ORDIN nr. 3.855 din 17 mai 2010privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011,în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu de acestea, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Organizarea admiterii  +  Articolul 1Admiterea în învăţământul superior de stat şi particular, pentru fiecare ciclu de studii universitare, se organizează prin concurs, pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituţie de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului ordin.  +  Articolul 2 (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de studii universitare, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, admiterea se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, admiterea se realizează pe domeniile aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în cadrul instituţiei de învăţământ superior acreditate în acest sens, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare menţionate în art. 2 se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar. (2) Perioadele celor două sesiuni de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina proprie de web.  +  Articolul 4Admiterea la studii universitare de licenţă poate să fie susţinută în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale, dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în limba respectivă.  +  Articolul 5Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică. Competenţa lingvistică poate fi dovedită prin certificate de competenţă lingvistică eliberate de către instituţii recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Capitolul II Candidaţii la admitere  +  Articolul 6 (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. (2) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.  +  Articolul 7 (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. (2) Depăşirea duratei învăţământului gratuit, prevăzută de lege, se suportă de către studenţi. (3) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la cursurile a două specializări. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (4) Instituţiile de învăţământ superior pot prevedea, în metodologiile proprii şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, condiţii specifice de admitere pentru cei care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi la cele internaţionale, altele decât cele menţionate la alin. (3).  +  Capitolul III Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 8Instituţiile de învăţământ superior vor aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina proprie de web.  +  Articolul 9 (1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2009-2010 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2010, în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. (2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2009-2010)/licenţă/ disertaţie, în original, la secretariatul facultăţii/departamentului. (3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat (adeverinţei) în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere duce la pierderea locului finanţat de la buget şi la neînmatricularea în instituţia de învăţământ superior respectivă. (4) Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, precum şi la studii universitare de doctorat, instituţiile de învăţământ superior vor prevedea în metodologia proprie de admitere condiţiile şi documentele necesare, pe care o vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina proprie de web. (5) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituţiile de învăţământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.  +  Articolul 11 (1) Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. (2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de plată acestor taxe sau reducerea lor. (3) Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plată taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare.  +  Capitolul IV Rezultatele admiterii  +  Articolul 12 (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât nota 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent cu această notă. (2) Mediile generale de admitere la studii universitare de masterat şi doctorat sunt stabilite prin metodologiile proprii ale instituţiei de învăţământ superior. (3) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere. (4) Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi, cu finanţare de la bugetul de stat, să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/fiecărui program de studii. (5) Pentru fiecare candidat declarat admis şi înmatriculat, instituţiile de învăţământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaţii pentru probele orale. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 14Conducerile instituţiilor de învăţământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.  +  Articolul 15Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior, potrivit prevederilor legale în vigoare, în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare.  +  Articolul 16Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi de către senatele universitare.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 4 mai 2009, cu completările ulterioare.  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 17 mai 2010.Nr. 3.855.  +  Anexa 1 DATELEcare se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile deînvăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare)Date privind candidatul
  *Font 8*
  Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
  Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului*1) cu cetăţenie română/străină
  1. Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
  2. Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)
  3. Prenumele
  4. Iniţialele tatălui/mamei*2)
  5. CNP*3)
  6. Data naşterii Anul
  Luna
  Ziua
  7. Locul naşterii Ţara de origine
  Judeţul/(Ţara*4)
  Localitatea
  8. Sexul F/M
  9. Starea civilă*5) Căsătorit(ă)
  Necăsătorit(ă)
  Divorţat(ă)/Văduv(ă)
  10. Starea socială*6) specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din case de copii/provenit din familie monoparentală
  11. Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/străinătate
  Alte cetăţenii
  Cetăţenie anterioară, dacă este cazul
  12. Etnia*7)
  13. Domiciliul stabil Ţara
  Judeţul*8)/(Ţara)9)
  Oraşul/Comuna/Satul
  Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)*10)
  14. Actul de identitate/Documentul de călătorie*11) Seria
  Numărul
  Eliberat
  Data eliberării
  Perioada de valabilitate
  15. Alte date personale ale candidatului Telefon, adresă de e-mail
  16. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente.
  Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului*12) (absolvent de liceu)
  1. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu Instituţia unde a absolvit
  Ţara
  Localitatea
  Judeţul
  Profilul/Domeniul
  Durata studiilor
  Anul absolvirii
  Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
  2. Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
  Seria
  Numărul
  Emisă de
  Anul emiterii
  Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii
  3. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate) Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP - acorduri bilaterale/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MECTS) Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED)*13)
  Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului*14) (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
  1. Studiile universitare absolvite Ţara
  Localitatea
  Judeţul
  Denumirea instituţiei de învăţământ superior
  Facultatea
  Domeniul/Profilul
  Programul de studii/Specializarea
  Titlul obţinut
  Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/seral)
  Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
  Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)
  Anul absolvirii
  2. Datele de identificare ale actului de studii Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master)
  Seria
  Numărul
  Emitentul
  Anul emiterii
  Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
  3. Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP - acorduri bilaterale/CNRED) Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED)*15)
  NOTĂ:Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde cu cea care va fi utilizată în Registrul matricol unic.Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de masterat şi/sau doctorat.___________*1) La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).*2) Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).*3) Sau alt cod de identificare personală pentru candidaţii străini.*4) Numai pentru candidaţii străini.*5) Poate să nu fie declarată.*6) Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială.*7) Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată).*8) Numai pentru candidaţii români.*9) Numai pentru candidaţii străini.*10) Se solicită şi pentru studenţii străini.*11) Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE).*12) Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de Direcţia de specialitate din MECTS), care permit înscrierea în învăţământul superior.*13) Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.*14) Se aplică şi pentru candidaţii străini.*15) Idem 13.
   +  Anexa 2 DATELEcare se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şiînmatriculaţi, începând cu anul universitar 2009 - 2010(pentru toate ciclurile de studii universitare)I. Date privind studentul
  *Font 8*
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┐│Nr. │ Câmpuri │ Subcâmpuri │Obs. ││crt.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┤│ │Secţiunea I.1. - Date personale ale studentului*1) cu cetăţenie română/străină │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┤│ 1. │Numele de familie la naştere (din certificatul de │ │ ││ │naştere) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 2. │Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, │ │ ││ │modificare la cerere, dacă este cazul, conform │ │ ││ │actului doveditor) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 3. │Prenumele │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 4. │Iniţialele tatălui/mamei*2) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 5. │CNP*3) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 6. │Data naşterii │Anul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Luna │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Ziua │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 7. │Locul naşterii │Ţara de origine │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Judeţul/(cod ţară*4) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Localitatea │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 8. │Sexul │F/M │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 9. │Starea civilă*5) │Căsătorit(ă) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Necăsătorit(ă) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Divorţat(ă)/Văduv(ă) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│10. │Starea socială*6) specială │Orfan (de un părinte sau de │ ││ │ │ambii părinţi)/Provenit │ ││ │ │din case de copii/Provenit │ ││ │ │din familie monoparentală │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Student cu dizabilităţi │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│11. │Cetăţenia │Română, cu domiciliul în │ ││ │ │România/străinătate │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Alte cetăţenii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Cetăţenie anterioară, dacă │ ││ │ │este cazul │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│12. │Etnia*7) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│13. │Domiciliul stabil │Ţara │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Judeţul*8)/(cod ţară*9) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Oraşul/Comuna/Satul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Adresă (strada, număr, bloc, │ ││ │ │scara, etaj, apartament, │ ││ │ │sector)*10) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│14. │Actul de identitate/Documentul de călătorie*11) │Seria │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Numărul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Eliberat │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Data eliberării │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Perioada de valabilitate │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│15. │Alte date personale ale studentului │Telefon, adresă de e-mail │ ││ │ │(cu afiliere la universitate) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│16. │Candidat care se încadrează în categoria │Se bifează numai de persoanele │ ││ │persoanelor cu dizabilităţi │aflate în această situaţie, pe │ ││ │ │bază de documente. