HOTĂRÂRE nr. 902 din 4 august 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"(actualizată până la data de 21 ianuarie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 ianuarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 9 din 16 ianuarie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", denumit în continuare Institutul, are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Vigilenţei nr. 3, sectorul 5.  +  Articolul 2Institutul va prelua imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2) prin contract de comodat încheiat cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi cu Fundaţia "Caritatea".  +  Articolul 3Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea şi publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme ştiinţifice, precum şi elaborarea şi implementarea de programe educaţionale privind acest fenomen istoric.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 3 Institutul are următoarele atribuţii principale: a) efectuează studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului Holocaustului; b) achiziţionează - sau primeşte donaţii - orice mărturie, publicaţie ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta; c) identifică, aduce în ţară şi conservă documentele privind Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport, răspândite în diferite ţări ale lumii; d) constituie o arhivă care să cuprindă publicaţiile, cărţile, colecţiile de reviste, ziare, manifeste şi alte înscrisuri care au legătură cu Holocaustul din România, alcătuind şi instrumente de lucru în domeniu; e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a Holocaustului; f) organizează manifestări ştiinţifice consacrate Holocaustului şi contribuie la reprezentarea cercetării naţionale în acest domeniu în întâlnirile ştiinţifice internaţionale; g) finanţează editarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume fotografice referitoare la Holocaust; h) organizează şi sprijină realizarea de expoziţii şi alte acţiuni educaţionale privind Holocaustul; i) constituie un punct de referinţă şi de comunicare cu supravieţuitorii Holocaustului; j) contribuie prin expertiză la conservarea patrimoniului spiritual al comunităţilor din România afectate în perioada Holocaustului; k) sprijină organizarea unui Memorial al victimelor Holocaustului din România.  +  Articolul 5 (1) Institutul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (3) Directorul general al Institutului este ordonator terţiar de credite. (4) Directorul general al Institutului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu. (5) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general al Institutului emite decizii.  +  Articolul 6Pe lângă Institut se organizează şi funcţionează: a) Consiliul ştiinţific, organ consultativ ştiinţific de specialitate, format dintr-un număr de până la 31 de personalităţi reprezentative şi recunoscute în domeniul studierii Holocaustului; membrii Consiliului ştiinţific sunt numiţi de către directorul general al Institutului şi nu sunt salarizaţi; b) Colegiul de onoare, format din personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale, cu competenţe şi merite în domeniul studierii Holocaustului; membrii Colegiului de onoare sunt numiţi de către ministrul culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Institutului, şi nu sunt salarizaţi.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 30, dintre care 15 sunt cercetători ştiinţifici, şi se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la anexa nr. 2 pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat" din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările ulterioare. (2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar. (3) Pentru realizarea atribuţiilor sale Institutul poate folosi şi colaboratori externi. (4) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din: a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate; b) cofinanţări de programe şi proiecte; c) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi din efectuarea de prestări servicii; d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare; e) sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii; f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 9 (1) Pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării Institutului se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 800.000 lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2005.  +  Articolul 10Pentru realizarea activităţilor specifice Institutul are în dotare un număr de două autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane şi marfă, cu un consum mediu normat de carburanţi de 300 litri/lună/autovehicul.  +  Articolul 11La pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările ulterioare, după nr. crt. 4 se introduce nr. crt. 4^1, cu următorul cuprins:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── "4^1 Institutul Naţional pentru Venituri proprii şi      Studierea Holocaustului subvenţii acordate      din România «Elie Wiesel» de la bugetul de stat"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 9 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 21 ianuarie 2009 s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007.În consecinţă, completările determinate de art. 11 asupra Hotărârii Guvernului nr. 78/2005, devin caduce.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia Muscăp. Ministrul afacerilor externe,Lucian Leuştean,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 4 august 2005.Nr. 902.__________