ORDIN nr. 3.707 din 23 aprilie 2010privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 17 mai 2010  Având în vedere Referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2010, avizat de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi de ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor:- art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetaredezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 23 aprilie 2010.Nr. 3.707.  +  Anexa 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE - 2000 BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
                                            - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 1
  I. VENITURI TOTALE, din care 01 24750
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 24620
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 20250
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 04 1643
  c) Alte venituri din exploatare 05 2727
  2. VENITURI FINANCIARE 06 130
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 24650
  1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 24650
  a) Bunuri şi servicii 10 7694
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 13922
  -cheltuieli cu salariile, din care 12 10245
  - indemnizaţiile membrilor consi- liului de administraţie 13 105
  - drepturile salariale ale directorului(general) 14 112
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2131
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 51
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 533
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 28
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 87
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 26
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 30
  alte cheltuieli de personal, din care: 22 791
  - tichete de masă 23 441
  - deplasări, detaşări 24 350
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2727
  d) Cheltuieli de protocol 26 2
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 100
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 205
  h) Alte cheltuieli 30 0
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0
  - cheltuieli privind dobânzile 32 0
  - alte cheltuieli financiare 33 0
  3. Cheltuieli extraordinare 34 0
  III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 35 100
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 16
  V. REZULTATUL NET 37 84
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR 39 84
  a) pentru cointeresarea personalului 40 17
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, naţional 41 50
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 17
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 43 728
  1. Surse proprii 44 28
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 700
  3. Credite bancare pentru investiţii 46 0
  - interne 47 0
  - externe 48 0
  4. Alte surse 49 0
  IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 728
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 728
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0
  - interne 53 0
  - externe 54 0
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 1) 55 24750
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale(rd.08) 56 24650
  3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 100
  4. Număr mediu personal, total institut, din care: 58 219
  - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 181
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut -(lei/persoană/lună 60 3833
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4716
  7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56* 100) 62 0,41
  8. Rata rentabilităţii financiare 63 0,08
  rd.37*100 capital propriu
  10. Plăţi restante 64 0
  11. Creanţe de încasat 65 0
  __________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 11.116 mii lei, încheiate până la data de 15.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 40 mii lei.
   +  Anexa 2 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
                                                    - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 1
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 32496
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 31278
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 18542
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 04 7638
  c) Alte venituri din exploatare 05 5098
  2. VENITURI FINANCIARE 06 1218
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 29679
  1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 29510
  a) Bunuri şi servicii 10 12571
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 12133
  - cheltuieli cu salariile, din care: 12 8602
  - indemnizaţiile membrilor consi- liului de administraţie 13 153
  - drepturile salariale ale directorului(general) 14 187
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1789
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 42
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 447
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 23
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 73
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 21
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
  alte cheltuieli de personal, din care: 22 1136
  - tichete de masă 23 408
  - deplasări, detaşări 24 728
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 4185
  d) Cheltuieli de protocol 26 46
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 75
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 172
  h) Alte cheltuieli 30 328
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 169
  - cheltuieli privind dobânzile 32 2
  - alte cheltuieli financiare 33 167
  3. Cheltuieli extraordinare 34 0
  III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 35 2817
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 450
  V. REZULTATUL NET 37 2367
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 2367
  a) pentru cointeresarea personalului 40 473
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, naţional 41 1065
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 829
  IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 43 1953
  1. Surse proprii 44 853
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 1100
  3. Credite bancare pentru investiţii 46
  - interne 47
  - externe 48
  4. Alte surse 49
  X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 1953
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 1100
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
  - interne 53
  - externe 54
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd.01) 55 32496
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale(rd.08) 56 29679
  3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 2817
  4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 200
  - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 105
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -(lei/persoană/lună 60 3460
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4007
  7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56* 100) 62 9,49
  8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu(12815) 63 18,47
  10. Plăţi restante 64
  11. Creanţe de încasat 65
  __________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14500 mii lei, încheiate până la data de 17.02.2010, iar cele realizate din contracte suma de 2400 mii lei.
