ORDIN nr. 150 din 22 iunie 2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 30 iunie 2010  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.167 din 21 iunie 2010, elaborat de Direcția generală politici agricole,luând în considerare necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ce privește denumirile botanice ale plantelor, denumirile științifice ale altor organisme, precum și a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ca urmare a progreselor științifice și tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 27 iunie 2009,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, precum și comercializării semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre destinate producției agricole, cu excepția utilizărilor în scop ornamental.(2) Prezentul ordin nu se aplică semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre care sunt destinate exportului în țări terțe.  +  Articolul 2(1) În cuprinsul prezentului ordin, termenii folosiți se definesc astfel:1. Comercializarea reprezintă vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferta pentru vânzare, precum și orice tip de cesionare, furnizare sau transfer de semințe către părți terțe, contra cost sau gratuit, în vederea unei exploatări comerciale. Nu se consideră comercializare schimburile de semințe care nu vizează o exploatare comercială a soiului, precum operațiunile următoare:a) furnizarea de semințe unor organisme oficiale de testare și inspecție;b) furnizarea de semințe unor prestatori de servicii în vederea prelucrării sau a condiționării, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină niciun drept de proprietate asupra seminței furnizate în acest mod.Furnizarea de semințe, în anumite condiții, unor prestatori de servicii în vederea producerii anumitor materii prime pentru agricultură destinate unor utilizări industriale, precum și folosirea semințelor în acest scop nu se consideră comercializare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un drept nici pentru sămânța furnizată în acest mod și nici pentru plantele recoltate. Furnizorul de semințe trebuie să prezinte autorității competente prevăzute la pct. 11 lit. a) pct. (ii) o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să specifice normele și condițiile îndeplinite de sămânța furnizată.2. Plante oleaginoase și pentru fibre înseamnă plante din următoarele genuri și specii:
  Arachis hypogaea L. Arahide
  Brassica juncea (L.) Czern. Muștar vânăt
  Brassica napus L. (partim) Rapiță
  Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Muștar negru
  Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rapiță naveta
  Cannabis sativa L. Cânepă
  Carthamus tinctorius L. Șofrănel
  Carum carvi L. Chimen
  Glycine max (L.) Merr. Soia
  Gossypium spp. Bumbac
  Helianthus annuus L. Floarea-soarelui
  Linum usitatissimum L. In de ulei, in de fibră
  Papaver somniferum L. Mac
  Sinapis alba L. Muștar alb
  3. sămânța Bază (varietăți, altele decât hibrizi) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă sub responsabilitatea menținătorului în conformitate cu metodele acceptate pentru menținerea soiului (selecție conservativă);b) care este destinată pentru producerea de sămânță din categoria "sămânță Certificată" sau din categoria "sămânță Certificată prima generație" sau "sămânță Certificată a doua generație" sau, după caz, "sămânță Certificată a treia generație";c) care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor art. 5, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. a)-c).4. sămânța Bază (hibrizi):a) sămânța Bază din linii consangvinizate înseamnă sămânța:(i) care sub rezerva prevederilor art. 5 îndeplinește condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază; și(ii) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile prevăzute la pct. (i);b) sămânța Bază de hibrizi simpli înseamnă sămânța:(i) destinată producerii de hibrizi dubli sau triliniari;(ii) care, sub rezerva prevederilor art. 5, îndeplinește condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază; și(iii) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile menționate la pct. (i) și (ii).5. Sămânța Certificată (chimen, cânepă dioică, floareasoarelui, mac, muștar alb, muștar vânăt, muștar negru, rapiță, rapiță naveta, șofrănel) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă direct din sămânța Bază sau, la cererea menținătorului, sămânța dintr-o generație anterioară seminței Bază care poate îndeplini și a fost găsită prin examinare oficială că a îndeplinit condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;b) care este destinată unei producții, alta decât pentru producerea de sămânță din specii de plante oleaginoase și pentru fibre;c) care, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), îndeplinește condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile menționate la lit. a)-c).6. Sămânța Certificată (C1) a primei generații (arahide, bumbac, cânepa monoică, in pentru fibră, in pentru ulei, soia) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă direct din sămânța Bază sau, la cererea menținătorului, sămânța dintr-o generație anterioară seminței Bază care a fost găsită cu ocazia unei examinări oficiale că a îndeplinit condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;b) care este destinată pentru producerea seminței din categoria "sămânță Certificată (C2) a celei de-a doua generații" sau, după caz, din categoria "sămânță Certificată (C3) a celei de-a treia generații" sau pentru alte scopuri decât producția de sămânță de plante oleaginoase și pentru fibre;c) care îndeplinește condițiile stabilite de anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată, șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile menționate la lit. a)-c).7. Sămânța Certificată (C2) a celei de-a doua generații (arahide, bumbac, in pentru fibră, in pentru ulei, soia) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă direct din sămânța Bază, din sămânța Certificată (C1) prima generație sau, la cererea menținătorului, sămânța dintr-o generație anterioară seminței Bază care a fost găsită prin examinare oficială că a îndeplinit condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;b) care este destinată unei producții, alta decât cea de sămânță din specii de plante oleaginoase și pentru fibre sau, după caz, care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată (C3) a treia generație";c) care îndeplinește condițiile stabilite de anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială că îndeplinește condițiile menționate la lit. a)-c).8. Sămânța Certificată (C2) a celei de-a doua generații (cânepa monoică) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă direct din sămânța Certificată (C1) prima generație și care a fost stabilită și controlată oficial pentru producerea seminței Certificate (C2) a celei de-a doua generații;b) care este destinată pentru producerea de cânepă care se recoltează în faza de înflorire;c) care îndeplinește condițiile stabilite de anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială că îndeplinește condițiile menționate la lit. a)-c).9. Sămânța Certificată (C3) a celei de-a treia generații (in pentru fibră, in pentru ulei) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă direct din sămânța Bază, din sămânța Certificată prima generație sau a doua generație ori, la cererea menținătorului, sămânța dintr-o generație anterioară seminței Bază care a fost găsită cu ocazia unei examinări oficiale că a îndeplinit condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;b) care este destinată unei producții, alta decât cea de sămânță din specii de plante oleaginoase și pentru fibre;c) care îndeplinește condițiile stabilite de anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile menționate la lit. a)-c).10. Sămânța Comercială înseamnă sămânța:a) care deține identitatea speciei;b) care, sub rezerva prevederilor art. 5 alin (1) lit. b), îndeplinește condițiile stabilite de anexa nr. 1 pentru sămânța Comercială; șic) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuată sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile menționate la lit. a) și b);11. Măsuri oficiale înseamnă măsurile luate de:a) autoritățile competente:(i) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, denumită în continuare INCS;(ii) autoritățile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității competente prevăzute la pct. (i), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;(iii) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea și înregistrarea soiurilor de plante este MADR, prin Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS;(iv) autoritățile competente fitosanitare de la nivel central și teritorial;b) persoane juridice de drept public sau privat, care activează sub responsabilitatea autorității competente prevăzute la pct. (ii), cu condiția să nu obțină niciun profit personal ca urmare a aplicării măsurilor în cauză; sauc) persoane fizice autorizate în acest sens pentru activități auxiliare, sub responsabilitatea autorităților competente prevăzute la pct. (ii), care se angajează pentru acest scop, cu condiția să nu obțină niciun profit personal ca urmare a aplicării măsurilor în cauză.
