ORDIN nr. 3.979 din 27 mai 2010pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum și a Atribuțiilor membrilor comisiilor de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 28 mai 2010  În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum și a Atribuțiilor membrilor comisiilor de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 și 757 bis din 5 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La anexa nr. 2, articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se organizează în fiecare unitate de învățământ liceal care are clase terminale și se compune din:– președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– secretar - un cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator/informatician;– membri - 1-2 cadre didactice;– asistenți - 1-2 cadre didactice, de regulă de altă specialitate decât cea la care se susține proba, pentru fiecare sală în care se desfășoară probe scrise sau practice de examen;– profesori examinatori - profesori de specialitate, pentru fiecare disciplină de examen la care se susțin probe de evaluare a competențelor.(2) Secretarul comisiei, membrii, asistenții și profesorii examinatori sunt selectați, de regulă, dintre cadrele didactice din unitatea de învățământ.(3) În cazuri excepționale, bine justificate, se pot organiza centre de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în care pot fi arondați candidați proveniți din mai multe unități de învățământ liceal care au clase terminale.(4) În cazuri deosebite, bine justificate, prin excepție de la prevederile art. 5 și art. 12 alin. (1), din comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale poate face parte, în calitate de asistent, orice persoană care îndeplinește o funcție didactică sau didactică auxiliară, provenind din unitatea de învățământ respectivă sau din alte unități de învățământ preuniversitar.3. La anexa nr. 2, articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Președintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale este directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ liceal respective.(2) Secretarul, membrii, asistenții și profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sunt selectați, de regulă, din unitatea de învățământ din care provin candidații.(3) Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către 2 profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeași specialitate, din unitatea de învățământ. În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învățământ care pot fi nominalizate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, acestea vor fi selectate din alte unități de învățământ.(4) Cadrele didactice provenite din alte unități de învățământ se numesc în comisiile de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale prin decizie a inspectoratului școlar.(5) În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării examenului de bacalaureat, președinții comisiilor din unitățile de învățământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor solicita declarații-tip scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip cadrul didactic trebuie să precizeze că nu are soțul/soția, o rudă sau un afin, de până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidații care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale și că știe că orice abatere de la acestea este sancționată.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIISecretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și sindicatele, Direcția generală învățământ superior, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 27 mai 2010.Nr. 3.979.  +  Anexa(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.507/2009)CALENDARULexamenului de bacalaureat - 2010Prima sesiune de examen 2010
  14-18 decembrie 2009 15-17 februarie 2010  17-19 februarie 2010  19-29 aprilie 2010 31 mai-25 iunie 2010  11 iunie 2010 28 iunie 2010  29 iunie 2010  30 iunie 2010  2 iulie 2010  4 iulie 2010  6-7 iulie 2010 8 iulie 2010 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B Evaluarea competențelor digitale - proba D Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă - proba C Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a Limba și literatura română - proba E)a) - proba scrisă Limba și literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă Proba la alegere a profilului și specializării - proba E)d) - proba scrisă Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00) și depunerea contestațiilor (orele 16,00-20,00) Rezolvarea contestațiilor Afișarea rezultatelor finale
  A doua sesiune de examen 2010
  5-9 iulie 2010 23-24 august 2010  23-24 august 2010  24-25 august 2010  26-27 august 2010 30 august 2010  31 august 2010  1 septembrie 2010  3 septembrie 2010  5 septembrie 2010  7-8 septembrie 20109 septembrie 2010 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă - proba C Evaluarea competențelor digitale - proba D Limba și literatura română - proba E)a) - proba scrisă Limba și literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă Proba la alegere a profilului și specializării - proba E)d) - proba scrisă Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00) și depunerea contestațiilor (orele 16,00-20,00) Rezolvarea contestațiilor Afișarea rezultatelor finale
  --------