ORDIN nr. 149 din 21 iunie 2010privind comercializarea semințelor de cereale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 30 iunie 2010  Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 92 din 14 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016 prevede:
  " În sensul prezentului ordin, termenul științific utilizat în România "androsterilitate citoplasmatică" este sinonim cu termenul european sterilitate masculin citoplasmatică ("CMS - Cytoplasmic Male Sterility")."
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.160 din 21 iunie 2010, întocmit de Serviciul Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor,luând în considerare necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ce privește denumirile botanice ale plantelor, denumirile științifice ale altor organisme, precum și a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE ca urmare a progreselor științifice și tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 27 iunie 2009,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin se aplică producției de sămânță în vederea comercializării, precum și comercializării semințelor de cereale.(2) În sensul prezentului ordin, termenul comercializare reprezintă vânzarea, deținerea în scopul vânzării, oferta spre vânzare și orice formă de cedare, furnizare sau transfer, în vederea exploatării comerciale, al semințelor către terți, fie că sunt remunerate sau nu.(3) Nu se consideră comercializare schimburile de semințe care nu au ca scop exploatarea comercială a varietăților, cum sunt următoarele operațiuni:a) furnizarea de semințe unor organisme oficiale de testare și de inspecție;b) furnizarea de semințe, în anumite condiții, prestatorilor de servicii, în vederea procesării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii nu deține un titlu asupra semințelor astfel furnizate.(4) Furnizarea de semințe, în anumite condiții, prestatorilor de servicii, în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmulțirii semințelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de servicii nu deține un drept asupra semințelor astfel furnizate sau asupra produselor recoltate. Furnizorul de semințe pune la dispoziția autorității competente prevăzute la art. 2. alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele și condițiile actuale privind semințele furnizate.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentului ordin:I. Cereale înseamnă plante aparținând următoarelor specii, destinate producției agricole sau horticole, cu excepția destinațiilor ornamentale:
  Avena nuda L. Ovăz golaș
  Avena sativa L. Include:
  - A. byzantina K. Koch Ovăz și ovăz roșu
  - Avena strigosa Schreb. Ovăz negru, ovăz țepos
  Hordeum vulgare L. Orz
  Oryza sativa L. Orez
  Phalaris canariensis L. Iarba cănărașului
  Secale cereale L. Secară
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorg
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseIarbă de Sudan
  Triticum aestivum L. subsp. aestivumGrâu
  Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van SlagerenGrâu dur
  Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.Alac
  Triticum spelta L. Alac
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseHibrizi rezultați din încrucișarea dintre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor și Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
  (la 01-02-2022, Tabelul de la Punctul I. , Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 152 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 ) Definiția conține în egală măsură următorii hibrizi, rezultați din încrucișarea speciilor menționate anterior.
  Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hibrizi rezultați din încrucișarea dintre sorg și iarba de Sudan
  În lipsa unor dispoziții contrare, semințele hibrizilor menționați anterior trebuie să corespundă standardelor sau altor condiții aplicabile semințelor fiecăreia dintre speciile din care sunt derivați.
  II. Soiuri, hibrizi și linii consangvinizate de porumb și Sorghum spp.:a) soi cu polenizare liberă reprezintă un soi suficient de omogen și stabil;b) linie consangvinizată reprezintă o linie suficient de uniformă și stabilă, obținută fie prin autofecundare artificială însoțită de selecție în mai multe generații succesive, fie prin operațiuni echivalente;c) hibrid simplu reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între două linii consangvinizate, definit de menținător;d) hibrid dublu reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între 2 hibrizi simpli, definit de menținător;e) hibrid triplu reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată și un hibrid simplu, definit de menținător;f) hibrid Top Cross reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată sau un hibrid simplu și un soi cu polenizare liberă, definit de menținător;g) hibrid intervarietal reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între plante din semințe de bază provenite de la două soiuri cu polenizare liberă, definit de menținător.III. Sămânța Bază (ovăz, orz, orez, iarba cănărașului, secară, triticale, grâu comun, grâu durum și alac, altele decât hibrizii respectivi) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă sub responsabilitatea menținătorului, după reguli de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;b) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată" sau din categoriile "sămânță Certificată prima generație" sau "sămânță Certificată a doua generație";c) care, sub rezerva prevederilor art. 4 lit. a), îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie prin examinare oficială, fie prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).IV. Sămânța Bază (hibrizi de ovăz, orz, orez, secară, grâu comun, grâu durum, alac și triticale autogame) înseamnă sămânța:a) care este destinată producerii de hibrizi;b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; șic) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a) și b).V. Sămânța Bază (porumb și Sorghum spp.) înseamnă:1. din soiurile cu polenizare liberă, sămânța:a) care a fost produsă sub responsabilitatea menținătorului, în conformitate cu regulile de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;b) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată", de hibrizi "Top Cross" sau de hibrizi intervarietali;c) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c);2. din linii consangvinizate, sămânța:a) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; șib) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a);3. din hibrizi simpli, sămânța:a) care este destinată producerii de hibrizi dubli, hibrizi triliniari sau de hibrizi "Top Cross";b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2;c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a) și b).VI. Sămânța Certificată (iarba cănărașului, alta decât hibrizii săi, secară, sorg, iarbă de Sudan, porumb și hibrizi de ovăz, de orz, de grâu comun, de grâu durum, de alac și de triticale autogame) înseamnă sămânța:a) care provine direct din sămânța Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânță dintr-o generație anterioară seminței Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;b) care este destinată unei alte producții decât cea de semințe de cereale;c) care, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. b), îndeplinește condițiile pentru sămânța Certificată, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).VII. Sămânța Certificată (C1), din prima generație (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum și alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânța:a) care a fost produsă direct din sămânța Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânță dintr-o generație anterioară seminței Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;b) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată (C2) a doua generație" sau altor scopuri decât producția de sămânță de cereale;c) care îndeplinește condițiile pentru sămânța Certificată (C1) din prima generație prevăzute în anexele nr. 1 și 2; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).VIII. Sămânța Certificată (C2) a doua generație (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum și alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânța:a) care provine direct din sămânța Bază, din sămânța Certificată (C1) prima generație sau, la cererea amelioratorului, din sămânță dintr-o generație anterioară seminței Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;b) care este destinată unei alte producții decât celei de semințe de cereale;c) care îndeplinește condițiile pentru sămânța Certificată (C2) a doua generație, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; șid) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).IX. Măsuri oficiale înseamnă măsurile luate de către:1. autoritățile competente:a) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS);b) autoritățile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității competente prevăzute la lit. a), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;c) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea și înregistrarea soiurilor de plante este MADR, prin Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS);d) autoritățile competente fitosanitare de la nivel central și teritorial;2. persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea autorităților competente prevăzute la subpct. 1 lit. b); sau3. persoane fizice abilitate în acest sens pentru activități auxiliare, sub responsabilitatea autorităților competente prevăzute la subpct. 1 lit. b), cu condiția ca persoanele menționate la subpct. 2 și 3 să nu folosească aceste măsuri în vederea obținerii unui profit personal.
