţare totală din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România, pe instituţii de învăţământ superior de stat, în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în anul universitar 2010-2011, conform anexei nr. 1. (3) Cifrele de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011 sunt centralizate în anexa nr. 2. (4) Cifra de şcolarizare cu finanţare totală din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România, pe instituţii de învăţământ superior de stat, în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în anul universitar 2010-2011, este centralizată în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Cifrele de şcolarizare aferente studiilor finanţate de la bugetul de stat se alocă pentru:1. ciclul de studii universitare de licenţă, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;2. ciclul de studii universitare de masterat, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi masterat, conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. ciclul de studii universitare de doctorat, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Din totalul locurilor repartizate pentru ciclul de studii universitare de licenţă, 555 de locuri sunt destinate admiterii unor tineri de etnie romă.  +  Articolul 4 (1) Cifrele de şcolarizare pentru masterat se repartizează pe instituţii de învăţământ superior de stat, urmând ca senatul fiecărei instituţii să decidă repartizarea acestora pe programele de masterat. (2) În cadrul cifrelor aprobate se pot organiza programe flexibile de masterat, în condiţiile legii, pentru a permite în acelaşi timp accesul absolvenţilor de studii universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al absolvenţilor de studii universitare de lungă durată, organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Pentru studenţii înmatriculaţi la doctorat pe locuri finanţate de la bugetul de stat fără bursă, instituţiile de învăţământ superior pot solicita finanţare pentru burse, în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) 2007-2013 - Ref. (CCI): 2007RO051PO001, pentru domeniile eligibile şi în condiţiile specifice programului. (2) Pentru domeniile neeligibile în POSDRU (Studii culturale, Teologie, Teatru, Coregrafie, Cinematografie şi media, Muzică, Arte plastice şi decorative, Educaţie fizică şi sport), Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă fiecărei universităţi un număr de burse cel mult egal cu cel din anul precedent.  +  Articolul 6În cadrul fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat, în baza autonomiei universitare, senatul universitar decide repartizarea cifrelor de şcolarizare alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin prezentul ordin, pe facultăţi, domenii de licenţă, specializări/programe de studii, respectiv domenii de doctorat, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă şi cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională.  +  Articolul 7Senatele instituţiilor de învăţământ superior stabilesc cifrele de şcolarizare cu taxă pe facultăţi, domenii de licenţă, de masterat şi de doctorat, numai pentru specializările/programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în condiţiile legii, în concordanţă cu capacitatea de şcolarizare a facultăţilor, cu cerinţele pieţei forţei de muncă, cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională, avându-se în vedere şi îndeplinirea criteriilor şi standardelor privind asigurarea calităţii procesului de învăţământ, prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiecare instituţie de învăţământ superior va transmite Direcţiei generale învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului decizia senatului universitar cu privire la repartizarea cifrelor de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă, pe facultăţi, domenii de licenţă, specializări/programe de studii, respectiv domenii de doctorat.  +  Articolul 9 (1) În cadrul cifrei totale aprobate se poate face transferarea de locuri între cicluri de studii universitare, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu respectarea coeficienţilor de finanţare. (2) După finalizarea admiterii, instituţiile de învăţământ superior de stat comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului situaţia locurilor rămase neocupate în vederea gestionării acestora la nivel naţional.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.------------ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 11Direcţia generală învăţământ superior, prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, Direcţia generală economic, finanţe şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi instituţiile de învăţământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 17 mai 2010.Nr. 3.853.  +  Anexa 1 1.1. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Politehnica" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 4700
  din care pentru romi 8
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 3700
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 450
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 20
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 20
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.2. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 2100
  din care pentru romi 3
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 600
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 50
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 5
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 5
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.3. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 265
  din care pentru romi 1
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 100
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 15
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism 2
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.4. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 910
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 620
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 77
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 4
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice 2
  1.12. Medicină veterinară 2
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.5. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă*1), 4485
  din care pentru romi 60
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 3260
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 410
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 23
  ________*1) 20 de locuri pentru Specializarea Resurse umane.B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 19
  1.1. Ştiinţe exacte 3
  1.2. Ştiinţe ale naturii 2
  1.3. Ştiinţe umaniste 6
  1.4. Teologie 1
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 6
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.6. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 790
  din care pentru romi 4
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 20
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 75
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 5
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 5
  1.7. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 2650
  din care pentru romi 17
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1690
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 100
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 18
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice 18
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.8. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 160
  din care pentru romi 5
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 88
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 14
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 14
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 4
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte 4
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.9. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 205
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 151
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 12
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 12
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte 2
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.10. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 154
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 85
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 12
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 12
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 4
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte 4
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.11. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 172
  din care pentru romi 3
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 120
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 12
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 12
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 2