  (2) Diferitele tipuri de soiuri, inclusiv componentele, destinate certificării în condițiile prezentului ordin se specifică și se definesc în conformitate cu procedurile Comunității.(3) Atunci când se efectuează examinările sub supraveghere oficială prevăzute la alin. (1) pct. 3 lit. d), pct. 4 lit. a) subpct. (ii) și lit. b) subpct. (iii), pct. 5 lit. d), pct. 6 lit. d), pct. 7 lit. d), pct. 8 lit. d), pct. 9 lit. d), pct. 10 lit. c), se respectă următoarele condiții:I. Pentru inspecția în câmpa) Inspectorii trebuie:(i) să aibă calificări tehnice necesare;(ii) să nu obțină niciun câștig personal din efectuarea inspecțiilor;(iii) să fie autorizați oficial de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii), iar această autorizare să cuprindă fie declarația pe propria răspundere a inspectorilor, fie un angajament scris și semnat de aceștia prin care se obligă să respecte normele care reglementează examinările oficiale;(iv) să efectueze inspecțiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecțiilor oficiale.b) Cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obținută din sămânță verificată oficial în postcontrol, iar rezultatele acestui control au fost satisfăcătoare.c) Un procent de cel puțin 5% din cultura seminceră este verificată de inspectorii oficiali.d) Un procent din eșantioanele provenind din loturile de semințe recoltate din culturile semincere se prelevează pentru postcontrol oficial și, după caz, pentru testarea oficială în laborator în privința identității și purității varietale.e) Nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) pct. (iii), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.II. Pentru testarea semințelora) Testarea semințelor se efectuează de către laboratoarele de testare a semințelor care au fost autorizate în acest scop de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii), în condițiile prevăzute la lit. b)-d).b) Laboratorul de testare a semințelor:(i) are un analist-șef pentru semințe care este direct răspunzător pentru operațiunile tehnice ale laboratorului și are calificarea necesară pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;(ii) analiștii pentru semințe ai laboratorului dețin calificarea tehnică necesară obținută în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;(iii) laboratorul este situat în clădiri bine întreținute și dotat cu echipament considerat de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii) ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semințelor în limitele stabilite domeniului de aplicare al autorizării;(iv) laboratorul efectuează testarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale.c) Laboratorul de testare a semințelor este:(i) un laborator independent; sau(ii) un laborator care aparține unei companii producătoare de semințe.În cazul prevăzut la pct. (ii), laboratorul poate realiza numai testarea eșantioanelor prelevate din loturile de sămânță produse în numele companiei producătoare de semințe căreia îi aparține laboratorul, cu excepția cazului în care se convine altfel între operatorul economic căruia îi aparține laboratorul, operatorul economic care solicită certificarea și autoritatea oficială de certificare.d) Activitățile laboratorului de testare autorizat vor fi supuse supravegherii oficiale, de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii), care a eliberat certificatul de autorizare.e) În scopul supravegherii menționate la lit. d), un procentaj din loturile de sămânță intrate pentru certificare oficială va fi supus supravegherii de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii) prin testări oficiale. Acest procent va fi în principiu cât mai echitabil posibil distribuit pentru persoanele fizice și juridice, cu sămânță intrată pentru certificare, și speciile intrate, dar poate fi de asemenea orientat către eliminarea anumitor dubii. Acest procent trebuie să fie de cel puțin 5%.f) Nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) pct. (iii), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.(4) Procedurile, condițiile și regulile privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea semințelor sub supraveghere oficială sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condițiilor și regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea semințelor sub supraveghere oficială.
   +  Articolul 3(1) Sămânța următoarelor specii:
  Brassica napus L. (partim) Rapiță
  Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rapiță naveta
  Cannabis sativa L. Cânepă
  Carthamus tinctorius L. Șofrănel
  Carum carvi L. Chimen
  Gossypium spp. Bumbac
  Helianthus annuus L. Floarea-soarelui
  Linum usitatissimum L. In de ulei, in de fibră
  poate fi comercializată numai în cazul în care a fost certificată oficial ca "sămânță Bază" sau "sămânță Certificată".
  (2) Sămânța din speciile de plante oleaginoase și pentru fibre, altele decât cele enumerate la alin. (1), poate fi comercializată numai în cazul în care a fost certificată oficial ca "sămânță Bază", sau " sămânță Certificată" ori este "sămânță Comercială".(3) În conformitate cu procedurile Comunității, sămânța din speciile de plante oleaginoase sau pentru fibre, altele decât cele enumerate la alin. (1), pentru anumite perioade determinate, poate fi comercializată numai în cazul în care a fost certificată oficial ca "sămânță Bază" sau "sămânță Certificată".(4) Examinările oficiale de semințe sunt efectuate în conformitate cu metodele internaționale în vigoare, în măsura în care acestea există.