  (2) Atunci când se efectuează examinările sub supraveghere oficială prevăzute la: alin. (1) pct. III lit. d); alin. (1) pct. IV lit. c); alin. (1) pct. V subpct. 1 lit. d); alin. (1) pct. V subpct. 2 lit. b); alin. (1) pct. V subpct. 3 lit. c); alin. (1) pct. VI lit. d); alin. (1) pct. VII lit. d); alin. (1) pct. VIII lit. d); alin. (1) pct. IX subpct. 2 și 3, trebuie respectate următoarele cerințe:I. Pentru inspecția în câmp:a) inspectorii trebuie:(i) să dețină calificările tehnice necesare;(ii) să nu obțină niciun câștig personal prin efectuarea inspecțiilor;(iii) să fie autorizați în mod oficial de autoritatea competentă prevăzută alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), iar această autorizare trebuie să conțină o declarație pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;(iv) să efectueze inspecțiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecțiilor oficiale;b) cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obținută din semințe care au fost supuse unui postcontrol oficial, iar rezultatele obținute au fost satisfăcătoare;c) cel puțin 5% din culturile semincere sunt verificate de inspectorii oficiali ai autorității competente prevăzute la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);d) un procentaj al eșantioanelor provenind din loturile de semințe recoltate din culturile de semințe se prelevă pentru verificare în postcontrol și, după caz, pentru testarea oficială în laborator a semințelor în privința identității și purității varietale;e) nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) pct. (iii), în situația în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale și, anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.II. Pentru testarea semințelor:a) testarea semințelor se efectuează de către laboratoarele de testare a semințelor care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în condițiile stabilite la lit. b)-d);b) laboratorul de testare a semințelor:(i) are un analist-șef care este direct răspunzător pentru operațiile tehnice ale laboratorului și deține calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;(ii) are analiști pentru semințe care dețin calificările tehnice necesare, obținute în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;(iii) este instalat în locații și dotat cu echipamente în mod oficial considerate de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semințelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;(iv) trebuie să efectueze testarea semințelor, în conformitate cu metodele internaționale actuale;c) laboratorul de testare a semințelor este:(i) un laborator independent; sau(ii) un laborator care aparține unei companii producătoare de semințe.În situația prevăzută la pct. (ii), laboratorul poate efectua testarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele companiei producătoare de semințe căreia îi aparține, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între compania producătoare de semințe respectivă, solicitantul certificării și autoritatea de certificare a semințelor;d) activitățile de testare a semințelor efectuate de laborator se supun supravegherii oficiale de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);e) în scopul supravegherii oficiale menționate la lit. d), cel puțin 5% din loturile de semințe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificate prin testarea oficială a semințelor de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);f) nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.
   +  Articolul 3(1) Semințele de cereale nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca "sămânță Bază", "sămânță Certificată", "sămânță Certificată din prima generație" sau "sămânță Certificată din a doua generație".(2) Umiditatea maximă conținută de sămânța Bază și sămânța Certificată de orice tip nu trebuie să depășească 14%.(3) Examinările oficiale ale semințelor se realizează după metodele internaționale curente, în măsura în care există astfel de metode.  +  Articolul 4Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 3 alin. (1), se pot comercializa și alte categorii de semințe de cereale, cu condiția ca identitatea lor să fie garantată:a) semințele din generațiile anterioare seminței Bază (sămânță Prebază);b) semințele brute, comercializate pentru prelucrare.  +  Articolul 5(1) Prin derogare de la prevederile art. 3, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) autorizează:a) certificarea oficială și comercializarea semințelor Bază care nu îndeplinesc condițiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2, furnizorul având obligația să garanteze facultatea germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială care să conțină numele și adresa furnizorului, precum și numărul de referință al lotului;b) atunci când este nevoie de o aprovizionare rapidă cu semințe, certificarea oficială și comercializarea, până la primul cumpărător al semințelor din categoriile de sămânță Bază sau Certificată pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2 cu privire la facultatea germinativă.(2) Certificarea semințelor se va acorda doar după prezentarea unui raport de analiză provizorie a semințelor și cu următoarele condiții:a) să se indice numele și adresa primului destinatar;b) să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie;c) în vederea comercializării, facultatea germinativă trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială conținând numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului.(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică semințelor importate din țări terțe, excepție făcând cazurile prevăzute la art. 19, în ceea ce privește înmulțirea în afara Uniunii Europene.(4) În situația utilizării uneia dintre derogările prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) informează autoritățile competente ale statelor membre și acordă, în condiții de reciprocitate, asistență administrativă în ceea ce privește controlul.  +  Articolul 6(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 3 alin. (1), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) poate autoriza producătorii stabiliți în România să comercializeze:a) cantități mici de semințe, pentru scopuri științifice sau pentru activitatea de ameliorare;b) cantități corespunzătoare de semințe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparțin varietăților pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. c).(2) În cazul semințelor modificate genetic, această autorizație nu poate fi acordată decât dacă au fost luate toate măsurile adecvate în vederea evitării riscurilor pentru sănătatea umană și protecția mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009.(3) Scopurile pentru care sunt eliberate autorizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), dispozițiile privind marcarea ambalajelor, cantitățile, precum și condițiile în care autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) acordă aceste autorizări sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind modalitățile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante agricole și de specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 269M din 14 octombrie 2005.(4) Autorizațiile acordate producătorilor stabiliți pe teritoriul României, în sensul dispozițiilor alin. (1), de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la stabilirea dispozițiilor prevăzute la alin. (3). Ulterior, toate aceste autorizări trebuie să respecte dispozițiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3).  +  Articolul 7La cererea menținătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidențială.  +  Articolul 8(1) Pentru verificarea soiurilor și examinarea semințelor pentru certificare, eșantioanele trebuie să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială. Eșantionarea semințelor în vederea efectuării controalelor prevăzute la art. 22 se efectuează numai oficial.