HOTĂRÂRE nr. 1.878 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură(actualizată până la data de 4 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 4 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 8 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009, în tot cuprinsul hotărârii termenul "director" se înlocuieşte cu expresia "director general".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/1998 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie permanentă prin instituţiile educaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2000,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, denumit în continuare Centrul, se reorganizează prin comasare cu Centrul European de Cultură din Sinaia şi cu Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, care se desfiinţează. (2) Centrul funcţionează ca instituţie publică educaţională, de importanţă naţională, cu activitate în domeniul formării profesionale, managementului cultural şi informaticii culturale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (3) Centrul este finanţat integral din venituri proprii şi are sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, intr. nr. 2, camera 325, sectorul 1. (4) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 77. (5) Centrul poate înfiinţa, în condiţiile legii: a) sucursale fără personalitate juridică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi ale Centrului finanţate din bugetul Centrului; b) filiale, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 2 (1) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a Strategiei Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului cultural, cercetării şi documentării informatizate a patrimoniului şi activităţilor culturale, managementului informaţiei şi informaticii culturale.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009. (2) Scopul Centrului constă în realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului şi informatizării în domeniul culturii, în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009. (3) Pentru îndeplinirea misiunii sale Centrul are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente: a) determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural; b) elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, precum şi cu alte autorităţi şi organisme cu competenţe în domeniu, standarde profesionale şi ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii; c) oferă servicii de educaţie recurentă sau compensatorie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice; d) oferă servicii de orientare profesională în colaborare cu entităţile educaţionale din sistemul educaţional naţional; e) organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobândite pe cale nonformală şi informală; f) organizează şi desfăşoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală şi postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile legii; g) elaborează şi realizează aplicaţii practice pentru programele, cursurile şi celelalte activităţi organizate; h) în colaborare cu direcţiile de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii ale acestuia, organizează şi desfăşoară atestarea specialiştilor şi experţilor în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituţiile de spectacole; i) sprijină activitatea şi colaborează cu instituţiile de învăţământ artistic şi cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu; j) eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate; k) dezvoltă, perfecţionează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului culturii; l) organizează şi desfăşoară programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională a personalului instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor fizice; m) participă la organizarea de programe şi activităţi de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, în ceea ce priveşte conservarea, evidenţa şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil şi imobil deţinut de unităţile de cult; n) asigură îndrumarea metodologică pentru activităţile de formare profesională desfăşurate de aşezămintele culturale;-------------Litera n) a pct. A al alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009. o) asigură atestarea în domeniul managementului şi formarea profesională a managerilor operatorilor culturali, conform legii.-------------Litera o) a pct. A al alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.B. În domeniul managementului cultural: a) elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management şi marketing cultural; b) elaborează studii, lucrări şi metodologii cu aplicabilitate în domeniile culturii şi cultelor; c) dezvoltă aplicaţii informatice specifice managementului cultural; d) asigură consultanţă şi asistenţă metodologică şi de specialitate în domeniul managementului şi marketingului cultural instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, şi persoanelor juridice de drept privat; e) elaborează şi propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, sistemul multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice de cultură.-------------Litera e) a pct. B al alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.C. În domeniul dezvoltării instituţionale: a) la solicitarea persoanelor juridice de drept privat, acordă consultanţă şi realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale şi de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităţilor pentru activitatea de conducere; b) pregăteşte şi perfecţionează specialişti în domenii care sunt solicitate de economia de piaţă, pentru sectorul culturii - legislaţie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatică etc; c) elaborează proiectele metodologiilor şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate în domeniul culturii, precum şi modalităţile de examinare finală şi de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii şi Cultelor.C1. În domeniul informaticii culturale, managementului informaţiei şi comunicării: a) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultelor, patrimoniul cultural imaterial, artele interpretative şi resursele informaţionale asociate (instituţii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi altele). Acestea includ:- baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat;- baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional (RAN) şi sistemul informaţional geografic aferent;- Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice (ACERA);- baza naţională de date a lăcaşurilor de cult;- baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber (ETNOMON);- Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal;- Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi şi Catalogul colectiv naţional al manuscriselor medievale;- bazele de date ale repertoriului teatral (STAR) şi muzical naţional (DOMINO);- baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial;- baza de date bibliografice şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural;- baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil;- Registrul arheologilor;- baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele; b) centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, de la operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public; c) cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale şi altele; d) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut (instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale) şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar; e) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului cultural; f) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali; g) întreţine şi dezvoltă situl web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte situri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date; h) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român; i) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural.-------------Pct. C1 al alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.D. Alte atribuţii: a) editează şi comercializează publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor şi altele; b) propune Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea aprobării prin ordin, tarife pentru serviciile oferite; c) organizează şi întreţine o bază de date, precum şi un centru de documentare specifice obiectului său de activitate; d) organizează manifestări ştiinţifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară - în domeniile sale de competenţă; e) acordă premii absolvenţilor programelor de formare profesională şi educaţie continuă; f) desfăşoară activităţi de cazare şi masă în spaţiile pe care le are în administrare.-------------Litera f) a pct. D al alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 3Centrul îşi stabileşte şi realizează programul de activitate, proiectele şi programele educaţionale şi de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Funcţionarea Centrului se asigură prin activitatea personalului angajat şi prin constituirea unui corp de formatori şi instructori.  +  Articolul 5 (1) Centrul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul general al Centrului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (3) Directorul general al Centrului poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane cu funcţii de conducere. (4) Directorul general al Centrului este ordonator terţiar de credite. (5) Directorul general al Centrului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general al Centrului emite decizii.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009, prin înlocuirea termenului "director" cu expresia "director general".  +  Articolul 6 (1) Pe lângă directorul general al Centrului se organizează şi funcţionează:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009, prin înlocuirea termenului "director" cu expresia "director general". a) Consiliul calităţii - organ consultativ în domeniul calităţii, care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, menţine şi îmbunătăţi sistemul de management al calităţii din Centru, în conformitate cu cerinţele formării profesionale continue şi ale educaţiei permanente; b) Consiliul administrativ - organ colectiv de conducere cu caracter consultativ în domeniul managementului instituţiei. (2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a directorului general al Centrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009, prin înlocuirea termenului "director" cu expresia "director general".  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Centrului cuprinde şi alte funcţii de conducere, conform structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobate potrivit art. 8. (2) Salarizarea personalului angajat al Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind instituţiile publice finanţate din venituri proprii.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.Art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul culturii şi cultelor,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.878.____________