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┤│ │Secţiunea I.2. - Date privind şcolaritatea studentului*12) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┤│ 1. │Universitatea │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 2. │Facultatea/Departamentul │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 3. │Ciclul de studii Licenţă, masterat, doctorat │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 4. │Domeniul fundamental de artă, ştiinţă şi cultură │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 5. │Domeniul de studii │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 6. │Programul de studii/specializarea │Denumire │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Localitatea în care se │ ││ │ │desfăşoară programul de studii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Limba de predare în care se │ ││ │ │desfăşoară programul de studii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Durata programului de │ ││ │ │studii/specializării │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Număr de credite │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 7. │Anul universitar │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 8. │Anul de studii │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 9. │Forma de învăţământ │Zi │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Frecvenţă redusă │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Învăţământ la distanţă │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│10. │An pregătitor (pentru studiul limbii române de │ │ ││ │către studenţii străini) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│11. │Forma de finanţare a studiilor │Susţinut de la buget │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Cu taxă (CPL, CPV, bursier, CPNV) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│12. │Tipul de bursă │Nebursier │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Bursier │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Bursier, cu bursă acordată │ ││ │ │pe criterii profesionale │ ││ │ │(de excelenţă, de merit, │ ││ │ │de studiu) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Bursă de excelenţă │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Bursă de merit │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Bursă de studiu │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Bursier, cu bursă acordată │ ││ │ │pe criterii sociale │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Alte tipuri de bursieri │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Bursă olimpic internaţional │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│13. │Situaţia şcolarităţii la începutul anului │Admis prin concurs │ ││ │universitar ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Admis ca olimpic │ ││ │ │(naţional/internaţional) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Admis la continuare de studii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Repartizat de minister │ ││ │ │(bursier al statului român)*13) │ ││ │ │- numai pentru studenţii străini │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Admis la studii paralele │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Transferat în interiorul │ ││ │ │universităţii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Reînmatriculat │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Promovat (integralist) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Promovat (promovat prin credite) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Revenire din întrerupere de │ ││ │ │studii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Prelungire şcolaritate │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Transfer interuniversitar │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Universitatea de la care s-a │ ││ │ │transferat │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Înscris pentru prima oară ca │ ││ │ │student în ciclul respectiv de │ ││ │ │studii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Provenit din promoţia │ ││ │ │curentă/anterioară (de liceu, │ ││ │ │licenţă, master, în funcţie de │ ││ │ │ciclul la care este admis) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Admis/Student la un al doilea │ ││ │ │program de studii din acelaşi │ ││ │ │ciclu de studii universitare │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│14. │Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului │Promovat (integralist) │ ││ │universitar ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Promovat (promovat prin credite) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Număr de credite (atât pentru │ ││ │ │promovare integrală, cât şi │ ││ │ │pentru promovare parţială) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Exmatriculat │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Prelungire şcolaritate │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Retras de la studii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Întrerupere de studii semestrul I │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Întrerupere de studii semestrul II │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Absolvent (cu sau fără diplomă) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Student în semestru de mobilitate │ ││ │ │Erasmus/Socrates │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Cu situaţia neîncheiată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│15. │Alte date privind şcolaritatea studentului │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┤│ │Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului*14) (absolvent de liceu) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┤│ 1. │Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu │Denumirea instituţiei unde a absolvit│ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Ţara │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Localitatea │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Judeţul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Profilul/Domeniul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Durata studiilor │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Anul absolvirii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Forma de învăţământ │ ││ │ │(zi/seral/FR/ID) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 2. │Datele de identificare ale diplomei │Tipul (diplomă de bacalaureat │ ││ │ │sau echivalentă pentru │ ││ │ │candidatul care a absolvit │ ││ │ │studii anterioare în străinătate) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Seria │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Numărul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Emitentul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Anul emiterii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Foaia matricolă care însoţeşte │ ││ │ │actul de studii │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 3. │Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul│Vizarea/Recunoaşterea diplomei │ ││ │a absolvit studii anterioare în străinătate) │prezentate (DGRIAE - acorduri │ ││ │ │bilaterale/CNRED/direcţia de │ ││ │ │specialitate din MECTS) │ ││ │ │Nr./Serie act de │ ││ │ │recunoaştere/echivalare (eliberat │ ││ │ │de DGRIAE/CNRED)*15) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┤│ │Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului*16) (absolvent de facultate) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┤│ 1. │Studiile universitare absolvite │Ţara │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Localitatea │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Judeţul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Denumirea