LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997 (*actualizată*)privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa(actualizată până la data de 27 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorNOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006:"Art. IIDe la data intrării în vigoare a prezentei legi, în elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: a) se respectă normele legate de "calitatea apei" prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, cu modificările ulterioare; b) se ia în considerare delimitarea zonelor de aglomerări umane de pe suprafaţa cărora se colectează şi evacuează apele uzate urbane provenite din staţiile de epurare ale municipiilor, oraşelor şi localităţilor rurale, cât şi cele provenite din sisteme individuale de epurare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare; c) se iau în considerare volumele resurselor totale de apă dulce, precum şi apa pentru populaţie, apa pentru industrie, apa pentru irigaţii, comunicate de instituţiile care centralizează datele de gospodărire a apelor."Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2Lucrările prevăzute în prezenta lege pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt de interes naţional şi constituie cauza de utilitate publică.  +  Articolul 3 (1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice. (2) În funcţie de cerinţele şi posibilităţile de finanţare prin bugetul de stat anual, aceste lucrări se pot extinde şi diversifica, la propunerile autorităţilor administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale. (3) Delimitarea terenurilor necesare pentru lucrările privind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se stabilesc prin documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, studii de specialitate şi studii de fezabilitate, întocmite potrivit legii. (4) Ocuparea terenurilor necesare şi scoaterea acestora din producţia agricolă şi silvică se fac potrivit legii.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice vor coopera în aplicarea prevederilor prezentei legi, luând măsuri pentru: a) asigurarea protecţiei resurselor de apă împotriva epuizării, poluării şi degradării lor, printr-o utilizare durabilă; b) corelarea resurselor cu cerinţele de apă pentru populaţie, industrie, irigaţii şi alte folosinţe, precum şi integrarea acestor acţiuni în amenajarea teritoriului, pe termen scurt, mediu şi lung.  +  Articolul 5 (1) Lucrările din Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa se cuprind în listele de investiţii, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, şi se finanţează, în completare, în limita fondurilor aprobate, cu această destinaţie, prin legile bugetare anuale. (2) Lucrările pot fi finanţate, total sau parţial, şi de către alţi investitori, în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 6Stabilirea priorităţilor privind apa se face de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în corelare cu programele de interes naţional.  +  Articolul 7Delimitarea zonelor cuprinse în anexele la prezenta lege, cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă şi/sau canalizare a municipiilor şi oraşelor, a zonelor cu localităţi rurale cu resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de apă poluate de industrie, precum şi a zonelor necesare pentru lucrări de irigaţii şi/sau desecări, care necesită măsuri prioritare de reabilitare, se stabileşte prin documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 8Încălcarea de către persoane fizice sau juridice a măsurilor privind conservarea şi protejarea apei atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, potrivit legii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANBucureşti, 4 noiembrie 1997.Nr. 171.  +  Anexa 1PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL- SECŢIUNEA A II-A APADefinirea principalilor termeni utilizaţiPentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:1. ape de suprafaţă - ape interioare, cu excepţia apelor de tranziţie şi a apelor de coastă;2. ape subterane - toate apele care se află sub suprafaţa topografică a scoarţei în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau subsolul;3. ape uzate - ape provenind din activităţi casnice, sociale sau economice, conţinând substanţe poluante ori reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale, precum şi ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate;4. apa destinată consumului uman - apa provenită din surse naturale sau antropice, utilizată ca atare ori tratată, şi destinată diferitelor categorii de consum uman, furnizată prin reţea de distribuţie sau în recipienţi;5. apa pentru irigaţii - apa dulce necesară irigării culturilor agricole, asigurată în principal din sursele de apă de suprafaţă;6. apa de desecare-drenaj - apa în exces din amenajările de desecare-drenaj, evacuată în reţeaua hidrografică;7. bazin hidrografic - suprafaţa de teren pe care se desfăşoară un proces de evacuare gravitaţională a apelor de suprafaţă, prin intermediul unui râu colector şi al afluenţilor acestuia;8. apa poluată - apa ale cărei caracteristici fizice, chimice, biologice şi bacteriologice au fost modificate şi ale cărei noi caracteristici nu mai sunt adecvate mediului;9. râu - corp de apă interioară care curge în cea mai mare parte la suprafaţa terenului, dar care poate curge şi subteran într-o anumită parte a cursului său;10. resurse de apă dulce - apele de suprafaţă alcătuite din cursuri de apă, lacuri cu apă dulce, precum şi apele subterane de pe teritoriul ţării;11. staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor - staţii de tratare pentru obţinerea de apă potabilă sau industrială; staţii/instalaţii de preepurare/epurare a apelor uzate;12. ape uzate menajere - categorie de ape degradate, ca efect al evacuării unor reziduuri fizico-chimice şi organice, rezultate din activităţi desfăşurate în gospodării şi instituţii publice sau prestatoare de servicii;13. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate rezultate din activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice;14. aglomerare umană - o zonă în care există un număr minim de 2.000 de locuitori echivalent deserviţi de o singură staţie de epurare sau conectaţi la un singur punct final de evacuare;15. staţii de epurare retehnologizate/modernizate - staţii de epurare care, prin îmbunătăţirile şi completările făcute, permit obţinerea condiţiilor de calitate stabilite prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor;16. reţea publică de alimentare cu apă sau de canalizare parte din sistemul de alimentare cu apă, respectiv de canalizare, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe care asigură distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare;17. epurare primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care consumul biochimic de oxigen la 5, CBO 5 , al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel puţin 50%;18. epurare secundară - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în actualele norme tehnice;19. epurare corespunzătoare - procesul prin care apa este adusă la calitatea stabilită de normele în vigoare;20. vulnerabilitate - sensibilitatea unui sistem de ape subteran la impactul uman şi/sau natural;21. sistem public de alimentare cu apă potabilă ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, cu următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare a apei brute, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile, reţea de distribuţie, branşamente până la punctul de delimitare.22. sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare, cu următoarele componente: racorduri de canalizare de la punctul de delimitare, reţele de canalizare, staţii de pompare a apelor uzate, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat.---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006, potrivit pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a - APARESURSELE DE APĂ DULCE---------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3LUCRĂRIprevăzute în Planul de amenajare ateritoriului naţional Secţiunea a II-a ApaAPA PENTRU POPULAŢIE1.0. ADUCŢIUNI IMPORTANTE, CU DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ    1.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)    1. Denumirea aducţiunii    2. Denumirea prizei de apă    3. Lungimea aducţiunii - km    4. Debitul preconizat - mc/s    5. Localităţi importante alimentate cu apă    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    -------------    1. Dezvoltarea alimentării cu apă a localităţilor aferente sistemului zonal sursa Râul Sebeş    2. Săsciori (Râul Sebeş)    3. 40,5 km    4. 1,0 mc/s    5. Sebeş, Galda, Alba Iulia    Nr. poziţie 2    -------------    1. Câmpeni-Abrud    2. Acumularea Mihoieşti (Râul Arieş)    3. 22,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Câmpeni, Abrud    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 62,5 km    Debitul preconizat = 1,2 mc/s    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 3    -------------    1. Bâtca Doamnei-Bacău    2. Acumularea Bâtca Doamnei (Râul Bistriţa)    3. 58,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Buhuşi, Bacău    Nr. poziţie 4    -------------    1. Valea Uzului-Moineşti    2. Acumularea Poiana Uzului (Râul Uz)    3. 18,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Moineşti    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 76,0 km    Debitul preconizat = 1,3 mc/s    Judeţul Bihor    Nr. poziţie 5    -------------    1. Crişu Negru-Salonta    2. Culişer (Râul Crişu Negru)    3. 21,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Salonta    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 6    -------------    1. Simileasca - Buzău    2. Râul Buzău    3. 5,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Buzău    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 7    -------------    1. Someşu Cald-Gilău    2. Acumularea Someşu Cald    3. 4,5 km    4. 3,4 mc/s    5. Cluj-Napoca    Nr. poziţie 8    -------------    1. Beclean - Dej    2. Râul Someşu Mare, amonte de Beclean    3. 28,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Beclean, Dej    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 32,5 km    Debitul preconizat = 3,9 mc/s    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 9    -------------    1. Firul 3 Vadu Roşca - Lieşti - Galaţi - Brăila    2. Stratul freatic Vadu Roşca - Lieşti    3. 70,0 km    4. 0,9 mc/s    5. Galaţi, Brăila    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 10    --------------    1. Polatiştea - Petroşani    2. Râul Izvorul, Râul Polatiştea    3. 11,8 km    4. 0,3 mc/s    5. Aninoasa, Petroşani, Petrila    Nr. poziţie 11    --------------    1. Valea de Peşti    2. Râul Jiul de Vest, Valea de Peşti    3. 22,3 km    4. 0,5 mc/s    5. Uricani, Lupeni, Vulcan    Nr. poziţie 12    --------------    1. Lazărul    2. Pârâul Lazăr    3. 4,8 km    4. 0,3 mc/s    5. Uricani, Lupeni, Vulcan    Nr. poziţie 13    --------------    1. Mihăileni - Brad    2. Acumularea Mihăileni (Râul Crişu Alb)    3. 13,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Brad    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 51,9 km    Debitul preconizat = 1,35 mc/s    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 14    --------------    1. Ţuţora - Şorogari    2. Râul Prut    3. 23,0 km    4. 1,5 mc/s    5. Iaşi    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 15    --------------    1. Bârza, Topleţ - Drobeta-Turnu Severin    2. Izvoarele Bârza, Topleţ    3. 37,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Drobeta-Turnu Severin    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 16    --------------    1. Reghin - Sânmărtinu de Câmpie    2. Uzina de apă Reghin    3. 30,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Crăieşti, Sânmărtinu de Câmpie    Nr. poziţie 17    --------------    1. Sângeorgiu de Pădure - Bălăuşeri    2. Acumularea Bezid    3. 5,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Sângeorgiu de Pădure    Nr. poziţie 18    --------------    1. Târgu Mureş - Band    2. Uzina de apă Târgu Mureş    3. 