CODUL DEONTOLOGIC din 15 mai 2010al medicului dentist
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010    Notă
    Aprobat prin DECIZIA nr. 15 din 15 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 408 din 18 iunie 2010.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduită morală și profesională obligatorii, în legătură cu exercitarea drepturilor și îndatoririlor medicului ca profesionist, față de pacienți și față de ceilalți medici dentiști.  +  Articolul 2Prezentul cod deontologic are rolul:a) de a promova o relație de încredere între medicul dentist și pacient;b) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei medicale;c) de a defini abaterile de la disciplina de corp profesional;d) de a apăra reputația corpului medicilor dentiști și libera practică a profesiei de medic dentist;e) de a garanta secretul profesional.  +  Articolul 3Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toți membrii Colegiului Medicilor Dentiști din România și pentru toți medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care practică medicina dentară în România. (la 12-11-2010, sintagma: și pentru toți medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care practică medicina dentară în România a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 15 din 15 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2010 )  +  Articolul 4Toți membrii Colegiului Medicilor Dentiști din România au drepturi egale.  +  Articolul 5(1) Medicul dentist are obligația de a apăra drepturile fundamentale ale profesiei și prestigiul acesteia.(2) Medicul dentist are libertatea alegerii investigațiilor, manoperelor de diagnostic și tratament și a prescripțiilor medicale pe care urmează să le aplice pacientului.  +  Articolul 6Medicul dentist trebuie să își perfecționeze cunoștințele profesionale prin forme de educație medicală continuă pe tot parcursul activității sale profesionale.  +  Articolul 7Medicul dentist nu trebuie să accepte exercitarea profesiei în condiții susceptibile de a compromite calitatea actului medical și securitatea pacientului.  +  Articolul 8Medicul dentist angajat în una dintre formele de exercitare a profesiei nu trebuie să accepte un contract care prevede retribuirea bazată exclusiv pe norme de productivitate sau alte dispoziții, care au drept consecință afectarea calității actului medical.  +  Articolul 9Medicul dentist nu trebuie să efectueze tratamente și/sau să formuleze prescripții medicale în domenii care depășesc competența sa profesională.  +  Articolul 10Medicul dentist are datoria de a-și trata pacienții după normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentiști din România și incluse în ghidurile de practică medicală sau în tratatele de specialitate recunoscute de societățile științifice de profil.  +  Articolul 11Pentru investigațiile paraclinice și planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimțământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia.  +  Capitolul II Relația dintre medicul dentist și pacient  +  Articolul 12(1) Medicul dentist tratează fără discriminare pacienții și are o atitudine corectă față de aceștia.(2) Cu excepția cazurilor de urgență, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale.(3) Se consideră urgență medico-dentară situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecției sau sângerării.  +  Articolul 13(1) Este indicat ca medicul dentist să prezinte pacientului în prealabil un deviz estimativ.(2) Este interzisă reducerea onorariilor în scopul atragerii clientelei.(3) Medicul dentist poate acorda și îngrijiri medicale gratuite.  +  Articolul 14În situația în care se impune o consultare interdisciplinară între medicul dentist curant și alt medic, sunt admisibile tarife distincte.  +  Articolul 15În situația în care este imposibil să obțină consimțământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist poate să acorde numai îngrijirile medico-dentare de urgență.  +  Articolul 16Medicul dentist va respecta secretul profesional.  +  Articolul 17Mass-media nu are dreptul să între în cabinetul de medicină dentară decât cu acordul medicului.  +  Articolul 18Garantarea directă sau indirectă a unui act medical este interzisă.  +  Articolul 19Medicul dentist care participă la cercetări biomedicale trebuie să vegheze ca studiul să nu lezeze încrederea pacientului și să nu afecteze continuitatea tratamentului.  +  Articolul 20(1) Medicul dentist trebuie să întocmească pentru fiecare pacient documente de evidență primară.(2) Documentele trebuie păstrate în arhivă timp de 5 ani. O copie a acestor documente se poate elibera conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Medicul dentist nu trebuie să expună pacientul unui risc nejustificat în investigațiile sau actele terapeutice efectuate.  +  Capitolul III Relațiile dintre medici  +  Articolul 22(1) În relațiile intercolegiale medicul dentist trebuie să își trateze confrații așa cum ar dori el însuși să fie tratat de ceilalți.(2) Medicii dentiști trebuie să mențină între ei relații colegiale. Ei au datoria de a lua apărarea unui coleg acuzat pe nedrept.(3) Constituie abatere disciplinară blamarea și defăimarea colegilor în fața pacientului, a personalului sanitar, precum și orice expresie sau act capabil să zdruncine încrederea pacientului în medicul curant și autoritatea acestuia.  +  Articolul 23(1) În cazul unor divergențe apărute între colegi, medicii dentiști vor face eforturi pentru reconciliere. Dacă problemele nu se rezolvă, se vor adresa conducerii colegiului din care fac parte pentru rezolvarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(2) În cazul în care medicul se va adresa mass-mediei înainte de a fi soluționată problema la nivelul colegiului, aceasta va constitui abatere disciplinară.(3) Medicii dentiști care consultă împreună un pacient au datoria de a evita în timpul sau ca urmare a unei consultații să discute în contradictoriu ori să se denigreze reciproc în fața pacientului sau a familiei acestuia.  +  Articolul 24(1) Medicul dentist nu are dreptul să se pronunțe cu privire la tratamentele altui coleg, decât dacă sănătatea pacientului este pusă în pericol.(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) medicul expert, în situațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 25Deturnarea pacienților sau tentativa este interzisă.  +  Articolul 26(1) Când mai mulți medici dentiști colaborează la examinarea sau tratamentul unui pacient, aceștia trebuie să se informeze reciproc.(2) Fiecare medic dentist își asumă responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.  +  Articolul 27Medicul dentist trebuie să își încurajeze și să își susțină colegii mai tineri.  +  Articolul 28Medicii dentiști, în cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialități, trebuie să respecte independența profesională a acestora.  +  Capitolul IV Reclama și publicitatea  +  Articolul 29(1) Reputația medicului dentist trebuie să se sprijine doar pe competență și demnitate, fără contribuția reclamei de orice fel.(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicată ca o activitate comercială.  +  Articolul 30(1) Într-un anuar sau în alte publicații sunt autorizate să apară numai următoarele indicații: (la 12-11-2010, sintagma: Într-un anuar sau în alte publicații ori pe site web sunt autorizate să apară a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 15 din 15 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2010 ) a) numele, prenumele medicului dentist și sediul, numărul de telefon, numărul de fax, programul de consultații ale cabinetului de medicină dentară;b) specialitatea/competența, gradul profesional.(2) Orice alte date și informații publicate sunt considerate publicitate și sunt interzise.  +  Articolul 31(1) Sunt interzise editarea și distribuirea de broșuri publicitare în legătură cu activitatea profesională.(2) Sunt interzise reclama comercială și publicitatea personală, inclusiv în interesul unor terți.(3) Medicii dentiști nu pot face reclamă și nu pot susține reclama de orice fel, inclusiv în interesul unor terți, pentru medicamente sau bunuri medicale de consum, cu excepția situațiilor în care acestea sunt menționate în cuprinsul unor articole sau studii de specialitate.  +  Articolul 32Orice consultație efectuată în afara cabinetului de medicină dentară legal autorizat este interzisă.  +  Articolul 33Medicul dentist poate să participe la programe/ acțiuni cu caracter de educație pentru sănătate, inițiate de Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor Dentiști din România sau alte organisme autorizate în acest sens, utilizând pentru aceasta numai date confirmate științific.  +  Articolul 34Este interzis orice acord neprincipial cu alți medici, farmaciști sau personal auxiliar în scopul creșterii numărului de pacienți.  +  Articolul 35Colaborarea cu presa scrisă și audiovizuală trebuie făcută doar în scopul informării publicului în legătură cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acordă subiectelor de interes public și nu persoanei medicului dentist.  +  Articolul 36(1) Medicii dentiști pot furniza informații profesionale prin internet, situație în care trebuie să dea dovadă de sinceritate, corectitudine și demnitate.(2) La publicarea unui site web, medicii dentiști trebuie să se asigure că respectivul conținut nu cuprinde informații de natură înșelătoare sau comparativă.(3) Toate informațiile de pe site-ul web trebuie să fie reale, obiective și ușor verificabile.(4) Orice încălcare a acestor dispoziții constituie abatere disciplinară.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 37(1) Medicul dentist care din diverse motive nu mai profesează sau părăsește țara este obligat să anunțe în scris în termen de 30 de zile colegiul medicilor dentiști județean, respectiv al municipiului București, care va informa Colegiul Medicilor Dentiști din România. Colegiul Medicilor Dentiști din România confirmă retragerea medicului din colegiu.(2) Medicii dentiști care își schimbă domiciliul sau orice alte date de identificare ori în cazul cărora intervin modificări în situația profesională sunt obligați să anunțe colegiul din care fac parte, în caz contrar fapta constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 38Consiliile colegiilor județene, respectiv al municipiului București vor aduce la cunoștința tuturor membrilor prezentul cod deontologic.  +  Articolul 39Nerespectarea de către medicul dentist a obligațiilor prevăzute de prezentul cod deontologic se sancționează conform legilor și regulamentelor în vigoare.  +  Articolul 40Prezentul cod deontologic va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------