ORDIN nr. 4.230 din 17 iunie 2010pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, şi pentru aprobarea Contractului-cadru de închiriere
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2010    Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;- Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret,în temeiul prevederilor art. 1410-1453 din Codul civil,în conformitate cu dispoziţiile art. 80 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.732/2009 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 5 noiembrie 2009, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 17 iunie 2010.Nr. 4.230.  +  Anexa 1 PROCEDURAde închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului,aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţionalăpentru Sport şi Tineret  +  Capitolul I Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 2Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, unele construcţii provizorii, strict necesare pentru desfăşurarea activităţii, pe terenurile şi/sau în clădirile şi/sau construcţiile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, numai cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu acordul prealabil scris al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 4Bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi sportive, culturale, de învăţământ şi activităţi complementare acestora.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 5În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială a unui bun imobil, în schimbul unei sume de bani, numită chirie; b) bunuri imobile - terenuri şi/sau clădiri şi/sau construcţii sau orice alte bunuri imobile din domeniul public al statului, care fac parte din baza materială sportivă, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret; c) activităţi complementare - orice activităţi de producţie, comercializare, depozitare şi servicii, cu excepţia celor ce implică producţia, comercializarea, depozitarea şi servirea produselor pe bază de alcool şi tutun; d) titularul dreptului de administrare - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret; e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere, în care direcţiile judeţene, cluburile sportive şi complexurile sportive naţionale din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, care desfăşoară activitate în domeniul sportului, elaborează şi transmit Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret referatul de oportunitate şi caietul de sarcini; f) avizarea documentaţiei de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se avizează, respectiv se aprobă de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret referatul de oportunitate şi caietul de sarcini; g) licitaţia publică - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile din domeniul sportului analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabilesc oferta câştigătoare; h) atribuirea contractului de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător.  +  Capitolul III Etapele procedurii  +  Secţiunea A Iniţierea procedurii de închiriere  +  Articolul 6Instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţia de închiriere.  +  Articolul 7 (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: a) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, inclusiv situaţia juridică a acestuia (sarcini, privilegii etc.); b) motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere; c) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere; d) durata închirierii, care este de maximum 10 ani, putându-se prelungi pe o perioadă de maximum 5 ani, prin act adiţional; e) nivelul minim al chiriei propuse, precum şi faptul că aceasta va fi revizuită anual; f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. (2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia se realizează pe baza expertizei gradului de folosinţă a bunului imobil.  +  Articolul 8Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele: a) datele de identificare ale instituţiei care iniţiază licitaţia; b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii; c) condiţiile de închiriere şi regimul de exploatare a bunului; d) obiectivele de ordin economic şi social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare; e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul; f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv:- informaţii generale despre ofertant;- dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului (copie);- certificat fiscal (original);- statut şi act constitutiv (copie);- certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului (original sau copie legalizată);- ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi hoteliere, de turism, restaurante;- declaraţie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare;- cifra de afaceri minimă pe care ofertantul trebuie să o înregistreze în anul anterior celui în care se iniţiază procedura;- cazierul fiscal; g) destinaţia bunurilor imobile care fac obiectul închirierii; h) interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului imobil şi/sau a contractului de închiriere; i) durata închirierii, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate; j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act adiţional; k) chiria minimă, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate; l) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere; m) cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia; n) facilităţi suplimentare; o) perioada de valabilitate a ofertei; p) obligativitatea revizuirii anuale a clauzelor contractuale, fără ca o astfel de revizuire să conducă la stabilirea unor clauze dezavantajoase pentru locator; q) garanţia de bună execuţie a contractului.  +  Articolul 9Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini întocmite de instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, în două exemplare, se înaintează şi se înregistrează la Direcţia juridică, control şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în vederea avizării acestora de către o comisie constituită în acest scop.  +  Secţiunea B Avizarea documentaţiei de închiriere  +  Articolul 10Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Propunerile comisiei se înaintează secretarului general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în calitate de preşedinte al comisiei de avizare, în vederea avizării documentaţiei de închiriere şi transmiterii acesteia spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 11 (1) Termenul de analizare şi avizare a documentaţiei de închiriere este de 25 de zile de la data înregistrării acesteia la Direcţia juridică, control şi resurse umane. (2) În situaţia în care comisia de analiză şi avizare a documentaţiei de închiriere consideră că este necesară completarea documentaţiei de către instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completării cu datele/actele solicitate.  +  Articolul 12Termenul pentru transmiterea avizului privind documentaţia de închiriere către instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, este de 5 zile de la data emiterii acestuia.  +  Secţiunea C Licitaţia publică  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi instituţiile din domeniul sportului au obligaţia de a publică în cel puţin un ziar de circulaţie naţională şi locală, inclusiv pe website-ul propriu, cu cel puţin 14 zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei, un anunţ de participare, care cuprinde următoarele date: a) denumirea instituţiei care organizează licitaţia; b) condiţiile de participare; c) cuantumul şi forma garanţiei de participare; d) descrierea succintă a bunului imobil care urmează a fi închiriat; e) data, adresa şi ora-limită a depunerii ofertelor, data şi locul deschiderii acestora; f) modul de obţinere a documentelor licitaţiei, preţul şi modalităţile de plată a acestora. (2) Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei. Ofertele se depun în plic sigilat la sediul instituţiei subordonate Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, care derulează procedura licitaţiei, indicat în anunţul de participare, până la data-limită de depunere menţionată în anunţ. (3) Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa titularului dreptului de administrare şi cu inscripţia "A nu se deschide înainte de data de ......, ora ...., locul ......." şi va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta; un plic interior sigilat trebuie să cuprindă înscrisuri reprezentând documentaţia de calificare, fiind marcat în mod vizibil în acest sens, iar alt plic interior sigilat, aflat în interiorul plicului exterior, pe care se va inscripţiona numele ofertantului, va include oferta financiară. (4) Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie semnate cu numele în clar de reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze ofertantul în contractul de închiriere şi să aibă trecută data la care s-a redactat respectivul document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.  +  Articolul 14 (1) Ofertele depuse se analizează şi se evaluează de către o comisie numită în acest scop prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, denumită în continuare comisia de evaluare. (2) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri şi are un preşedinte, care stabileşte modalitatea de lucru a comisiei. Pentru fiecare membru al comisiei de evaluare se va desemna cel puţin un membru supleant, care va înlocui membrul comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive obiective. (3) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) deschiderea ofertelor; b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către ofertanţi, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse; c) verificarea ofertei în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini; d) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza respingerii acestora; e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigătoare; f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei. (4) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor. (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au dreptul de a-şi prezenta punctul de vedere separat, printr-o notă scrisă, ataşată hotărârii de evaluare. (6) Deciziile comisiei de evaluare se validează/aprobă de conducătorii instituţiilor din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului. (7) Calificarea/Descalificarea ofertanţilor se comunică în şedinţă şi se încheie proces-verbal. Oferta financiară a ofertantului descalificat nu se mai deschide, plicul rămânând sigilat. Lipsa oricărui document de calificare sau depunerea unui document care în ziua deschiderii nu era în interiorul perioadei de valabilitate atrage descalificarea ofertantului aflat într-o astfel de situaţie. (8) Pentru ofertanţii calificaţi se citeşte oferta financiară, după care se întocmeşte un proces-verbal. (9) În cel mult 10 zile lucrătoare comisia de evaluare va desemna oferta câştigătoare.  +  Articolul 15Dacă până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicării anunţului de participare.  +  Articolul 16În situaţia în care, după deschiderea ofertelor, nu sunt cel puţin două oferte care îndeplinesc cerinţele din caietul de sarcini, procedura de licitaţie se reia de la etapa publicării anunţului de participare.  +  Articolul 17În situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie, se prezintă o singură ofertă care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.  +  Articolul 18Rezultatul licitaţiei se comunică tuturor participanţilor, în termen de 7 zile de la data desemnării ofertei câştigătoare.  +  Articolul 19 (1) Contestaţiile se formulează în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitaţiei, şi se depun în acelaşi loc unde s-au depus ofertele. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult două zile. Comisia analizează contestaţia formulată şi decide admiterea sau respingerea acesteia, întocmind în acest scop un proces-verbal. În situaţia în care contestaţia este fondată, comisia anulează sau modifică hotărârea adoptată iniţial. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi comunicat contestatarului în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare. (3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au analizat şi au evaluat ofertele.  +  Secţiunea D Atribuirea contractului de închiriere  +  Articolul 20În termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată, instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, au obligaţia de a încheia contractul de închiriere, în formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.  +  Articolul 21Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 15 zile atrage reţinerea garanţiei de participare la licitaţie.  +  Articolul 22În situaţia în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere, instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, pot încheia contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul următor.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Contractul de închiriere şi actele adiţionale la acesta se transmit, în termen de 15 zile de la data încheierii, Direcţiei juridice, control şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în vederea verificării respectării cerinţelor din caietul de sarcini şi a clauzelor din contractul-cadru. (2) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţi în funcţie de specificul bunului închiriat, fără ca acesta să contravină obiectivelor închirierii. (3) Contractele de închiriere şi actele adiţionale ulterioare încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini referitoare la preţ, durată şi destinaţie sunt lovite de nulitate şi nu produc efecte.  +  Articolul 24Instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului, au obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere pe toată durata contractului şi cel puţin 3 ani de la data încetării acestuia şi, conform legii, au obligaţia de a înregistra în cartea funciară a imobilului orice contract de închiriere cu o durată mai mare de 3 ani (costurile înregistrării pot fi stabilite în sarcina locatarului).  +  Anexa 2 CONTRACT - CADRU DE ÎNCHIRIEREa bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate înadministrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret  +  Capitolul I Părţile contractante......./.....(instituţia din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din domeniul sportului) cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ........, str. ...... nr. ....., cont ....... nr. ......, deschis la ......., cod fiscal nr. ......., reprezentat/reprezentată prin ........, având funcţia de ....., în calitate de locator,şi........., cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ......., str. ....... nr. ......, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ....... din ....., cont nr. ......, deschis la ......, cod fiscal ......, reprezentată prin ........., având funcţia de ....., în calitate de locatar,au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 1Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa bunului imobil ......., situat în ........, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 2Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data de ..... . Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare/primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii; după primirea în folosinţă a bunului imobil, locatarul nu poate formula obiecţii cu privire la starea bunului imobil închiriat. Predarea-primirea bunului se va efectua după constituirea garanţiei de buna execuţie de către locatar, conform art. 13.  +  Capitolul III Scopul contractului  +  Articolul 3 (1) Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru ...../(destinaţia)....... . (2) Destinaţia bunului imobil închiriat nu poate fi schimbată.  +  Capitolul IV Durata contractului  +  Articolul 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........ luni/ani, cu începere de la data de ....... şi până la data de ....., cu revizuire anuală, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prezentul contract se poate prelungi cu acordul părţilor cu o perioadă de maximum 5 ani faţă de durata iniţială, fără a se depăşi durata maximă a închirierii prevăzută în caietul de sarcini, prin act adiţional. (3) Actul adiţional având ca obiect prelungirea duratei contractului va fi înaintat spre aprobare Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret anterior semnării. (4) Intenţia de prelungire a contractului se notifică de către locatar cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei contractului.  +  Capitolul V Preţul contractului şi modalităţile de plată  +  Articolul 5Preţul închirierii - chiria - este de ..... euro/mý/lună/fără TVA, plătibili în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua în care se face plata.  +  Articolul 6 (1) Plata chiriei se face lunar, în avans, la fiecare 30 a lunii în curs pentru luna ce va urma. (2) Neplata chiriei la data stabilită constituie o încălcare a prezentului contract, iar chiriaşul datorează penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, calculate începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă, până la data plăţii efective. Cuantumul penalităţilor poate depăşi valoarea sumei asupra căreia sunt calculate. (3) Neplata chiriei pentru o perioadă de 3 luni consecutive atrage desfiinţarea de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, precum şi obligarea chiriaşului la plata de daune-interese. Locatorul poate renunţa la efectele pactului comisoriu mai sus menţionat, informându-l în acest sens pe locatar, care rămâne obligat în continuare la achitarea chiriei restante.  +  Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile părţilorVI.1. Drepturile locatorului  +  Articolul 7Locatorul are dreptul: a) să primească chiria în condiţiile şi la termenele stipulate în prezentul contract; b) să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie şi fără a stânjeni folosinţa bunului de către locatar, starea integrităţii bunului care face obiectul contractului şi dacă acesta este folosit potrivit destinaţiei stabilite; c) să denunţe unilateral contractul, cu condiţia notificării locatarului, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care denunţarea urmează să producă efecte juridice.VI.2. Obligaţiile locatorului  +  Articolul 8Locatorul se obligă: a) să predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat; procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din contract; b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului; c) să verifice periodic modalitatea de respectare a obligaţiilor chiriaşului şi dacă bunul imobil închiriat este folosit conform destinaţiei pentru care a fost încheiat contractul de închiriere; d) să depună toate diligenţele pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.VI.3. Obligaţiile locatarului  +  Articolul 9Locatarul se obligă: a) să întrebuinţeze pe toată durata închirierii bunul imobil închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa; b) să suporte pe toată durata contractului cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv ..............; c) să plătească impozitele şi taxele locale; d) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului; e) să