   +  Articolul 4Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (2), se pot comercializa:a) semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor Bază; șib) semințele brute, comercializate pentru prelucrare, sub rezerva garantării identității acestora.  +  Articolul 5(1) Prin derogare de la prevederile art. 3, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii) poate autoriza:a) certificarea oficială și comercializarea semințelor Bază care nu îndeplinesc condițiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2, furnizorul având obligația să garanteze facultatea germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare, pe o etichetă specială care să conțină numele și adresa furnizorului, precum și numărul de referință al lotului;b) atunci când e nevoie de o aprovizionare rapidă cu semințe, certificarea oficială și comercializarea, până la primul cumpărător al semințelor din categoriile de sămânță Bază sau Certificată din toate categoriile sau sămânță Comercială pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2 cu privire la facultatea germinativă. Certificarea sau admiterea se acordă numai pe baza prezentării unui raport de analiză provizorie a semințelor și cu condiția să fie indicate numele și adresa primului destinatar. Furnizorul trebuie să garanteze facultatea germinativă constatată cu ocazia analizei provizorii, iar indicația privind această facultate germinativă trebuie să fie inclusă, în vederea comercializării, pe o etichetă specială care cuprinde numele și adresa acestuia, precum și numărul de referință al lotului.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul seminței importate din țări terțe, exceptând cazurile prevăzute la art. 18, în scopul multiplicării în afara Comunității.(3) În situația utilizării uneia dintre derogările prevăzute în alin. (1) lit. a) sau b), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (i) informează autoritățile competente ale statelor membre și acordă, în condiții de reciprocitate, asistență administrativă în ceea ce privește controlul.  +  Articolul 6(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii) poate autoriza producătorii stabiliți în România să comercializeze:a) mici cantități de semințe, în scopuri științifice sau pentru lucrări de selecție;b) cantități corespunzătoare de sămânță destinate pentru alte scopuri, de testare sau experimentare, cu condiția să aparțină unui soi pentru care s-a depus o cerere de înscriere în Catalogul național al soiurilor de specii de plante agricole, la autoritatea competentă din România pentru înregistrarea soiurilor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (iii).(2) În cazul materialului modificat genetic, autorizarea comercializării se face numai dacă au fost luate toate măsurile pentru evitarea riscurilor, pentru sănătatea omului și a mediului înconjurător. În scopul evaluării incidentelor asupra mediului se aplică prevederile art. 2 pct. 1 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009.(3) Scopurile pentru care se pot acorda autorizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), prevederile referitoare la marcarea ambalajelor, precum și cantitățile și condițiile în care autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii) acordă aceste autorizări sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind modalitățile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în Catalogul național al soiurilor de plante agricole și de specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 362 din 9 decembrie 2004.  +  Articolul 7La cererea menținătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidențială.  +  Articolul 8(1) Pentru verificarea soiurilor, precum și pentru examinarea semințelor în vederea certificării și examinarea seminței Comerciale, eșantioanele să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu metodele corespunzătoare. Eșantionarea seminței în vederea controlului la comercializare, în conformitate cu art. 21, se efectuează oficial.(2) Atunci când eșantionarea se efectuează sub supravegherea oficială prevăzută la alin. (1), trebuie să se îndeplinească următoarele cerințe:a) eșantionarea semințelor se efectuează de eșantionori care au fost autorizați pentru acest scop de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii), în condițiile prevăzute la lit. b)-d);b) eșantionorii trebuie să aibă calificarea tehnică necesară obținută în cadrul cursurilor de instruire organizate în condițiile aplicabile celor pentru personalul oficial și confirmat prin examinări oficiale. Aceștia efectuează eșantionarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale;c) eșantionorii pot fi:(i) persoane fizice independente;(ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implică producerea de sămânță, cultivarea semințelor, tratarea semințelor, prelucrarea sau comercializarea semințelor; sau(iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități implică producerea de sămânță, cultivarea semințelor, tratarea semințelor, prelucrarea sau comercializarea semințelor. Eșantionorul poate efectua eșantionarea seminței numai din loturile de sămânță proprietate a angajatorului său, cu excepția cazului în care există un alt acord între angajatorul său, solicitantul de certificare a semințelor și autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii);d) activitatea eșantionorilor autorizați va fi supravegheată corespunzător de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii). În cazul eșantionării automate trebuie ca operațiunile să corespundă procedurilor și supravegheate oficial;e) în scopul supravegherii la care se referă lit. d), un procentaj determinat din loturile de sămânță destinate certificării oficiale va fi controlat de eșantionori oficiali. Acest procentaj va fi în principiu distribuit cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și juridice, care prezintă sămânță pentru certificare, și între speciile intrate pentru certificare oficială, dar poate fi de asemenea orientată către eliminarea anumitor dubii. Procentajul trebuie să fie de cel puțin 5%. Acest control al eșantionării nu se aplică în cazul eșantionării automate. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (ii) compară eșantioanele de sămânță prelevate oficial cu eșantioanele acelorași loturi de sămânță prelevate sub supraveghere oficială;f) nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.(3) Procedurile, condițiile și regulile privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eșantioane de semințe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 451/2006.(4) În cursul examinării semințelor în vederea certificării, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a unei probe fiind prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 9(1) Comercializarea seminței Bază, a seminței Certificate din toate categoriile și a seminței Comerciale se efectuează numai dacă loturile sunt suficient de omogene și în ambalaje închise, prevăzute cu un sistem de închidere și marcare, potrivit prevederilor art. 10 și 11.(2) La comercializarea unor cantități mici de semințe direct către utilizatorul final pot să nu se aplice prevederile alin. (1) în ceea ce privește ambalajul, sistemul de închidere și marcare.  +  Articolul 10(1) Ambalajele seminței Bază, a seminței Certificate din toate categoriile și a seminței Comerciale, trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială, în așa fel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută în art. 11 alin. (1) lit. a) și ambalajul să nu prezinte urme de deteriorare.(2) În vederea asigurării închiderii, sistemul de sigilare trebuie să fie prevăzut cu etichetă oficială sau cu aplicarea unui sigiliu oficial.(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) nu mai sunt necesare în cazul unui sistem de închidere de unică folosință.(4) Verificarea îndeplinirii dispozițiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face în conformitate cu procedura Comunității.(5) Închiderile ambalajelor se pot efectua numai în mod oficial sau în cadrul unui control oficial. În acest caz se menționează pe eticheta de închidere prevăzută la art. 11 alin. (1) data ultimei închideri și serviciul care a efectuat închiderea respectivă.(6) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (i) poate prevedea derogări de la aplicarea alin. (1), în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României, condițiile referitoare la aceste derogări fiind stabilite în conformitate cu procedura Comunității.  +  Articolul 11(1) Ambalajele destinate semințelor Bază, semințelor Certificate de orice tip și semințelor Comerciale trebuie:a) să fie prevăzute cu o eticheta oficială exterioară care nu a mai fost folosită anterior și care satisface condițiile din anexa nr. 4 și ale cărei informații sunt date în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunității. Culoarea etichetei oficiale este albă pentru sămânța Bază, albastră pentru sămânța Certificată din prima generație după sămânța Bază, roșie pentru sămânța Certificată din generațiile următoare și maro pentru sămânța Comercială. Când se folosește eticheta cu orificiu, aceasta se prinde cu un sigiliu oficial. Dacă, în cazul prevăzut în art. 5 alin. (1) lit. a), sămânța Bază nu îndeplinește condițiile stabilite de anexa nr. 2 în ce privește germinația, acest fapt trebuie menționat pe etichetă. Se permite folosirea etichetelor adezive oficiale. Autorizarea imprimării pe ambalaj a informațiilor cu cerneală de neșters, sub supraveghere oficială, în conformitate cu modelul de etichetă, se face în conformitate cu procedura Comunității;b) să conțină o notă oficială de aceeași culoare cu cea a etichetei, care să cuprindă cel puțin indicațiile prevăzute pentru etichetă, pentru sămânța Bază și Certificată în anexa nr. 4 partea A lit. a) pct. 4-6 și pentru sămânța comercială la lit. b) pct. 2-6. Nota va fi redactată de așa manieră încât să nu poată fi confundată cu eticheta oficială prevazută la lit. a). Se poate renunța la nota oficială în cazul în care indicațiile sunt înscrise pe ambalaj cu cerneală de neșters sau în cazul în care, în conformitate cu dispozițiile lit. a), se utilizează o etichetă adezivă sau o etichetă dintr-un material care nu poate fi rupt.(2) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (i) poate prevedea derogări de la aplicarea alin. (1), în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României, condițiile referitoare la aceste derogări fiind stabilite în conformitate cu procedura Comunității.  +  Articolul 12(1) Ambalajele semințelor Bază și Certificată din toate categoriile sau sămânța Comercială, altele decât cele prevăzute de prezentul ordin, trebuie să poarte o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informații ale furnizorilor, imprimate direct pe ambalajul propriu-zis.(2) Informațiile care trebuie menționate pe o astfel de etichetă se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 13În cazul semințelor unui soi care a fost modificat genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de semințe, precum și orice document, oficial sau neoficial, care însoțește lotul de sămânță, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin, trebuie să indice clar că soiul a fost modificat genetic.  +  Articolul 14Orice tratament chimic la sămânța Bază, certificată din toate categoriile, sau Comercială trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 15(1) În conformitate cu prevederile comunitare, autoritatea competentă din România prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (i) poate participa la experimentele temporare organizate în condiții determinate la nivel comunitar, în scopul îmbunătățirii reglementărilor comunitare și naționale în vigoare.(2) În cadrul acestor experimente, România poate fi scutită de anumite obligații menționate de prezentul ordin. Obiectul acestor excepții se definește în funcție de condițiile în care se aplică excepțiile. Durata unui astfel de experiment nu trebuie să depășească 7 ani.  +  Articolul 16Sămânța comercializată conform prevederilor prezentului ordin, nu este supusă, obligatoriu sau facultativ, în ceea ce privește caracteristicile, condițiile de examinare, marcare și închidere, niciunei restricții de comercializare, în afara celor prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 17În vederea comercializării, în conformitate cu dispozițiile art. 4 lit. a), sămânța generațiilor anterioare seminței Bază, denumită în continuare sămânță Prebază, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie controlată oficial de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (i), în conformitate cu prevederile aplicabile pentru certificarea seminței Bază;b) să fie ambalată în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin; șic) pe ambalaje să fie aplicată o etichetă pe care se specifică cel puțin următoarele informații:(i) autoritatea competentă pentru certificare, INCS și indicativul RO;(ii) numărul de referință al lotului;(iii) luna și anul închiderii; sau(iv) luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării;(v) specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, ce poate figura sub forma prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine;(vi) soiul, indicat cel puțin cu caractere latine;(vii) mențiunea "sămânță Prebază";(viii) numărul de generații care precedă sămânța din categoria "sămânța Certificată", sau "sămânța Certificată din prima generație";d) eticheta trebuie să fie de culoare albă, cu o dungă diagonală de culoare violet.  +  Articolul 18(1) Sămânța de plante oleaginoase și pentru fibre:a) provenită direct din sămânță Bază sau din sămânță Certificată prima generație, certificată oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalența în conformitate cu procedura Comunității, sau provenită direct din încrucișarea seminței Bază certificată oficial într-un stat membru cu sămânță Bază certificată oficial în una dintre țările terțe în cauză; șib) recoltată în alt stat membru trebuie să fie certificată oficial, la cerere și fără să aducă atingere dispozițiilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările ulterioare, ca sămânță Certificată în oricare stat membru, în cazul în care acea sămânță a fost supusă unei inspecții în câmp în conformitate cu condițiile stabilite de anexa nr. 1 pentru categoria respectivă și în cazul în care s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că sunt respectate condițiile stabilite de anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.(2) În cazul în care sămânța a fost produsă direct din sămânța Certificată oficial din generațiile anterioare seminței Bază, se poate autoriza certificarea oficială a acesteia drept sămânță Bază dacă sunt respectate condițiile prevăzute pentru această categorie.(3) Sămânța de plante oleaginoase și pentru fibre care a fost recoltată în Comunitate și care urmează să fie certificată în conformitate cu dispozițiile alin. (1) trebuie să fie:a) ambalată și etichetată cu o etichetă oficială care îndeplinește condițiile stabilite în anexa nr. 5 lit. A și B, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1); șib) însoțită de un document oficial care îndeplinește condițiile stabilite de anexa nr. 5 lit. C.(4) Dispozițiile privind ambalarea și etichetarea prevăzute la alin. (3) lit. a) pot să nu fie aplicate dacă inspecția în câmp și eliberarea documentelor pentru sămânță necertificată final, în vederea certificării lor, precum și certificarea finală se fac de către aceeași autoritate competentă sau dacă autoritățile competente se pun de acord cu această scutire.(5) Sămânța de plante oleaginoase și pentru fibre recoltată într-o țară terță poate fi certificată oficial, la cerere, în cazul în care:a) sămânța a fost produsă direct din:(i) sămânță Bază sau din sămânță Certificată prima generație, certificată în mod oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalență în conformitate cu procedura Comunității; sau(ii) produsă direct din încrucișarea seminței Bază certificată oficial într-un stat membru cu sămânță Bază certificată oficial în una dintre țările terțe la care se referă pct. (i);b) a fost supusă unei inspecții în câmp și satisface condițiile de echivalență în conformitate cu procedura Comunității pentru categoria respectivă; șic) examinarea oficială a demonstrat că sunt satisfăcute condițiile stabilite de anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.  +  Articolul 19(1) Este permisă comercializarea semințelor de specii de plante oleaginoase și pentru fibre sub formă de asociații varietale.(2) În sensul prevederilor alin. (1):a) asociații varietale înseamnă orice asociație de semințe certificate ale unui hibrid dependent de un polenizator specific, admis oficial în conformitate cu prevederile prezentului ordin, cu semințe certificate ale unuia sau mai multor polenizatori specifici admiși, combinată mecanic în proporțiile stabilite de persoane responsabile cu selecția conservativă a componentelor în cauză, combinația fiind notificată autorității de certificare;b) hibrid dependent de polenizator înseamnă componentul cu sterilitate masculă din asociația varietală (componentul femel);c) polenizator(i) înseamnă componentul care eliberează polen din cadrul asociației varietale (componentul mascul).