HOTĂRÂRE nr. 67 din 21 ianuarie 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii**)(actualizată până la data de 4 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 7 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 78 din 27 ianuarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 896 din 4 august 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.167 din 26 septembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009.**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii se reorganizează, ca urmare a comasării cu Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, care se desfiinţează, şi îşi schimbă denumirea în Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul. (2) Sediul Centrului este în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 1^1Principalele obiective ale Centrului sunt: a) elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din sectorul cultural; b) acordarea consultanţei pentru programe culturale europene.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 2 (1) În domeniul cercetării sectorului cultural din România, Centrul are următoarele atribuţii: a) efectuează studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru programele şi politicile Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; b) gestionează, colectează şi analizează statistici despre sectorul cultural din România; c) elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale şi fundamentează politicile publice în domeniul culturii; d) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România; e) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural; f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural; g) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional de către organismele internaţionale (de exemplu, UNESCO, Consiliul Europei) preocupate de sectorul cultural; h) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii; i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural; j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; k) valorifică studiile, analizele, cercetările şi activităţile prin derularea de proiecte finanţate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect; l) realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere. (2) În domeniul consultanţei şi promovării programelor culturale şi media europene, Centrul are următoarele atribuţii: a) asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectorului cultural şi media, facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media a unui număr cât mai mare de operatori, asigură comunicarea la nivel naţional şi regional dintre operatorii culturali şi realizează schimbul de informaţii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media; b) diseminează informaţii privind licitaţiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectorului cultural şi media şi face cunoscute mecanismele de finanţare; c) elaborează evaluări, sinteze şi metodologii cu aplicabilitate în domeniul dezvoltării de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural; d) constituie birourile de informare şi promovare ale Uniunii Europene în România pentru programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media, întreţine şi dezvoltă portalul web de consultanţă pentru programe culturale europene Eurocult.ro; e) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în comitetele de management ale programelor comunitare ale Uniunii Europene dedicate sectorului cultural; f) asigură, la cerere, servicii de consultanţă şi asistenţă metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile şi structurale, inclusiv prin încheierea de contracte; g) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport; h) organizează simpozioane, colocvii şi alte manifestări ştiinţifice în domeniu; i) colaborează cu instituţii similare din ţară şi din străinătate. (3) Centrul îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit legii.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 3 (1) Centrul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, în condiţiile legii. (2) Directorul general al Centrului este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii. (4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 4 (1) Coordonarea ştiinţifică a Centrului este asigurată de un Consiliu ştiinţific format din 7-9 membri cu realizări deosebite în domeniul studiilor şi cercetărilor culturale, numiţi prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (2) Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Din consiliul ştiinţific face parte, de drept, directorul general al Centrului.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 25 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare. (2) Salarizarea personalului Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 6Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din: a) contracte de cercetare ştiinţifică; b) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor şi activităţilor prin derularea de proiecte finanţate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect; c) organizarea de congrese, seminarii, conferinţe; d) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea de materiale de specialitate, inclusiv privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea programelor europene specifice; e) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat; f) efectuarea de servicii de consultanţă şi expertiză pentru operatorii culturali, inclusiv prin încheierea de contracte; g) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice; h) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; i) alte activităţi specifice realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale legale. (3) Centrul poate accesa fonduri comunitare (inclusiv structurale), cu excepţia programelor comunitare pe care le promovează prin birourile de informare ale Uniunii Europene în România.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia MuscăMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 67.----------