plătească chiria la termenul stipulat în contract şi contravaloarea utilităţilor în termen de 15 zile de la data recepţionării facturii; f) să nu tulbure desfăşurarea activităţilor sportive în bunul imobil - baza sportivă; g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale; h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract; i) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al Autorităţii Naţionale a Sportului şi Tineretului, care se solicită de către locator, la cererea locatarului, şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate; j) să restituie bunul imobil închiriat la expirarea/încetarea din orice cauză a contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură; k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului imobil închiriat de către persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.; l) să execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a bunului imobil închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia, care permit furnizarea utilităţilor; m) să nu cedeze contractul şi să nu subînchirieze bunul imobil ce constituie obiectul prezentului contract; n) să nu angajeze şi/sau să permită desfăşurarea unor activităţi ilegale în bunul imobil (spaţiul) închiriat; o) să nu schimbe destinaţia sau specificul bunului imobil închiriat şi/sau a/al bazei materiale ce face obiectul prezentului contract; p) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor în cadrul bunului imobil închiriat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.VI.4. Drepturile locatarului  +  Articolul 10Locatarul are dreptul să primească bunul imobil închiriat şi accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinaţiei stabilite potrivit prezentului contract.  +  Capitolul VII Răspunderea contractuală, penalităţi şi daune-interese  +  Articolul 11Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 12Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.  +  Capitolul VIII Garanţia de bună execuţie a contractului  +  Articolul 13În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, prin scrisoare de garanţie bancară, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garanţie de bună execuţie. Contractul intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie.Locatorul poate executa garanţia de bună execuţie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.În cazul executării garanţiei de bună execuţie, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţială, în termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea desfiinţării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executării garanţiei de bună execuţie se suportă de către locatar.Pentru anul calendaristic în curs garanţia de bună execuţie este de ...... lei, reprezentând 30% din valoarea în curs a contractului, şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancţiunea desfiinţării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.Pentru fiecare dintre anii următori, garanţia este de 30% din chiria aferentă anului precedent şi se pune la dispoziţia locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia, sub sancţiunea desfiinţării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.  +  Capitolul IX Rezilierea contractului  +  Articolul 14Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă dauneinterese. Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.  +  Articolul 15În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a contravalorii utilităţilor cu 60 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei alte obligaţii asumate de locatar, prezentul contract se desfiinţează de drept, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.  +  Capitolul X Forţa majoră  +  Articolul 16Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiţii de forţă majoră.Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul caz în scris celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă de producerea acestuia.Forţa majoră se va proba prin documente eliberate de autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens, în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forţă majoră.Forţa majoră suspendă executarea prezentului contrac-t-cadru de închiriere.Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa în scris celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă despre încetarea respectivului caz şi de a relua imediat executarea prezentului contract.Părţile vor depune toate diligenţele pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor cazurilor de forţă majoră.  +  Capitolul XI Subînchirierea şi cesiunea  +  Articolul 17Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este interzisă.  +  Capitolul XII Încetarea contractului  +  Articolul 18Locaţiunea încetează prin: a) acordul de voinţă al părţilor; b) expirarea termenului; c) pieirea bunului; d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor; e) din orice alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul contract.  +  Articolul 19La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita reconducţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor exprimat în scris, potrivit art. 4.  +  Capitolul XIII Litigii  +  Articolul 20Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române competente.  +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 21Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.  +  Articolul 22Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi, avizat sau, după caz, aprobat de către conducerea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 23Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. În situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi considerată primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepţionată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acestuia.  +  Articolul 24După încetarea perioadei de închiriere, orice investiţie sau modernizare adusă bunului imobil închiriat poate trece, în condiţiile legii, cu acceptul locatorului şi fără vreo pretenţie pecuniară din partea locatarului, în proprietatea publică/privată a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 25Anexa face parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare ca şi contractul.  +  Articolul 26Prezentul contract s-a încheiat astăzi ......, la ......, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.Locator,................Locatar,................____________