(2) Atunci când eșantionarea semințelor se efectuează sub supraveghere oficială, în conformitate cu prevederile alin. (1), se respectă următoarele cerințe:a) eșantionarea semințelor se efectuează de eșantionori care au fost autorizați în acest scop de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în condițiile stabilite la lit. b)-d);b) eșantionorii trebuie să dețină calificările tehnice necesare, obținute prin cursuri de formare organizate în condițiile aplicabile eșantionorilor oficiali și confirmate prin examene oficiale, și efectuează eșantionarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale;c) eșantionorii pot fi:(i) persoane fizice independente;(ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor sau comercializarea semințelor; sau(iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor sau comercializarea semințelor. În acest caz, un eșantionor poate efectua eșantionarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele angajatorului său, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării și autoritatea de certificare a semințelor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);d) activitățile eșantionorilor se supun supravegherii oficiale corespunzătoare de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b). În cazul eșantionării automate, trebuie aplicate proceduri corespunzătoare care fac obiectul unei supravegheri oficiale;e) în scopul supravegherii prevăzute la lit. d), cel puțin 5% din loturile de semințe destinate certificării oficiale se supun unei verificări de către eșantionorii oficiali ai autorității competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b). Acest procent se repartizează, în principiu, cât mai echitabil posibil, între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare, precum și între speciile prezentate, dar poate să fie orientat și către eliminarea anumitor îndoieli. Această da, le aratverificare a eșantionării nu se aplică în cazul eșantionării automate. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) compară eșantioanele de semințe prelevate oficial cu cele din același lot de semințe prelevate sub supraveghere oficială;f) nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.(3) Procedurile, condițiile și regulile aplicabile eșantionării semințelor sub supraveghere oficială pe teritoriul României sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condițiilor și regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eșantioane de semințe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială.(4) În cursul examinării semințelor în vederea certificării, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a unei probe fiind prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 9(1) Sămânța Bază și sămânța Certificată, de orice tip, nu pot fi comercializate decât în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise și dotate cu sistem de închidere și marcare, în conformitate cu prevederile art. 10 și 11.(2) La comercializarea unor cantități mici de semințe direct către utilizatorul final pot să nu se aplice prevederile alin. (1) în ceea ce privește ambalajul, sistemul de închidere și marcare.  +  Articolul 10(1) Ambalajele seminței Bază și ale seminței Certificată, de orice tip, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la art. 11 alin. (1) ori ambalajul să prezinte urme de manipulare.(2) În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune cel puțin fie încorporarea etichetei menționate anterior în acesta, fie aplicarea unui sigiliu oficial.(3) În situația utilizării unui sistem de închidere de unică folosință, măsurile prevăzute la alin. (2) sunt facultative.(4) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) constată dacă un anumit sistem de închidere corespunde sau nu dispozițiilor alin. (1) și (2).(5) Ambalajele desigilate nu pot fi resigilate decât în mod oficial sau sub control oficial, situație în care pe eticheta oficială prevăzută la art. 11 alin. (1) se menționează data ultimei resigilări și autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) care a realizat-o.(6) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate prevedea derogări de la aplicarea alin. (1), în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României, condițiile referitoare la aceste derogări fiind stabilite în conformitate cu procedura Comunității.  +  Articolul 11(1) Ambalajele seminței Bază și ale seminței Certificată, de orice tip, trebuie:a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, conform condițiilor stabilite la lit. A din anexa nr. 4, și ale cărei indicații sunt redactate în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunității, după cum urmează:(i) culoarea etichetei este albă pentru sămânța Bază, albastră pentru sămânța Certificată și sămânța Certificată din prima generație și roșie pentru sămânța Certificată din a doua generație;(ii) atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea acesteia este asigurată în toate cazurile cu un sigiliu oficial;(iii) dacă în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2) sămânța Bază nu îndeplinește condițiile stabilite la anexa nr. 1 referitoare la facultatea germinativă, acest lucru se menționează pe etichetă;(iv) utilizarea etichetelor oficiale adezive este autorizată;(v) în conformitate cu procedura Comunității, se poate autoriza aplicarea pe ambalaj, sub control oficial, a indicațiilor obligatorii, într-un mod rezistent la ștergere și în funcție de modelul etichetei;b) să conțină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puțin indicațiile prevăzute pentru etichetă la lit. A pct. 3-5 din anexa nr. 4. Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informațiile respective sunt înscrise pe ambalaj și nu pot fi șterse sau dacă, în conformitate cu lit. a), s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent.(2) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate prevedea derogări de la aplicarea alin. (1), în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României, condițiile referitoare la aceste derogări fiind stabilite în conformitate cu procedura Comunității.  +  Articolul 12(1) Ambalajele seminței Bază și seminței Certificată, de orice tip, altele decât cele prevăzute de prezentul ordin, trebuie să poarte o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informații ale furnizorilor imprimate direct pe ambalajul propriu-zis.(2) Loturile de semințe care îndeplinesc condițiile speciale cu privire la prezența de Avena fatua, stabilite în conformitate cu procedura Comunității, trebuie să fie însoțite de un certificat oficial care să ateste conformitatea acestora cu condițiile menționate anterior.  +  Articolul 13În cazul semințelor aparținând unei varietăți modificate genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de semințe sau orice document care însoțește lotul conform dispozițiilor prezentului ordin, în mod oficial sau nu, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.  +  Articolul 14Orice tratament chimic aplicat asupra seminței Bază și seminței Certificată, de orice tip, trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 15(1) Semințele unei specii de cereale pot fi comercializate sub formă de amestec stabilit din semințele diferitelor soiuri, în măsura în care amestecul respectiv este de natură, pe baza cunoștințelor științifice sau tehnice, să fie în mod deosebit eficace împotriva propagării organismelor dăunătoare și atât timp cât compușii amestecului corespund, înaintea amestecului, normelor de comercializare care li se aplică.(2) Semințele de cereale pot fi comercializate sub formă de amestecuri de semințe din specii diferite, cu condiția ca, înainte de a fi amestecate, componentele amestecului să îndeplinească regulile de comercializare care le sunt aplicabile.(3) Condițiile specifice în care astfel de amestecuri pot fi comercializate sunt stabilite în conformitate cu procedura Comunității.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1)-(3) se aplică dispozițiile art. 9, 10 și 12, precum și cele ale art. 11, sub rezerva că, pentru amestecurile de semințe, eticheta oficială este de culoare verde.  +  Articolul 16(1) În conformitate cu prevederile comunitare, autoritatea competentă din România prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate participa la experimentele temporare organizate în condiții determinate la nivel comunitar, în scopul îmbunătățirii reglementărilor comunitare și naționale în vigoare.