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.12. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 550
  din care pentru romi 15
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 550
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 50
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 0
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.13. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 550
  din care pentru romi 6
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 180
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 19
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 6
  1.1. Ştiinţe exacte 1
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste 1
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 1
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.14. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 530
  din care pentru romi 5
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 410
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 10
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 9
  1.1. Ştiinţe exacte 1
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste 1
  1.4. Teologie 1
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 3
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 2
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.15. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 524
  din care pentru romi 15
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 370
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 15
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 4
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste 1
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.16. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Nord din Baia Mare în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 600
  din care pentru romi 9
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 330
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 16
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.17. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă*1), 2820
  din care pentru romi 18
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1270
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 75
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  ________*1) 20 de locuri pentru Specializarea Ingineria designului de produs (Product Design Engineering).B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 5
  1.1. Ştiinţe exacte 1
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 2
  1.18. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 2600
  din care pentru romi 4
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1670
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 200
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 8
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism 5
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 3
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.19. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă,*1) 800
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat*2) 375
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 51
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  __________*1) 25 de locuri pentru Specializarea Controlul şi securitatea produselor alimentare.*2) 30 de locuri pentru studii universitare de masterat corespunzătoare Domeniului de licenţă Medicină Veterinară.B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 6
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii 2
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice 2
  1.12. Medicină veterinară 2
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.20. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă*1), 4820
  din care pentru romi 60
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 3260
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 360
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 20
  _________*1) 20 de locuri pentru Specializarea Resurse umane.B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 12
  1.1. Ştiinţe exacte 1
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste 3
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte 1
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 1
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 2
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.21. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 560
  din care pentru romi 3
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 40
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 50
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 3
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 3
  1.22. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 169
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 72
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 12
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 12
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 1
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte 1
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.23. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 130
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 90
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 12
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 12
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 0
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.24. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 1380
  din care pentru romi 18
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 700
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 58
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 3
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 19
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste 3
  1.4. Teologie 2
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 2
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 5
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 5
  1.25. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Maritimă din Constanţa în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 123
  din care pentru romi 1
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 100
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 6
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 5
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 5
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.26. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Craiova în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 2980
  din care pentru romi 30
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1620
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 70
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 8
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste 2
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte 1
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 1
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice 1
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.27. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 357
  din care pentru romi 3
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 50
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 30
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 3
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 3
  1.28. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă*1), 1850
  din care pentru romi 15
  2. Ciclul de studii universitare de masterat*2) 770
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 70
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  _________*1) 130 de locuri pentru Filiala din Brăila.*2) 60 de locuri pentru Filiala din Brăila.B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 22
  1.1. Ştiinţe exacte 4
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste 5
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 5
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice 2
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 5
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.29. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 2950
  din care pentru romi 5
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1694
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 180
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 12
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism 5
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 7
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.30. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 480
  din care pentru romi 3
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 410
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 50
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 4
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice 2
  1.12. Medicină veterinară 1
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.31. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 3360
  din care pentru romi 35
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 2100