15,0 km    4. 0,15 mc/s    5. Grebeniş, Nazna, Band    Nr. poziţie 19    --------------    1. Târgu Mureş - Sărmaşu    2. Uzina de apă Târgu Mureş    3. 48,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Sântana de Mureş, Voiniceni, Câmpeniţa, Lechincioara, Sânpetru de Câmpie,       Sărmaşu    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 98,0 km    Debitul preconizat = 0,70 mc/s    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 20    --------------    1. Azuga - Sinaia    2. Acumularea Azuga I (Râul Azuga)    3. 20,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Azuga, Buşteni, Sinaia    Nr. poziţie 21    --------------    1. Floreşti - Ploieşti    2. Râul Prahova    3. 20,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Ploieşti    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 40,0 km    Debitul preconizat = 1,4 mc/s    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Călineşti - Satu Mare    2. Acumularea Călineşti - Oaş (Râul Tur)    3. 31,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Satu Mare    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 23    --------------    1. Ciucea - Zalău    2. Râul Crişu Repede    3. 45,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Zalău    Nr. poziţie 24    --------------    1. Zalău - Jibou    2. Uzina Zalău    3. 20,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Jibou    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 65,0 km    Debitul preconizat = 0,6 mc/s    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 25    --------------    1. Zetea - Sighişoara - Mediaş - Copşa Mică    2. Acumularea Zetea (Râul Târnava Mare)    3. 128,0 km    4. 1,2 mc/s    5. Odorheiu Secuiesc, Sighişoara, Mediaş, Dumbrăveni, Copşa Mică şi       localităţi riverane conductei de aducţiune    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 26    --------------    1. Prut - Vaslui    2. Râul Prut    3. 35,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Huşi, Vaslui    Nr. poziţie 27    --------------    1. Soleşti - Vaslui    2. Acumularea Soleşti (Râul Vaslueţ)    3. 25,0 km    4. 0,8 mc/s    5. Vaslui    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 60,0 km    Debitul preconizat = 1,1 mc/s    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 800,9 km    Debitul preconizat = 16,65 mc/s    1.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Dezvoltarea sistemului zonal al judeţului Alba    2. Uzina Alba Iulia    3. 41,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Teiuş, Blaj, Aiud, Ocna Mureş    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 2    --------------    1. Vârful Câmpului - Dorohoi    2. Acumularea Vârful Câmpului (Râul Siret)    3. 10,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Dorohoi    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 3    --------------    1. Firul 2, Aducţiunea Gropeni - Ianca    2. Fluviul Dunărea    3. 40,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Vodă    Nr. poziţie 4    --------------    1. Berteşti - Bărăganu - Ciocile    2. Fluviul Dunărea    3. 50,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Berteştii de Jos, Victoria, Bărăganu, Roşiori, Ciocile    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 90,0 km    Debitul preconizat = 0,5 mc/s    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 5    --------------    1. Poiana Mărului - Oţelu Roşu    2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)    3. 16,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Oţelu Roşu    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 6    --------------    1. Mihoieşti - Turda - Câmpia Turzii    2. Acumularea Mihoieşti (Râul Arieş)    3. 90,0 km    4. 0,8 mc/s    5. Turda, Câmpia Turzii    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 7    --------------    1. Firul 2 Izverna - Craiova    2. Izvoarele Izverna    3. 120,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Filiaşi, Craiova    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 8    --------------    1. Brătei - Târgovişte    2. Acumularea Brătei (Râul Brătei)    3. 50,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Fieni, Pucioasa, Târgovişte    Judeţul Gorj    Nr. poziţie 9    --------------    1. Orlea - Ciuperceni - Mătăsari - Fărcăşeşti    2. Râul Orlea    3. 40,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Orlea, Ciuperceni, Brădăţel, Mătăsari, Drăgoteşti, Bohorel, Fărcăşeşti    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 10    --------------    1. Sândominic - Mădăraş - Miercurea-Ciuc    2. Acumularea Mădăraş (Râul Olt)    3. 30,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Miercurea-Ciuc    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 11    --------------    1. Strehaia    2. Puţuri de adâncime    3. 10,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Strehaia    Nr. poziţie 12    --------------    1. Oreviţa - Vânju Mare    2. Puţuri Oreviţa    3. 15,0 km    4. 0,20 mc/s    5. Vânju Mare    Nr. poziţie 13    --------------    1. Dârvari, Gemeni - Obârşia de Câmp    2. Puţuri de adâncime    3. 20,0 km    4. 0,10 mc/s    5. Obârşia de Câmp, Izimşa    Nr. poziţie 14    --------------    1. Topleţ - Orşova    2. Izvoare Topleţ    3. 13,7 km    4. 0,22 mc/s    5. Orşova    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 58,7 km    Debitul preconizat = 0,77 mc/s    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 15    --------------    1. Luduş - Şăulia    2. Uzina de apă Luduş    3. 24,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Tăureni, Valea Largă, Şăulia, Zau de Câmpie    Nr. poziţie 16    --------------    1. Sângeorgiu de Pădure - Bălăuşeri    2. Acumularea Bezid    3. 10,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Fântânele, Bălăuşeri    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 34,0 km    Debitul preconizat = 0,2 mc/s    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 17    --------------    1. Boteşti - Roman    2. Acumularea Boteşti (Râul Moldova)    3. 20,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Roman    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 18    --------------    1. Trăisteni - Brebu - Proviţa - Talea    2. Acumularea Trăisteni (Râul Doftana)    3. 70,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Brebu, Telega, Câmpina, Proviţa, Adunaţi, Talea    Nr. poziţie 19    --------------    1. Homorâciu - Poseşti - Şoimari    2. Acumularea Homorâciu (Râul Teleajen)    3. 80,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Homorâciu, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Şurani, Şoimari, Cărbuneşti    Nr. poziţie 20    --------------    1. Coada Malului - Podenii Noi - Lapoş    2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)    3. 70,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Salcia, Lapoş, Călugăreni, Tătaru, Jugureni    Nr. poziţie 21    --------------    1. Boldeşti - Mizil    2. Acumularea Boldeşti (Râul Teleajen)    3. 90,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Mizil, Colceag, Baba Ana    Nr. poziţie 22    --------------    1. Coada Malului - Vâlcăneşti - Bertea    2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)    3. 70,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Vâlcăneşti, Cosminele, Aluniş, Bertea, Vărbilău    Nr. poziţie 23    --------------    1. Adâncata - Sălciile - Boldeşti - Grădiştea    2. Acumularea Adâncata (Râul Prahova)    3. 80,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Ciorani, Sălciile, Boldeşti - Grădiştea    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 460,0 km    Debitul preconizat = 2,6 mc/s    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 24    --------------    1. Ţalna - Negreşti-Oaş    2. Râul Ţalna    3. 4,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Negreşti-Oaş    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 25    --------------    1. Guruieni - Alexandria    2. Pârâul Clăniţa    3. 16,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Alexandria    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 26    --------------    1. Poiana Mărului - Lugoj - Timişoara    2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)    3. 110,0 km    4. 2,15 mc/s    5. Lugoj, Timişoara şi localităţi din apropierea aducţiunii    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 27    --------------    1. Bădeana - Bârlad    2. Foraje Bădeana Tutova    3. 15,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Bârlad    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 28    --------------    1. Râmnicu Vâlcea - Drăgăşani    2. Uzina Râmnicu Vâlcea    3. 55,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Drăgăşani şi localităţile din apropierea aducţiunii    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 29    --------------    1. Potlogi - Bucureşti    2. Freatic zona Potlogi    3. 40,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Bucureşti    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 1.059,7 km    Debitul preconizat = 10,07 mc/s    1.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 1    --------------    1. Siriu - Berca    2. Acumularea Siriu (Râul Buzău)    3. 56,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Nehoiu, Cislău, Pătârlagele, Vipereşti, Măgura, Pârscov, Berca    Nr. poziţie 2    --------------    1. Verneşti - Râmnicu Sărat    2. Râul Buzău    3. 40,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Râmnicu Sărat    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 96,0 km    Debitul preconizat = 1,0 mc/s    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 3    --------------    1. Zerveşti- Oţelu Roşu    2. Acumularea Zerveşti (Râul Sebeş)    3. 23,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Oţelu Roşu    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 4    --------------    1. Dunăre - Băileşti - Segarcea    2. Fluviul Dunărea    3. 50,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Băileşti, Segarcea    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 5    --------------    1. Firul 2 Borcea - Slobozia    2. Fluviul Dunărea (Braţul Borcea)    3. 45,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Călăraşi, Slobozia    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 6    --------------    1. Iernut - Sânpaul    2. Uzina de apă Iernut (Cipău)    3. 30,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Sânpaul, Ogra, Cuci    Nr. poziţie 7    --------------    1. Iernut - Sânger    2. Uzina de apă Iernut (Cipău)    3. 27,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Lechinţa, Iclănzel, Papiu Ilarian, Sânger    Nr. poziţie 8    --------------    1. Reghin - Ernei    2. Uzina de apă Reghin    3. 28,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Petelea, Periş, Gorneşti, Ernei    Nr. poziţie 9    --------------    1. Vărgata - Gheorghe Doja    2. Acumularea Vărgata (Râul Niraj)    3. 40,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Miercurea Nirajului, Găleşti, Acăţari, Crăciuneşti, Gheorghe Doja    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 125,0 km    Debitul preconizat = 0,6 mc/s    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 10    --------------    1. Sinaia - Breaza    2. Acumularea Azuga II (Pârâul Limbăşel)    3. 25,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Sinaia, Comarnic, Breaza    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 11    --------------    1. Remetea - Baia Mare - Satu Mare    2. Acumularea Remetea (Râul Lăpuş)    3. 90,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Baia Mare, Seini, Satu Mare    Nr. poziţie 12    --------------    1. Supuru de Jos - Tăşnad    2. Râul Crasna    3. 18,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Tăşnad    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 108,0 km    Debitul preconizat = 2,2 mc/s    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 13    --------------    1. Dunăre - Zimnicea - Alexandria - Roşiori de Vede    2. Fluviul Dunărea    3. 80,0 km    4. 