(3) Sămânța aparținând componenților femel și mascul se tratează cu produse de culoare diferită.  +  Articolul 20(1) Pentru depășirea unor dificultăți temporare de aprovizionare generală cu sămânță Bază sau Certificată pe teritoriul României, care nu se pot rezolva în alt mod, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) subpct. (i) poate autoriza pentru o perioadă determinată, pe întreg teritoriul țării, în cantitățile necesare, pentru depășirea dificultăților de aprovizionare, comercializarea de semințe dintr-o categorie supusă unor cerințe mai puțin stricte, precum și a semințelor din soiuri care nu sunt incluse în Catalogul comun al soiurilor și speciilor de plante agricole sau în Catalogul național al soiurilor de plante de cultură din România.(2) Pentru o categorie de sămânță dintr-un soi determinat, eticheta oficială trebuie să fie cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare. Pentru sămânța soiurilor care nu sunt incluse în cataloagele menționate mai sus, eticheta oficială este cea prevăzută pentru sămânța comercială, caz în care eticheta indică întotdeauna condiția că sămânța în cauză face parte dintr-o categorie supusă unor cerințe mai puțin stricte.(3) Normele pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1) sunt adoptate în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 21(1) Sămânța de plante oleaginoase și pentru fibre este controlată oficial, în cursul comercializării, cel puțin prin sondaj, pentru a se verifica respectarea cerințelor din prezentul ordin.(2) Fără a prejudicia libera circulație a semințelor, la comercializarea semințelor importate din terțe țări, în cantități mai mari de 2 kg, trebuie să se furnizeze informații privind:a) specia;b) varietatea (soiul);c) categoria de sămânță;d) țara producătoare și autoritatea competentă pentru certificare;e) țara de destinație;f) importatorul;g) cantitatea de sămânță.(3) Modalitățile de furnizare a informațiilor precizate la alin. (2) se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 22Sub rezerva toleranțelor stabilite în anexa nr. 2 privind prezența bolilor, a organismelor dăunătoare și a vectorilor acestora, prezentul ordin nu aduce atingere dispozițiilor legale contrare bazate pe rațiuni de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor ori de protecție a proprietății industriale și comerciale.  +  Articolul 23Pe baza unei cereri care se examinează în conformitate cu procedura Comunității, România poate fi scutită total sau parțial de obligația de a aplica prevederile prezentului ordin, cu excepția art. 16:a) în ceea ce privește specia șofrănel;b) în ceea ce privește alte specii care în mod normal nu se reproduc sau se comercializează pe teritoriul său.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 26Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 iunie 2010.Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE,Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020. (la 01-06-2020, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de Punctul 1, Articolul VIII din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  București, 22 iunie 2010.Nr. 150.  +  Anexa nr. 1
  CONDIȚIILE
  pe care trebuie să le îndeplinească cultura
  1. Culturile premergătoare în câmp nu au fost incompatibile cu producerea de semințe a speciilor și soiurilor de cultură, iar câmpul de producere este suficient de liber de plante incompatibile rămase din culturile precedente.În cazul hibrizilor de Brassica napus, cultura se va realiza pe un teren de producție pe care nu s-au cultivat plante de Brassicaceae (Cruciferae) în ultimii 5 ani.2. Cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze polenizare externă indezirabilă:
  Cultura Distanța minimă
  Brassica spp., alta decât Brassica napus; Cannabis sativa, alta decât Cannabis sativa monoică; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp., altul decât hibrizii de Gossypium hirsutum și/sau Gossypium barbadense; Sinapis alba:
  - pentru producerea de sămânță Bază 400 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată 200 m
  Brassica napus:
  - pentru producerea de sămânță Bază din soiuri nehibride 200 m
  - pentru producerea de sămânță Bază hibrizi 500 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din soiuri nehibrid100 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din soiuri hibride 300 m
  Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica:
  - pentru producerea de sămânță Bază 5000 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată 1000 m
  Helianthus annuus:
  - pentru producerea de sămânță Bază din soiuri hibride 1500 m
  - pentru producerea de sămânță Bază din soiuri nehibride 750 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată 500 m
  Gossypium hirsutum și/sau Gossypium barbadense:
  - pentru producerea de sămânță Bază din linii parentale de Gossypium hirsutum 100 m
  - pentru producerea de sămânță Bază din linii parentale de Gossypium barbadense 200 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din soiuri nehibride si hibrizi intraspecifici de Gossypium hirsutum produși fără sterilitate masculină citoplasmatică (CMS) 30 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din hibrizi intraspecifici de Gossypium hirsutum produși fără CMS 800 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din soiuri nehibride și hibrizi intraspecifici de Gossypium barbadense produși fără CMS 150 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din hibrizi intraspecifici de Gossypium barbadense produși fără CMS 800 m
  - pentru producerea de sămânță Bază din hibrizi interspecifici ficși de Gossypium hirsutum și Gossypium barbadense 200 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din hibrizi interspecifici ficși de Gossypium hirsutum și Gossypium barbadense și hibrizi produși fără CMS 150 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată din hibrizi de Gossypium hirsutum și Gossypium barbadense produși cu CMS 800 m
  Aceste distanțe pot fi ignorate dacă există suficientă protecție față de orice polenizare externă indezirabilă.
  3. Cultura are o suficientă identitate și puritate de soi sau, în cazul unei culturi provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate și puritate privind caracteristicile sale.Pentru producerea de sămânță de soiuri hibride, dispozițiile menționate anterior se aplică și caracteristicilor componenților, inclusiv sterilitatea masculă sau restauratoare de fertilitate.În special, culturile de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. și hibrizii de Helianthus annuus și Brassica napus se conformează următoarelor alte standarde sau condiții:A. Pentru speciile Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi și Gossypium spp., altele decât hibrizii, numărul de plante de cultură care sunt considerate în mod evident neconforme cu soiul nu depășește:– una la 30 mp pentru producerea de sămânță Bază;– una la 10 mp pentru producerea de sămânță Certificată.B. Pentru hibrizii de Helianthus annuus:a) Procentul în număr de plante care sunt recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu linia consangvină sau cu componentul nu depășește:
  aa) pentru producerea de sămânță bază:
  I. linii consangvinizate 0,2%
  II. hibrizi simpli:
  - părintele mascul, plante care au emis polen când cel puțin 2% din plantele de sex feminin aveau flori receptive 0,2%
  - părintele femel 0,5%
  bb) pentru producerea de sămânță Certificată:
  - componentul mascul, plante care au emis polen când cel puțin 5% din plantele de sex feminin aveau flori receptive 0,5%
  - componentul femel 1,0%
  b) Pentru producerea de sămânță din soiuri hibride se îndeplinesc următoarele norme și condiții:aa) plantele componentului mascul emit suficient polen în timp ce plantele componentului femel sunt înflorite;bb) atunci când plantele componentului femel au stigmate receptive, procentul în număr de plante al componentului femel care au emis sau emit polen nu depășește 0,5%;cc) pentru producerea de sămânță Bază, procentul total în număr de plante ale componentului femel care sunt considerate în mod evident ca fiind neconforme cu componentul și care au emis sau emit polen nu depășește 0,5%;dd) în cazul în care condiția stabilită în anexa nr. 2 secțiunea I pct. 2 nu poate fi îndeplinită, se îndeplinește următoarea condiție:– pentru producția de sămânță Certificată se utilizează un component mascul - steril, utilizându-se un component mascul care conține una sau mai multe linii restauratoare specifice, astfel încât cel puțin o treime din plantele derivate din hibridul rezultat să producă polen aparent normal din toate punctele de vedere.
