PROCEDURA din 17 iunie 2010de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2010     +  Capitolul I Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 2Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, unele construcţii provizorii, strict necesare pentru desfăşurarea activităţii, pe terenurile şi/sau în clădirile şi/sau construcţiile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, numai cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu acordul prealabil scris al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 4Bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi sportive, culturale, de învăţământ şi activităţi complementare acestora.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 5În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială a unui bun imobil, în schimbul unei sume de bani, numită chirie; b) bunuri imobile - terenuri şi/sau clădiri şi/sau construcţii sau orice alte bunuri imobile din domeniul public al statului, care fac parte din baza materială sportivă, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret; c) activităţi complementare - orice activităţi de producţie, comercializare, depozitare şi servicii, cu excepţia celor ce implică producţia, comercializarea, depozitarea şi servirea produselor pe bază de alcool şi tutun; d) titularul dreptului de administrare - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret; e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere, în care direcţiile judeţene, cluburile sportive şi complexurile sportive naţionale din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, care desfăşoară activitate în domeniul sportului, elaborează şi transmit Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret referatul de oportunitate şi caietul de sarcini; f) avizarea documentaţiei de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se avizează, respectiv se aprobă de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret referatul de oportunitate şi caietul de sarcini; g) licitaţia publică - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile din domeniul sportului analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabilesc oferta câştigătoare; h) atribuirea contractului de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător.  +  Capitolul III Etapele procedurii  +  Secţiunea A Iniţierea procedurii de închiriere  +  Articolul 6Instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţia de închiriere.  +  Articolul 7 (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: a) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, inclusiv situaţia juridică a acestuia (sarcini, privilegii etc.); b) motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere; c) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere; d) durata închirierii, care este de maximum 10 ani, putându-se prelungi pe o perioadă de maximum 5 ani, prin act adiţional; e) nivelul minim al chiriei propuse, precum şi faptul că aceasta va fi revizuită anual; f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. (2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia se realizează pe baza expertizei gradului de folosinţă a bunului imobil.  +  Articolul 8Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele: a) datele de identificare ale instituţiei care iniţiază licitaţia; b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii; c) condiţiile de închiriere şi regimul de exploatare a bunului; d) obiectivele de ordin economic şi social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare; e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul; f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv:- informaţii generale despre ofertant;- dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului (copie);- certificat fiscal (original);- statut şi act constitutiv (copie);- certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului (original sau copie legalizată);- ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi hoteliere, de turism, restaurante;- declaraţie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare;- cifra de afaceri minimă pe care ofertantul trebuie să o înregistreze în anul anterior celui în care se iniţiază procedura;- cazierul fiscal; g) destinaţia bunurilor imobile care fac obiectul închirierii; h) interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului imobil şi/sau a contractului de închiriere; i) durata închirierii, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate; j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act adiţional; k) chiria minimă, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate; l) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere; m) cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia; n) facilităţi suplimentare; o) perioada de valabilitate a ofertei; p) obligativitatea revizuirii anuale a clauzelor contractuale, fără ca o astfel de revizuire să conducă la stabilirea unor clauze dezavantajoase pentru locator; q) garanţia de bună execuţie a contractului.  +  Articolul 9Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini întocmite de instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, în două exemplare, se înaintează şi se înregistrează la Direcţia juridică, control şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în vederea avizării acestora de către o comisie constituită în acest scop.  +  Secţiunea B Avizarea documentaţiei de închiriere  +  Articolul 10Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Propunerile comisiei se înaintează secretarului general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în calitate de preşedinte al comisiei de avizare, în vederea avizării documentaţiei de închiriere şi transmiterii acesteia spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 11 (1) Termenul de analizare şi avizare a documentaţiei de închiriere este de 25 de zile de la data înregistrării acesteia la Direcţia juridică, control şi resurse umane. (2) În situaţia în care comisia de analiză şi avizare a documentaţiei de închiriere consideră că este necesară completarea documentaţiei de către instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completării cu datele/actele solicitate.  +  Articolul 12Termenul pentru transmiterea avizului privind documentaţia de închiriere către instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, este de 5 zile de la data emiterii acestuia.  +  Secţiunea C Licitaţia publică  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi instituţiile din domeniul sportului au obligaţia de a publică în cel puţin un ziar de circulaţie naţională şi locală, inclusiv pe website-ul propriu, cu cel puţin 14 zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei, un anunţ de participare, care cuprinde următoarele date: a) denumirea instituţiei care organizează licitaţia; b) condiţiile de participare; c) cuantumul şi forma garanţiei de participare; d) descrierea succintă a bunului imobil care urmează a fi închiriat; e) data, adresa şi ora-limită a depunerii ofertelor, data şi locul deschiderii acestora; f) modul de obţinere a documentelor licitaţiei, preţul şi modalităţile de plată a acestora. (2) Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei. Ofertele se depun în plic sigilat la sediul instituţiei subordonate Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, care derulează procedura licitaţiei, indicat în anunţul de participare, până la data-limită de depunere menţionată în anunţ. (3) Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa titularului dreptului de administrare şi cu inscripţia "A nu se deschide înainte de data de ......, ora ...., locul ......." şi va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta; un plic interior sigilat trebuie să cuprindă înscrisuri reprezentând documentaţia de calificare, fiind marcat în mod vizibil în acest sens, iar alt plic interior sigilat, aflat în interiorul plicului exterior, pe care se va inscripţiona numele ofertantului, va include oferta financiară. (4) Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie semnate cu numele în clar de reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze ofertantul în contractul de închiriere şi să aibă trecută data la care s-a redactat respectivul document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.  +  Articolul 14 (1) Ofertele depuse se analizează şi se evaluează de către o comisie numită în acest scop prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, denumită în continuare comisia de evaluare. (2) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri şi are un preşedinte, care stabileşte modalitatea de lucru a comisiei. Pentru fiecare membru al comisiei de evaluare se va desemna cel puţin un membru supleant, care va înlocui membrul comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive obiective. (3) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) deschiderea ofertelor; b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către ofertanţi, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse; c) verificarea ofertei în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini; d) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza respingerii acestora; e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigătoare; f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei. (4) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor. (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au dreptul de a-şi prezenta punctul de vedere separat, printr-o notă scrisă, ataşată hotărârii de evaluare. (6) Deciziile comisiei de evaluare se validează/aprobă de conducătorii instituţiilor din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului. (7) Calificarea/Descalificarea ofertanţilor se comunică în şedinţă şi se încheie proces-verbal. Oferta financiară a ofertantului descalificat nu se mai deschide, plicul rămânând sigilat. Lipsa oricărui document de calificare sau depunerea unui document care în ziua deschiderii nu era în interiorul perioadei de valabilitate atrage descalificarea ofertantului aflat într-o astfel de situaţie. (8) Pentru ofertanţii calificaţi se citeşte oferta financiară, după care se întocmeşte un proces-verbal. (9) În cel mult 10 zile lucrătoare comisia de evaluare va desemna oferta câştigătoare.  +  Articolul 15Dacă până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicării anunţului de participare.  +  Articolul 16În situaţia în care, după deschiderea ofertelor, nu sunt cel puţin două oferte care îndeplinesc cerinţele din caietul de sarcini, procedura de licitaţie se reia de la etapa publicării anunţului de participare.  +  Articolul 17În situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie, se prezintă o singură ofertă care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.  +  Articolul 18Rezultatul licitaţiei se comunică tuturor participanţilor, în termen de 7 zile de la data desemnării ofertei câştigătoare.  +  Articolul 19 (1) Contestaţiile se formulează în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitaţiei, şi se depun în acelaşi loc unde s-au depus ofertele. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult două zile. Comisia analizează contestaţia formulată şi decide admiterea sau respingerea acesteia, întocmind în acest scop un proces-verbal. În situaţia în care contestaţia este fondată, comisia anulează sau modifică hotărârea adoptată iniţial. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi comunicat contestatarului în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare. (3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au analizat şi au evaluat ofertele.  +  Secţiunea D Atribuirea contractului de închiriere  +  Articolul 20În termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată, instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, au obligaţia de a încheia contractul de închiriere, în formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.  +  Articolul 21Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 15 zile atrage reţinerea garanţiei de participare la licitaţie.  +  Articolul 22În situaţia în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere, instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, pot încheia contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul următor.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Contractul de închiriere şi actele adiţionale la acesta se transmit, în termen de 15 zile de la data încheierii, Direcţiei juridice, control şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în vederea verificării respectării cerinţelor din caietul de sarcini şi a clauzelor din contractul-cadru. (2) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţi în funcţie de specificul bunului închiriat, fără ca acesta să contravină obiectivelor închirierii. (3) Contractele de închiriere şi actele adiţionale ulterioare încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini referitoare la preţ, durată şi destinaţie sunt lovite de nulitate şi nu produc efecte.  +  Articolul 24Instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, au obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere pe toată durata contractului şi cel puţin 3 ani de la data încetării acestuia şi, conform legii, au obligaţia de a înregistra în cartea funciară a imobilului orice contract de închiriere cu o durată mai mare de 3 ani (costurile înregistrării pot fi stabilite în sarcina locatarului).___________