3,0 mc/s    5. Zimnicea, Smârdioasa, Alexandria, Roşiori de Vede    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 14    --------------    1. Călugăreni - Bucureşti    2. Acvifer de adâncime zona Călugăreni    3. 25,0 km    4. 1,5 mc/s    5. Bucureşti    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 577,0 km    Debitul preconizat = 11,5 mc/s2.0. LUCRĂRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE ÎN MUNICIPII ŞI ORAŞE    2.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)    1. Judeţ, municipiu, oraş    2. Populaţia la 1.01.1996    Tipul de intervenţie necesară:    3. Alimentări cu apă    4. Canalizări    Judeţul Arad    Nr. poziţie 1    --------------    1. Municipiul Arad    2. 186.911    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare aducţiuni       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 2    --------------    1. Lipova    2. 11.747    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 3    --------------    1. Nădlac    2. 8.436    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 4    --------------    1. Municipiul Bacău    2. 209.339    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 5    --------------    1. Municipiul Braşov    2. 321.392    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 6    --------------    1. Predeal    2. 7.118    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 7    --------------    1. Municipiul Brăila    2. 235.909    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea şi colectoare de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 8    --------------    1. Însurăţei    2. 7.456    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare şi extindere staţie de epurare    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 9    --------------    1. Municipiul Buzău    2. 150.546    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 10    --------------    1. Anina    2. 11.062    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 11    --------------    1. Municipiul Călăraşi    2. 78.336    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 12    --------------    1. Municipiul Cluj-Napoca    2. 334.079    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 13    --------------    1. Municipiul Constanţa    2. 348.136    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reamplasarea evacuării apelor uzate epurate, cu debuşare în zona de         larg       - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare    Nr. poziţie 14    --------------    1. Municipiul Mangalia    2. 43.832    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 15    --------------    1. Hârşova    2. 11.032    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - modernizare sursă de apă subterană       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Covasna    Nr. poziţie 16    --------------    1. Municipiul Sfântu Gheorghe    2. 67.565    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 17    --------------    1. Baraolt    2. 10.762    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 18    --------------    1. Covasna    2. 12.411    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 19    --------------    1. Întorsura Buzăului    2. 8.941    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Târgu Secuiesc    2. 23.055    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 21    --------------    1. Municipiul Târgovişte    2. 99.489    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 22    --------------    1. Municipiul Craiova    2. 306.338    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 23    --------------    1. Municipiul Galaţi    2. 328.557    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Gorj    Nr. poziţie 24    --------------    1. Municipiul Târgu Jiu    2. 98.679    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 25    --------------    1. Bumbeşti-Jiu    2. 11.498    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 26    --------------    1. Motru    2. 26.984    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Novaci    2. 6.467    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         trepte avansate de epurare (biologică şi chimică)    Nr. poziţie 28    --------------    1. Rovinari    2. 11.773    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 29    --------------    1. Târgu Cărbuneşti    2. 9.364    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 30    --------------    1. Ţicleni    2. 5.269    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată (chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 31    --------------    1. Municipiul Miercurea-Ciuc    2. 47.452    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere şi retehnologizare staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 32    --------------    1. Municipiul Brad    2. 18.702    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 33    --------------    1. Haţeg    2. 12.567    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - reabilitarea şi completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată         (biologică)    Nr. poziţie 34    --------------    1. Simeria    2. 14.620    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 35    --------------    1. Municipiul Slobozia    2. 57.193    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 36    --------------    1. Municipiul Iaşi    2. 346.913    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 37    --------------    1. Municipiul Paşcani    2. 45.862    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 38    --------------    1. Municipiul Drobeta-Turnu Severin    2. 118.807    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 39    --------------    1. Baia de Aramă    2. 5.849    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Orşova    2. 15.677    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 41    --------------    1. Municipiul Târgu Mureş    2. 166.593    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 42    --------------    1. Municipiul Ploieşti    2. 254.707    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 43    --------------    1. Municipiul Satu Mare    2. 130.729    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 44    --------------    1. Negreşti-Oaş    2. 16.539    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 45    --------------    1. Tăşnad    2. 10.353    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 46    --------------    1. Municipiul Zalău    2. 71.851    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 47    --------------    1. Cehu Silvaniei    2. 8.816    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 48    --------------    1. Şimleu Silvaniei    2. 17.167    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 49    --------------    1. Municipiul Sibiu    2. 169.723    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 50    --------------    1. Agnita    2. 12.252    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 51    --------------    1. Tălmaciu    2. 9.257    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Judeţul Suceava    Nr. poziţie 52    --------------    1. Municipiul Suceava    2. 117.924    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 53    --------------    1. Municipiul Câmpulung Moldovenesc    2. 22.267    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 54    --------------    1. Municipiul Fălticeni    2. 35.598    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 55    --------------    1. Municipiul Rădăuţi    2. 31.996    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 56    --------------    1. Municipiul Timişoara    2. 333.000    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - modernizarea staţiei de epurare (inclusiv treaptă chimică)    Nr. poziţie 57    --------------    1. Municipiul Lugoj    2. 49.840    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 58    --------------    1. Buziaş    2. 8.297    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 59    --------------    1. Deta    2. 7.222    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 60    --------------    1. Municipiul Bârlad    2. 79.082    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 61    --------------    1. Municipiul Huşi    2. 33.414    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 62    --------------    1. Negreşti    2. 10.168    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 63    --------------    1. Municipiul Râmnicu Vâlcea    2. 118.906    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Vrancea    Nr. poziţie 64    --------------    1. Municipiul Focşani    2. 100.692    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 65    --------------    1. Adjud    2. 21.020    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 66    --------------    1. Mărăşeşti    2. 12.988    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 67    --------------    1. Municipiul Bucureşti    2. 2.042.562    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare (finalizarea lucrării)       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - modernizarea sistemului de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - finalizare staţie de epurare    2.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Municipiul Alba Iulia    2. 73.154    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 2    --------------    1. Municipiul Blaj    2. 22.339    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 3    --------------    1. Municipiul Aiud    2. 29.171    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 4    --------------    1. Abrud    2. 6.951    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 5    --------------    1. Chişineu-Criş    2. 8.842    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 6    --------------    1. Curtici    2. 9.834    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 7    --------------    1. Ineu    2. 10.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 8    --------------    1. Pâncota    2. 7.451    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 9    --------------    1. Sebiş    2. 6.873    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Argeş    Nr. poziţie 10    --------------    1. Municipiul Piteşti    2. 186.053    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 11    --------------    1. Municipiul Câmpulung Muscel    2. 44.428    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 12    --------------    1. Municipiul Curtea de Argeş    2. 35.412    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 13    --------------    1. Municipiul Oneşti    2. 60.652    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bihor    Nr. poziţie 14    --------------    1. Municipiul Oradea    2. 223.913    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 15    --------------    1. Aleşd    2. 10.963    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 16    --------------    1. Beiuş    2. 11.982    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 17    --------------    1. Marghita    2. 18.812    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 18    --------------    1. Nucet    2. 2.787    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 19    --------------    1. Salonta    2. 20.340    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Ştei    2. 9.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 21    --------------    1. Valea lui Mihai    2. 10.767    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Vaşcău    2. 3.131    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Bistriţa-Năsăud    Nr. poziţie 23    --------------    1. Municipiul Bistriţa    2. 88.118    3. - reabilitare şi modernizare captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 24    --------------    1. Municipiul Botoşani    2. 129.834    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 25    --------------    1. Municipiul Dorohoi    2. 35.362    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 26    --------------    1. Municipiul Făgăraş    2. 45.128    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Codlea    2. 