ORDIN nr. 131 din 7 iunie 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală(actualizat până la data de 9 octombrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 63 din 2 martie 2012; ORDINUL nr. 224 din 14 septembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 5^1 alin. (2), art. 17^3 alin. (2) şi art. 18^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 2. (3) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, prevăzut în anexa nr. 3.(3^1) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programului de formare specializată în administraţia publică organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru obţinerea statutului de manager public, prevăzut în anexa nr. 3^1.---------------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 63 din 2 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 8 martie 2012. (4) Certificatele prevăzute la alin. (1)-(3^1) sunt imprimate-tip, pe hârtie specială, având elementele de securizare prevăzute în anexa nr. 4.---------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 63 din 2 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 8 martie 2012.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 7 iunie 2010.Nr. 131.  +  Anexa 1 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE--------------NOTĂ(CTCE)Modelul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 iunie 2010, la pagina 12 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 2 CERTIFICAT--------------NOTĂ(CTCE)Modelul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 iunie 2010, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 3 --------------NOTĂ(CTCE)Modelul certificatului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 9 octombrie 2012, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).--------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 224 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 9 octombrie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3^1 CERTIFICAT DE ATESTARE MANAGER PUBLIC-----------NOTĂ(CTCE)Modelul Certificatului de atestare manager public se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 8 martie 2012, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).---------------Anexa 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 63 din 2 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 8 martie 2012, având conţinutul prevăzut în anexa din acest act normativ.  +  Anexa 4 ELEMENTELE DE SECURIZAREpentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formarespecializată şi a programelor de perfecţionare organizate deAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentrucertificatul de atestare a absolvirii programelor de perfecţionareorganizate de centrele regionale de formare continuăpentru administraţia publică locală1. Serie şi numerotare unică pentru fiecare tip de certificat:- seria A, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (de tip T1);- seria B, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (de tip T2);- seria generică CRx, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001 pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală (de tip T3);- seria D, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programului de formare specializată organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru obţinerea statutului de manager public (de tip T4).-------------A patra liniuţă de la pct. 1 din anexa 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 224 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 9 octombrie 2012.2. Seria generică CRx va fi adaptabilă fiecărui centru:- seria CRB, pentru Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală (CRFCAPL) Bucureşti;- seria CRCJ, pentru CRFCAPL Cluj-Napoca;- seria CRIS, pentru CRFCAPL Iaşi;- seria CRTM, pentru CRFCAPL Timişoara.-------------Pct. 2 din anexa 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 224 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 9 octombrie 2012.3. Aplicarea/marcarea cu genericul "TS" (timbru sec) a certificatului tip T1.4. Prezentarea în relief a unor elemente de grafică (chenar, logo Ministerul Administraţiei şi Internelor, logo Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, logo CRFCAPL)5. Utilizarea de hârtie format A4, 210/297 mm, landscape, specială/carton texturat perforat, prevăzut(ă) cu elemente de securizare fizică, compatibil(ă) cu elementele de securizare tehnică asigurate prin pretipărirea/imprimarea documentelor6. Utilizarea unui format/font de caractere de imprimare/completare a documentelor pretipărite care să fie compatibil cu calitatea cartonului, cu structura informaţională, cu elementele de grafică ale documentelor7. Utilizarea unui sistem de înregistrare (numere, date) în borderouri/registre speciale, specifice pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi pentru fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală.-------------