instituţiei de │ ││ │ │învăţământ superior │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Facultatea │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Domeniul/Profilul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Programul de studii/Specializarea │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Titlul obţinut │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Forma de învăţământ*17) │ ││ │ │(zi/FR/ID/seral) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Forma de finanţare a studiilor*18) │ ││ │ │(buget/taxă) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Durata studiilor (numărul de ani │ ││ │ │sau numărul de semestre, după caz) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Anul absolvirii │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 2. │Datele de identificare ale actului de studii │Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă │ ││ │ │de licenţă/echivalentă) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Seria │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Numărul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Emitentul │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Anul emiterii │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Supliment diplomă/Foaia matricolă │ ││ │ │care însoţeşte actul de studii*19) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 3. │Alte observaţii │Vizarea/Recunoaşterea diplomei │ ││ │ │prezentate (DPIRP - acorduri │ ││ │ │bilaterale CNRED) │ ││ │ │Număr/Serie act de │ ││ │ │recunoaştere/echivalare │ ││ │ │(eliberat de DPIRP/CNRED)*20) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┤│ │Secţiunea I.4 - Date de tip administrativ privind studentul │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┤│ 1. │Numărul matricol din registrul matricol (al │Din registrul facultăţii │ ││ │facultăţii) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 2. │Informaţii privind cazarea studenţilor │Căminist │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Căminist, cu unul dintre părinţi │ ││ │ │cadru didactic │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Necăminist, cu subvenţie cazare │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Necăminist │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Alte informaţii privind cazarea │ ││ │ │studenţilor înregistrate la │ ││ │ │nivelul instituţiei dumneavoastră │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 3. │Alte categorii de informaţii având caracter │Trebuie să fie detaliate. │ ││ │administrativ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 4. │Alte opţiuni ale candidatului român │Moldova - Ordin cifră/Ordin DPIRP │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┤│ │Secţiunea I.5 - Date privind absolventul │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┤│ 1. │Ciclul de studii absolvit │Licenţă/Masterat/Doctorat │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Licenţă/Masterat/Doctorat │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Seria, nr. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 2. │Diploma de absolvire │Data eliberării │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Instituţia emitentă │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Data susţinerii examenului de │ ││ │ │finalizare studii │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┤│ 3. │Alte date suplimentare │Media examenului de finalizare │ ││ │ │studii (calificativ de absolvire) │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Nr. şi seria atestatului de │ ││ │ │echivalare eliberat de CNRED*21) │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┘___________*1) La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).*2) Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).*3) Sau alt cod de identificare personală pentru studenţii străini.*4) Numai pentru studenţii străini.*5) Poate să nu fie declarată.*6) Se aplică doar studenţilor cu o situaţie socială specială.*7) Numai pentru studenţii români (poate să nu fie declarată).*8) Numai pentru studenţii români.*9) Numai pentru studenţii străini.*10) Se solicită şi pentru studenţii străini (nu s-a trecut în propunerea anterioară).*11) Documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE).*12) Se completează cu informaţii pe an universitar (pentru fiecare an universitar).*13) Doar pentru studenţii străini.*14) Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din MECTS), care permite înscrierea în învăţământul superior.*15) Aplicabil pentru studenţii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care studiază în România.*16) Se aplică şi pentru studenţii străini.*17) Idem 16.*18) Idem 16.*19) Idem 16.*20) Idem 13.*21) Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară.II. Date privind universitatea
  *Font 8*
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Secţiunea II.1 - Structură administrativă │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┤│ 1. │Universitatea │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 2. │Facultatea/Departamentul │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 3. │Ciclul de studii │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 4. │Domeniul de studii (pe ciclu) │Licenţă, masterat, doctorat │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 5. │Programul de studii/Specializarea │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 6. │Acreditat/Autorizat provizoriu │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 7. │Anul universitar │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 8. │Forma de învăţământ │Zi (inclusiv seral) │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Frecvenţă redusă │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Învăţământ la distanţă │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┤│ │Secţiunea II.2 - Date privind cifrele de şcolarizare │├────┼───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┤│ 1. │Anul de studii │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 2. │Cifra de şcolarizare aprobată pentru fiecare ciclu │Ciclu de studiu │ ││ │de studiu (facultate/specializare) ├───────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Facultate │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Specializare/Program de studiu │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Finanţare de la buget - ordin MECTS│ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Finanţare cu taxă │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 3. │Tineri cetăţeni din Republica Moldova │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 4. │Studenţi de etnie rromă şcolarizaţi pe locurile │ │ ││ │speciale │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 5. │Ordinul DGIAER pentru bursierii statului român │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤│ 6. │Burse străini │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┘___________