24.393    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 28    --------------    1. Râşnov    2. 16.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 29    --------------    1. Zărneşti    2. 26.732    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 30    --------------    1. Făurei    2. 4.579    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 31    --------------    1. Ianca    2. 12.597    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 32    --------------    1. Municipiul Râmnicu Sărat    2. 41.857    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 33    --------------    1. Municipiul Reşita    2. 94.982    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 34    --------------    1. Municipiul Caransebeş    2. 31.023    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 35    --------------    1. Bocşa    2. 19.121    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 36    --------------    1. Moldova Nouă    2. 15.962    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 37    --------------    1. Oraviţa    2. 15.556    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 38    --------------    1. Olteniţa    2. 32.140    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 39    --------------    1. Municipiul Dej    2. 41.460    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Municipiul Turda    2. 61.859    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 41    --------------    1. Câmpia Turzii    2. 29.989    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 42    --------------    1. Gherla    2. 24.488    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 43    --------------    1. Municipiul Medgidia    2. 47.606    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 44    --------------    1. Moreni    2. 23.249    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 45    --------------    1. Municipiul Tecuci    2. 47.081    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Giurgiu    Nr. poziţie 46    --------------    1. Municipiul Giurgiu    2. 74.126    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 47    --------------    1. Municipiul Odorheiu Secuiesc    2. 39.484    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 48    --------------    1. Băile Tuşnad    2. 1.850    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - modernizare staţie de pompare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 49    --------------    1. Borsec    2. 3.104    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 50    --------------    1. Municipiul Deva    2. 77.125    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 51    --------------    1. Municipiul Hunedoara    2. 80.599    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 52    --------------    1. Municipiul Petroşani    2. 52.989    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare pentru toate localităţile de pe Jiul de Est         şi Jiul de Vest       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 53    --------------    1. Municipiul Orăştie    2. 24.826    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 54    --------------    1. Aninoasa    2. 6.127    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 55    --------------    1. Lupeni    2. 32.916    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 56    --------------    1. Petrila    2. 30.482    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 57    --------------    1. Uricani    2. 12.796    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 58    --------------    1. Vulcan    2. 35.827    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 59    --------------    1. Municipiul Feteşti    2. 36.312    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 60    --------------    1. Municipiul Urziceni    2. 19.393    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 61    --------------    1. Ţăndărei    2. 14.474    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 62    --------------    1. Hârlău    2. 12.059    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 63    --------------    1. Târgu Frumos    2. 14.204    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Maramureş    Nr. poziţie 64    --------------    1. Municipiul Baia Mare    2. 149.567    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 65    --------------    1. Municipiul Sighetu Marmaţiei    2. 44.998    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 66    --------------    1. Baia Sprie    2. 15.687    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 67    --------------    1. Borşa    2. 27.508    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 68    --------------    1. Cavnic    2. 5.639    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 69    --------------    1. Seini    2. 9.265    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 70    --------------    1. Târgu Lăpuş    2. 14.298    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 71    --------------    1. Vişeu de Sus    2. 18.891    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 72    --------------    1. Municipiul Sighişoara    2. 36.393    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 73    --------------    1. Municipiul Reghin    2. 39.562    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 74    --------------    1. Târnăveni    2. 30.133    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 75    --------------    1. Municipiul Piatra-Neamţ    2. 126.180    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 76    --------------    1. Municipiul Roman    2. 82.089    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Olt    Nr. poziţie 77    --------------    1. Municipiul Slatina    2. 87.507    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 78    --------------    1. Municipiul Caracal    2. 39.876    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 79    --------------    1. Municipiul Câmpina    2. 41.342    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 80    --------------    1. Azuga    2. 6.411    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţiei nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 81    --------------    1. Băicoi    2. 20.532    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 82    --------------    1. Boldeşti-Scăieni    2. 11.607    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 83    --------------    1. Breaza    2. 19.241    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 84    --------------    1. Buşteni    2. 12.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 85    --------------    1. Comarnic    2. 13.545    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 86    --------------    1. Mizil    2. 17.236    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 87    --------------    1. Plopeni    2. 10.415    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare mecano-biologică       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 88    --------------    1. Sinaia    2. 15.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 89    --------------    1. Slănic Prahova    2. 7.523    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 90    --------------    1. Urlaţi    2. 11.877    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 91    --------------    1. Municipiul Carei    2. 26.224    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 92    --------------    1. Jibou    2. 12.386    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 93    --------------    1. Municipiul Mediaş    2. 63.368    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 94    --------------    1. Copşa Mică    2. 5.151    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 95    --------------    1. Ocna Sibiului    2. 4.299    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare prin pompare la municipiul Sibiu    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 96    --------------    1. Municipiul Alexandria    2. 59.681    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 97    --------------    1. Municipiul Roşiori de Vede    2. 37.148    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 98    --------------    1. Municipiul Turnu Măgurele    2. 36.549    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 99    --------------    1. Făget    2. 7.680    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 100    ---------------    1. Jimbolia    2. 11.658    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 101    ---------------    1. Sânnicolau Mare    2. 12.973    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Tulcea    Nr. poziţie 102    ---------------    1. Municipiul Tulcea    2. 97.103    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 103    ---------------    1. Municipiul Vaslui    2. 80.194    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 104    ---------------    1. Drăgăşani    2. 22.776    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 105    ---------------    1. Băile Govora    2. 3.225    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 106    ---------------    1. Băile Olăneşti    2. 4.827    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 107    --------------    1. Brezoi    2. 7.580    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 108    ---------------    1. Călimăneşti    2. 8.990    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 109    ---------------    1. Horezu    2. 7.386    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 110    ---------------    1. Ocnele Mari    2. 3.611    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    2.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Câmpeni    2. 8.663    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 2    --------------    1. Cugir    2. 30.976    3. - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 3    --------------    1. Ocna Mureş    2. 15.930    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 4    --------------    1. Sebeş    2. 29.963    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 5    --------------    1. Teiuş    2. 7.290    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 6    --------------    1. Zlatna    2. 9.381    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Argeş    Nr. poziţie 7    --------------    1. Colibaşi    2. 34.268    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 8    --------------    1. Costeşti    2. 12.273    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 9    --------------    1. Topoloveni    2. 10.016    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 10    --------------    1. Buhuşi    2. 21.851    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 11    --------------    1. Comăneşti    2. 26.089    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 12    --------------    1. Dărmăneşti    2. 14.129    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 13    --------------    1. Moineşti    2. 25.482    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 14    --------------    1. Slănic Moldova    2. 5.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 15    --------------    1. Târgu Ocna    2. 14.461    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bistriţa-Năsăud    Nr. poziţie 16    --------------    1. Beclean    2. 11.932    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 17    --------------    1. Năsăud    2. 11.645    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 18    --------------    1. Sângeorz-Băi    2. 10.607    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 19    --------------    1. Darabani    2. 11.969    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Săveni    2. 8.731    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 21    --------------    1. Rupea    2. 6.095    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Săcele    2. 29.757    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 23    --------------    1. Victoria    2. 