REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE din 19 mai 2010 a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 493 din 19 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 397 din 15 iunie 2010.
     +  Articolul 1(1) Consiliul Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, este structură cu rol de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuit din reprezentanți ai autorităților publice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Desemnarea reprezentanților în Consiliul INIS se realizează prin act administrativ de către conducătorii autorităților publice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care reprezentanții desemnați ai autorităților publice în Consiliul INIS nu pot participa la întrunirile acestuia, reprezentarea se face de către o persoană mandatată în acest sens.(4) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de următoarele grupuri de experți:a) Grupul de experți "Coordonare";b) Grupul de experți "Metadate și date spațiale";c) Grupul de experți "Servicii facilitate de rețea";d) Grupul de experți "Punerea în comun a datelor(5) Grupul de experți "Coordonare" este format din coordonatorii grupurilor de experți prevăzute la alin. (4) lit. b)-d).(6) Calitatea de membru al grupurilor de experți specificate la alin. (4) lit. b)-d) se obține după cum urmează:a) prin desemnarea prin act administrativ de către conducătorii autorităților publice membre ale Consiliului INIS sau prin act colectiv în cazul structurilor asociative membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora;b) prin desemnarea prin act administrativ a experților altor autorități publice decât cele membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora și cu aprobarea Consiliului INIS.(7) Coordonatorii grupurilor de experți specificate la alin. (4) lit. b)-d) se stabilesc prin decizie a Consiliului INIS dintre membrii desemnați conform alin. (6) lit. a).  +  Articolul 2Atribuțiile Consiliului INIS sunt prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Consiliul INIS se întrunește de regulă semestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) Consiliul INIS se întrunește în prezența majorității simple a membrilor săi.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul INIS adoptă decizii cu votul majorității simple a membrilor prezenți.(4) Deciziile Consiliului INIS se aduc la cunoștința tuturor autorităților publice care au responsabilități în vederea instituirii Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumită în continuare INIS.(5) Deciziile au caracter obligatoriu pentru membrii Consiliului INIS.(6) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducătorii autorităților publice care au responsabilități în vederea instituirii INIS pot emite acte administrative proprii.  +  Articolul 4În calitate de președinte al Consiliului INIS, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară îndeplinește următoarele atribuții:a) conduce întrunirile Consiliului INIS;b) stabilește ordinea de zi a întrunirilor Consiliului INIS;c) coordonează activitatea de elaborare a planului de activități pentru realizarea și actualizarea INIS în scopul aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului;d) solicită tuturor autorităților publice responsabile pentru instituirea INIS să transmită informări către Consiliul INIS privind stadiul îndeplinirii obligațiilor care le revin, precum și justificarea neîndeplinirii acestora;e) coordonează activitatea de elaborare a raportului privind stadiul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS, care se înaintează Guvernului;f) semnează deciziile Consiliului INIS;g) mandatează membrul supleant al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în Consiliul INIS să reprezinte și să coordoneze activitatea Consiliului INIS, în lipsa președintelui și a vicepreședintelui;h) decide convocarea grupurilor de experți ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 5(1) Vicepreședintele Consiliului INIS este reprezentantul în Consiliul INIS desemnat de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.(2) Vicepreședintele Consiliului INIS îndeplinește atribuțiile președintelui Consiliului INIS în lipsa acestuia.  +  Articolul 6Secretariatul Consiliului INIS are următoarele atribuții:a) convoacă membrii Consiliului INIS la întrunirile acestuia, la solicitarea președintelui Consiliului INIS;b) convoacă membrii grupurilor de experți la solicitarea președintelui Consiliului INIS;c) elaborează minutele întrunirilor Consiliului INIS, arhivează exemplarele originale și le comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS;d) arhivează exemplarele originale ale rapoartelor elaborate de grupurile de experți;e) arhivează deciziile adoptate de Consiliul INIS;f) elaborează și transmite membrilor Consiliului INIS, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor în ședința următoare, precum și deciziile Consiliului INIS;g) asigură condițiile tehnice pentru desfășurarea ședințelor Consiliului INIS;h) întocmește planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS;i) întocmește raportul privind stadiul implementării activităților prevăzute în planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS;j) transmite conducătorilor autorităților publice membre ale Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităților prevăzute în planul de activități pentru realizarea și actualizarea INIS;k) îndeplinește alte atribuții stabilite de președintele Consiliului INIS.  +  Articolul 7Grupul de experți "Coordonare" are următoarele atribuții:a) analizează activitatea grupurilor de experți prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b)-d);b) propune spre adoptare Consiliului INIS temele de date spațiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare;c) propune spre adoptare Consiliului INIS informațiile care pot fi conținute în metadate, altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare;d) propune Consiliului INIS adoptarea unor decizii în vederea funcționării optime a INIS;e) propune Consiliului INIS aprobarea unor măsuri privind operaționalizarea și administrarea arhitecturii informatice, de comunicații a INIS.  +  Articolul 8Grupurile de experți menționate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) au următoarele atribuții:a) analizează modul de implementare a INIS, conform activităților specifice tematicii fiecărui grup de experți, având în vedere normele tehnice elaborate de Comisia Europeană pentru implementarea Directivei INSPIRE transpuse în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare;b) realizează rapoartele aferente activității desfășurate și le transmite grupului de experți "Coordonare", rapoarte care trebuie să conțină obligatoriu concluziile activității fiecărui grup de experți și propuneri de măsuri concrete pentru instituirea INIS.  +  Articolul 9(1) Grupul de experți "Coordonare" se întrunește de regulă trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, grupul de experți "Coordonare" adoptă, prin consens, propunerile grupurilor de experți menționate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d).  +  Articolul 10(1) Grupurile de experți menționate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) se întrunesc la solicitarea coordonatorilor de grup.(2) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii grupurilor de experți menționate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) adoptă prin consens rapoartele de activitate ale acestora. (la 07-01-2014, Textul actului normativ a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2014 ) -------