ORDIN nr. 3.812 din 12 mai 2010privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 mai 2010    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 martie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-martie 2010,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Mioriţei nr. 76 bis, judeţul Bacău, pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi".  +  Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2010-2011.  +  Articolul 3 (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului. (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău revine fondatorilor.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din Bacău.  +  Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Fundaţia Ecologică Green - Filiala Bacău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din Bacău, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 12 mai 2010.Nr. 3.812.------