   +  Anexa 3 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii şi Teledetecţiei - I.G.R. BucureştiInstitutul Geologic al RomânieiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                         - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8740
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 8680
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 4160
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 3996
  c) Alte venituri din exploatare 05 524
  2. VENITURI FINANCIARE 06 60
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 8704
  1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 8654
  a) Bunuri şi servicii 10 2000
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 5226
  - cheltuieli cu salariile din care: 12 3900
  - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 25
  - drepturile salariale ale directorului (general) 14 140
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 811
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 19
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 203
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 10
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 33
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 10
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
  - alte cheltuieli de personal, din care: 22 240
  - tichete de masă 23 0
  - deplasări, detaşări 24 240
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1200
  d) Cheltuieli de protocol 26 3
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 25
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 0
  h) Alte cheltuieli 30 200
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 50
  - cheltuieli privind dobânzile 32 0
  - alte cheltuieli financiare 33 50
  3. Cheltuieli extraordinare 34 0
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 36
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6
  V. REZULTATUL NET 37 30
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 30
  a) pentru cointeresarea personalului 40 6
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 18
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 6
  IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 342
  1. Surse proprii 44 92
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 250
  3. Credite bancare pentru investiţii 46 0
  - interne 47 0
  - externe 48 0
  4. Alte surse 49 0
  X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 0
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 0
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0
  - interne 53 0
  - externe 54 0
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 55 8740
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 8704
  3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 36
  4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 146
  - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 92
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2147
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3420
  7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,41
  8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu 277 63 10,83
  10. Plăţi restante 64 2800
  11. Creanţe de încasat 65 100
  _____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.969 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 4 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                     - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 18.170
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 18.020
  din acestea:
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 14.932
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 2.621
  c) Alte venituri din exploatare 05 467
  2. VENITURI FINANCIARE 06 150
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 18.065
  1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 17.890
  a) Bunuri şi servicii 10 2.540
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 7.924
  - cheltuieli cu salariile, din care: 12 5.925
  - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 123
  - drepturile salariale ale directorului (general) 14 126
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.232
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 29
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 308
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 16
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 49
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 15
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21
  - alte cheltuieli de personal, din care: 22 350
  - tichete de masă 23 100
  - deplasări, detaşări 24 250
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.800
  d) Cheltuieli de protocol 26 20
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care: 29 100
  h) Alte cheltuieli 30 5.506
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 175
  - cheltuieli privind dobânzile 32 75
  - alte cheltuieli financiare 33 100
  3. Cheltuieli extraordinare 34
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 105
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 20
  V. REZULTATUL NET 37 85
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 85
  a) pentru cointeresarea personalului 40 17
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 51
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 17
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: 43 850
  1. Surse proprii 44 100
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 750
  3. Credite bancare pentru investiţii 46
  - interne 47
  - externe 48
  4. Alte surse 49
  IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 850
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 850
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
  - interne 53
  - externe 54
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 55 18.170
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 18.065
  3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 105
  4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 197
  - număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare 59 97
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.413
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.602
  7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,58
  8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 39 x 100)/capital propriu 63 7,70
  9. Plăţi restante 64
  10. Creanţe de încasat 65 2.500
  ____________Capitalul propriu este 1.103,43 mii lei. Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10.920 mii lei, încheiate până la data de 01.01.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 593 mii lei.
   +  Anexa 5 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA (Bucureşti)BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                        - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 1
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2 Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 03) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal - total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37 x 100) capital propriu (2277 mii lei) 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 7857 7852 5349 650 1853 5 7807 7764 565 6499 5230 140 173 921 21 230 12 36 11 38 38 450 50 200 43 40 3 50 8 42 42 8 26 8 900 100 800 900 900 7857 7807 50 185 159 2228 2284 0,64 1,76 650
  _________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5276 mii lei, încheiate până la data de 19.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 73 mii lei.
   +  Anexa 6 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                       - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal - total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37 x 100)/capital propriu 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 104.041 103.841 87.341 15.500 1.000 200 0 103.863 103.843 7.697 56.858 42.572 290 245 8.855 213 2.214 115 362 106 0 2.422 500 1.922 8.612 44 25 0 0 30.607 20 15 5 0 178 35 143 0 143 29 86 28 2.595 95 2.500 0 0 0 0 2.595 2.595 0 0 0 104.041 103.863 178 710 400 4.940 5.920 0,17 19,86 1.000 10.000
  ___________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 18.066 mii lei, încheiate până la data de 19.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.Patrimoniul institutului este de 718,243 mii lei.
