HOTĂRÂRE nr. 510 din 2 iunie 2010privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Obiectivul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri stabilesc cerinţele minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiaţii optice artificiale la locul de muncă.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică activităţilor în care lucrătorii sunt expuşi sau este posibil să fie expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiaţiile optice artificiale.  +  Articolul 3Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică integral tuturor domeniilor menţionate la art. 2, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se referă la riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, generate de efectele nocive pentru ochi şi piele ale expunerii la radiaţii optice artificiale.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) radiaţii optice - toate radiaţiile electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm şi 1 mm; b) laser (amplificarea luminii printr-o emisie stimulată de radiaţii) - orice dispozitiv realizat pentru a produce sau amplifica radiaţii electromagnetice cu lungimea de undă corespunzătoare radiaţiilor optice, în special prin procedeul de emisie stimulată controlată; c) radiaţii laser - radiaţiile optice care provin de la un laser; d) radiaţii incoerente - toate radiaţiile optice, altele decât radiaţiile laser; e) valori-limită de expunere - limitele de expunere la radiaţiile optice care sunt bazate direct pe efecte dovedite asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice; respectarea acestor limite va asigura protecţia lucrătorilor expuşi la surse artificiale de radiaţii optice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii lor; f) iluminare energetică (E) sau densitate de putere - puterea radiată incidentă pe unitate de suprafaţă pe o suprafaţă, exprimată în watt pe metru pătrat (W m^-2); g) expunere energetică (H) - integrală iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat (J m^-2); h) luminanţă energetică (L) - fluxul energetic sau puterea pe unitate de unghi solid şi pe unitate de suprafaţă, exprimat/exprimată în waţi pe metru pătrat pe steradian (W m^-2 sr^-1); i) nivel - combinaţia de iluminare energetică, expunere energetică şi luminanţă energetică la care este expus lucrătorul.  +  Articolul 6Spectrul radiaţiilor optice definite la art. 5 lit. a) este divizat în radiaţii ultraviolete, radiaţii vizibile şi radiaţii infraroşii: a) radiaţii ultraviolete - radiaţiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm şi 400 nm; spectrul ultraviolet este divizat în radiaţii UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) şi UVC (100-280 nm); b) radiaţii vizibile - radiaţiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 380 nm şi 780 nm; c) radiaţii infraroşii - radiaţiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 780 nm şi 1 mm; spectrul infraroşu este divizat în radiaţii IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) şi IRC (3.000 nm - 1 mm).  +  Secţiunea a 3-a Valori-limită de expunere  +  Articolul 7Valorile-limită de expunere pentru radiaţiile incoerente, altele decât cele emise de surse naturale de radiaţii optice, sunt stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 8Valorile-limită de expunere pentru radiaţiile laser sunt stabilite în anexa nr. 2.  +  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Determinarea expunerii şi evaluarea riscurilor  +  Articolul 9 (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul evaluează, în cazul lucrătorilor expuşi la surse artificiale de radiaţii optice, şi, dacă este necesar, măsoară şi/sau calculează nivelurile de radiaţii optice la care pot fi expuşi lucrătorii, în scopul de a putea defini şi pune în aplicare măsurile necesare pentru a reduce expunerea la nivelurile limitelor aplicabile. (2) Metodologia utilizată la evaluare, măsurare şi/sau calcularea nivelurilor de radiaţii optice este în conformitate cu următoarele standarde sau recomandări: a) pentru radiaţiile laser, standardele Comisie Electrotehnice Internaţionale (CEI); b) pentru radiaţiile incoerente, recomandările Comisiei Internaţionale de Iluminat (CIE) şi ale Comitetului European de Standardizare (CEN). (3) În cazul în care se constată situaţii de expunere care nu sunt reglementate de aceste standarde şi recomandări, evaluarea, măsurarea şi/sau calcularea se efectuează potrivit recomandărilor stabilite ştiinţific la nivel naţional sau internaţional. (4) În cele două situaţii de expunere, evaluarea poate lua în considerare datele furnizate de către producătorii echipamentelor, atunci când acestea din urmă fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.  +  Articolul 10 (1) Evaluarea, măsurarea şi/sau calcularea prevăzute la art. 9 se planifică şi se efectuează de către serviciile sau persoanele competente la intervale corespunzătoare, luând în considerare, în special, dispoziţiile art. 8 şi 18 din Legea nr. 319/2006 privind persoanele sau serviciile competente necesare, precum şi consultarea şi participarea lucrătorilor. (2) Datele obţinute din evaluarea, inclusiv măsurarea şi/sau calcularea nivelului de expunere prevăzut la alin. (1) se păstrează într-o formă care să permită consultarea acestora la o dată ulterioară.  +  Articolul 11Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să ia în considerare la evaluarea riscului următoarele elemente: a) nivelul, domeniul lungimilor de undă şi durata expunerii la surse artificiale de radiaţie optică; b) valorile-limită de expunere prevăzute la art. 7 şi 8; c) orice impact asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice; d) orice impact eventual asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor rezultat din interacţiuni, la locul de muncă, între radiaţii optice şi substanţe chimice fotosensibile; e) orice impact indirect, precum pierderea temporară a vederii, o explozie sau un incendiu; f) existenţa unor echipamente de schimb, proiectate pentru a reduce nivelul de expunere la radiaţii optice artificiale; g) informaţii corespunzătoare obţinute în urma supravegherii sănătăţii, inclusiv informaţii publicate, în măsura posibilităţilor; h) expunerea la mai multe surse de radiaţii optice artificiale; i) clasificarea unui laser potrivit standardului relevant al CEI şi, în ceea ce priveşte sursele artificiale care pot provoca leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4, orice clasificare similară; j) informaţii furnizate de producătorii surselor de radiaţii optice şi ai echipamentelor de muncă, asociate potrivit reglementărilor comunitare specifice.  +  Articolul 12 (1) Evaluarea riscurilor poate să conţină justificarea angajatorului în situaţia în care, conform naturii şi amplorii riscului legat de expunerea la radiaţii optice artificiale, nu mai este necesară o evaluare ulterioară detaliată a riscului. (2) Evaluarea riscului va fi actualizată periodic, în special dacă există modificări semnificative sau dacă rezultatele supravegherii medicale reclamă această evaluare.  +  Secţiunea a 2-a Evitarea sau reducerea expunerii la riscuri  +  Articolul 13Riscurile legate de expunerea la radiaţii optice artificiale trebuie eliminate sau reduse la un nivel cât mai mic posibil, ţinându-se cont de progresul tehnic şi de disponibilitatea măsurilor de control al riscului la sursă.  +  Articolul 14Reducerea riscurilor datorate expunerii la radiaţii optice artificiale are la bază principiile generale de prevenire prevăzute de Legea nr. 319/2006.  +  Articolul 15 (1) Atunci când evaluarea riscului, efectuată potrivit prevederilor art. 9, pentru lucrătorii expuşi la surse artificiale de radiaţii optice, indică cea mai mică posibilitate de depăşire a valorilor-limită de expunere, angajatorul trebuie să elaboreze şi să aplice un plan de măsuri tehnice şi/sau organizatorice destinate prevenirii expunerii peste valorile-limită. (2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să ia în considerare în special următoarele elemente: a) alte metode de lucru care reduc riscul generat de radiaţiile optice; b) alegerea unor echipamente de muncă ce emit mai puţine radiaţii optice, luându-se în considerare activitatea de efectuat; c) măsuri tehnice care urmăresc reducerea emisiei de radiaţii optice, inclusiv, atunci când este necesar, utilizarea unor mecanisme de închidere de ecranare sau a unor mecanisme similare de protecţie a sănătăţii; d) programe corespunzătoare de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă/posturilor de lucru şi a sistemelor de la locul de muncă; e) proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă; f) limitarea duratei şi nivelului expunerii; g) punerea la dispoziţie de echipamente individuale de protecţie corespunzătoare; h) instrucţiuni furnizate de producătorul echipamentelor, atunci când acestea fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.  +  Articolul 16În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de angajator pentru a se conforma prezentei hotărâri în ceea ce priveşte sursele artificiale de radiaţii optice, lucrătorii continuă să fie expuşi la nivele de radiaţii optice artificiale care depăşesc valorile-limită de expunere, angajatorul trebuie să adopte imediat măsuri pentru: a) reducerea expunerii la un nivel mai mic decât valorile-limită de expunere; b) identificarea cauzelor care au dus la depăşirea valorilor-limită de expunere; c) adaptarea în consecinţă a măsurilor de protecţie şi prevenire, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), în scopul de a preveni o nouă expunere a lucrătorilor la nivele care depăşesc valorile-limită de expunere.  +  Articolul 17Dacă evaluarea riscurilor, efectuată potrivit prevederilor secţiunii 1, indică faptul că în oricare dintre zonele locurilor de muncă aflate sub controlul angajatorului lucrătorii pot fi expuşi la nivele ale radiaţiilor optice artificiale care depăşesc valorile-limită, angajatorul trebuie să asigure că acele zone sunt: a) identificate, iar accesul la acestea trebuie limitat, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi când există riscul depăşirii valorilor-limită de expunere; b) delimitate prin intermediul semnalizării corespunzătoare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.  +  Articolul 18Potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul adaptează măsurile prevăzute la art. 15-17 la nevoile lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice.  +  Secţiunea a 3-a Informarea, formarea, consultarea şi participarea lucrătorilor  +  Articolul 19Fără a aduce atingere art. 17, 18, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, dacă rezultatul evaluării riscurilor, prevăzută la secţiunea 1, indică faptul că lucrătorii pot fi expuşi riscului generat de radiaţii optice artificiale, angajatorul trebuie să asigure informarea şi formarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la rezultatele evaluării riscului, în special referitor la: a) măsurile luate în aplicarea prezentei hotărâri; b) valorile-limită de expunere şi riscurile potenţiale asociate; c) rezultatele evaluării, măsurării şi/sau calculării nivelurilor de expunere la radiaţiile optice artificiale, efectuate potrivit prevederilor secţiunii 1, însoţite de o explicaţie a semnificaţiei acestora şi a riscurilor potenţiale; d) modul de depistare şi semnalare a efectelor nocive ale expunerii asupra sănătăţii; e) condiţiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătăţii; f) practicile profesionale sigure care reduc la minimum riscurile generate de expunere; g) utilizarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie corespunzătoare.  +  Articolul 20Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora se desfăşoară potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 în ceea ce priveşte domeniile reglementate de prezenta hotărâre.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea sănătăţii  +  Articolul 21În scopul de a preveni şi depista în timp util oricare efect dăunător sănătăţii, precum şi de a preveni orice risc pentru sănătate pe termen lung şi orice risc de boală cronică, generate de expunerea la radiaţii optice, angajatorul trebuie să asigure supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor, potrivit prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006.  +  Articolul 22 (1) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor prevăzută la art. 21 trebuie efectuată de medicii de medicina muncii, în condiţiile legii. (2) Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca medicul de medicina muncii să aibă acces la rezultatele evaluării riscului prevăzute la secţiunea 1, în situaţia în care aceste rezultate pot fi utile supravegherii sănătăţii.  +  Articolul 23 (1) Angajatorul trebuie să asigure pentru fiecare lucrător care face obiectul supravegherii, potrivit prevederilor art. 21, întocmirea şi actualizarea dosarului medical individual şi a fişei de aptitudine, precum şi păstrarea într-o formă care să permită consultarea ulterioară, cu respectarea dreptului la confidenţialitatea informaţiilor. (2) Dosarul medical prevăzut la alin. (1) conţine un rezumat al rezultatelor supravegherii sănătăţii efectuate, iar fişa de aptitudine confirmă sau infirmă la perioade de timp stabilite aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă respectiv. (3) Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare astfel încât, după o cerere prealabilă: a) să permită fiecărui lucrător accesul la propriul dosar medical şi la fişa de aptitudine; b) să pună la dispoziţia autorităţii competente pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor o copie a dosarului medical şi a fişei de aptitudine respective, cu respectarea dreptului la confidenţialitatea informaţiilor.  +  Articolul 24Angajatorul trebuie să asigure examenul medical al lucrătorilor, potrivit reglementărilor naţionale, dar şi atunci când: a) evaluarea riscurilor indică faptul că lucrătorul a fost expus la nivele de radiaţii optice artificiale care depăşesc valorile-limită de expunere; b) se constată, în urma supravegherii sănătăţii, că un lucrător suferă de o boală identificabilă sau prezintă efecte dăunătoare sănătăţii acestuia, iar medicul de medicina muncii consideră că această boală sau aceste efecte sunt cauzate de expunerea la radiaţii optice artificiale la locul de muncă.  +  Articolul 25În urma examinărilor prevăzute la art. 24, angajatorul are următoarele obligaţii: a) să se asigure că medicul de medicina muncii îl informează pe lucrător cu privire la rezultatele proprii ale supravegherii sănătăţii şi îi furnizează informaţii şi sfaturi privind orice măsură de supraveghere a sănătăţii căreia ar trebui să i se supună la sfârşitul expunerii; b) să se asigure că este informat cu privire la elementele semnificative care rezultă din supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu respectarea confidenţialităţii; c) să revizuiască evaluarea riscurilor realizată în temeiul secţiunii 1; d) să revizuiască măsurile pe care le adoptă în temeiul secţiunii a 2-a pentru a elimina sau reduce riscurile; e) să ia în considerare avizul medicului de medicina muncii sau al autorităţii competente cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, atunci când pune în aplicare orice măsură necesară pentru a elimina sau reduce riscul potrivit prevederilor secţiunii a 2-a; f) să organizeze supravegherea medicală continuă şi să asigure reexaminarea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a suferit o expunere asemănătoare; în asemenea cazuri, medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26 (1) Nerespectarea prevederilor art. 13, 15, 16, 18, 23, art. 24 lit. b) şi art. 25 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii. (3) Prevederilor alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27Autoritatea competentă pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 28Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 706/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 noiembrie 2006, se abrogă.  +  Articolul 30Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radiaţii optice artificiale) [A nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 114 din 27 aprilie 2006.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 510.  +  Anexa 1Radiaţii incoerenteValorile de expunere la radiaţiile incoerente care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în funcţie de spectrul de radiaţii emis de sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelul 1.1. Pentru o sursă anumită de radiaţii optice, poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.Literele a)-o) trimit la rândurile corespunzătoare din tabelul 1.1.În sensul prezentei anexe, formulele menţionate anterior se pot înlocui cu următoarele expresii şi cu utilizarea valorilor discrete, potrivit tabelelor de mai jos:NOTE:E(lambda)(lambda, t), E(lambda) - iluminare energetică spectrală sau densitate de putere spectrală - puterea radiată incidentă pe unitate de suprafaţă pe o suprafaţă, exprimată în watt pe metru pătrat pe nanometru [W m^-2 nm^-1]; valorile E(lambda)(lambda, t) şi E(lambda) fie provin din măsurări, fie sunt comunicate de producătorul echipamentului;E(eff) - iluminare energetică eficace (domeniu UV) - iluminare energetică calculată în domeniul de lungime de undă UV cuprinsă între 180 şi 400 nm, ponderată în funcţie de lungimea de undă cu S (lambda) şi exprimată în watt pe metru pătrat [W m^-2];H - expunere energetică - integrală iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat [J m^-2];H(eff) - expunere energetică eficace - expunere energetică ponderată în funcţie de lungimea de undă cu S (lambda), exprimată în joule pe metru pătrat [J m^-2];E(UVA) - iluminare energetică totală (UVA) - iluminarea energetică calculată în domeniul de lungime de undă UVA cuprinsă între 315 şi 400 nm, exprimată în watt pe metru pătrat [W m^-2];H(UVA) - expunere energetică - integrală sau suma iluminării energetice în raport cu timpul şi lungimea de undă calculată în domeniul de lungime de undă UVA cuprinsă între 315 şi 400 nm, exprimată în joule pe metru pătrat [J m^-2];S (lambda) - ponderare spectrală care ia în considerare legătura dintre lungimea de undă şi efectele radiaţiilor UV asupra ochilor şi pielii (tabelul 1.2) [adimensional];t, delta t - timp, durată de expunere exprimate în secunde [s];lambda - lungime de undă exprimată în nanometri [nm];delta lambda - lărgimea benzii exprimată în nanometri [nm], a intervalelor de calcul sau de măsurare;L(lambda) (lambda), L(lambda) - luminanţă energetică spectrală a unei surse exprimată în watt pe metru pătrat pe steradian pe nanometru [W m^-2 sr^-1 nm^-1];R (lambda) - pondere spectrală care ia în considerare legătura dintre lungimea de undă şi leziunea oculară cauzată de efectul termic provocat de radiaţiile vizibile şi IRA (tabelul 1.3) [adimensional];L(R) - luminanţă eficace (leziune provocată de efectul termic) - luminanţă calculată şi ponderată în funcţie de lungimea de undă cu R (lambda), exprimată în watt pe metru pătrat pe steradian [W m^-2 sr^-1];B (lambda) - pondere spectrală care ia în considerare legătura dintre lungimea de undă şi leziunea oculară fotochimică provocată de lumina albastră (tabelul 1.3) [adimensional];L(B) - luminanţă eficace (lumina albastră) - luminanţă calculată şi ponderată în funcţie de lungimea de undă cu B (lambda), exprimată în watt pe metru pătrat pe steradian [W m^-2 sr^-1];E(B) - iluminare energetică eficace (lumina albastră) - iluminare energetică calculată şi ponderată în funcţie de lungimea de undă cu B (lambda), exprimată în watt pe metru pătrat [W m^-2];E(IR) - iluminare energetică totală (leziune generată de efectul termic) - iluminare energetică calculată în domeniul de lungime de undă infraroşie cuprinsă între 780 nm şi 3.000 nm, exprimată în watt pe metru pătrat [W m^-2];E(piele) - iluminare energetică totală (vizibil, IRA şi IRB) - iluminare energetică calculată în domeniul de lungime de undă vizibilă şi infraroşie cuprinsă între 380 nm şi 3.000 nm, exprimată în watt pe metru pătrat [W m^-2];H(piele) - expunere energetică - integrală sau suma iluminării energetice în raport cu timpul şi lungimea de undă, calculată în domeniul de lungime