ORDIN nr. 37 din 7 iunie 2010privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2010 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 iunie 2010    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 2 iunie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 2/2010 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 7 iunie 2010.Nr. 37.  +  Anexa INSTRUCŢIUNEA Nr. 2/2010pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelorpublice prin intermediul sistemului de tranzacţionare alunui operator de piaţă/de sistem  +  Articolul IInstrucţiunea nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 59/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 28 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Derularea unei oferte publice de vânzare/de cumpărare, precum şi operaţiunile realizate în vederea alocării, efectuării şi decontării tranzacţiilor aferente ofertei se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), ale operatorului de piaţă/de sistem, ale depozitarului central, precum şi a altor prevederi legale incidente. (2) Contractele referitoare la derularea unei oferte publice de vânzare/de cumpărare şi la operaţiunile realizate ulterior închiderii acesteia în vederea realizării alocării, a tranzacţiilor şi a decontării sumelor aferente subscrierilor realizate în cadrul ofertei, încheiate între operatorul de piaţă/de sistem, ofertant, intermediarul ofertei, depozitarul central şi/sau orice altă parte implicată în ofertă, nu pot conţine prevederi contrare sau care să facă inaplicabile prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor CNVM, ale operatorului de piaţă/de sistem, ale depozitarului central, precum şi alte prevederi legale incidente."2. La articolul 4, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Responsabilitatea privind desfăşurarea operaţiunilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în cadrul sistemului de tranzacţionare dedicat derulării ofertelor al unui operator de piaţă/de sistem revine intermediarilor implicaţi în derularea ofertei, intermediarului ofertei, ofertantului şi operatorului de piaţă/de sistem, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia. Responsabilitatea privind stabilirea indicelui de alocare, cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, revine intermediarului ofertei............................................................................................. (3) Tranzacţiile aferente ofertei se realizează ulterior determinării indicelui de alocare de către intermediarul ofertei şi realizării alocării de către operatorul de piaţă/de sistem, precum şi după scurgerea unei perioade de minimum 24 de ore de la transmiterea de către operatorul de piaţă/de sistem a unui anunţ primit din partea intermediarului ofertei cu privire la valoarea indicelui de alocare către participanţii la piaţă, pe cale electronică, prin sistemele de comunicare ale acestuia, precum şi către CNVM."3. La articolul 5, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cazul în care, anterior realizării alocării, intermediarul ofertei sau operatorul de piaţă/de sistem constată că în sistemul de tranzacţionare aferent ofertelor publice au fost introduse ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, intermediarii care au validat şi introdus respectivele ordine au obligaţia de a le retrage astfel încât acestea să nu fie luate în calcul la alocare. În cazurile aplicabile, se va realiza un nou anunţ cu privire la valoarea indicelui de alocare, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3)........................................................................................... (3) În urma operaţiunii de retragere a ordinelor, operatorul de piaţă/de sistem informează CNVM despre această operaţiune, precizând denumirea intermediarilor şi numele agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care au introdus în sistemul de tranzacţionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, precum şi sancţiunile dispuse în baza art. 8, dacă este cazul. (4) În cazul în care intermediarii care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă nu retrag respectivele ordine în conformitate cu prevederile alin. (1), ulterior notificării CNVM cu privire la neîndeplinirea de către respectivii intermediari a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de piaţă/de sistem: a) dispune măsurile necesare, inclusiv, în cazul în care s-a realizat deja anunţul prevăzut la art. 4 alin. (3), prin solicitarea noului indice de alocare determinat de către intermediarul ofertei, astfel încât la alocare să fie luate în calcul doar ordinele aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei are obligaţia să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei comunică operatorului de piaţă/de sistem noul indice de alocare, cu precizarea expresă a ordinelor care nu au fost luate în considerare la calcularea indicelui de alocare; b) comunică ofertantului, intermediarului ofertei şi celorlalţi intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzacţionare aferent pieţei ofertelor publice măsurile luate în conformitate cu lit. a), precum şi valoarea noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei; c) interzice intermediarului aflat la cea de a treia abatere de la obligativitatea retragerii ordinelor în conformitate cu alin. (1) de a mai participa pe o perioadă de 12 luni la ofertele publice derulate prin sistemul său de tranzacţionare, prin introducerea în sistem de ordine aferente formularelor de subscriere."4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În cazul în care, între momentul alocării şi realizarea decontării tranzacţiilor, intermediarul ofertei sau operatorul de piaţă/de sistem constată că unele ordine aferente formularelor de subscriere au fost introduse în sistemul de tranzacţionare aferent pieţei ofertelor publice cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă: a) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligaţia să adopte, împreună cu ofertantul, intermediarul ofertei şi operatorul de piaţă/de sistem toate măsurile necesare pentru realizarea operaţiunilor implicate de derularea ofertei, cu respectarea reglementărilor aplicabile, inclusiv a celor cuprinse în reglementările operatorului de piaţă/de sistem şi a condiţiilor de validitate prevăzute în prospectul/documentul de ofertă aprobat de CNVM; b) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligaţia de a transmite în scris cererea de retragere a acestora către operatorul de piaţă/de sistem şi, spre informare, intermediarului ofertei, precum şi investitorului pentru care a fost introdus ordinul aferent formularului de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Cererea de retragere se transmite individualizat, pentru fiecare ordin/tranzacţie în parte; c) în baza cererii prevăzute la lit. b), operatorul de piaţă/de sistem:(i) dispune măsurile necesare, inclusiv prin solicitarea noului indice de alocare determinat de către intermediarul ofertei, astfel încât la refacerea alocării să fie luate în calcul doar ordinele aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei are obligaţia să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei comunică operatorului de piaţă/de sistem noul indice de alocare, cu precizarea expresă a ordinelor care nu au fost luate în considerare la calcularea indicelui de alocare. Operatorul de piaţă/de sistem comunică ofertantului, intermediarului ofertei şi celorlalţi intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzacţionare aferent pieţei ofertelor publice modul de realizare a alocării;(îi) în baza noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei, corectează alocarea şi tranzacţiile încheiate cu luarea în considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere care au fost introduse cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Corectarea tranzacţiilor presupune invalidarea/neconfirmarea acestora de către operatorul de piaţă/de sistem;(iii) informează cu privire la aplicarea prevederilor menţionate la pct. (i) şi (îi) ofertantul, intermediarul ofertei şi toţi intermediarii care au introdus în sistem ordine aferente formularelor de subscriere;(iv) notifică CNVM denumirea intermediarilor şi numele agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care au introdus în sistemul de tranzacţionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, precum şi sancţiunile dispuse în baza art. 8, dacă este cazul."5. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prevederile art. 4 alin. (3) se aplică corespunzător şi în cazul refacerii alocării."6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Operatorii de piaţă/de sistem autorizaţi, respectiv aprobaţi de către CNVM au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, să modifice şi să completeze corespunzător reglementările proprii, în conformitate cu prevederile acesteia."7. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia.------