10.737    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 24    --------------    1. Nehoiu    2. 12.662    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 25    --------------    1. Pogoanele    2. 7.624    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 26    --------------    1. Băile Herculane    2. 6.204    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Oţelu Roşu    2. 13.002    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 28    --------------    1. Budeşti    2. 9.930    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 29    --------------    1. Fundulea    2. 6.340    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 30    --------------    1. Lehliu-Gară    2. 6.731    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 31    --------------    1. Huedin    2. 10.294    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 32    --------------    1. Basarabi    2. 11.012    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei cu treaptă         avansată (chimică)    Nr. poziţie 33    --------------    1. Cernavodă    2. 20.734    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 34    --------------    1. Eforie    2. 9.231    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 35    --------------    1. Năvodari    2. 33.702    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 36    --------------    1. Negru Vodă    2. 5.357    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie noua de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 37    --------------    1. Ovidiu    2. 13.009    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 38    --------------    1. Techirghiol    2. 6.949    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 39    --------------    1. Fieni    2. 8.190    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Găeşti    2. 17.027    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 41    --------------    1. Pucioasa    2. 16.755    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 42    --------------    1. Titu    2. 10.923    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 43    --------------    1. Băileşti    2. 22.725    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie noua de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 44    --------------    1. Calafat    2. 21.493    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 45    --------------    1. Filiaşi    2. 20.142    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 46    --------------    1. Segarcea    2. 8.885    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 47    --------------    1. Bereşti    2. 3.947    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 48    --------------    1. Târgu Bujor    2. 8.220    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Giurgiu    Nr. poziţie 49    --------------    1. Bolintin-Vale    2. 11.453    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică         şi chimică)    Nr. poziţie 50    --------------    1. Mihăileşti    2. 7.207    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică         şi chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 51    --------------    1. Bălan    2. 10.115    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 52    --------------    1. Cristuru Secuiesc    2. 11.185    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 53    --------------    1. Gheorgheni    2. 21.630    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 54    --------------    1. Topliţa    2. 16.992    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 55    --------------    1. Vlăhiţa    2. 7.584    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 56    --------------    1. Călan    2. 14.837    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Ilfov    Nr. poziţie 57    --------------    1. Buftea    2. 19.584    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - colector Buftea- Bucureşti    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 58    --------------    1. Strehaia    2. 12.539    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 59    --------------    1. Vânju Mare    2. 7.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 60    --------------    1. Iernut    2. 9.926    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 61    --------------    1. Luduş    2. 18.851    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 62    --------------    1. Sovata    2. 12.184    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 63    --------------    1. Bicaz    2. 8.788    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 64    --------------    1. Târgu Neamţ    2. 22.697    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Olt    Nr. poziţie 65    --------------    1. Balş    2. 23.910    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 66    --------------    1. Corabia    2. 22.380    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 67    --------------    1. Dragăneşti-Olt    2. 13.410    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 68    --------------    1. Piatra-Olt    2. 6.654    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 69    --------------    1. Scorniceşti    2. 13.778    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere staţie de epurare    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 70    --------------    1. Vălenii de Munte    2. 14.151    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 71    --------------    1. Avrig    2. 15.711    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 72    --------------    1. Cisnădie    2. 17.360    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 73    --------------    1. Dumbrăveni    2. 8.784    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Suceava    Nr. poziţie 74    --------------    1. Gura Humorului    2. 16.645    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 75    --------------    1. Siret    2. 9.847    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 76    --------------    1. Solca    2. 4.677    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 77    --------------    1. Vatra Dornei    2. 18.364    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 78    --------------    1. Videle    2. 12.837    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 79    --------------    1. Zimnicea    2. 16.994    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Tulcea    Nr. poziţie 80    --------------    1. Babadag    2. 10.765    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 81    --------------    1. Isaccea    2. 5.652    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 82    --------------    1. Măcin    2. 12.211    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 83    --------------    1. Sulina    2. 5.333    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Vrancea    Nr. poziţie 84    --------------    1. Odobeşti    2. 7.928    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 85    --------------    1. Panciu    2. 10.084    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)3.0 ZONE DE DISFUNCŢIONALITĂŢI MARI ÎN ALIMENTAREA CU APĂ ŞI/SAU CANALIZARE A MUNICIPIILOR ŞI ORAŞELOR, CARE NECESITĂ LUCRĂRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE1. Zona2. Municipii şioraşe3. JudeţulNr. crt. 1-----------1. Zona nr. 12. Reghin3. MureşNr. crt. 2-----------1. Zona nr. 12. Sovata3. MureşNr. crt. 3-----------1. Zona nr. 12. Târnăveni3. MureşNr. crt. 4-----------1. Zona nr. 12. Târgu Mureş3. MureşNr. crt. 5-----------1. Zona nr. 12. Mediaş3. SibiuNr. crt. 6-----------1. Zona nr. 22. Alba Iulia3. AlbaNr. crt. 7-----------1. Zona nr. 22. Blaj3. AlbaNr. crt. 8-----------1. Zona nr. 22. Teiuş3. AlbaNr. crt. 9-----------1. Zona nr. 22. Câmpia Turzii3. ClujNr. crt. 10-----------1. Zona nr. 32. Haţeg3. HunedoaraNr. crt. 11-----------1. Zona nr. 32. Hunedoara3. HunedoaraNr. crt. 12-----------1. Zona nr. 42. Aninoasa3. HunedoaraNr. crt. 13-----------1. Zona nr. 42. Lupeni3. HunedoaraNr. crt. 14-----------1. Zona nr. 42. Petrila3. HunedoaraNr. crt. 15-----------1. Zona nr. 42. Petroşani3. HunedoaraNr. crt. 16-----------1. Zona nr. 42. Vulcan3. HunedoaraNr. crt. 17-----------1. Zona nr. 52. Brezoi3. VâlceaNr. crt. 18-----------1. Zona nr. 52. Râmnicu Vâlcea3. VâlceaNr. crt. 19-----------1. Zona nr. 62. Breaza3. PrahovaNr. crt. 20-----------1. Zona nr. 62. Buşteni3. PrahovaNr. crt. 21-----------1. Zona nr. 62. Comarnic3. PrahovaNr. crt. 22-----------1. Zona nr. 62. Sinaia3. PrahovaNr. crt. 23-----------1. Zona nr. 72. Braşov3. BraşovNr. crt. 24-----------1. Zona nr. 72. Codlea3. BraşovNr. crt. 25-----------1. Zona nr. 72. Săcele3. BraşovNr. crt. 26-----------1. Zona nr. 72. Zărneşti3. BraşovNr. crt. 27-----------1. Zona nr. 82. Baraolt3. CovasnaNr. crt. 28-----------1. Zona nr. 82. Covasna3. CovasnaNr. crt. 29-----------1. Zona nr. 82. Întorsura Buzăului3. CovasnaNr. crt. 30-----------1. Zona nr. 82. Sfântu Gheorghe3. CovasnaNr. crt. 31-----------1. Zona nr. 92. Gheorgheni3. HarghitaNr. crt. 32-----------1. Zona nr. 92. Miercurea-Ciuc3. HarghitaNr. crt. 33-----------1. Zona nr. 92. Topliţa3. HarghitaNr. crt. 34-----------1. Zona nr. 92. Vlăhiţa3. HarghitaNr. crt. 35-----------1. Zona nr. 102. Baia Mare3. MaramureşNr. crt. 36-----------1. Zona nr. 102. Baia Sprie3. MaramureşNr. crt. 37-----------1. Zona nr. 102. Borşa3. MaramureşNr. crt. 38-----------1. Zona nr. 102. Cavnic3. MaramureşNr. crt. 39-----------1. Zona nr. 102. Seini3. MaramureşNr. crt. 40-----------1. Zona nr. 102. Sighetu Marmaţiei3. MaramureşNr. crt. 41-----------1. Zona nr. 102. Târgu Lăpuş3. MaramureşNr. crt. 42-----------1. Zona nr. 102. Vişeu de Sus3. MaramureşNr. crt. 43-----------1. Zona nr. 102. Negreşti-Oaş3. Satu MareNr. crt. 44-----------1. Zona nr. 112. Cluj-Napoca3. ClujNr. crt. 45-----------1. Zona nr. 112. Dej3. ClujNr. crt. 46-----------1. Zona nr. 112. Huedin3. ClujNr. crt. 47-----------1. Zona nr. 122. Aleşd3. BihorNr. crt. 48-----------1. Zona nr. 122. Marghita3. BihorNr. crt. 49-----------1. Zona nr. 122. Valea lui Mihai3. BihorNr. crt. 50-----------1. Zona nr. 122. Carei3. Satu MareNr. crt. 51-----------1. Zona nr. 122. Tăşnad3. Satu MareNr. crt. 52-----------1. Zona nr. 122. Cehu Silvaniei3. SălajNr. crt. 53-----------1. Zona nr. 122. Şimleu Silvaniei3. SălajNr. crt. 54-----------1. Zona nr. 122. Zalău3. SălajNr. crt. 55-----------1. Zona nr. 132. Sebeş3. AradNr. crt. 56-----------1. Zona nr. 132. Beiuş3. BihorNr. crt. 57-----------1. Zona nr. 132. Nucet3. BihorNr. crt. 58-----------1. Zona nr. 132. Ştei3. BihorNr. crt. 59-----------1. Zona nr. 132. Vaşcău3. BihorNr. crt. 60-----------1. Zona nr. 142. Arad3. AradNr. crt. 61-----------1. Zona nr. 142. Lipova3. AradNr. crt. 62-----------1. Zona nr. 142. Nădlac3. AradNr. crt. 63-----------1. Zona nr. 142. Pâncota3. AradNr. crt. 64-----------1. Zona nr. 142. Sânnicolau Mare3. TimişNr. crt. 65-----------1. Zona nr. 152. Buziaş3. TimişNr. crt. 66-----------1. Zona nr. 152. Deta3. TimişNr. crt. 67-----------1. Zona nr. 152. Făget3. TimişNr. crt. 68-----------1. Zona nr. 152. Lugoj3. TimişNr. crt. 69-----------1. Zona nr. 152. Timişoara3. TimişNr. crt. 70-----------1. Zona nr. 162. Anina3. Caraş-SeverinNr. crt. 71-----------1. Zona nr. 162. Oraviţa3. Caraş-SeverinNr. crt. 72-----------1. Zona nr. 162. Reşita3. Caraş-SeverinNr. crt. 73-----------1. Zona nr. 172. Băile Herculane3. Caraş-SeverinNr. crt. 74-----------1. Zona nr. 172. Baia de Aramă3. MehedinţiNr. crt. 75-----------1. Zona nr. 172. Drobeta-Turnu Severin3. MehedinţiNr. crt. 76-----------1. Zona nr. 172. Orşova3. MehedinţiNr. crt. 77-----------1. Zona nr. 182. Craiova3. DoljNr. crt. 78-----------1. Zona nr. 182. Filiaşi3. DoljNr. crt. 79-----------1. Zona nr. 182. Segarcea3. DoljNr. crt. 80-----------1. Zona nr. 182. Balş3. OltNr. crt. 81-----------1. Zona nr. 182. Piatra-Olt3. OltNr. crt. 82-----------1. Zona nr. 182. Drăgăşani3. VâlceaNr. crt. 83-----------1. Zona nr. 192. Topoloveni3. ArgeşNr. crt. 84-----------1. Zona nr. 192. Fieni3. DâmboviţaNr. crt. 85-----------1. Zona nr. 192. Găeşti3. DâmboviţaNr. crt. 