de undă vizibilă şi infraroşie cuprinsă între 380 şi 3.000 nm, exprimată în joule pe metru pătrat [J m^-2];α - unghi aparent - unghi subîntins de o surseă aparentă, aşa cum este văzută într-un punct din spaţiu, exprimat în miliradiani (mrad). Sursa aparentă este obiectul real sau virtual care formează cea mai mică imagine retiniană posibilă.Tabelul 1.1Valori-limită de expunere pentru radiaţiile incoerenteNOTA 1:Domeniul cuprins între 300 şi 700 nm acoperă o parte din UVB, tot UVA şi cea mai mare parte din radiaţiile vizibile. Cu toate acestea, pericolele asociate sunt numite în mod curent pericole legate de lumina albastră. Lumina albastră propriu-zisă nu acoperă, cu aproximaţie, decât domeniul cuprins între 400 şi 490 nm.NOTA 2:Pentru focalizarea stabilă pe sursele foarte mici cu un unghi subîntins mai mic de 11 mrad, LB poate fi convertit în EB. În mod normal, aceasta nu se aplică decât instrumentelor oftalmologice sau ochiului stabilizat sub anestezie. Durata maximă în care se poate focaliza o sursă se determină prin aplicarea următoarei formule: t(max) = 100/EB, EB exprimându-se în W m^-2. Datorită mişcărilor oculare în timpul sarcinilor normale vizuale, această durată nu depăşeşte 100 s.Tabelul 1.2S(lambda) [adimensional], 180 nm - 400 nm
  *Font 7*
  lambda în nm S(lambda) lambda în nm S(lambda) lambda în nm S(lambda) lambda în nm S(lambda) lambda în nm S(lambda)
  180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086
  181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083
  182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080
  183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077
  184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074
  185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072
  186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069
  187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066
  188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064
  189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062
  190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059
  191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057
  192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055
  193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053
  194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051
  195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049
  196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047
  197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046
  198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044
  199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042
  200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041
  201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039
  202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037
  203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036
  204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035
  205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033
  206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032
  207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031
  208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030
  209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175
  210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167
  211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160
  212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153
  213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147
  214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141
  215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136
  216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130
  217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126
  218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122
  219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118
  220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114
  221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110
  222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106
  223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103
  224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099
  225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096
  226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093
  227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090
