HOTĂRÂRE nr. 527 din 2 iunie 2010pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa" la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------------ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 527.------------