86-----------1. Zona nr. 192. Moreni3. DâmboviţaNr. crt. 87-----------1. Zona nr. 192. Pucioasa3. DâmboviţaNr. crt. 88-----------1. Zona nr. 192. Târgovişte3. DâmboviţaNr. crt. 89-----------1. Zona nr. 192. Titu3. DâmboviţaNr. crt. 90-----------1. Zona nr. 202. Budeşti3. CălăraşiNr. crt. 91-----------1. Zona nr. 202. Olteniţa3. CălăraşiNr. crt. 92-----------1. Zona nr. 202. Bucureşti3. Municipiul BucureştiNr. crt. 93-----------1. Zona nr. 202. Buftea3. IlfovNr. crt. 94-----------1. Zona nr. 212. Constanţa3. ConstanţaNr. crt. 95-----------1. Zona nr. 212. Eforie3. ConstanţaNr. crt. 96-----------1. Zona nr. 212. Medgidia3. ConstanţaNr. crt. 97-----------1. Zona nr. 212. Ovidiu3. ConstanţaNr. crt. 98-----------1. Zona nr. 212. Feteşti3. IalomiţaNr. crt. 99-----------1. Zona nr. 222. Brăila3. BrăilaNr. crt. 100------------1. Zona nr. 222. Galaţi3. GalaţiNr. crt. 101------------1. Zona nr. 222. Isaccea3. TulceaNr. crt. 102------------1. Zona nr. 222. Măcin3. TulceaNr. crt. 103------------1. Zona nr. 222. Tulcea3. TulceaNr. crt. 104------------1. Zona nr. 232. Făurei3. BrăilaNr. crt. 105------------1. Zona nr. 232. Ianca3. BrăilaNr. crt. 106------------1. Zona nr. 232. Pogoanele3. BuzăuNr. crt. 107------------1. Zona nr. 242. Mizil3. PrahovaNr. crt. 108------------1. Zona nr. 242. Ploieşti3. PrahovaNr. crt. 109------------1. Zona nr. 242. Urlaţi3. PrahovaNr. crt. 110------------1. Zona nr. 242. Vălenii de Munte3. PrahovaNr. crt. 111------------1. Zona nr. 252. Adjud3. VranceaNr. crt. 112------------1. Zona nr. 252. Mărăşeşti3. VranceaNr. crt. 113------------1. Zona nr. 252. Odobeşti3. VranceaNr. crt. 114------------1. Zona nr. 252. Panciu3. VranceaNr. crt. 115------------1. Zona nr. 262. Bacău3. BacăuNr. crt. 116------------1. Zona nr. 262. Buhuşi3. BacăuNr. crt. 117------------1. Zona nr. 262. Comăneşti3. BacăuNr. crt. 118------------1. Zona nr. 262. Moineşti3. BacăuNr. crt. 119------------1. Zona nr. 262. Oneşti3. BacăuNr. crt. 120------------1. Zona nr. 262. Slănic-Moldova3. BacăuNr. crt. 121------------1. Zona nr. 262. Târgu-Ocna3. BacăuNr. crt. 122------------1. Zona nr. 272. Hârlău3. IaşiNr. crt. 123------------1. Zona nr. 272. Iaşi3. IaşiNr. crt. 124------------1. Zona nr. 272. Paşcani3. IaşiNr. crt. 125------------1. Zona nr. 272. Târgu-Frumos3. IaşiNr. crt. 126------------1. Zona nr. 272. Târgu-Neamţ3. NeamţNr. crt. 127------------1. Zona nr. 282. Darabani3. BotoşaniNr. crt. 128------------1. Zona nr. 282. Dorohoi3. BotoşaniNr. crt. 129------------1. Zona nr. 282. Săveni3. BotoşaniNr. crt. 130------------1. Zona nr. 282. Câmpulung Moldovenesc3. SuceavaNr. crt. 131------------1. Zona nr. 282. Gura Humorului3. SuceavaNr. crt. 132------------1. Zona nr. 282. Rădăuţi3. SuceavaNr. crt. 133------------1. Zona nr. 282. Siret3. SuceavaNr. crt. 134------------1. Zona nr. 282. Solca3. SuceavaNr. crt. 135------------1. Zona nr. 282. Suceava3. Suceava4.0. ZONE CU LOCALITĂŢI RURALE, AVÂND RESURSE REDUSE DE APĂ, CARE NECESITĂ LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT1. Zona2. Suprafaţa orientativă (ha)3. JudeţulNr. crt. 1-----------1. A2. 291.6003. MureşNr. crt. 2-----------1. B2. 283.7003. DoljNr. crt. 3-----------1. C2. 209.9003. TeleormanNr. crt. 4-----------1. D2. 71.6003. IalomiţaNr. crt. 5-----------1. E2. 111.100176.2003. VasluiBacăuNr. crt. 6-----------1. F2. 30.4008.300169.4003. NeamţVasluiIaşiNr. crt. 7-----------1. G2. 61.0313. AlbaNr. crt. 8-----------1. H2. 6.6593. AlbaNr. crt. 9-----------1. I2. 34.6013. AlbaNr. crt. 10-----------1. J2. 25.0003. AradNr. crt. 11-----------1. K2. 20.0003. AradNr. crt. 12-----------1. L2. 31.2393. BihorNr. crt. 13-----------1. M2. 20.4643. BihorNr. crt. 14-----------1. N2. 22.5233. BihorNr. crt. 15-----------1. O2. 108.7003. Bistriţa-NăsăudNr. crt. 16-----------1. P2. 120.0003. Satu MareNr. crt. 17-----------1. R2. 146.1003. Vrancea4.1. NOMINALIZAREA COMUNELOR PENTRU CARE CONSILIILE JUDEŢENE SOLICITĂ LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT1. Comuna2. Populaţia la 1.01.1996Judeţul AlbaNr. crt. 1-----------1. Galda de Jos2. 4.392Judeţul AradNr. crt. 2-----------1. Gurahonţ2. 4.926Nr. crt. 3-----------1. Pecica2. 13.191Nr. crt. 4-----------1. Sântana2. 12.851Nr. crt. 5-----------1. Şimand2. 4.120Nr. crt. 6-----------1. Vladimirescu2. 10.370Judeţul BrăilaNr. crt. 7-----------1. Cireşu2. 3.510Nr. crt. 8-----------1. Dudeşti2. 3.935Nr. crt. 9-----------1. Stăncuţa2. 3.684Nr. crt. 10-----------1. Ulmu2. 4.519Nr. crt. 11-----------1. Zăvoaia2. 3.415Judeţul ClujNr. crt. 12-----------1. Gilău2. 7.802Nr. crt. 13-----------1. Moldoveneşti2. 3.558Judeţul GorjNr. crt. 14-----------1. Godineşti2. 2.406Nr. crt. 15-----------1. Mătăsari2. 5.900Nr. crt. 16-----------1. Tismana2. 8.645Nr. crt. 17-----------1. Turceni2. 7.904Judeţul HarghitaNr. crt. 18-----------1. Carta2. 5.622Nr. crt. 19-----------1. Sândominic2. 6.527Judeţul IalomiţaNr. crt. 20-----------1. Cocora2. 3.662Nr. crt. 21-----------1. Făcăeni2. 6.023Nr. crt. 22-----------1. Griviţa2. 7.061Nr. crt. 23-----------1. Scânteia2. 4.315Nr. crt. 24-----------1. Stelnica2. 1.895Judeţul IaşiNr. crt. 25-----------1. Belceşti2. 11.279Nr. crt. 26-----------1. Podu Iloaiei2. 9.273Nr. crt. 27-----------1. Răducăneni2. 7.752Nr. crt. 28-----------1. Ţibăneşti2. 7.256Nr. crt. 29-----------1. Vlădeni2. 4.525Judeţul MaramureşNr. crt. 30-----------1. Dragomireşti2. 3.444Nr. crt. 31-----------1. Ocna Şugatag2. 4.578Nr. crt. 32-----------1. Şomcuţa Mare2. 8.005Nr. crt. 33-----------1. Ulmeni2. 7.361Judeţul MureşNr. crt. 34-----------1. Acăţari2. 4.713Nr. crt. 35-----------1. Band2. 7.549Nr. crt. 36-----------1. Batoş2. 4.050Nr. crt. 37-----------1. Bălăuşeri2. 5.093Nr. crt. 38-----------1. Breaza2. 2.534Nr. crt. 39-----------1. Crăciuneşti2. 4.342Nr. crt. 40-----------1. Crăieşti2. 1.102Nr. crt. 41-----------1. Cuci2. 2.061Nr. crt. 42-----------1. Ernei2. 4.876Nr. crt. 43-----------1. Fărăgău2. 1.703Nr. crt. 44-----------1. Fântânele2. 5.259Nr. crt. 45-----------1. Găleşti2. 3.047Nr. crt. 46-----------1. Gheorghe Doja2. 2.542Nr. crt. 47-----------1. Gorneşti2. 5.618Nr. crt. 48-----------1. Grebenişu de Câmpie2. 1.391Nr. crt. 49-----------1. Iclănzel2. 2.082Nr. crt. 50-----------1. Lunca2. 3.059Nr. crt. 51-----------1. Miercurea Nirajului2. 5.848Nr. crt. 52-----------1. Ogra2. 2.401Nr. crt. 53-----------1. Papiu Ilarian2. 929Nr. crt. 54-----------1. Petelea2. 2.711Nr. crt. 55-----------1. Sângeorgiu de Pădure2. 5.607Nr. crt. 56-----------1. Sânger2. 2.365Nr. crt. 57-----------1. Sânpaul2. 3.657Nr. crt. 58-----------1. Sânpetru de Câmpie2. 2.960Nr. crt. 59-----------1. Sântana de Mureş2. 3.579Nr. crt. 60-----------1. Sărmaşu2. 7.179Nr. crt. 61-----------1. Şăulia2. 1.886Nr. crt. 62-----------1. Tăureni2. 1.012Nr. crt. 63-----------1. Valea Largă2. 3.484Nr. crt. 64-----------1. Zau de Câmpie2. 3.578Judeţul NeamţNr. crt. 65-----------1. Bălţăteşti2. 6.879Nr. crt. 66-----------1. Roznov2. 9.276Nr. crt. 67-----------1. Săbăoani2. 11.299Nr. crt. 68-----------1. Săvineşti2. 6.682Judeţul PrahovaNr. crt. 69-----------1. Adunaţi2. 2.481Nr. crt. 70-----------1. Aluniş2. 3.958Nr. crt. 71-----------1. Apostolache2. 2.444Nr. crt. 72-----------1. Ariceştii Zeletin2. 1.533Nr. crt. 73-----------1. Baba Ana2. 4.220Nr. crt. 74-----------1. Bărcăneşti2. 9.217Nr. crt. 75-----------1. Bertea2. 3.511Nr. crt. 76-----------1. Boldeşti-Grădiştea2. 2.139Nr. crt. 77-----------1. Brazi2. 8.090Nr. crt. 78-----------1. Călugăreni2. 1.468Nr. crt. 79-----------1. Cărbuneşti2. 1.991Nr. crt. 80-----------1. Ceraşu2. 5.333Nr. crt. 81-----------1. Ciorani2. 7.270Nr. crt. 82-----------1. Chiojdeanca2. 1.957Nr. crt. 83-----------1. Colceag2. 5.779Nr. crt. 84-----------1. Cornu2. 4.437Nr. crt. 85-----------1. Cosminele2. 1.336Nr. crt. 86-----------1. Drajna2. 5.894Nr. crt. 87-----------1. Filipeştii de Pădure2. 10.654Nr. crt. 88-----------1. Filipeştii de Târg2. 8.058Nr. crt. 89-----------1. Fântânele2. 4.216Nr. crt. 90-----------1. Floreşti2. 7.597Nr. crt. 91-----------1. Gorgota2. 5.690Nr. crt. 92-----------1. Gornetu-Cricov2. 2.821Nr. crt. 93-----------1. Gura Vitioarei2. 6.069Nr. crt. 94-----------1. Jugureni2. 851Nr. crt. 95-----------1. Lapoş2. 1.596Nr. crt. 96-----------1. Păuleşti2. 5.122Nr. crt. 97-----------1. Poiana Câmpina2. 5.287Nr. crt. 98-----------1. Poseşti2. 4.532Nr. crt. 99-----------1. Proviţa de Jos2. 2.702Nr. crt. 100------------1. Proviţa de Sus2. 2.506Nr. crt. 101------------1. Puchenii Mari2. 9.146Nr. crt. 102------------1. Salcia2. 1.368Nr. crt. 103------------1. Sălciile2. 2.454Nr. crt. 104------------1. Sângeru2. 5.488Nr. crt. 105------------1. Şoimari2. 3.174Nr. crt. 106------------1. Starchiojd2. 6.954Nr. crt. 107------------1. Surani2. 1.855Nr. crt. 108------------1. Talea2. 1.262Nr. crt. 109------------1. Tătaru2. 1.321Nr. crt. 110------------1. Valea Călugărească2. 10.682Nr. crt. 111------------1. Vărbilău2. 7.195Nr. crt. 112------------1. Vâlcăneşti2. 4.106Judeţul SălajNr. crt. 113------------1. Crasna2. 6.355Nr. crt. 114------------1. Gâlgău2. 2.757Nr. crt. 115------------1. Hida2. 3.339Nr. crt. 116------------1. Ileanda2. 2.621Nr. crt. 117------------1. Ip2. 4.048Nr. crt. 118------------1. Nuşfalău2. 5.546Nr. crt. 119------------1. Românaşi2. 2.962Nr. crt. 120------------1. Şărmăşag2. 6.846Nr. crt. 121------------1. Treznea2. 956Nr. crt. 122------------1. Valcău de Jos2. 3.560Judeţul TimişNr. crt. 123------------1. Belinţ2. 2.957Nr. crt. 124------------1. Costeiu2. 3.759Nr. crt. 125------------1. Gavojdia2. 3.005Nr. crt. 126------------1. Ghiroda2. 4.651Nr. crt. 127------------1. Remetea Mare2. 3.196Nr. crt. 128------------1. Secaş2. 301Nr. crt. 129------------1. Topolovăţu Mare2. 3.027Judeţul VâlceaNr. crt. 130------------1. Budeşti2. 4.995Nr. crt. 131------------1. Bujoreni2. 3.465Nr. crt. 132------------1. Dăeşti2. 2.542Nr. crt. 133------------1. Drăgoeşti2. 2.411Nr. crt. 134------------1. Galicea2. 4.300Nr. crt. 135------------1. Ioneşti2. 4.563Nr. crt. 136------------1. Olanu2. 2.549Nr. crt. 137------------1. Orleşti2. 3.856Nr. crt. 138------------1. Prundeni2. 4.968Nr. crt. 139------------1. Scundu2. 2.512Nr. crt. 140------------1. Şirineasa2. 2.701Judeţul VranceaNr. crt. 141------------1. Andreiaşu de Jos2. 2.015Nr. crt. 142------------1. Bogheşti2. 1.760Nr. crt. 143------------1. Chiojdeni2. 2.348Nr. crt. 144------------1. Corbiţa2. 2.002Nr. crt. 145------------1. Dumitreşti2. 5.268Nr. crt. 146------------1. Fitioneşti2. 3.234Nr. crt. 147------------1. Garoafa2. 4.386Nr. crt. 148------------1. Goleşti2. 3.002Nr. crt. 149------------1. Gura Caliţei2. 3.123Nr. crt. 150------------1. Mera2. 3.960Nr. crt. 151------------1. Milcovul2. 9.634Nr. crt. 152------------1. Moviliţa2. 4.334Nr. crt. 153------------1. Năruja2. 1.947Nr. crt. 154------------1. Nereju2. 4.105Nr. crt. 155------------1. Nistoreşti2. 2.381Nr. crt. 156------------1. Poiana Cristei2. 2.951Nr. crt. 157------------1. Pufeşti2. 3.965Nr. crt. 158------------1. Sihlea2. 5.281Nr. crt. 159------------1. Slobozia Bradului2. 4.642Nr. crt. 160------------1. Tănăsoaia2. 2.320Nr. crt. 161------------1. Tâmboieşti2. 4.313Nr. crt. 162------------1. Urecheşti2. 5.769Nr. crt. 163------------1. Valea Sării2. 2.251Nr. crt. 164------------1. Vânători2. 5.445Nr. crt. 165------------1. Vidra2. 7.351Nr. crt. 166------------1. Vintileasca2. 2.260Nr. crt. 167------------1. Vizantea-Livezi2. 4.315Nr. crt. 168------------1. Vulturu2. 8.714  +  Anexa 4PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a - APAAPA PENTRU POPULAŢIE---------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006, potrivit pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL- SECŢIUNEA a II-a APA -APA PENTRU INDUSTRIE1. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN SCURT───────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Delimitarea orientativă Suprafaţa  crt. a zonei (ha)───────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.01 Judeţul Alba                       Nord 30.000                       TOTAL JUDEŢ: 30.000  1.02 Judeţul Argeş                      Centru 7.700                      TOTAL JUDEŢ: 7.700  1.03 Judeţul Bacău                       Nord 52.200                       TOTAL JUDEŢ: 52.200  1.04 Judeţul Bihor                       Vest 28.700                       Nord-Est 15.500                       TOTAL JUDEŢ: 44.200  1.05 Judeţul Bistriţa-Năsăud                       Vest 70.500                       TOTAL JUDEŢ: 70.500  1.06 Judeţul Botoşani                       Centru 60.000                       Sud-Vest 12.500                       TOTAL JUDEŢ: 72.500  1.07 Judeţul Buzău                       Nord-Est 49.000                       TOTAL JUDEŢ: 49.000  1.08 Judeţul Călăraşi                       Vest 46.000                       TOTAL JUDEŢ: 46.000  1.09 Judeţul Cluj                       Nord 11.000                       Sud 42.000                       TOTAL JUDEŢ: 53.000  1.10 Judeţul Dâmboviţa                       Sud 58.000                       TOTAL JUDEŢ: 58.000  1.11 Judeţul Giurgiu                       Centru 93.500                       TOTAL JUDEŢ: 93.500  1.12 Judeţul Harghita                       Sud 22.500                       TOTAL JUDEŢ: 22.500  1.13 Judeţul Iaşi                       Nord-Vest 19.500                       Vest 2.000                       TOTAL JUDEŢ: 21.500  1.14 Judeţul Maramureş                       Sud 8.800                       TOTAL JUDEŢ: 8.800  1.15 Judeţul Mureş                       Centru 72.000                       TOTAL JUDEŢ: 72.000  1.16 Judeţul Neamţ                       Nord-Est 12.300                       Sud 51.700                       TOTAL JUDEŢ: 64.000  1.17 Judeţul Satu Mare                       Nord 20.000                       Sud-Vest 3.600                       TOTAL JUDEŢ: 23.600  1.18 Judeţul Suceava                       Est 21.000                       Sud 1.600                       Sud-Vest 12.200                       TOTAL JUDEŢ: 34.800  1.19 Judeţul Teleorman                       Nord-Est 36.500                       TOTAL JUDEŢ: 36.500  1.20 Municipiul Bucureşti                       Centru 109.000                       TOTAL MUNICIPIU: 109.000  1.21 Judeţul Arad                       Centru-Vest 40.000                       TOTAL JUDEŢ: 40.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────                       TOTAL GENERAL: 1.009.300───────────────────────────────────────────────────────────────────────2. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU───────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Delimitarea orientativă Suprafaţa  crt. a zonei (ha)───────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.01 Judeţul Alba                       Nord 19.500                       Est 42.000                       Vest 3.800                       TOTAL JUDEŢ: 65.300  2.02 Judeţul Arad                       Sud-Vest 18.500                       TOTAL JUDEŢ: 18.500  2.03 Judeţul Bacău                       Centru 135.500                       TOTAL JUDEŢ: 135.500  2.04 Judeţul Bihor                       Vest 27.000                       TOTAL JUDEŢ: 27.000  2.05 Judeţul Botoşani                       Sud 8.500                       TOTAL JUDEŢ: 8.500  2.06 Judeţul Braşov                       Centru 58.000                       Sud 62.000                       TOTAL JUDEŢ: 120.000  2.07 Judeţul Brăila                       Sud 20.000                       Centru 116.000                       TOTAL JUDEŢ: 136.000  2.08 Judeţul Caraş-Severin                       Centru 17.000                       TOTAL JUDEŢ: 17.000  2.09 Judeţul Călăraşi                       Sud 39.500                       TOTAL JUDEŢ: 39.500  2.10 Judeţul Cluj                       Centru 65.000                       TOTAL JUDEŢ: 65.000  2.11 Judeţul Constanţa                       Est 59.500                       TOTAL JUDEŢ: 59.500  2.12 Judeţul Covasna                       Vest 28.500                       TOTAL JUDEŢ: 28.500  2.13 Judeţul Dolj                       Centru 63.000                       TOTAL JUDEŢ: 63.000  2.14 Judeţul Giurgiu                       Sud 26.500                       TOTAL JUDEŢ: 26.500  2.15 Judeţul Gorj                       Sud-Vest 58.500                       TOTAL JUDEŢ: 58.500  2.16. Judeţul Hunedoara                       Centru 61.200                       TOTAL JUDEŢ: 61.200  2.17 Judeţul Iaşi                       Est 59.000                       TOTAL JUDEŢ: 59.000  2.18 Judeţul Maramureş                       Vest 150.000                       TOTAL JUDEŢ: 150.000  2.19 Judeţul Mehedinţi                       Centru şi Sud 30.000                       TOTAL JUDEŢ: 30.000  2.20 Judeţul Mureş                       Sud 42.500                       TOTAL JUDEŢ: 42.500  2.21 Judeţul Sălaj                       Nord-Est 57.000                       TOTAL JUDEŢ: 57.000  2.22 Judeţul Sibiu                       Nord 43.000                       TOTAL JUDEŢ: 43.000  2.23 Judeţul Teleorman                       Sud 26.500                       Centru 6.800                       TOTAL JUDEŢ: 33.300  2.24 Judeţul Timiş                       Est 14.600                       TOTAL JUDEŢ: 14.600  2.25 Judeţul Vaslui                       Centru 59.500                       TOTAL JUDEŢ: 59.500  2.26 Judeţul Vrancea                       Nord 9.800                       TOTAL JUDEŢ: 9.800───────────────────────────────────────────────────────────────────────                       TOTAL GENERAL: 1.408.200───────────────────────────────────────────────────────────────────────3. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN LUNG───────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Delimitarea orientativă Suprafaţa  crt. a zonei (ha)───────────────────────────────────────────────────────────────────────  3.01 Judeţul Arad                       Nord 10.700                       Nord-Est 9.500                       Sud 35.000                       TOTAL JUDEŢ: 55.200  3.02 Judeţul Bihor                       Sud-Est 18.000                       Sud 2.100                       TOTAL JUDEŢ: 20.100  3.03 Judeţul Braşov                       Vest 34.800                       TOTAL JUDEŢ: 34.800  3.04 Judeţul Brăila                       Nord 14.800                       TOTAL JUDEŢ: 14.800  3.05 Judeţul Caraş-Severin                       Nord-Vest 30.500                       TOTAL JUDEŢ: 30.500  3.06 Judeţul Dâmboviţa                       Centru 102.000                       TOTAL JUDEŢ: 102.000  3.07 Judeţul Galaţi                       Centru 50.200                       Sud 23.800                       TOTAL JUDEŢ: 74.000  3.08 Judeţul Gorj                       Nord 13.800                       TOTAL JUDEŢ: 13.800  3.09 Judeţul Hunedoara                       Sud 81.000                       TOTAL JUDEŢ: 81.000  3.10 Judeţul Ialomiţa                       Sud-Est 69.500                       Centru 123.500                       TOTAL JUDEŢ: 193.000  3.11 Judeţul Iaşi                       Est 53.000                       TOTAL JUDEŢ: 53.000  3.12 Judeţul Maramureş                       Vest 28.500                       TOTAL JUDEŢ: 28.500  3.13 Judeţul Olt                       Centru 83.900                       TOTAL JUDEŢ: 83.900  3.14 Judeţul Prahova                       Sud 187.500                       TOTAL JUDEŢ: 187.500  3.15 Judeţul Satu Mare                       Centru 41.500                       TOTAL JUDEŢ: 41.500  3.16 Judeţul Sibiu                       Sud-Est 58.500                       TOTAL JUDEŢ: 58.500  3.17 Judeţul Teleorman                       Sud-Vest 15.000                       TOTAL JUDEŢ: 15.000  3.18 Judeţul Timiş                       Nord 10.800                       Vest 40.000                       Sud-Vest 32.800                       TOTAL JUDEŢ: 83.600  3.19 Judeţul Tulcea                       Nord 15.500                       TOTAL JUDEŢ: 15.500  3.20 Judeţul Vaslui                       Est 23.500                       Sud 14.500                       TOTAL JUDEŢ: 38.000  3.21 Judeţul Vâlcea                       Est 108.800                       TOTAL JUDEŢ: 108.800  3.22 Municipiul Bucureşti                       Nord-Vest 4.000                       TOTAL MUNICIPIU 4.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────                       TOTAL GENERAL: 1.337.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a - APAAPA PENTRU INDUSTRIE---------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 4 din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7LUCRĂRIprevăzute în Planul de amenajare ateritoriului naţional - Secţiunea a II-a ApaAPA PENTRU IRIGAŢII1. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU───────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Suprafaţa  crt. amenajării (ha)───────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.01 Judeţul Arad                  Fântânele - Şag 7.206                  TOTAL JUDEŢ: 7.206  1.02 Judeţul Argeş                  Căteasca - Teiu 22.938                  Ştefăneşti - Leordeni 6.940                  TOTAL JUDEŢ: 29.878  1.03 Judeţul Brăila                Călmăţui - Gropeni - Chiscani 17.148                  Terasa Viziru 33.302                  Terasa Brăilei 71.500                  Insula Mare a Brăilei 69.760                  Brăila - Dunăre - Siret 5.346                  Latinu - Vădeni 7.083                  TOTAL JUDEŢ: 204.139  1.04 Judeţul Buzău                  Câmpia Buzăului 31.694                  TOTAL JUDEŢ: 31.694  1.05 Judeţul Călăraşi                  Mostiştea 105.204                  Terasa Călăraşi 10.692                  Berceni - Vidra - Frumuşani 1.033                  Boianu - Sticleanu 20.150                  Olteniţa - Surlari -Dorobanţu 6.469                  Borcea de Sus 7.170                  TOTAL JUDEŢ: 150.718  1.06 Judeţul Cluj                  Mihai Viteazu 5.880                  TOTAL JUDEŢ: 5.880  1.07 Judeţul Constanţa                  Carasu 149.269                  Terasa Hârşova 13.616                  TOTAL JUDEŢ: 162.885  1.08 Judeţul Dâmboviţa                  Titu - Ogrezeni 24.071                  TOTAL JUDEŢ: 24.071  1.09 Judeţul Dolj                  Izvoarele - Cujmir 5.470                  Cetate - Galicea 41.486                  Calafat -Băileşti 49.640                  Calafat - Ciuperceni 5.697                  Nedeia - Măceşu 38.103                  Sadova - Corabia 55.344                  Ghidici - Rast - Bistreţ 8.412                  Bistreţ - Nedeia - Jiu 11.876                  TOTAL JUDEŢ: 216.028  1.10 Judeţul Galaţi                  Terasa - Nicoreşti - Tecuci 16.596                  Brateşu de Sus 7.690                  TOTAL JUDEŢ: 24.286  1.11 Judeţul Giurgiu                  Giurgiu - Răzmireşti B 15.253                  Giurgiu - Răzmireşti A-C 81.295                  Berceni - Vidra - Frumuşani 832                  Ilfovăţ 4.337                  Titu - Ogrezeni 18.022                  Pietroşani - Vedea 4.960                  Vedea - Slobozia Mare 4.217                  Malu Roşu - Gostinu 7.732                  Gostinu - Greaca - Argeş 20.830                  TOTAL JUDEŢ: 157.478  1.12 Judeţul Ialomiţa                  Mostiştea 4.500                  Terasa Borduşani 22.972                  Borcea de Jos 6.663                  Luciu - Giurgeni (orezărie) 1.497                  TOTAL JUDEŢ: 35.632  1.13 Judeţul Mehedinţi                  Izvoarele Cujmir 39.139                  TOTAL JUDEŢ: 39.139  1.14 Judeţul Olt                  Sadova - Corabia 20.370                  Terasa Corabia 34.876                  Stoeneşti - Vişina 28.504                  Bucşani - Cioroiu 29.119                  Dăbuleni - Potelu - Corabia 11.433                  TOTAL JUDEŢ: 124.302  1.15 Judeţul Prahova                  Câmpia Buzăului 10.914                  TOTAL JUDEŢ: 10.914  1.16 Judeţul Teleorman                  Terasa Corabia 2.666                  Olt - Călmăţui 31.277                  Viişoara 98.645                  Giurgiu - Răzmireşti B 24.137                  Giurgiu - Răzmireşti A+C 29.423                  Terasa Zimnicea 1.540                  Lita - Olt 4.935                  TOTAL JUDEŢ: 192.623  1.17 Judeţul Timiş                  Şag - Topolovăţ -                  aval Topolovăţ 3.351                  Şag - Topolovăţ -                  amonte Timişoara 5.396                  TOTAL JUDEŢ: 8.747  1.18 Judeţul Tulcea                  Dunavăţ 2.753                  Pecineaga - Turcoaia - Măcin 18.994                  Sud Razelm 13.459                  Sarichioi 7.011                  Beibuceac - Sarinasuf 14.703                  Babadag 13.268                  Măcin - 23 August (Zaclau) 4.369                  TOTAL JUDEŢ: 74.557  1.19 Judeţul Vrancea                  Ciorăşti - Măicăneşti 10.883                  Bilieşti - Slobozia Ciorăşti 18.799                  TOTAL JUDEŢ: 29.682  1.20 Judeţul Vâlcea                  Bucşani - Cioroiu 7.001                  TOTAL JUDEŢ: 7.001  1.21 Judeţul Ilfov                  Bragadiru - Jilava 5.338                  Titu - Ogrezeni 722                  Buftea - Căciulaţi 10.208                  Otopeni Căldăruşani 3.531                  Berceni - Vidra - Frumuşani 9.260                  TOTAL JUDEŢ: 29.059───────────────────────────────────────────────────────────────────────                       TOTAL GENERAL: 1.565.919───────────────────────────────────────────────────────────────────────2. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU───────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Suprafaţa  crt. amenajării (ha)───────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.01 Judeţul Argeş                  Căteasca - Teiu 7.983                  Ştefăneşti - Leordeni 7.132                  TOTAL JUDEŢ: 15.115  2.02 Judeţul Brăila                  Terasa Viziru 14.713                  Călmăţui - Gropeni                  comp. I+II 9.737                  Terasa Brăilei 34.274                  TOTAL JUDEŢ: 58.724  2.03 Judeţul Buzău                  Câmpia Buzăului 5.878                  TOTAL JUDEŢ: 5.878  2.04 Judeţul Călăraşi                  Mostiştea 44.206                  Terasa Călăraşi 4.010                  TOTAL JUDEŢ: 48.216  2.05 Judeţul Constanţa                  Carasu 3.693                  TOTAL JUDEŢ: 3.693  2.06 Judeţul Dâmboviţa                  Titu - Ogrezeni 12.444                  Căteasca - Teiu 491                  TOTAL JUDEŢ: 12.935  2.07 Judeţul Dolj                  Cetate - Galicea 4.669                  Nedeia - Măceşu 4.500                  Sadova - Corabia 21.850                  TOTAL JUDEŢ: 31.019  2.08 Judeţul Galaţi                  Brateşu de Sus 12.097                  TOTAL JUDEŢ: 12.097  2.09 Judeţul Giurgiu                  Giurgiu - Răzmireşti B 3.092                  Giurgiu - Răzmireşti A C 26.971                  Berceni - Vidra- Frumuşani 1.618                  Ilfovăţ 3.875                  Titu - Ogrezeni 10.261                  TOTAL JUDEŢ: 45.817  2.10 Judeţul Ialomiţa                  Mostiştea 11.652                  TOTAL JUDEŢ: 11.652  2.11 Judeţul Mehedinţi                  Izvoarele Cujmir 13.370                  TOTAL JUDEŢ: 13.370  2.12 Judeţul Olt                  Terasa Corabia 1.648                  Bucşani - Cioroiu 19.308                  TOTAL JUDEŢ: 20.956  2.13 Judeţul Prahova                  Câmpia Buzăului 13.245                  TOTAL JUDEŢ: 13.245  2.14 Judeţul Ilfov                  Berceni - Vidra - Frumuşani 2.011                  Bragadiru - Jilava 4.530                  Mostiştea 5.681                  TOTAL JUDEŢ: 12.222  2.15 Judeţul Teleorman                  Viişoara 45.673                  Giurgiu - Răzmireşti B 2.209                  Giurgiu - Răzmireşti A + C 8.899                  TOTAL JUDEŢ: 56.781  2.16 Judeţul Timiş                  Şag - Topolovăţ 27.653                  TOTAL JUDEŢ: 27.653  2.17 Judeţul Tulcea                  Pecineaga - Turcoaia 3.433                  Sarinasuf 1.256                  Dunavăţ 1.322                  TOTAL JUDEŢ: 6.011  2.18 Judeţul Vaslui                  Albiţa - Fălciu 7.423                  TOTAL JUDEŢ: 7.423  2.19 Judeţul Vâlcea                  Bucşani - Cioroiu 8.012                  TOTAL JUDEŢ: 8.012  2.20 Judeţul Vrancea                  Măicăneşti 18.846                  TOTAL JUDEŢ: 18.846───────────────────────────────────────────────────────────────────────                       TOTAL GENERAL: 429.665───────────────────────────────────────────────────────────────────────3. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG───────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Suprafaţa  crt. amenajării (ha)───────────────────────────────────────────────────────────────────────  3.01 Judeţul Arad                  Semlac - Pereg 8.648                  TOTAL JUDEŢ: 8.648  3.02 Judeţul Călăraşi                  Gălăţui - Călăraşi 79.815                  Jegălia 22.737                  Pietroiu - Ştefan cel Mare 23.848                  TOTAL JUDEŢ: 126.400  3.03 Judeţul Ialomiţa                  Gălăţui - Călăraşi 3.845                  Pietroiu - Ştefan cel Mare 31.557                  TOTAL JUDEŢ: 35.402  3.04 Judeţul Tulcea                  Sud Tulcea 1.745                  TOTAL JUDEŢ: 1.745───────────────────────────────────────────────────────────────────────                       TOTAL GENERAL: 172.195───────────────────────────────────────────────────────────────────────4. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG───────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Suprafaţa  crt. amenajării (ha)───────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.01 Judeţul Arad                  Hanios - Vărşand 23.055                  Pilu - Vărşand 3.402                  Chiser - Poganier 17.008                  Budier 20.316                  Ier - Arad - Frontiera 33.249                  Crac - Nădlac 6.200                  TOTAL JUDEŢ: 103.230  4.02 Judeţul Bihor                  Barcău mal drept aval Sălard 3.162                  Barcău mal stâng aval Sălard 7.541                  Crişu Repede mal drept aval                  Oradea 9.860                  Canal colector mal drept 43.696                  Valea Ierului 26.674                  TOTAL JUDEŢ: 90.933  4.03 Judeţul Botoşani                  Corni - Turda 2.206                  TOTAL JUDEŢ: 2.206  4.04 Judeţul Braşov                  Sebeş - Mândra 5.964                  Şercaia - Mândra 4.182                  Apaţa 1.651                  Viştea - Ucea 2.640                  Sâmbăta - Viştea 5.190                  Vlădeni - Dumbrăviţa 3.480                  Breaza - Sâmbăta 2.547                  Veneţia - Şercaia 3.947                  TOTAL JUDEŢ: 29.601  4.05 Judeţul Caraş-Severin                  Vrani - Mercina 4.330                  Vicinic 1.817                  Bocşa - Biniş - Doclin 1.477                  Vărădia - Secăşeni 2.100                  Cadar - Remetea 1.782                  TOTAL JUDEŢ: 11.506  4.06 Judeţul Covasna                  Brateş - Ghelinţa 10.171                  TOTAL JUDEŢ: 10.171  4.07 Judeţul Gorj                  Budieni 3.775                  TOTAL JUDEŢ: 3.775  4.08 Judeţul Harghita                  Suseni - Borzonţ 2.585                  Belcina - Remetea 4.449                  Racu - Jigodin 3.000                  TOTAL JUDEŢ: 10.034  4.09 Judeţul Iaşi                  Sculeni - Ţuţora 25.419                  TOTAL JUDEŢ: 25.419  4.10 Judeţul Maramureş                  Ţicău - Lăpuş 5.651                  Vişeu - Petrova 1.586                  TOTAL JUDEŢ: 7.237  4.11 Judeţul Neamţ                  Onişcani - Secuieni 1.087                  Brusturi - Răuceşti 1.686                  TOTAL JUDEŢ: 2.773  4.12 Judeţul Prahova                  Ghighiu 5.000                  TOTAL JUDEŢ: 5.000  4.13 Judeţul Satu Mare                  Tur mal stâng 9.638                  Someş mal drept 27.417                  Someş - Crasna 38.317                  Crasna mal stâng 27.502                  Valea Ierului 48.780                  TOTAL JUDEŢ: 151.654  4.14 Judeţul Ilfov                  Nord Bucureşti 38.600                  TOTAL JUDEŢ: 38.600  4.15 Judeţul Sibiu                  Cristian - Şura Mare 2.970                  Scorei - Arpaş 3.286                  TOTAL JUDEŢ: 6.256  4.16 Judeţul Suceava                  Grigoreşti - Vereşti -                  Rocşani 1.870                  TOTAL JUDEŢ: 1.870  4.17 Judeţul Timiş                  Aranca comp. IV 55.582                  Mureşan 6.040                  Sânnicolau - Saravale 19.998                  Galatca 8.280                  Ghecea - Jimbolia 54.451                  Uivar - Pustiniş 5.403                  Teba - Timişaţi 28.063                  Rudna - Ghiulvăz 5.643                  Sud Lanca - Birda 9.984                  Livezile 5.462                  Banloc 10.196                  Partoş -Glogani 2.876                  TOTAL JUDEŢ: 211.978───────────────────────────────────────────────────────────────────────                       TOTAL GENERAL: 712.243───────────────────────────────────────────────────────────────────────5. SUPRAFEŢE NOI, PROPUSE PENTRU A FI AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Delimitarea amenajării Suprafaţa Sursa de apă Volumul de apă  crt. (ha) necesar pentru                                                                   irigaţii                                                                   (mil.mc)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5.01 Judeţul Brăila         Gologanu - Năneşti 17.400 Canal Siret - Bărăgan 176,45                                               (prov. Râul Siret)         Bogza - Balta Albă 7.600 Canal Siret - Bărăgan 22,80         TOTAL JUDEŢ: 25.000 199,25  5.02 Judeţul Buzău         Coteşti - Râmnicu Sărat Nord 5.500 Canal Siret - Bărăgan 18,15         Râmnicu Sărat Nord 33.700 Canal Siret - Bărăgan 91,83         Buzău - Sărata 60.200 Canal Siret - Bărăgan 168,56         Bogza - Balta Albă 25.500 Canal Siret - Bărăgan 76,50         Pogoanele - Fundata 69.400 Canal Siret - Bărăgan 194,32         TOTAL JUDEŢ: 194.300 549,36  5.03 Judeţul Călăraşi         Borcea de Sus 14.700 Dunăre 30,88         TOTAL JUDEŢ: 14.700 30,88  5.04 Judeţul Galaţi         Gologanu - Năneşti 5.600 Canal Siret - Bărăgan 16,50                                                (prov. Râul Siret)         TOTAL JUDEŢ: 5.600 16,50  5.05 Judeţul Giurgiu         Ipoteşti IV 12.800 Derivaţia Olt - Vedea 39,68         Nord Câlniştea 21.700 Derivaţia Olt - Vedea 67,27         Naipu 14.600 Derivaţia Olt - Vedea 45,26         TOTAL JUDEŢ: 49.100 152,21  5.06 Judeţul Ialomiţa         Buzău - Sărata 9.600 Canal Siret - Bărăgan 21,12         Pogoanele - Fundata 51.500 Canal Siret - Bărăgan 123,60         Borcea de Jos 23.100 Dunăre 48,51         TOTAL JUDEŢ: 84.200 193,23  5.07 Judeţul Olt         Ipoteşti I Nord 24.900 Derivaţia Olt - Vedea 77,19         Ipoteşti I Sud 14.400 Derivaţia Olt - Vedea 44,64         Ipoteşti II 51.000 Derivaţia Olt - Vedea 158,10         Ipoteşti III 2.200 Derivaţia Olt - Vedea 6,82         TOTAL JUDEŢ: 92.500 286,75  5.08 Judeţul Prahova         Buzău - Sărata 18.100 Canal Siret - Bărăgan 39,82         TOTAL JUDEŢ: 18.100 39,82  5.09 Judeţul Teleorman         Ipoteşti II 7.600 Derivaţia Olt - Vedea 23,56         Ipoteşti III 76.500 Derivaţia Olt - Vedea 237,15         Ipoteşti IV 27.500 Derivaţia Olt - Vedea 85,25         Nord Câlniştea 32.500 Derivaţia Olt - Vedea 100,75         TOTAL JUDEŢ: 144.100 446,71  5.10 Judeţul Vrancea         Rugineşti 23.300 Canal Siret - Bărăgan 68,73         Coteşti - Râmnicu Sărat Nord 16.700 Canal Siret - Bărăgan 55,11         Bilieşti - Slobozia Ciorăşti 25.000 Canal Siret - Bărăgan 77,50                                                (prov. Râul Siret)         Gologanu - Năneşti 28.000 Canal Siret - Bărăgan 92,40                                                (prov. Râul Putna/Siret)         Bogza - Balta Albă 27.900 Canal Siret - Bărăgan 83,70         TOTAL JUDEŢ: 120.900 377,44───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL GENERAL: 748.500 2.292,15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a - APAAPA PENTRU IRIGAŢII---------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 5 din LEGEA nr. 20 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.------------------