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 260
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 8
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 15
  1.1. Ştiinţe exacte 2
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste 2
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 2
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 2
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 5
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.32. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 600
  din care pentru romi 3
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 90
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 40
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 5
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 5
  1.33. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 300
  din care pentru romi 1
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 150
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 20
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 15
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte 2
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.34. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Oradea în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 1638
  din care pentru romi 27
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 900
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 30
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 7
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste 1
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism 1
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 1
  1.35. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Petroşani în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 650
  din care pentru romi 5
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 335
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 10
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.36. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Piteşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 900
  din care pentru romi 16
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 695
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 25
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 5
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 9
  1.1. Ştiinţe exacte 1
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste 2
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 1
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 1
  1.37. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 912
  din care pentru romi 14
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 425
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 25
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 6
  1.1. Ştiinţe exacte 1
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste 1
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 2
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.38. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 364
  din care pentru romi 7
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 245
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 10
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.39. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 1700
  din care pentru romi 15
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1071
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 75
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 5
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 5
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste 1
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 2
  1.40. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă*1), 936
  din care pentru romi 10
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 580
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 40
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  ________*1) 50 de locuri pentru Specializările: Limba şi literatura ucraineană - o limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/Limba şi literatura română, Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană, Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă.B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 14
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii 2
  1.3. Ştiinţe umaniste 2
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 2
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 5
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.41. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 965
  din care pentru romi 18
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 700
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 66
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 4
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.42. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 385
  din care pentru romi 13
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 210
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 1
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.43. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 462
  din care pentru romi 25
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 295
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 8
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.44. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 440
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 0
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 25
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 2
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.) 2
  1.45. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Arte din Târgu Mureş în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 50
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 40
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 5
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 5
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 0
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.46. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea "Politehnica" din Timişoara în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 2800
  din care pentru romi 4
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1200
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 90
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 0
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.47. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 600
  din care pentru romi 2
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 358
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 60
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 3
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice 2
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti 1
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.48. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Vest din Timişoara în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 2012
  din care pentru romi 30
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 1109
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 100
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 7
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 7
  1.1. Ştiinţe exacte 1
  1.2. Ştiinţe ale naturii 1
  1.3. Ştiinţe umaniste 1
  1.4. Teologie
  1.5. Drept 1
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice 1
  1.7. Ştiinţe economice 1
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport 1
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.49. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 560
  din care pentru romi 3
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 35
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 50
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă 0
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.50. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Tehnică Militară din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 196
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 36
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.51. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 0
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 107
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.52. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazu" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 60
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 140
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.53. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 703
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 340
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.54. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 219
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 0
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.55. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 39
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 20