  Tabelul 1.3B(lambda), R(lambda) [adimensional], 380 nm - 1400 nm┌─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ lambda în nm │ B(lambda) │ R(lambda) │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 300 ≤ lambda < 380 │ 0,01 │ - │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 380 │ 0,01 │ 0,1 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 385 │ 0,013 │ 0,13 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 390 │ 0,025 │ 0,25 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 395 │ 0,05 │ 0,5 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 400 │ 0,1 │ 1 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 405 │ 0,2 │ 2 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 410 │ 0,4 │ 4 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 415 │ 0,8 │ 8 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 420 │ 0,9 │ 9 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 425 │ 0,95 │ 9,5 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 430 │ 0,98 │ 9,8 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 435 │ 1 │ 10 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 440 │ 1 │ 10 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 445 │ 0,97 │ 9,7 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 450 │ 0,94 │ 9,4 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 455 │ 0,9 │ 9 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 460 │ 0,8 │ 8 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 465 │ 0,7 │ 7 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 470 │ 0,62 │ 6,2 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 475 │ 0,55 │ 5,5 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 480 │ 0,45 │ 4,5 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 485 │ 0,32 │ 3,2 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 490 │ 0,22 │ 2,2 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 495 │ 0,16 │ 1,6 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 500 │ 0,1 │ 1 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 500 < lambda ≤ 600 │ 10^(0,02 x (450-lambda)) │ 1 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 600 < lambda ≤ 700 │ 0,001 │ 1 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 700 < lambda ≤ 1050 │ - │ 10^(0,002 x (700-lambda)) │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│1050 < lambda ≤ 1150 │ - │ 0,2 │├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│1150 < lambda ≤ 1200 │ - │0,2 x 10^(0,02x(1150-lambda))│├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤│1200 < lambda ≤ 1400 │ - │ 0,02 │└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘
   +  Anexa 2Radiaţii laserValorile de expunere la radiaţiile laser care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în funcţie de lungimea de undă şi de durata de emisie a radiaţiei de către sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelele 2.2, 2.3 şi 2.4. Pentru o anumită sursă de radiaţii optice laser poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.Riscurile asociate radiaţiilor sunt prezentate în tabelul 2.1.Coeficienţii care se folosesc ca instrumente de calcul în tabelele 2.2, 2.3 şi 2.4 sunt indicaţi în tabelul 2.5; corecţiile care se aplică expunerilor repetate figurează în tabelul 2.6.NOTE:     dP putere exprimată în watt [W];    dA suprafaţa exprimată în metri pătraţi [mý];    E (t), E iluminare energetică sau densitate de putere - puterea radiată              incidentă pe unitatea de suprafaţă pe o suprafaţă, exprimată în              general în watt pe metru pătrat [W m^-2]. Valorile E (t), E fie              provin din măsurări, fie sunt comunicate de producătorul              echipamentului.    H expunere energetică - integrală iluminării energetice în raport              cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat [J m^-2];    t timp - durată de expunere exprimată în secunde [s];    lambda lungimea de undă exprimată în nanometri [nm];    gamma unghiul de con de limitare a câmpului de măsurare, exprimat în              miliradiani [mrad];    gamma m câmp de măsurare exprimat în miliradiani [mrad];    α unghi aparent al unei surse, exprimat în miliradiani [mrad];              diafragmă de limitare - suprafaţa circulară utilizată pentru              a calcula media iluminării energetice şi a expunerii energetice;    G luminanţă energetică integrată - integrală luminanţei energetice              pe o anumită durată de expunere, exprimată sub formă de energie              radiantă pe unitatea de suprafaţă a unei suprafeţe radiante şi              pe unghiul solid unitar de emitere, în joule pe metru pătrat pe              steradian [J m^-2 sr^-1].Tabelul 2.1Riscuri asociate radiaţiilor
  *Font 9*
  Lungimea de undă [nm] Lambda Domeniu spectral Organ afectat Risc Tabel în care figurează valorile-limită de expunere
  180-400 UV ochi Leziune fotochimică şi leziune termică 2.2, 2.3
  180-400 UV piele Eritem 2.4
  400-700 vizibil ochi Leziunea retinei 2.2
  400-600 vizibil ochi Leziune fotochimică 2.3
  400-700 vizibil piele Leziune termică 2.4
  700-1.400 IRA ochi Leziune termică 2.2, 2.3
  700-1.400 IRA piele Leziune termică 2.4
  1.400-2.600 IRB ochi Leziune termică 2.2
  2.600-10^6 IRC ochi Leziune termică 2.2
  1.400-10^6 IRB, IRC ochi Leziune termică 2.3
  1.400-10^6 IRB, IRC piele Leziune termică 2.4
  Tabelul 2.2Valori-limită de expunere a ochiului la laser - Expunerea de scurtă durată < 10 s
    Lungimea de undă a [nm]Diafragmă limităDurată [e]
    10-13 - 10-1110-11 - 10-910-9 - 10-710-7 - 1,8 ▪ 10-51,8 ▪ 10-5 - 5 ▪ 10-55 ▪ 10-5 - 10-310-3 - 101
    UVC180 - 2801 mm pentru t < 0,3 s; 1,5 ▪ t0,375pentru 0,3 < t < 10 sE = 3 ▪ 1010 [W m-2] vezi nota cH = 30 [J m-2]
    UVB280 - 302