(2) În cadrul acestor experimente, România poate fi scutită de anumite obligații menționate de prezentul ordin. Obiectul acestor excepții se definește în funcție de condițiile în care se aplică excepțiile. Durata unui astfel de experiment nu trebuie să depășească 7 ani.  +  Articolul 17Semințele comercializate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fie obligatoriu, fie facultativ, nu sunt supuse, în ceea ce privește caracteristicile lor, condițiile de examinare, marcare și sigilare, niciunor restricții de comercializare, cu excepția celor prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 18Semințele din generațiile anterioare seminței Bază (sămânță Prebază), prevăzute la art. 4 lit. a), pot fi comercializate dacă:a) au fost controlate oficial de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în conformitate cu dispozițiile care se aplică certificării seminței Bază;b) sunt ambalate în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin; șic) ambalajele poartă o etichetă oficială care cuprinde cel puțin următoarele informații:(i) autoritatea competentă pentru certificare pe teritoriul României (INCS) și indicativul RO;(ii) numărul de referință al lotului;(iii) luna și anul sigilării; sau(iv) luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării;(v) specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată și fără numele autorilor, cu caractere romane;(vi) denumirea soiului, indicată cel puțin cu caractere romane;(vii) mențiunea (sămânță Prebază);(viii) număr de generații anterioare semințelor din categoria "sămânță Certificată" și "sămânță Certificată din prima generație";d) eticheta este de culoare albă, cu o dungă diagonală de culoare violet.  +  Articolul 19(1) Sămânța de cereale:a) provenită direct din sămânță Bază și sămânță Certificată din prima generație certificată oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalență, în conformitate cu procedura Comunității, sau provenită direct din încrucișarea seminței Bază, certificată oficial într-un stat membru, cu sămânța Bază certificată oficial în una dintre aceste țări terțe; șib) recoltată într-un alt stat membrutrebuie, la cerere și fără a se aduce atingere dispozițiilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea șiînregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare,care transpune Directiva Consiliului 2002/53/CE din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun alsoiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, să fie certificată oficial ca sămânță certificată în fiecare stat membru încazul în care această sămânță a fost supusă unei inspecții în câmp în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa nr. 1 pentru categoria în cauză și în cazul în care s-a constatat, înurma unei examinări oficiale, respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.(2) Semințele care au fost obținute direct din semințe certificate oficial din generații anterioare seminței Bază pot fi certificate oficial ca sămânță Bază, în cazul în care s-au respectat condițiile menționate pentru această categorie.(3) Semințele de cereale care au fost recoltate pe teritoriul unui alt stat membru și urmează să fie certificate conform dispozițiilor alin. (1):a) sunt ambalate și etichetate cu ajutorul unei etichete oficiale îndeplinind condițiile stabilite la lit. A și B din anexa nr. 5, conform dispozițiilor art. 10 alin. (1);b) sunt însoțite de un document oficial îndeplinind condițiile stabilite la lit. C din anexa nr. 5.(4) Dispozițiile privind ambalarea și etichetarea prevăzute la alin. (3) lit. a) nu se aplică dacă inspecția în câmp și eliberarea documentelor pentru aceste semințe necertificate final, în vederea certificării lor, precum și certificarea finală se fac de către aceeași autoritate competentă sau dacă autoritățile competente se pun de acord cu această scutire.(5) Semințele de cereale recoltate într-o țară terță sunt certificate oficial, la cerere, în cazul în care:a) au fost obținute direct din:(i) sămânță Bază sau sămânță Certificată din prima generație, certificată în mod oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalență, în conformitate cu procedura Comunității; sau(ii) încrucișarea seminței Bază certificate oficial într-un stat membru cu sămânța Bază certificată oficial într-o țară terță prevăzută la pct. (i);b) au fost supuse unei inspecții în câmp care satisface condițiile prevăzute într-o decizie de echivalență adoptată în conformitate cu procedura Comunității pentru categoria respectivă;c) examinarea oficială a demonstrat respectarea condițiilor stabilite în anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.  +  Articolul 20(1) În conformitate cu procedura Comunității, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate autoriza, pentru o perioadă determinată, comercializarea, în cantitățile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, a semințelor unei categorii supuse unor cerințe mai puțin stricte sau a semințelor unei varietăți care nu figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole sau în Catalogul național al soiurilor de plante de cultură din România.(2) Pentru o categorie de semințe aparținând unei varietăți determinate, eticheta oficială este aceea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru semințele varietăților care nu figurează în cataloagele menționate anterior, eticheta oficială este de culoare maro, care indică, în toate cazurile, că semințele respective sunt dintr-o categorie cu cerințe mai puțin stricte.  +  Articolul 21Prezentul ordin nu se aplică semințelor de cereale, dacă se dovedește că acestea sunt destinate exportului spre țări terțe.  +  Articolul 22(1) Semințele de cereale se controlează oficial în cursul comercializării, cel puțin prin sondaj, pentru verificarea conformității cu cerințele și condițiile prevăzute prin prezentul ordin.(2) Fără a prejudicia libera circulație a semințelor, la comercializarea semințelor importate din terțe țări, în cantități mai mari de 2 kg, trebuie să se furnizeze informații privind:a) specia;b) varietatea;c) categoria;d) țara producătoare și autoritatea competentă pentru certificare;e) țara expeditoare;f) importatorul;g) cantitatea de semințe.(3) Procedura furnizării informațiilor prevăzute la alin. (2) se stabilește la nivel comunitar.  +  Articolul 23Sub rezerva limitelor de toleranță prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2, referitoare la prezența organismelor dăunătoare, prezentul ordin nu aduce atingere dispozițiilor contrare din legislația națională, dacă acestea sunt justificate prin motive privind sănătatea și viața persoanelor și a animalelor, conservarea plantelor sau protecția proprietății industriale și comerciale.  +  Articolul 24România poate fi scutită, la cerere, în totalitate sau parțial, în conformitate cu procedura adoptată la nivelul Comunității, de aplicarea dispozițiilor prezentului ordin, cu excepția celor ale art. 17 alin. (1), referitoare la:a) următoarele specii:(i) alac;(ii) sorg;(iii) iarbă de Sudan;b) alte specii pentru care nu există în mod normal multiplicare sau comercializare de semințe pe teritoriul României.  +  Articolul 25Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 30 iunie 2010.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 2021/1.927 a Comisiei de modificare a Directivei Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale referitoare la semințele hibrizilor de grâu produse prin sterilitate masculină citoplasmatică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 393 din 8.11.2021. (la 01-09-2022, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 17 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 08 martie 2022 )
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  București. 21 iunie 2010.Nr. 149.  +  Anexa nr. 1
  CONDIȚIILE
  pe care trebuie să le îndeplinească cultura
  1. Culturile premergătoare din câmp trebuie să fie compatibile cu producția de semințe din specia și soiul culturii, iar câmpul trebuie să fie suficient de liber de plante străine rămase din culturile anterioare.2. Cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:
  CulturăDistanță minimă
  Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât hibrizii:
  - pentru producerea de sămânță Bază300 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată250 m
  Sorghum spp.
