ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete**)(actualizat până la data de 23 iunie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 23 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009; ORDINUL nr. 202 din 9 februarie 2010 abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010.**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.În baza prevederilor:- art. 4 şi 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificările ulterioare; şi- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă Normele de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Comercializarea marfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic se realizează în baza autorizatiei de functionare în regim duty-free, respectiv a autorizatiei de functionare în regim duty-free diplomatic, după caz. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 4. (3) Pentru marfurile scoase dintr-un magazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazin duty-free aparţinând aceluiasi operator economic, birourile vamale de control în competenţa cărora funcţionează aceste magazine utilizeaza registrul special de evidenta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (4) Prin magazinele duty-free pot fi vandute numai marfurile prevăzute în anexa nr. 6. (5) Toate marfurile destinate vanzarii prin magazinele duty-free şi/sau duty-free diplomatic trebuie să aibă aplicata pe ele sau pe ambalaj o eticheta autocolanta cu urmatorul text: "DUTY-FREE" sau "DUTY-FREE DIPLOMATIC", realizata conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa, prevăzute în anexa nr. 8.------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5 (1) Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de cresa, prevăzute în anexa nr. 10.------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5^1Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de vacanţă, prevăzute în anexa nr. 12.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5^2 (1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de tichete de masă, de tichete-cadou şi de tichete de creşă şi de tichete de vacanţă este prevăzut în anexa nr. 13. (2) Autorizaţia de funcţionare va conţine următoarele elemente: a) codul autorizaţiei; b) elementele de identificare ale unităţii emitente; c) natura activităţii; d) locaţia în care se va desfăşura activitatea; e) perioada de valabilitate. (3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, şi va avea următoarea configuraţie:RO 123 XX 00000, unde:- RO reprezintă codul ISO al ţării;- 123 reprezintă o secvenţă de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;- XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: TM - tichete de masă; CC - tichete-cadou şi tichete de creşă; TV - tichete de vacanţă;- 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente.------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5^3Autorizaţiile de funcţionare deja emise rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate.------------Art. 5^3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 416/2007 pentru aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi functionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de cresa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovicisecretar de statBucureşti, 27 iunie 2008.Nr. 2.007.  +  Anexa 1COMPONENTAComisiei pentru autorizarea operatorilor economici dindomenii cu reglementari specifice1. Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - preşedinte.------------Pct. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.Din partea Ministerului Economiei*):2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;4. directorul Directiei de management şi monitorizare alte domenii specifice - membru;5. directorul Directiei de reglementari în domeniul nefiscal - membru.Din partea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala:6. vicepresedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala pe probleme de control - membru;7. vicepresedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru Autoritatea Naţionala a Vamilor - membru - numai pentru autorizarea activităţii de duty-free;8. comisarul general al Gărzii Financiare - membru.NOTĂ:În cazuri justificate, preşedintele comisiei este inlocuit de vicepresedinte, care exercită toate atribuţiile presedintelui conform prezentului ordin.În cazul în care, în mod justificat, preşedintele şi vicepresedintele nu pot participa la sedinta, atribuţiile presedintelui, stabilite conform prezentului ordin, se exercită de către directorul Directiei de management şi monitorizare alte domenii specifice.În cazuri justificate, la sedintele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa inlocuitorii desemnaţi de acestia.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.  +  Anexa 2REGULAMENT 27/06/2008  +  Anexa 3NORMA 27/06/2008  +  Anexa 4*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ STEMA ││ România ││ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ││Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice││ ││ AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE ││ IN REGIM DUTY-FREE/DUTY-FREE DIPLOMATIC ││ Nr. .................................................... ││ ││ Societatea Comerciala ...................., cu sediul social în ...................,││cod unic de înregistrare ........................, este autorizata sa functioneze în ││regim ....................., conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului ││nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free, ││aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ││ulterioare, şi Normelor de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de ││comercializare a marfurilor în regim duty-free şi sau duty-free diplomatic, aprobate ││prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008. ││ Depozitul autorizat de Ministerul Finanţelor Publice conform planului şi ││schitei tehnice avizate de biroul vamal de control ............................... va ││functiona în competenţa acestui birou vamal şi va purta începând cu data prezentei ││autorizari denumirea de ............................................................. .││ Termenul de valabilitate al prezentei autorizaţii este de 5 ani de la data ││autorizari, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului││nr. 104/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi ││completările ulterioare. ││ ││ Presedinte, ││ ││ Data autorizarii: ................................. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTAutilizat de birourile vamale de control pentru marfurile scoase dintr-unmagazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazinduty-free aparţinând aceluiasi operator- model -Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Nr. declaraţiei vamale de antrepozitare/Alt documentB - Denumirea marfurilorC - Cantitatea şi valoarea marfurilor*Font 8*┌──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────-┐│ Numărul documentului │ │ Plecare │ Sosire ││ pe baza caruia se │ │ │ ││efectueaza transportul│Denumirea ├─────────────┬───┬───┬───┬────────────┼─────────────┬───┬───┬───┬────────────┤│ marfurilor dintr-un │societatii│ │ │ │ │Biroul vamal│ Data │ │ │ │Biroul vamal││ magazin duty-free │comerciale│Data plecarii│ A │ B │ C │ către care │introducerii │ A │ B │ C │ de la care ││ într-un alt magazin │ │ din magazin │ │ │ │ au plecat │ în magazin │ │ │ │ au plecat ││ duty-free │ │ │ │ │ │ marfurile │ │ │ │ │ marfurile │├──────────────────────┼──────────┼─────────────┼───┼───┼───┼────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴──────────┴─────────────┴───┴───┴───┴────────────┴─────────────┴───┴───┴───┴───────────-┘------------Anexa 6 a fost abrogată de litera a) a art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.  +  Anexa 7MODELULetichetei autocolante pentru marfurile destinate vanzarii prinmagazinele duty-free şi duty-free diplomatice      <─────── 2 cm ──────> <─────── 2 cm ───────>   ^ ┌────────────────────┐ ^ ┌────────────────────┐   │ │ │ │ │ │ 1 cm │ DUTY-FREE │ 1 cm │ DUTY-FREE │   │ │ │ │ │ DIPLOMATIC │   │ │ │ │ │ │   v └────────────────────┘ v └────────────────────┘  +  Anexa 8CRITERII 27/06/2008  +  Anexa 9ROMÂNIAMINISTERUL FINANTELOR PUBLICECOMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI DIN DOMENIICU REGLEMENTARI SPECIFICEAUTORIZATIENr. ......... din ..........În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de masa, se autorizeaza unitatea emitenta ................................................, cu sediul în .........................................., cod unic de înregistrare ............................, pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor de masa.Presedinte,.............................(semnatura şi stampila)Data emiterii ............................Valabil de la data de ....................până la data de ..........................  +  Anexa 10CRITERII 27/06/2008  +  Anexa 11ROMÂNIAMINISTERUL FINANTELOR PUBLICECOMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI DIN DOMENIICU REGLEMENTARI SPECIFICEAUTORIZATIENr. ......... din ..........În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa se autorizeaza unitatea emitenta ........................, cu sediul în .........................................., cod unic de înregistrare ............................, pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa.Presedinte,.............................(semnatura şi stampila)Data emiterii .........................Valabil de la data de .................până la data de .......................  +  Anexa 12CRITERII 27/06/2008  +  Anexa 13ROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECOMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILORECONOMICI DIN DOMENII CU REGLEMENTĂRI SPECIFICEAUTORIZAŢIECod ..........În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de ............, se autorizează unitatea emitentă .........., cu sediul social în ..........., cod unic de înregistrare .............., pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor de ............., realizată în următoarele locaţii:1. Sediul ............................2. Sediul ............................Preşedinte,.......................(semnătura şi ştampila)Data emiterii ..........................Valabilă de la data de .................până la data de ........................------------Anexa 13 a fost introdusă de pct. 22 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.-----------------