ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 21 iunie 2010  Având în vedere:– art. 51 alin. (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;– art. 36 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;– art. 3 alin. (1) lit. C.e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009, cu modificările ulterioare,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește modul de constituire a comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, denumite în continuare comisii de abilitare și avizare teritoriale.  +  Articolul 2Comisiile de abilitare și avizare teritoriale au următoarea componență:– reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de muncă - președinte;– reprezentantul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, din cadrul comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, înființată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– reprezentantul teritorial al asigurătorului pentru accidente de muncă și boli profesionale. (la 31-05-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 634 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 31 mai 2022 )  +  Articolul 3(1) În prima ședință, comisiile de abilitare și avizare teritoriale au obligația de a elabora și de a aproba regulamentul de funcționare propriu, elaborat pe baza regulamentului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.(2) Comisiile de abilitare și avizare teritoriale întocmesc, la fiecare întrunire, un raport al ședinței, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, și îl transmit la Inspecția Muncii în format electronic, în termen de 5 zile de la data întrunirii.  +  Articolul 4(1) Secretariatul comisiei de abilitare și avizare teritoriale este asigurat de personal din cadrul inspectoratului teritorial de muncă.(2) Secretariatul comisiei de abilitare și avizare teritoriale este numit prin decizie de reprezentatul conducerii inspectoratului teritorial de muncă.  +  Articolul 5Secretariatul comisiei de abilitare și avizare teritoriale are următoarele limite de competență:1. ține evidența solicitanților care depun dosare de abilitare și/sau avizare;2. analizează dacă dosarele sunt complete, conform prevederilor art. 37, respectiv art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;3. restituie prin poștă, cu confirmare de primire, dosarele incomplete și/sau respinse de comisie, însoțite de motivația restituirii, conform legii;4. propune membrilor comisiei data întrunirii pentru analiza solicitărilor;5. afișează la sediul inspectoratului teritorial de muncă, cu cel puțin o lună de zile înainte, data întrunirii comisiei;6. emite certificatele de abilitare și/sau avizele, conform deciziilor luate de comisie, potrivit prevederilor prezentului ordin;7. transmite, în termenele și condițiile prevăzute la art. 39, respectiv la art. 188 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, certificatele de abilitare și/sau avizele emise de comisie;8. participă la întrunirile comisiei și întocmește procesulverbal de ședință;9. răspunde pentru corectitudinea întocmirii documentelor și pentru gestionarea acestora.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  București, 14 iunie 2010.Nr. 455.  +  Anexa nr. 1REGULAMENT-CADRUprivind componența și regulile generale după care funcționează Comisia de abilitare aserviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor  +  Anexa nr. 2
  Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție
  și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire
  în domeniul securității și sănătății în muncă
  RAPORT
  În ședința din data ........ au fost supuse analizei dosarele următoarelor persoane, prin care se solicită:A. abilitarea ca serviciu extern de prevenire și protecție:1. .........................................................2. .........................................................3. .........................................................4. .........................................................5. .........................................................În urma analizei, membrii comisiei au decis:1. emiterea certificatelor de abilitare pentru următorii titulari:
  Nr. crt. Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerțului Certificatul de abilitare nr./data Personalul din cadrul serviciului extern
  Numele șiprenumeleCodul numericpersonal FuncțiaNivelul depregătire Cursul/ furnizorul
  2. respingerea solicitării de abilitare pentru:
  Nr. crt. Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerțului Motivul
  B. avizarea documentației cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă realizate:1. .........................................................2. .........................................................3. .........................................................4. .........................................................5. .........................................................În urma analizei, membrii comisiei au decis:1. emiterea avizelor pentru următoarele documentații:
  Nr. crt. Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerțului Avizul nr./ data Tipul documentației Titlul documentației
  2. emiterea următoarelor decizii de respingere:
  Nr. crt. Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerțului Decizia nr./data Tipul documentației Titlul documentației Motivul

  Președințe,
  ..................
  -------