    303H = 40 [J m-2]dacă t < 2,6 ▪ 10-9 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    304H = 60 [J m-2]dacă t < 1,3 ▪ 10-8 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    305H = 100 [J m-2]dacă t < 1,0 ▪ 10-7 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    306H = 160 [J m-2]dacă t < 6,7 ▪ 10-7 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    307H = 250 [J m-2]dacă t < 4,0 ▪ 10-6 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    308H = 400 [J m-2]dacă t < 2,6 ▪ 10-5 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    309H = 630 [J m-2]dacă t < 1,6 ▪ 10-4 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    310H = 103 [J m-2]dacă t < 1,0 ▪ 10-3 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    311H = 1,6 ▪ 103 [J m-2]dacă t < 6,7 ▪ 10-3 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    312H = 2,5 ▪ 103 [J m-2]dacă t < 4,0 ▪ 10-2 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    313H = 4,0 ▪ 103 [J m-2]dacă t < 2,6 ▪ 10-1 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    314H = 6,3 ▪ 103 [J m-2]dacă t < 1,6 ▪ 100 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota d
    UVA315 - 400H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2]
    Vizibil şi IRA400 - 7007 mmH = 1,5 ▪ 10-4 CE [J m-2]H = 2,7 ▪ 104t0,75 CE [J m-2]H = 5 ▪ 10-3 CE [J m-2]H = 18 ▪ t0,75 CE [J m-2]
    700 - 1 050H = 1,5 ▪ 10-4 CA CE [J m-2]H = 2,7 ▪ 104t0,75 CA CE [J m-2]H = 5 ▪ 10-3 CA CE [J m-2]H = 18 ▪ t0,75 CA CE [J m-2]
    1 050 - 1 400H = 1,5 ▪ 10-3 CC CE [J m-2]H = 2,7 ▪ 105t0,75 CC CE [J m-2]H = 5 ▪ 10-2 CC CE [J m-2]H = 90 ▪ t0,75 CC CE [J m-2]
    IRB şi IRC1 400 - 1 500Vezi notabE = 1012 [W m-2] Vezi notacH = 103 [J m-2]H = 5,6 ▪ 103 ▪ ▪ t0,25[J m-2]
    1 500 - 1 800E = 1013 [W m-2] Vezi notacH = 104 [J m-2]
    1 800 - 2 600E = 1012 [W m-2] Vezi notacH = 103 [J m-2]H = 5,6 ▪ 103 ▪ ▪ t0,25[J m-2]
    2 600 - 106E = 1011 [W m-2] Vezi notacH = 100 [J m-2]H = 5,6 ▪ 103 ▪ t0,25 [J m-2]
  Tabelul 2.2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 25 iunie 2010, la pagina 11 (a se vedea imaginea asociată). ^a - În cazul în care lungimea de undă a laserului corespunde cu două limite, se aplică limita mai restrictivă. ^b - Dacă 1400 ≤ lambda < 10^5 nm: diametrul diafragmei de limitare = 1 mm pentru t ≤ 0,3 s şi 1,5 t^0,375 mm pentru 0,3 s < t < 10 s; dacă 10^5 ≤ lambda < 10^6 nm: diametrul diafragmei de limitare = 11 mm. ^c - În lipsa datelor pentru aceste durate de impuls, Comisia Internaţională pentru Protecţia Împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) recomandă utilizarea limitelor de luminanţă energetică pentru 1 ns. ^d - Tabelul indică valori corespunzătoare unui singur impuls laser. Dacă există mai multe impulsuri laser, trebuie făcută suma duratelor pentru impulsurile emise în cursul unui interval T(min) (care figurează în tabelul 2.6) şi să i se dea lui t valoarea care rezultă de aici în formula: 5,6 * 10^3 * t^0,25.Tabelul 2.3Valorile-limită de expunere a ochiului la laser - Expunere de lungă durată ≥ 10 s
    Lungime de undă^a [nm]Diafragmă limităDurata (e)
    101 - 102102 - 104104 - 3 ▪ 104
    UVC180 - 2803,5 mm   H = 30 [J m-2]
    UVB280 - 302
    303   H = 40 [J m-2]
    304   H = 60 [J m-2]
    305   H = 100 [J m-2]
    306   H = 160 [J m-2]
    307   H = 250 [J m-2]
    308   H = 400 [J m-2]
    309   H = 630 [J m-2]
    310   H = 1,0 ▪ 103 [J m-2]
    311   H = 1,6 ▪ 103 [J m-2]
    312   H = 2,5 ▪ 103 [J m-2]
    313   H = 4,0 ▪ 103 [J m-2]
    314   H = 6,3 ▪ 103 [J m-2]
    UVA315 - 400   H = 104 [J m-2]
    Vizibil 400 - 700400 - 600 Leziune fotochimicăba retinei7 mmH = 100 CB [J m-2] (gamma = 11 mrad)dE = 1 CB [W m-2]; (gamma = 1,1 t0,5mrad)dE = 1 CB [W m-2] (gamma = 110 mrad)d
    400 - 700 Leziune termicăb a retineidacă alfa < 1,5 mradatunci E = 10 [W m-2]
    dacă alfa > 1,5 mrad şi t <= T2atunci H = 18 CE t0,75 [J m-2]
    dacă alfa > 1,5 mrad y t > T2atunci E = 18 CE T2-0,25 [W m-2]
    IRA700 - 1 4007 mmdacă alfa < 1,5 mradatunci E = 10 CA CC [W m-2]
    dacă alfa > 1,5 mrad y t <= T2atunci H = 18 CA CC CE t0,75 [J m-2]
    dacă alfa > 1,5 mrad y t > T2atunci E = 18 CA CC CE T2-0,25 [W m-2] (nu trebuie să fie mai mare de 1 000 W m-2)
    IRB şi IRC1 400 - 106   cE = 1 000 [W m-2]
  ^a - În cazul în care lungimea de undă sau un alt parametru al laserului corespunde cu două limite, se aplică limita cea mai restrictivă. ^b - Pentru sursele mici care subîntind un unghi de 1,5 mrad sau mai puţin, limitele duble de expunere E cuprinse între 400 nm şi 600 nm, în spectrul vizibil, se reduc la limitele termice, pentru 10 s ≤ t < T(1), şi la limitele fotochimice, pentru duratele mai mari. Pentru T(1) şi T(2), a se vedea tabelul 2.5. Limita pentru riscul retinian legat de un efect fotochimic se poate exprima, de asemenea, sub forma unei luminanţe energetice integrate în raport cu timpul G = 10^6 C(B) [J m^2 sr^-1] pentru t > 10 s până la t = 10.000 s şi L = 100 C(B) [W m^-2 sr^-1] pentru t > 10 000 s. Pentru măsurarea G şi L, trebuie utilizat gamma(m) drept