ORDIN nr. 129 din 3 iunie 2010privind construirea de locuinţe proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 iunie 2010    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin are ca scop aplicarea prevederilor art. 17 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, şi stabilirea condiţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister.  +  Articolul 2 (1) În scopul realizării programelor prevăzute la art. 1, ministerul utilizează terenuri aflate în administrare, cu aplicarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. (2) Terenurile cuprinse în programele pentru construirea de locuinţe proprietate a personalului ministerului trebuie să fie înscrise în Cartea funciară, libere de sarcini şi să nu facă obiectul unor cereri de restituire sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.  +  Articolul 3Suma datorată de proprietarii locuinţelor pentru folosirea terenurilor aferente acestora se calculează şi se încasează de către fiecare unitate de administrare, definită în Instrucţiunile ministrului internelor şi reformei administrative nr. 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru terenurile din administrarea proprie, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Beneficiază de programele prevăzute la art. 1 personalul ministerului prevăzut la art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) nu deţine locuinţă proprietate personală, nici el/ea şi nici soţia/soţul, sau deţine o locuinţă proprietate personală care nu satisface exigenţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care este încadrat ori în localităţi limitrofe acesteia; b) după intrarea în vigoare a prezentului ordin, nu a înstrăinat o locuinţă proprietate personală, nici el/ea şi nici soţia/soţul, care să fi satisfăcut exigenţele minimale, prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care este încadrat sau în localităţi limitrofe acesteia; c) nu a beneficiat, nici el/ea şi nici soţia/soţul, de orice altă formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe prin intermediul structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiază de programele prevăzute la art. 1 şi personalul ministerului care, în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în urma unui eveniment fortuit, nu mai deţine locuinţă proprietate personală. (3) În situaţia în care numărul solicitanţilor solvabili/acceptaţi de către instituţiile creditoare este mai mic decât numărul de spaţii locative prevăzute a se construi, poate beneficia de programele prevăzute la art. 1, în limita numărului de locuinţe rămase, şi personalul ministerului care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) În situaţia în care numărul solicitanţilor solvabili/acceptaţi de către instituţiile bancare creditoare sau numărul solicitanţilor rezultaţi din aplicarea alin. (3) depăşeşte numărul de spaţii locative prevăzute în program, lista priorităţilor se stabileşte în baza punctajului obţinut potrivit criteriilor prevăzute la art. 13 şi 14 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţiile prevăzute la alin. (3), departajarea se face numai pentru numărul de locuinţe rămase.  +  Articolul 5 (1) La nivelul ministerului se constituie Comisia centrală de coordonare a programelor pentru construirea de locuinţe proprietate a personalului ministerului, denumită în continuare comisia centrală, ale cărei componenţă şi atribuţii sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Comisia centrală îşi desfăşoară lucrările în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor. (3) În perioada de derulare a programelor comisia centrală îşi desfăşoară activitatea trimestrial sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 6 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se constituie comisii teritoriale de coordonare a programelor pentru construirea de locuinţe proprietate a personalului ministerului, denumite în continuare comisii teritoriale, ale căror componenţe şi atribuţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Comisiile teritoriale îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea comisiei centrale. (3) Comisia teritorială îşi desfăşoară lucrările în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.  +  Articolul 7 (1) Convocarea membrilor comisiilor prevăzute la art. 5 şi 6 se face de către secretarii acestora cu cel puţin 5 zile înainte de data programată de desfăşurare a şedinţei. Cu această ocazie se trimit ordinea de zi şi proiectele care urmează a fi analizate. (2) Lucrările comisiilor se materializează prin programe, rapoarte, studii, analize şi/sau precizări.  +  Articolul 8Evidenţa spaţiilor locative se ţine de fiecare comisie teritorială şi se centralizează la nivelul ordonatorului secundar de credite, după caz, precum şi la Direcţia logistică, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 9Hotărârile comisiilor pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 3 iunie 2010.Nr. 129.  +  Anexa 1 Componenţa şi atribuţiile Comisiei centrale de coordonarea programelor pentru construirea de locuinţeproprietate a personalului ministerului1. Componenţă:Preşedinte - secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu drept de votMembri cu drept de vot: a) directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă; b) directorul general al Direcţiei generale management operaţional; c) directorul general al Direcţiei generale anticorupţie; d) directorul general al Direcţiei generale financiare; e) directorul general al Direcţiei generale resurse umane; f) directorul Direcţiei logistice; g) directorul Direcţiei economico-administrative; h) directorul Direcţiei pentru relaţiile cu instituţiile prefectului; i) inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române; j) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; k) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; l) inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; m) inspectorul general al Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I.; n) preşedinţii organizaţiilor sindicale, legal constituite, reprezentative la nivelului aparatului central al ministerului sau al unei instituţii/structuri din subordinea/coordonarea ministerului; o) preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor.Secretar - specialist din cadrul Direcţiei logistică, fără drept de vot2. Deciziile comisiei centrale se adoptă cu majoritate simplă.3. Atribuţiile comisiei centrale sunt următoarele: a) propune ministrului administraţiei şi internelor, spre aprobare, terenuri disponibile din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe care se pot amplasa, în condiţiile legii, locuinţe proprietate personală pentru personalul propriu. În acest scop, structurile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii pe linia evidenţei patrimoniului imobiliar sunt obligate să furnizeze comisiei centrale toate informaţiile specifice solicitate de aceasta, prin secretarul său; b) avizează caietele de sarcini întocmite de către comisiile teritoriale; c) avizează tema de proiectare şi nota de fundamentare prin care sunt stabilite tipul de construcţii, amplasarea, tehnologia de execuţie, soluţii tehnice de realizare, precum şi alte elemente care să stea la baza elaborării studiilor de fezabilitate; d) acordă sprijin comisiilor teritoriale în relaţiile acestora cu autorităţile administraţiei publice locale; e) urmăreşte stadiul îndeplinirii programelor de construire a locuinţelor şi dispune măsurile care se impun.  +  Anexa 2 Componenţa şi atribuţiile comisiilor teritoriale decoordonare a programelor pentru construirea delocuinţe proprietate a personalului ministerului1.1. Comisia teritorială constituită la nivelul municipiului Bucureşti are următoarea componenţă:Preşedinte - şeful/conducătorul structurii care administrează terenul disponibil, cu drept de votMembri cu drept de vot: a) reprezentant desemnat de prefectul municipiului Bucureşti; b) şefii structurilor de logistică din cadrul unităţilor aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.); c) şefii structurilor de logistică din cadrul ordonatorilor secundari de credite şi terţiari din finanţarea ordonatorului principal de credite; d) şeful structurii de investiţii şi administrare imobile din cadrul Direcţiei economico-administrative; e) un consilier juridic din cadrul Direcţiei economico-administrative; f) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale, legal constituite, reprezentative la nivelului aparatului central al ministerului sau al unei instituţii/structuri din subordinea/ coordonarea ministerului; g) preşedintele Consiliului teritorial al Corpului Naţional al Poliţiştilor sau reprezentantul delegat de către acesta.Secretar - specialist al structurii de investiţii şi administrare imobile din cadrul Direcţiei economico-administrative, fără drept de vot1.2. Comisia va fi nominalizată, pentru fiecare program în parte, prin dispoziţie a preşedintelui comisiei centrale, la propunerea şefului/conducătorului structurii care are în administrare terenul disponibil, cu avizul Direcţiei logistică a M.A.I.2.1. Comisia teritorială constituită la nivelul judeţului are următoarea componenţă: a) inspectorul şef al inspectoratului de poliţie judeţean; b) inspectorul şef al inspectoratului de jandarmi judeţean; c) inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean; d) inspectorul şef al inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră; e) subprefectul desemnat de prefectul judeţului; f) şefii/conducătorii