  - pentru producerea de sămânță Bază (*1)400 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată (*1)200 m
  X Triticosecale, soiuri autogame
  - pentru producerea de sămânță Bază50 m
  - pentru producerea de sămânță Certificată20 m
  Zea mays200 m
  Distanțele minime enumerate pot fi ignorate dacă există protecție suficientă față de orice polenizare străină nedorită. (*1) În zonele în care prezența S. halepense sau S. bicolor subsp. drummondii ridică o problemă de polenizare încrucișată, se aplică următoarele dispoziții: a) culturile destinate producției de semințe de bază de Sorghum bicolor subsp. bicolor sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 800 m de orice sursă de contaminare cu polen;b) culturile destinate producției de semințe certificate de Sorghum bicolor subsp. bicolor sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 400 m de orice sursă de contaminare cu polen.“; (la 01-02-2022, Nota de subsol (*1) din Tabelul de la Punctul 2. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Litera a), Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 152 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 ) (la 01-01-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.300 din 8 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 20 august 2018 )
  3. Cultura are o suficientă identitate și puritate de soi sau, în cazul unei culturi provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate și puritate în ceea ce privește caracteristicile sale. În ceea ce privește producția de semințe din hibrizi, dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componentelor, inclusiv sterilității de origine masculină sau restaurării fertilității.În special culturile de Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât hibrizii, Sorghum spp. și Zea mays se conformează următoarelor alte standarde sau condiții:A. Oryza sativa: Numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind plante sălbatice sau plante cu semințe roșii nu depășește:– 0 pentru producția de semințe bază;– 1 la 100 mp pentru producția de semințe certificate de prima și a doua generație. (la 01-06-2020, Litera A. din Punctul 3. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) B. Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât hibriziiNumărul de plante din speciile de cultură care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu trebuie să depășească:– una la 30 m² pentru producția de sămânță Bază;– una la 10 m² pentru producția de sămânță Certificată.C. Sorghum spp.a) Procentul din numărul de plante din speciile Sorghum, altele decât speciile de cultură sau de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu linia consangvină sau cu componentul, nu depășește:(i) pentru producția de sămânță Bază:– la înflorire: 0,1%;– la maturitate: 0,1%;(ii) pentru producerea de sămânță Certificată:– plantele componentului mascul care au scuturat polenul atunci când plantele componentului femel au stigmate receptive: 0,1%;– plante ale componentului femel:– la înflorire: 0,3%– la maturitate: 0,1%.b) Pentru producția de sămânță Certificată din soiuri hibride se respectă următoarele alte standarde sau condiții:– plantele componentului mascul scutură suficient polen în timp ce plantele componentului femel au stigmate receptive;– atunci când plantele componentului femel au stigmate receptive, procentul de plante din acea componentă care au scuturat polen sau care scutură polen nu depășește 0,1%.c) Culturile din soiuri cu polenizare liberă sau de soiuri sintetice de Sorghum spp. se conformează următoarelor standarde: numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu depășește:– una la 30 m² pentru producția de sămânță Bază;– una la 10 m² pentru producția de sămânță Certificată.D. Zea maysa) Procentul din numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul, cu linia consangvină sau cu componentul, nu depășește:(i) pentru producția de sămânță Bază:– linii consangvine, 0,1%;– hibrizi simpli, pentru fiecare componentă, 0,1%;– soiuri cu polenizare liberă, 0,5%;(ii) pentru producția de sămânță Certificată:– componente din soiuri hibride:– linii consangvine, 0,2%;– hibrid simplu, 0,2%;– soiuri cu polenizare liberă, 1%.b) Pentru producția de semințe de hibrizi se îndeplinesc următoarele standarde sau condiții:– plantele componentului mascul scutură suficient polen în timp ce plantele componentului femel sunt înflorite;– dacă este cazul, se efectuează castrare;– în cazul în care 5% sau mai mult din plantele componentului femel au stigmate receptive, procentul componentului femel care a scuturat sau care scutură polen nu depășește:– 1% la orice inspecție oficială în câmp; și– 2% pentru totalul inspecțiilor oficiale în câmp.Se consideră că plantele au scuturat sau scutură polen dacă pe o lungime de cel puțin 50 mm de la axul principal al unui panicul sau al ramificațiilor acestuia anterele au ieșit din glume și au scuturat sau scutură polen.4. Hibrizi de Secale cerealea) Cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze polenizare externă nedorită:
  Cultura Distanța minimă
  Pentru producerea de sămânță Bază:
  - în situația în care se utilizează sterilitatea masculină 1.000 m
  - în situația în care nu se utilizează sterilitatea masculină 600 m
  pentru producerea de sămânță Certificată 500 m
  b) Cultura are o identitate și o puritate suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor, incluzând sterilitatea masculină.În special, cultura respectă următoarele alte standarde sau condiții:(i) numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu componenta nu depășește:– una la 30 m² pentru producția de sămânță Bază;– una la 10 m² pentru producția de sămânță Certificată; în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, acest standard se aplică numai componentului femel;(ii) pentru sămânță Bază, în cazul utilizării sterilității masculine, nivelul de sterilitate al componentului mascul steril este de cel puțin 98%.c) Dacă este cazul, sămânță Certificată se produce într-o cultură mixtă de component femel mascul-steril cu un component mascul care restaurează fertilitatea masculină.