  C. Pentru hibrizii de Brassica napus, produși prin utilizarea sterilității mascule:a) procentul în număr de plante care sunt recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu linia consangvinizată sau cu componentul nu depășește:
  (aa) pentru producerea de sămânță Bază
  I. linii consangvinizate 0,1%
  II. hibrizi simpli
  - componentul mascul 0,1%
  - componentul femel 0,2%
  (bb) pentru producerea de sămânță Certificată
  - componentul mascul 0,3%
  - componentul femel 1,0%
  b) sterilitatea masculă este de cel puțin 99% pentru producerea de sămânță Bază și 98% pentru producerea de sămânță Certificată. Nivelul sterilității mascule se evaluează prin examinarea florilor în scopul verificării absenței anterelor fertile.
  D. Pentru hibrizii de Gossypium hirsutum și Gossypium barbadense:a) la culturile destinate producerii de sămânță Bază la liniile parentale de Gossypium hirsutum și Gossypium barbadense, puritatea minimă a soiului la ambele linii parentale femele și mascule este de 99,8%, dacă 5% sau mai mult din plantele care produc semințe au flori receptive la polen. Nivelul sterilității mascule a liniilor parentale care produc semințe se evaluează prin examinarea florilor, în scopul verificării prezenței anterelor sterile și nu este mai mic de 99,9%;b) la culturile destinate producerii de sămânță Certificată la soiurile hibride de Gossypium hirsutum și Gossypium barbadense, puritatea minimă a soiului, atât pentru părintele purtător de semințe, cât și pentru linia parentală de polen, este de 99,5%, dacă 5% sau mai mult din plantele care produc semințe au flori receptive la polen. Nivelul sterilității mascule la liniile parentale care produc semințe se evaluează prin examinarea florilor, în scopul verificării prezenței anterelor sterile, și nu este mai mic de 99,7%.
  3^1. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 1 și 3, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile. (la 01-09-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul V din ORDINUL nr. 228 din 2 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 20 septembrie 2021 ) 4. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire. Cultura trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.Prezența ORNC-urilor pe culturi trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură (genul sau specia)Praguri pentru producția de semințe prebazăPraguri pentru producția de semințe bază Praguri pentru producția de semințe certificate
  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0% 0% 0%
  (la 01-06-2020, Punctul 4. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul VIII din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
  5. Respectarea acestor alte standarde sau condiții menționate anterior se verifică, în cazul seminței Bază, în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, iar în cazul seminței Certificate, fie în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, fie în cursul inspecțiilor efectuate sub supraveghere oficială. Aceste inspecții în câmp se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:A. Starea culturii și stadiul de dezvoltare al acesteia permit efectuarea unei examinări adecvate.B. În cazurile altor culturi decât cele de hibrizi de Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum și Gossypium barbadense, se efectuează cel puțin o inspecție în câmp.În cazul hibrizilor de Helianthus annuus se efectuează cel puțin două inspecții.În cazul hibrizilor de Brassica napus se efectuează cel puțin 3 inspecții: prima înainte de stadiul de înflorire, a doua la începutul stadiului de înflorire și cea de-a treia la sfârșitul stadiului de înflorire.În cazul hibrizilor de Gossypium hirsutum și/sau Gossypium barbadense se efectuează cel puțin 3 inspecții: prima la începutul stadiului de înflorire, cea de-a doua înainte de sfârșitul stadiului de înflorire și cea de-a treia la sfârșitul înfloritului după îndepărtarea, după caz, a plantelor parentale cu polen.C. Dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de câmp de inspectat pentru a se verifica respectarea condițiilor menționate în prezenta anexă se stabilesc în conformitate cu metode adecvate.
   +  Anexa nr. 2
  CONDIȚIILE
  pe care trebuie să le îndeplinească sămânța
  I. Sămânța Bază și Certificată1. Sămânța are suficientă identitate și puritate de soi. Sămânța din speciile menționate mai jos respectă următoarele alte standarde sau condiții:
  Specia și categoria Puritatea varietală (%)
  Arachis hypogaea:
  - sămânța Bază 99,7
  - sămânța Certificată 99,5
  Brassica napus, altele decât hibrizi, altele decât soiuri folosite doar pentru furajare, Brassica rapa, altele decât soiuri folosite doar pentru furajare:
  - sămânța Bază 99,9
  - sămânța Certificată 99,7
  Brassica napus spp., altele decât hibrizi, soiuri folosite doar pentru furajare, Brassica rapa, soiuri folosite doar pentru furajare, Helianthus annuus, altele decât soiuri de hibrizi, inclusiv componenții lor, Sinapis alba:
  - sămânța Bază 99,7
  - sămânța Certificată 99,0
  Glycine max:
  - sămânța Bază 99,5
  - sămânța Certificată 99,0
  Linum usitatissimum:
  - sămânța Bază 99,7
  - sămânța Certificată (C1), prima generație 98,0
  - sămânța Certificată (C2) și (C3), a doua și a treia generați97,5
  Papaver somniferum:
  - sămânța Bază 99,0
  - sămânța Certificată 98,0
  Puritatea minimă a soiului se examinează în principal în timpul inspecțiilor în câmp, efectuate în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa nr. 1.