celorlalte structuri teritoriale ale ministerului nesubordonate celor menţionate la lit. a)-e); g) şeful structurii de logistică din unitatea care are în administrare terenul disponibil; h) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale teritoriale, legal constituite, reprezentative la nivelul instituţiei/structurii din subordinea/coordonarea ministerului; i) reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor; j) consilierul juridic al structurii care are în administrare terenul disponibil.2.2. Preşedintele comisiei este şeful/conducătorul structurii teritoriale care are în administrare terenul disponibil.2.3. Secretarul comisiei este stabilit de instituţia care are în administrare terenul disponibil.2.4. Comisia va fi nominalizată, pentru fiecare program în parte, prin dispoziţie a preşedintelui comisiei centrale, la propunerea şefului/conducătorului structurii care administrează terenul disponibil, cu avizul Direcţiei logistică a M.A.I.2.5. Preşedintele şi membrii au drept de vot.3. Atribuţiile comisiei teritoriale sunt următoarele: a) identifică nevoile de locuinţe la nivelul judeţului, în baza cererilor/situaţiilor transmise de şefii/conducătorii structurilor teritoriale, respectiv de şeful Direcţiei economico-administrative, pentru municipiul Bucureşti; b) analizează situaţia juridică a terenurilor disponibile, libere de sarcini şi înscrise în Cartea funciară pe care se pot amplasa, în condiţiile legii, locuinţe proprietate a personalului ministerului; c) propune comisiei centrale intrarea în programele de construire de locuinţe a terenurilor prevăzute la lit. b); d) solicită structurii care are în administrare terenul disponibil efectuarea demersurilor pentru trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, cu aplicarea prevederilor art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare; e) după schimbarea regimului juridic al terenului disponibil, identifică operatorii economici - dezvoltatori care îşi manifestă disponibilitatea de a participa la realizarea programelor de construire de locuinţe; f) centralizează solicitările personalului unităţilor de înscriere în program; g) informează solicitanţii solvabili/acceptaţi de către instituţiile bancare creditoare în situaţia în care numărul acestora depăşeşte numărul de spaţii locative prevăzute în program şi stabileşte lista priorităţilor privind cererile potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din ordin; h) organizează întâlniri şi informează personalul aflat pe listele de cereri de cumpărări de locuinţe despre hotărârile luate în vederea îndeplinirii programelor de construire a locuinţelor proprietate personală la care s-au înscris; i) elaborează tema de proiectare şi nota de fundamentare prin care sunt stabilite tipul de construcţii, amplasarea, tehnologia de execuţie, soluţii tehnice de realizare, precum şi alte elemente care să stea la baza elaborării studiilor de fezabilitate; j) elaborează caietele de sarcini pe care le supune comisiei centrale pentru avizare; k) iniţiază un concurs de soluţii de construire de locuinţe; l) selectează operatorul economic-dezvoltator în vederea încheierii convenţiei de colaborare, având ca obiect proiectarea şi construirea de locuinţe proprietate a personalului ministerului, pe baza următoarelor criterii, fără a se rezuma numai la acestea:- preţ/mý;- confort;- dotare;- estetică;- durata de execuţie a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;- durata de execuţie a lucrărilor;- perioada de garanţie acordată lucrărilor;- programul calităţii, protecţiei mediului; m) încheie convenţia de colaborare dintre minister - reprezentat de preşedintele comisiei teritoriale - şi operatorul economic - dezvoltator selectat; n) avizează proiectul tehnic astfel încât acesta să respecte cerinţele tehnice şi soluţia selectată; o) încheie procesul-verbal de predare a amplasamentului operatorului economic - dezvoltator pentru demararea lucrărilor de construcţii; p) înaintează operatorului economic - dezvoltator şi instituţiei creditoare lista cu personalul înscris în program; q) verifică periodic, împreună cu reprezentanţii beneficiarilor, execuţia lucrărilor; r) urmăreşte stadiul îndeplinirii programelor de construire a locuinţelor proprietate personală şi informează comisia centrală în acest sens; s) împreună cu reprezentanţii beneficiarilor, efectuează recepţia lucrărilor.4. Deciziile comisiilor se adoptă cu majoritate simplă.5. În sprijinul comisiilor teritoriale, după caz, se pot constitui grupuri suport compuse din specialişti ai compartimentelor logistic, financiar, resurse umane şi juridic din cadrul structurilor beneficiare ale căror atribuţii se stabilesc de comisiile prevăzute la pct. 1.1, respectiv 2.1.-------