DECIZIE nr. 498 din 20 aprilie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 şi art. 107 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 11 iunie 2010    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 şi art. 107 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Silvia Stoenescu în Dosarul nr. 1.398/1/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal răspunde avocatul Gheorghe Ciobotaru, pentru autorul excepţiei, cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsă fiind Consiliul Superior al Magistraturii, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată, deoarece unii dintre magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu pot obţine gradul de judecător de curte de apel şi, prin urmare, are loc o discriminare între magistraţii-asistenţi ai acestei instanţe, în funcţie de legea în vigoare la momentul numirii lor.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că dispoziţiile de lege criticate se aplică în mod egal, iar salarizarea magistraţilor se realizează în funcţie de vechime şi de gradul profesional.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 6 octombrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 1.398/1/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 şi art. 107 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Silvia Stoenescu, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul soluţionării unui recurs împotriva hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care i s-a respins cererea de recunoaştere a gradului profesional de judecător de curte de apel.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece instituie o discriminare a magistraţilor-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cărora nu li se recunoaşte de către Consiliul Superior al Magistraturii gradul de judecător de curte de apel.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu creează per se o situaţie discriminatorie magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, neinstituind discriminări pe considerente arbitrare între cetăţeni.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 66 şi art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, având următorul conţinut:- Art. 66: "(1) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se bucură de stabilitate. (2) Magistraţii-asistenţi sunt numiţi şi promovaţi în funcţie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe bază de concurs. (3) Condiţiile generale de numire a magistraţilor-asistenţi sunt cele prevăzute pentru funcţia de judecător şi procuror. (4) Dispoziţiile prezentei legi privind incompatibilităţile şi interdicţiile, formarea profesională continuă şi evaluarea periodică, drepturile şi îndatoririle, precum şi răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se aplică în mod corespunzător şi magistraţilor-asistenţi.";- Art. 107 alin. (2) lit. a): "La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) dispoziţiile art. 6, art. 12, art. 14-16, art. 36-43, art. 55, art. 58 şi art. 59-69 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare."Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind principiul egalităţii în faţa legii şi ale art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la principiul nediscriminării.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia este nemulţumit de aplicarea dispoziţiilor de lege criticate de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, considerând că se creează o discriminare între magistraţii-asistenţi numiţi în baza Legii nr. 56/1993 şi cei numiţi în temeiul Legii nr. 303/2004, sub aspectul recunoaşterii gradului de judecător de curte de apel.Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională se poate pronunţa numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată. Or, criticile de neconstituţionalitate aduse dispoziţiilor din Legea nr. 303/2004 vizează interpretarea şi aplicarea acestora, operaţiuni care nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, ci a instanţei de judecată chemată să soluţioneze, pe baza legii şi a prevederilor şi principiilor constituţionale, recursul declarat împotriva hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care unor magistraţi-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie li s-au respins cererile de recunoaştere a gradului de judecător de curte de apel.Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 şi art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă şi urmează a fi respinsă ca atare.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 şi art. 107 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Silvia Stoenescu în Dosarul nr. 1.398/1/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 aprilie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean______________