  2. În cazul produceri hibrizilor de Brassica napus folosind metoda sterilității mascule, sămânța se conformează cu condițiile și normele precizate la lit. a)-d).a) Sămânța are suficientă identitate și puritate în ceea ce privește caracteristicele de soi ale componenților săi, inclusiv sterilitatea masculă sau restauratoare de fertilitate.b) Puritatea varietală minimă a semințelor varietăților hibride trebuie să fie:– sămânță Bază, componentă feminină - 99,0%;– sămânță Bază, componentă masculină - 99,9%;– sămânță Certificată din varietăți hibride de rapiță de toamnă - 90,0%;– sămânță Certificată din varietăți hibride de rapiță de primăvară - 85,0%; (la 01-01-2017, Lit. b) a pct. 2 al cap. I din anexa 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 215 din 15 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 7 martie 2016. ) c) Sămânța nu poate fi certificată ca sămânță Certificată decât dacă s-a ținut cont în mod corespunzător de rezultatele testelor oficiale de postcontrol efectuate în teren pe eșantioane de sămânță Bază prelevate în mod oficial și efectuate în timpul sezonului de inspecții al culturii semincere intrată pentru certificare ca sămânță Certificată, teste destinate a verifica dacă sămânța Bază îndeplinește cerințele stabilite pentru sămânța Bază în ceea ce privește identitatea caracteristicilor componentelor, incluzând sterilitatea masculă, și dacă respectă standardele pentru sămânța Bază referitor la puritatea minimă a soiului prevăzută la lit. b).În cazul seminței Bază a hibrizilor, puritatea soiului poate fi evaluată prin metode biochimice adecvate.d) Respectarea standardelor referitoare la puritatea minimă a soiului menționate la lit. b) pentru sămânță Certificată din hibrizi se monitorizează prin teste oficiale de postcontrol, efectuate pe un număr adecvat de eșantioane prelevate în mod oficial. Se pot utiliza metode biochimice adecvate.3. În cazul în care condiția stabilită în anexa nr. l pct. 3 nu poate fi îndeplinită, se îndeplinește următoarea condiție:– în cazul în care pentru producerea de sămânță Certificată de hibrizi de Helianthus annuus (floarea-soarelui) s-au folosit un component femel mascul - steril și un component mascul care nu restaurează fertilitatea masculă, semințele produse de părintele mascul - steril se amestecă cu sămânța produsă de părintele complet fertil. Raportul dintre semințele părintelui mascul - steril și de părintele mascul - fertil nu depășește doi la unu.4. Semințele îndeplinesc următoarele alte standarde sau condiții în ceea ce privește facultatea germinativă, puritatea specifică și conținutul în semințe de alte specii de plante, incluzând Orobanche spp.:A. Tabel
  Specia și categoria Germinația minima (% din semințepure) Puterea fizică Conținutul maxim în număr de semințe din alte specii de plante într-un eșantion de greutate prevăzută în coloana a 4-a anexei nr. 3 (total pe coloană) Condiții privindconținutul de semințe de Orobanche
  Puritatea fizică minimă (% din greutate) Conținutul maxim de semințe de alte specii (% din greutate) Alte specii de plante (a) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp. Raphanus raphanistrumRumex spp., altul decât Rumex acetosella Alopecrus myosuroides Lolium remotum
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Arachis hypogaea 70 99 - 5 0 0(c)
  Brassica spp.:
  - sămânța Bază 85 98 0,3 - 0 0(c),(d) 10 2
  - sămânța Certificată 85 98 0,3 - 0 0(c),(d) 10 5
  Cannabis sativa 75 98 - 30(b) 0 0(c) (e)
  Carthamus tinctorius 75 98 - 5 0 0(c) (e)
  Carum carvi 70 97 - 25(b) 0 0(c),(d) 10 3
  Glycine max 80 98 - 5 0 0(c)
  Gossipium spp. 80 98 - 15 0 0(c)
  Helianthus annuus 85 98 - 5 0 0(c)
  Linum usitatissimum:
  - fibră 92 99 - 15 0 0(c),(d) 4 2
  - ulei 85 99 - 15 0 0(c),(d) 4 2
  Papaver somniferum 80 98 - 25(b) 0 0(c),(d)
  Sinapis alba:
  - sămânța Bază 85 98 0,3 - 0 0(c),(d) 10 2
  - sămânța Certificată 85 98 0,3 - 0 0(c),(d) 10 5
  B. Alte standarde sau condiții care se aplică atunci când se face trimitere la ele în tabelul din secțiunea I pct. 4 lit. A:a) conținutul maxim de semințe prevăzute în coloana 5 include, de asemenea, semințele speciilor menționate în coloanele 6-11;b) determinarea conținutului total de semințe de alte specii de plante ca număr nu este necesar sa fie efectuată decât atunci când există dubii cu privire la respectarea condițiilor stabilite în coloana 5 din tabel;c) numărarea semințelor de Cuscuta spp. nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 7;d) prezența unei singure semințe de Cuscuta spp. într-un eșantion având greutatea stabilită nu se consideră impuritate, în cazul în care un al doilea eșantion cu aceeași greutate este lipsit de semințe de Cuscuta spp.;e) sămânța este liberă de Orobanche spp., totuși, prezența unei semințe de Orobanche spp. într-un eșantion de 100 g nu se consideră impuritate în cazul în care un al doilea eșantion de 200 g este liber de sămânță de Orobanche spp.
  5. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire. Semințele trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.Prezența ORNC-urilor pe semințe și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură(genul sau specia)Praguri pentru semințele prebazăPraguri pentru semințele bază Praguri pentru semințele certificate
  Alternaria linicola Groves Skolko [ALTELI]Linum usitatissimum L. 5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Boeremia exigua var. linicola (Naumov Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. - in1%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp1%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp1%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Boeremia exigua var. linicola (Naumov Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. - semințe de in5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp 5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.5%5%5%
  Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]Linum usitatissimum L.5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Diaporthe caulivora (Athow Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic A.J.L. Phillips [DIAPPC]Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]Glycine max (L.) Merr15% pentru infecția cu complexul Phomopsis15% pentru infecția cu complexul Phomopsis15% pentru infecția cu complexul Phomopsis
  Fusarium (genul anamorfic) Link [1FUSAG]altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell [GIBBCI]Linum usitatissimum L.5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0% 0% 0%
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsNu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Sinapis alba L.Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE
  (la 01-06-2020, Punctul 5. din Capitolul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul VIII din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
  II. Sămânța ComercialăCu excepția secțiunii I, condițiile menționate în anexa nr. 2 partea I se aplică și în cazul seminței Comerciale.