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.56. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 314
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 24
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
  1.57. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Institutul Medico-Militar din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011A. Cifre de şcolarizare pentru cetăţeni români
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă, 71
  din care pentru romi 0
  2. Ciclul de studii universitare de masterat 0
  3. Ciclul de studii universitare doctorat 0
  din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U. 0
  B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România
  Nr. crt. Ciclul universitar Numărul de locuri repartizate
  1. Ciclul de studii universitare de licenţă
  1.1. Ştiinţe exacte
  1.2. Ştiinţe ale naturii
  1.3. Ştiinţe umaniste
  1.4. Teologie
  1.5. Drept
  1.6. Ştiinţe sociale şi politice
  1.7. Ştiinţe economice
  1.8. Arte
  1.9. Arhitectură şi urbanism
  1.10. Educaţie fizică şi sport
  1.11. Ştiinţe agricole şi silvice
  1.12. Medicină veterinară
  1.13. Ştiinţe inginereşti
  1.14. Sănătate (reglementate U.E.)
   +  Anexa 2 Cifrele de şcolarizare pentru studii universitarede licenţă, masterat şi doctorat alocateinstituţiilor de învăţământ superior de stat învederea admiterii la studii în anul universitar2010 - 2011
  Nr. crt. Universitatea Licenţă Master Doctorat
  1 Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 4700 3700 450
  2 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 2100 600 50
  3 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti 265 100 15
  4 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 910 620 77
  5 Universitatea din Bucureşti 4485 3260 410
  6 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti 790 20 75
  7 Academia de Studii Economice din Bucureşti 2650 1690 100
  8 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti 160 88 14
  9 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 205 151 12
  10 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" Bucureşti 154 85 12
  11 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 172 120 12
  12 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti 550 550 50
  13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 550 180 19
  14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 530 410 10
  15 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău 524 370 15
  16 Universitatea de Nord din Baia Mare 600 330 16
  17 Universitatea "Transilvania" din Braşov 2820 1270 75
  18 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 2600 1670 200
  19 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 800 375 51
  20 Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca 4820 3260 360
  21 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca 560 40 50
  22 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 169 72 12
  23 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 130 90 12
  24 Universitatea "Ovidius" din Constanţa 1380 700 58
  25 Universitatea Maritimă din Constanţa 123 100 6
  26 Universitatea din Craiova 2980 1620 70
  27 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 357 50 30
  28 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 1850 770 70
  29 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi 2950 1694 180
  30 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 480 410 50
  31 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 3360 2100 260
  32 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi 600 90 40
  33 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi 300 150 20
  34 Universitatea din Oradea 1638 900 30
  35 Universitatea din Petroşani 650 335 10
  36 Universitatea din Piteşti 900 695 25
  37 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti 912 425 25
  38 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa 364 245 10
  39 Universitatea "Lucia Blaga" din Sibiu 1700 1071 75
  40 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 936 580 40
  41 Universitatea "Valahia" din Târgovişte 965 700 66
  42 Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 385 210 0
  43 Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş 462 295 8
  44 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 440 0 25
  45 Universitatea de Arte din Târgu Mureş 50 40 5
  46 Universitatea "Politehnica" din Timişoara 2800 1200 90
  47 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 600 358 60
  48 Universitatea de Vest din Timişoara 2012 1109 100
  49 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara 560 35 50
  50 Academia Tehnică Militară din Bucureşti 196 36 0
  51 Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti 0 107 0
  52 Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazu" din Bucureşti 60 140 0
  53 Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 703 340 0
  54 Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov 219 0 0
  55 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa 39 20 0
  56 Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu 314 24 0
  57 Institutul Medico - Militar din Bucureşti 71 0 0
  TOTAL GENERAL 62.600 35.600 3.500
   +  Anexa 3 Cifra de şcolarizare cu finanţare totală din bugetulMinisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului pentru tinerii de origine etnică română dinRepublica Moldova, absolvenţi de studii liceale înRomânia, pe instituţii de învăţământ superior de stat,în vederea admiterii la studii universitare de licenţăîn anul universitar 2010 - 2011
  Nr. crt. Universitatea Ştiinţe exacte Ştiinţe ale naturii Ştiinţe uma- niste Teologie Drept Ştiinţe sociale şi poli- tice Ştiinţe econo - mice Arte Arhi- tectură şi urba- nism Educaţie fizică şi sport Ştiinţe agricole şi silvice Medicină veteri- nară Ştiinţe ingine- reşti Sănătate (regl. UE) TOTAL
  1 Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 20 20
  2 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 5 5
  3 Universitatea de Arhitec- tură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti 2 2
  4 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 2 2 4
  5 Universitatea din Bucureşti 3 2 6 1 1 6 19
  6 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti 5 5
  7 Academia de Studii Econo- mice din Bucureşti 18 18
  8 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti 4 4
  9 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 2 2
  10 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinemato- grafică "I.L. Caragiale" Bucureşti 4 4
  11 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 2 2
  12 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administra- tive din Bucureşti 0
  13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 1 1 1 1 1 6
  14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 1 1 1 3 1 2 9
  15 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău 1 1 1 1 4
  16 Universitatea de Nord din Baia Mare 1 1 2
  17 Universitatea "Transilvania " din Braşov 1 1 1 2 5
  18 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 5 3 8
  19 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj- Napoca 2 2 2 6
  20 Universitatea "Babeş-Bolyai din Cluj- Napoca 1 1 3 1 1 1 1 1 2 12
  21 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj- Napoca 3 3
  22 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 1 1
  23 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 0
  24 Universitatea "Ovidius" din Constanţa 3 2 1 2 1 5 5 19
  25 Universitatea Maritimă din Constanţa 5 5
  26 Universitatea din Craiova 1 2 1 1 1 1 1 8
  27 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 3
  28 Universitatea "Dunărea de de Jos" din Galaţi 4 5 5 1 2 5 22
  29 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi 5 7 12
  30 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 1 2 1 4
  31 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 2 2 1 2 1 2 5 15
  32 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi 5 5
  33 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi 2 2
  34 Universitatea din Oradea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7
  35 Universitatea din Petroşani 1 1 2
  36 Universitatea din Piteşti 1 1 2 1 1 1 1 1 9
  37 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti 1 1 1 1 2 6
  38 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa 1 1 2
  39 Universitatea "Lucian Blaga " din Sibiu 1 1 1 2 5
  40 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 2 2 1 1 1 2 5 14
  41 Universitatea "Valahia" din Târgovişte 1 1 1 1 4
  42 Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 1 1
  43 Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş 1 1 2
  44 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 2 2
  45 Universitatea de Arte din Târgu Mureş 0
  46 Universitatea "Politehnica" din Timişoara 0
  47 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 2 1 3
  48 Universitatea de Vest din Timişoara 1 1 1 1 1 1 1 7
  49 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş din Timişoara
  TOTAL GENERAL 16 14 32 4 14 34 35 15 13 12 11 5 66 29 300
  ----