  5. Culturile destinate producției de semințe certificate de hibrizi de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa și xTriticosecale cu autopolenizare și culturi pentru producția de semințe certificate de hibrizi de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. Aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta, Triticum turgidum subsp. Durum, prin intermediul unei alte tehnici decât androsterilitatea citoplasmatică, sterilitate citoplasmatică masculină (CMS); (la 01-09-2022, Primul paragraf al punctului 5. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 17 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 08 martie 2022 ) Cultura trebuie să îndeplinească următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:a) distanța minimă dintre componentul femel și orice alt soi din aceeași specie este de 25 m, mai puțin față de o cultură cu component mascul;b) această distanță poate să nu fie luată în considerare dacă există o protecție suficientă împotriva oricărei polenizări externe nedorite.Cultura trebuie să aibă o identitate și o puritate suficiente în ceea ce privește caracteristicile componenților.Dacă semințele sunt produse prin utilizarea unui agent chimic de hibridare, cultura trebuie să îndeplinească următoarele alte standarde sau condiții:a) puritatea minimă a soiului pentru fiecare component este după cum urmează:– Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7%;– xTriticosecale autopolenizante: 99,0%;b) hibriditatea minimă trebuie să fie de 95%. Procentul de hibriditate se evaluează conform metodelor internaționale actuale, în măsura în care astfel de metode există. În cazul în care hibriditatea se determină în cursul testării semințelor prealabile certificării, determinarea hibridității în cursul inspecțiilor în câmp nu este necesară. (la 01-02-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 152 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 ) 5^1. Culturile destinate producției de sămânță Bază și Certificată de hibrizi de Hordeum vulgare prin intermediul tehnicii de androsterilitate citoplasmatică:a) Cultura trebuie să îndeplinească următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:
  Cultura Distanța minimă
  Pentru producerea de sămânță Bază 100 m
  Pentru producerea de sămânță Certificată 50 m
  b) Cultura trebuie să aibă suficientă identitate și puritate varietală în ceea ce privește caracteristicile componentelor.În special, cultura trebuie să respecte următoarele standarde:(i) Procentul în număr de plante care în mod evident sunt netipice și nu trebuie să depășească:– pentru culturile folosite pentru producția de sămânță Bază, 0,1% pentru linia menținătoare și linia restauratoare și 0,2% pentru linia maternă androsterilă;– pentru culturile folosite pentru producția de sămânță Certificată, 0,3% pentru linia restauratoare și linia maternă androsterilă și 0,5% în cazul în care linia maternă androsterilă este un hibrid simplu;(ii) nivelul de androsterilitate al componentei feminine trebuie să fie de cel puțin:– 99,7% pentru culturile folosite pentru producția de sămânță Bază;– 99,5% pentru culturile folosite pentru producția de sămânță Certificată;(iii) cerințele de la pct. (i) și (ii) sunt evaluate în cadrul postcontrolului oficial.c) Sămânța Certificată poate fi produsă prin cultivarea într-o cultură mixtă de componentă maternă androsterilă cu o componentă paternă care restaurează fertilitatea. (la 01-07-2016, Pct. 5^1 din Anexa nr. 1 a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 14 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )
  5^2. Culturi pentru producția de semințe categoria Bază și semințe hibride categoria Certificată de Triticum aestivum subsp. Aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta, Triticum turgidum subsp. Durum, prin intermediul tehnicii CMS:a) cultura trebuie să îndeplinească următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:
  CulturăDistanță minimă
  Pentru componenta femelă CMS pentru producerea de semințe categoria Bază300 m
  Pentru producerea de semințe categoria Certificată25 m
  b) cultura trebuie să aibă o identitate și o puritate varietală suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor. În special, cultura trebuie să respecte următoarele standarde:(i) procentul în număr de plante care sunt atipice să nu depășească:– pentru culturile folosite pentru producția de semințe din categoria Bază, 0,1% pentru linia menținătoare și linia restauratoare și 0,3% pentru componenta femelă CMS; – pentru culturile folosite pentru producția de semințe din categoria Certificată, 0,3% pentru linia restauratoare, 0,6% pentru componenta femelă CMS;(ii) nivelul de sterilitate masculină al componentei femele trebuie să fie de cel puțin:– 99,7% pentru culturile folosite pentru producția de semințe categoria Bază;– 99% pentru culturile folosite pentru producția de semințe categoria Certificată;(iii) conformitatea cu cerințele de la pct. (i) și (ii) trebuie să fie evaluată în cadrul postcontrolului.c) semințele certificate pot fi produse într-o cultură mixtă de componentă femelă mascul-sterilă cu o componentă masculină, restauratoare de fertilitate.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (LCCSMS), raportează înainte de 28 februarie a fiecărui an Comisiei Europene și celorlalte state membre rezultatele anului precedent cu privire la cantitatea de semințe de hibrizi de Triticum aestivum subsp. Aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta și Triticum turgidum subsp. Durum produsă și procentajul de loturi de semințe care au fost respinse din cauza unor parametri de calitate necorespunzători, a rezultatelor obținute în postcontrol și orice alte informații care justifică respingerea acestor loturi. Această obligație de raportare se aplică până la 28 februarie 2030. (la 01-09-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 17 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 08 martie 2022 )
  6. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Cultura respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. Prezența ORNC-urilor pe culturi trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură(genul sau specia)Praguri pentru producția de semințe prebazăPraguri pentru producția de semințe bazăPraguri pentru producția de semințe certificate
  Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Nu mai mult de 2 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare culturăNu mai mult de 2 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare culturăSemințe certificate din prima generație (C1):Nu mai mult de 4 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare culturăSemințe certificate din a doua generație (C2):Nu mai mult de 8 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură(genul sau specia)Praguri pentru producția de semințe prebazăPraguri pentru producția de semințe bazăPraguri pentru producția de semințe certificate
  Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0%0%0%
  (la 01-06-2020, Punctul 6. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
  7. Respectarea acestor alte standarde sau condiții menționate anterior se verifică, pentru sămânța Bază, în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, iar pentru sămânța Certificată, fie în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, fie în cursul inspecțiilor efectuate sub supraveghere oficială.Aceste inspecții în câmp se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:A. Starea culturii și stadiul de dezvoltare al culturii permit efectuarea unei examinări adecvate.B. Numărul de inspecții în câmp trebuie să fie de cel puțin:a) pentru Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: una; (la 01-02-2022, Litera a) din Litera B a Punctului 7. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 152 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 ) b) pentru Sorghum spp. și Zea mays în cursul sezonului de înflorire:
  aa) soiuri cu polenizare liberă: bb) linii consangvine sau hibrizi: una; 3.
  Atunci când cultura urmează o cultură de Sorghum spp. și Zea mays din anul precedent sau din anul curent se efectuează cel puțin o inspecție specială în câmp, pentru a verifica respectarea condițiilor menționate la pct. 1.C. Dimensiunea, numărul și distribuția parcelelor de inspectat pentru a se verifica respectarea condițiilor menționate în prezenta anexă se stabilesc în conformitate cu metode adecvate.