   +  Anexa nr. 3
  GREUTATEA LOTURILOR ȘI A EȘANTIOANELOR
  Specia Greutatea maximă a unui lot (t) Greutatea minimă a unui eșantion prelevat dintr-un lot (g) Greutatea eșantionului pentru numărările prevăzute în anexa nr. 2 secțiunea I pct. 4 lit. A coloanele 5-11 și în anexa nr. 2 secțiunea I pct. 5 lit. A coloana 5 (g)
  1 2 3 4
  Arachis hypogaea 30 1000 1000
  Brassica juncea 10 100 40
  Brassica napus 10 200 100
  Brassica nigra 10 100 40
  Brassica rapa 10 200 70
  Cannabis sativa 10 600 600
  Carthamus tinctorius 25 900 900
  Carum carvi 10 200 80
  Glycine max 30 1000 1000
  Gossypium spp. 25 1000 1000
  Helianthus annuus 25 1000 1000
  Linum usitatissimum 10 300 150
  Papaver somniferum 10 50 10
  Sinapis alba 10 400 200
  Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5%.
   +  Anexa nr. 4
  ETICHETA
  A. Informații obligatorii:a) Pentru sămânța Bază și sămânța Certificată:1. "Reguli și norme CE"2. Autoritatea competentă pentru certificare din România sau inițialele acesteia: Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS), inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor (ITCSMS) sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (LCCSMS) și România sau RO2a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Litera a), Secțiunea A, Anexa 4 a fost completată de Punctul 1, Articolul VI din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 3. Luna și anul sigilării, exprimate prin mențiunea: "sigilat.... (luna și anul)", sau luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: "eșantionat ... (luna și anul)"4. Numărul de referință al lotului5. Specia, menționată cel puțin cu denumirea botanică, care poate fi sub forma prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine6. Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine7. Categoria8. Țara producătoare9. Greutatea netă sau brută declarată10. În cazul în care se indică greutatea și utilizarea pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indică și tipul aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală.11. În cazul varietăților care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:– pentru sămânța Bază, pentru care hibridul sau linia consangvinizată din care provine sămânța au fost admise oficial în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările ulterioare: numele componentului sub care a fost oficial admis, cu sau fără referire la varietatea finală, însoțit de cuvântul "component" în cazul hibrizilor sau al liniilor consangvinizate care sunt destinate a fi utilizate numai în calitate de component pentru varietatea finală;– pentru sămânța Bază în celelalte cazuri: numele componentului căruia îi aparține sămânța Bază, care poate fi menționat sub formă de cod, însoțit de o trimitere la soiul final, cu sau fără referire la funcția acestuia (mascul sau femel), însoțit de cuvântul "component";– pentru sămânța Certificată: numele varietății căreia îi aparține sămânța, însoțit de cuvântul "hibrid".12. În cazul în care germinația a fost reanalizată, se menționează cuvintele "reanalizată ...... (luna și anul)" și serviciul oficial care a efectuat noua analiză. Aceste informații pot fi înscrise pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială.În conformitate cu procedura Comunității, nu este obligatorie indicarea denumirii botanice pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a confirmat că inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativități depășesc avantajele preconizate pentru comercializarea semințelor.aa) Pentru sămânța Certificată a asociațiilor varietale:– informațiile necesare în conformitate cu lit. a), cu excepția faptului că în locul denumirii varietății se înscriu numele asociației varietale (informația "asociație varietală" și denumirea acesteia) și procentul din greutate al diferiților componenți și numele varietăților; este suficient să se menționeze denumirea asociației varietale dacă procentul din greutate a fost notificat în scris cumpărătorului, la cererea acestuia, și a fost înregistrată în mod oficial.b) Pentru sămânța Comercială:1. "Reguli și norme CE"2. "Sămânța Comercială (necertificată ca varietate)"3. Autoritatea de certificare și România sau inițialele lor: INCS, ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO3a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Litera b), Secțiunea A, Anexa 4 a fost completata de Punctul 2, Articolul VI din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 4. Luna și anul sigilării, exprimate prin mențiunea: "sigilat ..... (luna și anul)"5. Numărul de referință al lotului6. Specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine7. Regiunea producătoare8. Greutatea netă sau brută declarată9. În cazul în care se indică greutatea și utilizarea pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indică și tipul aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală 10. În cazul când germinația a fost reanalizată, se poate include mențiunea "reanalizată ...... (luna și anul)" și serviciul oficial care a efectuat noua analiză. Aceste informații pot fi înscrise pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficialăÎn conformitate cu procedura Comunității, autoritatea competentă din România poate fi scutită de obligativitatea de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativități depășesc avantajele preconizate pentru comercializarea semințelor.B. Dimensiuni minime:110 mm x 67 mm.
   +  Anexa nr. 5
  ETICHETA ȘI DOCUMENTUL
  prevăzute în cazul semințelor necertificate final, recoltate într-un alt stat membru
  A. Informații care trebuie menționate pe etichetă:1. Autoritatea competentă pentru inspecția în câmp și România sau sigla acestora: Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS), inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor (ITCSMS) sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (LCCSMS) și România sau sigla acesteia RO1a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Secțiunea A din Anexa 5 a fost completată de Punctul 3, Articolul VI din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 2. Specia, menționată cel puțin cu denumirea botanică ce poate fi menționată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine3. Varietatea, menționată cel puțin cu caractere latine; în cazul varietăților (linii consangvinizate, hibrizi), care urmează să fie folosite numai în calitate de componenți pentru varietățile hibride, se adaugă cuvântul "component".4. Categoria5. În cazul varietăților hibride, cuvântul "hibrid"6. Numărul de referință al documentului de inspecție în câmp sau numărul de referință al lotului7. Greutatea netă sau brută declarată8. Mențiunea: "sămânță necertificată final"În conformitate cu procedura Comunității autoritatea competentă din România poate fi scutită de obligativitatea de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a confirmat că inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativități depășesc avantajele preconizate pentru comercializarea semințelor.B. Culoarea eticheteiEticheta este de culoare gri.C. Indicațiile care trebuie să figureze în document:1. Autoritatea care eliberează documentul: INCS - ITCSMS sau LCCSMS și România sau sigla acesteia RO1a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Secțiunea C, din Anexa 5 a fost completată de Punctul 4, Articolul VI din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 2. Specia, menționată cel puțin cu denumirea botanică care poate fi menționată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu caractere latine3. Soiul, menționat cel puțin cu caractere latine4. Categoria5. Numărul de referință al seminței folosite pentru însămânțat în câmp și numele țării sau țărilor care le-au certificat6. Numărul de referință al documentului de inspecție în câmp sau numărul de referință al lotului7. Suprafața cultivată pentru producerea lotului înscris în document8. Cantitatea de sămânță recoltată și numărul de ambalaje9. Numărul de generații ulterioare seminței Bază, în cazul seminței Certificate10. Atestarea de respectare a condițiilor de către cultura din care provin semințele respective11. Rezultatele unei analize preliminare a semințelor, după caz
  -------