câmp pentru calcularea mediei. În mod oficial, limita dintre domeniul vizibil şi domeniul infraroşu se situează la 780 nm, potrivit definiţiei CIE. Coloana în care sunt indicate numele domeniilor lungimilor de undă este utilizată numai pentru a oferi o privire de ansamblu utilizatorului. (Simbolul G este folosit de CEN; simbolul L(t) este folosit de CIE; simbolul L(P) este folosit de CEI şi CENELEC - Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică). ^c - Pentru lungimile de undă între 1400 şi 10^5 nm: diametrul diafragmei de limitare = 3,5 mm; pentru lungimile de undă între 10^5 şi 10^6 nm: diametrul diafragmei de limitare = 11 mm. ^d - Pentru măsurarea valorii de expunere, luarea în considerare a gamma se defineşte astfel: dacă α (unghiul aparent al sursei) > gamma (unghiul de con de limitare, indicat între paranteze drepte în coloana corespunzătoare), atunci câmpul vizual de măsurare gamma(m) ar trebui să fie valoarea indicată pentru gamma. (Dacă s-ar utiliza un câmp mai mare de măsurare, s-ar supraestima riscul).Dacă α < gamma, atunci câmpul de măsurare gamma(m) trebuie să fie suficient de mare pentru a include în întregime sursa, dar el nu este limitat şi poate fi mai mare decât gamma.Tabelul 2.4Valorile-limită de expunere a pielii la laser
    Lungimea de undă^a [nm]Diafragmă limităDurată [e]
    < 10-910-9 - 10-710-7 - 10-310-3 - 101101 - 103103 - 3 ▪ 104
    UV (A, B, C)180 - 4003,5 mmE = 3 ▪ 1010 [W m-2]A se vedea limitele de expunere ale ochiului
    Vizibil şi IRA400 - 7003,5 mmE = 2 ▪ 1011 [W m-2]H = 200 CA [J m-2]H = 1,1 ▪ 104 CAt0,25 [J m-2]E = 2 ▪ 103 CA [W m-2]
    700 - 1 400E = 2 ▪ 1011 CA [W m-2]
    IRB şi IRC1 400 - 1 500E = 1012 [W m-2]A se vedea limitele de expunere ale ochiului
    1 500 - 1 800E = 1013 [W m-2]
    1 800 - 2 600E = 1012 [W m-2]
    2 600 - 106E = 1011 [W m-2]
  ^a - În cazul în care lungimea de undă a laserului corespunde cu două limite, se aplică limita cea mai restrictivă.Tabelul 2.5Factorii de corecţie aplicaţi şi alţi parametri de calcul
         
    Parametru utilizat de ICNIRPDomeniul spectral valabil (nm)Valoare
    CAlambda < 700CA = 1,0
    700-1.050CA = 100,002(lambda - 700)
    1.050-1.400CA = 5.0
    CB400-450CB = 1,0
    450-700CB = 100,02(lambda - 450)
    CC700-1.150CC = 1.0
    1.150-1.200CC = 100,018(lambda - 1.150)
    1.200-1.400CC = 8,0
    T1lambda < 450T1 = 10 s
    450-500T1 = 10 ▪ [100,02 (lambda - 450)] s
    lambda > 500T1 = 100 s
    Parametru utilizat de ICNIRPValabil pentru efectele biologiceValoare
    alfaminToate efectele termicealfamin = 1,5 mrad
    Parametru utilizat de ICNIRPDomeniul unghiular valabil (mrad)Valoare
    CEalfa < alfaminCE = 1.0
    alfamin < alfa < 100CE = alfa/alfamin
    alfa > 100CE = alfa2/(alfamin ▪ alfamax )mrad cu alfamax = 100 mrad
    T2alfa < 1,5T2 = 10 s
    1,5 < alfa < 100T2 = 10 ▪ [10(alfa - 1,5)/98,5] s
    alfa > 100T2 = 100 s
    Parametru utilizat de ICNIRPInterval temporal valabil de expunere (s)Valoare
    Gammat <= 100Gamma = 11 [mrad]
    100 < t < 104Gamma = 1,1 t0,5 [mrad]
    t > 104Gamma = 110 [mrad]
  Tabelul 2.6Corecţia pentru expunerea repetitivăFiecare dintre următoarele 3 reguli generale ar trebui aplicate pentru toate expunerile repetitive generate de sistemele laser pulsat repetitiv sau de sistemele de scanare laser:1. expunerea care rezultă dintr-un singur puls într-un tren de pulsuri nu trebuie să depăşească valoarea-limită de expunere pentru un puls unic cu această durată de puls;2. expunerea care rezultă dintr-un tren de pulsuri (sau subgrup de pulsuri dintr-un tren) eliberate într-un timp t nu trebuie să depăşească valoarea-limită de expunere pentru timpul t;3. expunerea care rezultă dintr-un puls unic într-un tren de pulsuri nu trebuie să depăşească valoarea-limită de expunere pentru un puls unic, multiplicată cu un factor de corecţie termică cumulată C(p) = N-0,25, în care N este numărul de pulsuri. Prezenta regulă nu se aplică decât la limitele de expunere destinate protejării împotriva unei leziuni termice, atunci când toate pulsurile eliberate în mai puţin de T(min) sunt considerate ca un puls unic.┌─────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│ Parametru │Domeniu spectral valabil (nm)│ Valoare │├─────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ T(min) │ 315 < lambda ≤ 400 │T(min) = 10^-9 s (= 1 ns) ││ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ 400 < lambda ≤ 1.050 │T(min) = 18 * 10^-6 s(= 18 æs)││ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ 1.050 < lambda ≤ 1.400 │T(min) = 50 * 10^-6 s(= 50 æs)││ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ 1.400 < lambda ≤ 1.500 │T(min) = 10^-3 s (= 1 ms) ││ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ 1.500 < lambda ≤ 1.800 │T(min) = 10 s ││ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ 1.800 < lambda ≤ 2.600 │T(min) = 10^-3 s (= 1 ms) ││ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ 2.600 < lambda ≤ 10^6 │T(min) = 10^-7 s (= 100 ns) │└─────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┘-------