  8. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 3 și 7, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile. (la 01-09-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul II din ORDINUL nr. 228 din 2 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 20 septembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  CONDIȚIILE
  pe care trebuie să le îndeplinească sămânța
  1. Semințele au suficientă identitate și puritate varietală sau, în cazul unor semințe provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate și puritate în ceea ce privește caracteristicile acestora. În ceea ce privește semințele de soiuri hibride, dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componenților.În special semințele din speciile menționate mai jos respectă următoarele alte norme sau condiții:A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Titicum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, altele decât hibrizii, în fiecare caz:
  CategoriaPuritatea minimă a soiului %
  Sămânță Bază B99,9
  Sămânță Certificată prima generație C199,7
  Sămânță Certificată a doua generație C299,0
  (la 01-02-2022, Litera A. din Punctul 1. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Litera a), Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 152 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 )
  B. Soiurile autopolenizante de Triticosecale altele decât hibrizii
  Categoria Puritatea minimă a soiului (%)
  1 2
  Sămânță Bază 99,7
  Sămânță Certificată, prima generație (C1) 99,0
  Sămânță Certificată, a doua generație (C2) 98,0
  Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecții în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr. 1 la ordin.
  C. Hibrizi de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. Aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta, Triticum turgidum subsp. Durum și xTriticosecale autopolenizante.Puritatea minimă a soiului pentru semințele din categoria Certificată trebuie să fie de 90%.În cazul Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. Aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta, Triticum turgidum subsp. Durum, produse folosind CMS, puritatea trebuie să fie de 85%. Impuritățile, altele decât linia restauratoare, nu trebuie să depășească 2%.Puritatea varietală minimă se examinează în cadrul postcontrolului, efectuat pe o anumită proporție de eșantioane.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin INCS și LCCSMS, raportează înainte de 28 februarie a fiecărui an către Comisie și celelalte state membre rezultatele anului precedent cu privire la cantitatea de semințe de hibrizi de Triticum aestivum subsp. Aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta și Triticum turgidum subsp. Durum produsă și procentajul de loturi de semințe care au fost respinse din cauza unor parametri de calitate necorespunzători, a rezultatelor obținute în postcontrol și orice alte informații care justifică respingerea acestor loturi. Această obligație de raportare se aplică până la 28 februarie 2030. (la 01-09-2022, Litera C. din Punctul 1. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 17 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 08 martie 2022 ) D. Sorghum spp. și Zea mays:În cazul în care pentru producția de sămânță Certificată din soiuri hibride s-a utilizat un component femel mascul-steril și un component mascul care nu restaurează fertilitatea masculină, semințele se produc:– fie prin amestec de loturi de semințe în proporții adecvate soiului, în cazul în care, pe de o parte, s-a utilizat un component femel mascul-steril și, pe de altă parte, un component femel mascul-fertil;– fie prin cultivarea componentului femel mascul-steril și a componentului femel mascul-fertil, în proporții adecvate soiului.Proporția între aceste două componente se examinează în cursul inspecțiilor în câmp efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr. 1 la ordin.E. Hibrizi de Secale cereale și hibrizi CMS de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. Aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta, Triticum turgidum subsp. Durum. (la 01-09-2022, Titlul lit. E din Punctul 1. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 17 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 08 martie 2022 ) 1. Semințele nu pot fi certificate ca sămânță Certificată decât dacă s-a ținut cont în mod corespunzător de rezultatele oficiale în postcontrol, în perioada de vegetație a semințelor prezentate spre certificare ca sămânță Certificată, pentru a verifica dacă sămânța Bază a îndeplinit condițiile stabilite în prezentul ordin pentru sămânța Bază din punctul de vedere al identității și purității aplicabile caracteristicilor componentelor, incluzând sterilitatea masculină.
  2. Semințele respectă următoarele alte standarde sau condiții în ceea ce privește facultatea germinativă, puritatea specifică și conținutul de semințe din alte specii de plante:A. (Tabel)
  Specii și categorii Germinațieminimă (% de semințe pure) Puritate specificăminimă (% din greutate)Conținut maxim ca număr de semințe de alte specii de plante incluzând semințe roșii de Oryza sativa într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 4 a tabelului din anexa nr. 3 la ordin(total per coloană)
  Alte speciide plante(a) Semințeroșii de Oryza sativa Alte specii de cerealeSpecii de plante,altele decât cerealeAvena fatua, Avena sterilis,Lolium temulentumRaphanus raphanistrumAgrostemma githago Panicum spp.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Titicum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:
  - sămânță Bază 85 99 4 1(b) 3 0(c) 1
  - sămânță Certificată, prima și a doua generație 85(d) 98 10 7 7 0(c) 3
  Avena nuda:
  - sămânță Bază 75 99 4 1(b) 3 0(c) 1
  - sămânță Certificată, prima și a doua generație 75(d) 98 10 7 7 0(c) 3
  Oryza sativa:
  - sămânță Bază 80 98 4 1 1
  - sămânță Certificată, prima generație 80 98 10 3 3
  - sămânță Certificată, a doua generație 80 98 15 5 3
  Secale cereale
  - sămânță Bază 85 98 4 1(b) 3 0(c) 1
  - sămânță Certificată 85 98 10 7 7 0(c) 3
  Phalaris canariensis:
  - sămânță Bază 75 98 4 1(b) 0(c)
  - sămânță Certificată 75 98 10 5 0(c)
  Sorghum spp. 80 98 0
  xTriticosecale:
  - sămânță Bază 80 98 4 1(b) 3 0(c) 1
  - sămânță Certificată, prima și a doua generație 80 98 10 7 7 0(c) 3
  Zea mays 90 98 0
  (la 01-02-2022, Tabelul de la litera A din Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera b), Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 152 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 )
  B. Alte norme sau condiții aplicabile în cazul în care se face trimitere la acestea în tabelul de la pct. 2 lit. Aa) conținutul maxim de semințe menționat în coloana 4 include, de asemenea, semințele din speciile menționate în coloanele 5-10;b) a doua sămânță nu se consideră impuritate dacă un al doilea eșantion de aceeași greutate nu conține semințe din alte specii de cereale;c) prezența unei singure semințe de Avena fatua, Avena sterilis sau Lolium temulentum într-un eșantion cu greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă un al doilea eșantion cu aceeași greutate nu conține semințe din aceste specii;d) în cazul soiurilor de Hordeum vulgare (orz golaș), capacitatea germinativă minimă cerută este redusă la 75% de semințe pure. Prospectul oficial include mențiunea: "Capacitate germinativă minimă 75%".
