HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 1 septembrie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale(actualizată până la data de 16 iunie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 1.020 din 1 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 532 din 2 iunie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 5 alin. (2), art. 25 alin. (2) şi a art. 28 alin. (2) şi (3) din normele tehnice prevăzute la art. 1, care vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 760/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 23 august 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, precum şi prevederile Directivei 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentraţie şi cerinţelor de etichetare pentru constituenţii apelor minerale naturale, precum şi a condiţiilor de utilizare a aerului îmbogăţit cu ozon pentru apele minerale naturale şi apele de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2003.-------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 532 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 16 iunie 2010.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale,Gheorghe BuligaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Cătălin Florin TeodorescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 1 septembrie 2005.Nr. 1.020.  +  AnexăNORMA 01/09/2005