  3. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor.Semințele respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. Prezența ORNC-urilor pe semințe și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură (genul sau specia)Praguri pentru semințele prebazăPraguri pentru semințele bazăPraguri pentru semințele certificate
  Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0%0%0%
  Ciuperci
  Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Efectiv indemneEfectiv indemneEfectiv indemne
  (la 01-06-2020, Punctul 3. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
  4. Prezența organelor de rezistență ale ciupercilor pe semințe și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  CategoriaNumărul maxim de organe de rezistență ale ciupercilor de tipul sclerot sau ergot într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 3 din anexa III
  Cereale, altele decât hibrizi de Secale cereale:
  - Semințe bază1
  - Semințe certificate3
  Hibrizi de Secale cereale:
  - Semințe bază1
  - Semințe certificate4(*)
  (*) Prezența a cinci organe de rezistență de tipul sclerot, fragment de sclerot sau ergot într-un eșantion cu greutatea prescrisă se consideră a fi în conformitate cu standardele, în cazul în care un al doilea eșantion de aceeași greutate conține maximum patru organe de rezistență. (la 01-06-2020, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  GREUTATEA LOTURILOR ȘI A EȘANTIOANELOR
   + 
  Specia Greutateamaximă a unui lot(tone) Greutatea minimă a unui eșantion deprelevat dintr-un lot (grame) Greutatea eșantionului pentru determinărilenumărului menționat în coloanele 4-10ale tabelului de la pct. 2 lit. A și la pct. 3 din anexa nr. 2 laordin (grame)
  1 2 3 4
  Avena nuda, Avena sativa,Avena strigosa, Hordeum vulgare,Triticum aestivum subsp. aestivum,Triticum turgidum subsp. durum,Triticum aestivum subsp. spelta,Secale cereale, xTriticosecale30 1.000 500
  Phalaris canariensis 10 400 200
  Oryza sativa 30 500 500
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor30 900 900
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse10 250 250
  Hibrizi de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse30 300 300
  Zea mays, sămânță Bază din linii consangvinizate 40 250 250
  Zea mays, sămânță Bază, alta decât din linii consangvinizate sămânță Certificată 40 1.000 1.000
  (la 01-02-2022, Tabelul din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 152 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 ) (la 01-02-2022, Tabelul din Anexa nr. 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 345 din 14 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1235 din 28 decembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 4
  ETICHETA
  A. Indicații prevăzutea) Pentru sămânța Bază și sămânța Certificată:1. "Norme și standarde CE";2. autoritatea competentă pentru certificare din România sau inițialele acesteia: Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS), ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO;2a. numărul de ordine atribuit oficial; (la 01-04-2017, Litera a), Secțiunea A, Anexa nr. 4 a fost completată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 3. numărul de referință al lotului;4. luna și anul închiderii exprimate prin mențiunea: "închis..." (luna și anul) sau luna și anul ultimei prelevări oficiale de probe în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: "prelevat..." (luna și anul);5. specia indicată cel puțin sub denumirea sa botanică care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină;6. soiul, indicat cel puțin în latină;7. categoria;8. țara producătoare;9. greutate netă sau brută declarată sau număr declarat de semințe;10. în cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală;11. în cazul soiurilor care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:a) pentru sămânța Bază pentru care hibridul sau linia consangvinizată din care provine sămânța a fost oficial admis/ă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare, numele componentului sub care a fost oficial admis, cu sau fără referire la varietatea finală, însoțit de cuvântul "component" în cazul hibrizilor sau al liniilor consangvinizate care sunt destinate a fi utilizate numai în calitate de component pentru varietatea finală;b) pentru sămânța Bază, în alte situații: numele componentului căruia îi aparține sămânța Bază, care poate fi menționat sub formă de cod, însoțit de o trimitere la soiul final, cu sau fără referire la funcția acestuia (mascul sau femel), însoțit de cuvântul "component";c) pentru sămânța Certificată: denumirea soiului căruia îi aparțin semințele, însoțită de cuvântul "hibrid";12. în cazul în care cel puțin germinația a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele "reanalizat... (luna și anul)", precum și autoritatea responsabilă pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;13. nu este obligatorie indicarea denumirii botanice pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, în situația în care neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligații depășesc avantajele scontate ale comercializării semințelor.b) Pentru amestecurile de semințe:1. "Amestec de... "(speciile sau soiuri);2. serviciul care a realizat închiderea și statul membru;2a. numărul de ordine atribuit oficial; (la 01-04-2017, Litera b), Secțiunea A, Anexa nr. 4 a fost completată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 3. numărul de referință al lotului;4. luna și anul închiderii exprimate prin mențiunea: "închis..." (luna și anul);5. specia, categoria, soiul, țara producătoare și procentul de masă al fiecărei componente (denumirile speciei și soiului sunt indicate cel puțin în latină);6. greutate netă sau brută declarată sau număr declarat de semințe;7. în cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală;8. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele "reanalizat... (luna și anul)", precum și serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;9. mențiunea "comercializare admisă exclusiv în..." (statul membru în cauză).B. Dimensiuni minime:110 mm x 67 m
   +  Anexa nr. 5
  ETICHETA ȘI DOCUMENTUL
  prevăzute în cazul semințelor certificate provizoriu recoltate în alt stat membru
  A. Informațiile care trebuie să figureze pe etichetă:– autoritatea competentă pentru inspecția în câmp din România sau inițialele acesteia: Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS), ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO;– numărul de ordine atribuit oficial; (la 01-04-2017, Secțiunea A, Anexa nr. 5 a fost completată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) – specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină;– soiul, indicat cel puțin în latină; în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) destinate să servească numai drept componenți ai soiurilor hibride, se adaugă cuvântul "component";– categoria;– în cazul soiurilor hibride, se adaugă cuvântul "hibrid";– numărul de referință al câmpului sau lotului;– greutatea netă sau brută declarată;– cuvintele "semințe certificate provizoriu".Nu este obligatorie indicarea denumirii botanice pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, în situația în care neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligații depășesc avantajele scontate ale comercializării semințelor.B. Culoarea eticheteiEticheta trebuie să fie de culoare gri.C. Informațiile care trebuie să figureze pe document:– autoritatea competentă care eliberează documentul;– numărul de ordine atribuit oficial; (la 01-04-2017, Secțiunea C, Anexa nr. 5 a fost completată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) – specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină, soiul, indicat cel puțin în latină;– categoria;– numărul de referință al semințelor folosite și denumirea țării sau a țărilor care le-a/le-au certificat;– numărul de referință al câmpului sau lotului;– suprafața cultivată pentru producția lotului acoperit de certificat;– cantitatea de semințe recoltate și numărul de ambalaje;– numărul de generații ulterioare seminței Bază, în cazul producerii de sămânță Certificată;– atestarea faptului că sunt îndeplinite condițiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin semințele;– după caz, rezultatele unei analize preliminare a semințelor.
  --------