   +  Anexa 7 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 7*
                                                                                                       - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Realizări 2009 Program 2010 Creştere/ descreştere 2010/2009
  A 0 1 2 3=2/1
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 60741
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 60673
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 55495
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 151
  c) Alte venituri din exploatare 05 5027
  2. VENITURI FINANCIARE 06 68
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 60673
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 60673
  a) Bunuri şi servicii 10 18159
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 36648
  - cheltuieli cu salariile din care: 12 27298
  - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 121
  - drepturile salariale ale directorului (general) 14 125
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 5678
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 136
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 1419
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 74
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 232
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 68
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
  - alte cheltuieli de personal, din care: 22 1743
  - tichete de masă 23 832
  - deplasări, detaşări 24 911
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 5180
  d) Cheltuieli de protocol 26 15
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 0
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 456
  h) Alte cheltuieli 30 215
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0
  - cheltuieli privind dobânzile 32 0
  - alte cheltuieli financiare 33 0
  3. Cheltuieli extraordinare 34 0
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 68
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 13
  V. REZULTATUL NET 37 55
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 55
  a) pentru cointeresarea personalului 40 11
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 33
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 11
  IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0
  1. Surse proprii 44 0
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0
  3. Credite bancare pentru investiţii 46 0
  - interne 47 0
  - externe 48 0
  4. Alte surse 49 0
  X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 0
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 0
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0
  - interne 53 0
  - externe 54 0
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE
  1 Venituri totale (rd. 01) 55 60741
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 60673
  3 Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 68
  4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 408
  - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 321
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 5539
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6147
  7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,11
  8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu = 789 mii lei 63 6,9
  10. Plăţi restante 64 0
  11. Creanţe de încasat 65 0
  _____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 9.580 mii lei, încheiate până la data de 20.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 8 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT IaşiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                     - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal - total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu 345 mii lei 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 17167 17005 13888 3117 162 17157 16730 8771 4395 3191 24 58 664 16 166 9 27 8 314 314 3462 7 63 32 427 185 242 10 3 7 7 1 5 1 1777 1777 1777 1777 17167 17157 10 76 54 3454 4150 0,06 2,35
  ____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4.377 mii lei, încheiate până la data de 31-12-2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 12.249 mii lei.
   +  Anexa 9 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                         - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 47.222
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 47.072
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 38.972
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 8.100
  c) Alte venituri din exploatare 05 0
  2. VENITURI FINANCIARE 06 150
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 47.142
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 47.027
  a) Bunuri şi servicii 10 14.669
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 21.192
  - cheltuieli cu salariile, din care: 12 16.268
  - indemnizaţiile membrilor consiliului de Administraţie 13 131
  - drepturile salariale ale directorului (general) 14 164
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 3.721
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 81
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 846
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 44
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 137
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 41
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
  - alte cheltuieli de personal, din care: 22 54
  - tichete de masă 23 0
  - deplasări, detaşări 24 54
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 8.088
  d) Cheltuieli de protocol 26 22
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 23
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 149
  h) Alte cheltuieli 30 2.884
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 115
  - cheltuieli privind dobânzile 32 0
  - alte cheltuieli financiare 33 115
  3. Cheltuieli extraordinare 34 0
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 80
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 16
  V. REZULTATUL NET 37 64
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 64
  a) pentru cointeresarea personalului 40 13
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 38
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 13
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 454
  1. Surse proprii 44 54
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 400
  3. Credite bancare pentru investiţii 46 0
  - interne 47 0
  - externe 48 0
  4. Alte surse 49 0
  IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 454
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 454
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0
  - interne 53 0
  - externe 54 0
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 55 47.222
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 47.142
  3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 80
  4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 245
  - număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare 59 210
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 5.455
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.404
  7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,17
  8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu = 478 mii lei 63 13,39
  9. Plăţi restante 64 0
  10. Creanţe de încasat 65 0
  _____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 17.800 mii lei, încheiate până la data de 26.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 20.066 mii lei.
   +  Anexa 10 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                      - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal - total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu: 1364; 1638 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 15818 15815 13038 96 2681 3 0 15395 15391 670 9102 7075 136 151 1472 35 368 19 59 17 57 57 2776 4 139 2700 4 4 423 80 343 343 69 205 69 647 202 445 647 647 15818 15395 423 114 92 5006 5364 2,75 20,9 476
  ____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1529 mii lei, încheiate până la data de 20.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 11 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                       - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal - total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu (805, 305) 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 7805 7795 5505 1790 500 10 7790 7780 1800 4013 3100 30 50 645 15 161 8 26 8 50 50 1800 3 20 5 139 10 10 15 3 12 12 2 7 3 2050 1800 250 2050 2050 7805 7790 15 156 93 1624 1989 0,193 1,49
  _____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.224 mii lei, încheiate până la data de.19.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de ... mii lei.
   +  Anexa 12 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC TimişoaraBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                        - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55- rd. 56) 4. Număr mediu de personal - total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37 - 100)/capital propriu 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 10007 10000 6800 700 2500 7 0 9992 9992 2125 5340 4000 75 204 832 20 208 10 33 10 0 227 167 60 2500 1 2 0 24 0 0 0 0 0 15 2 13 13 0 0 0 0 390 0 390 0 0 0 0 390 390 0 0 0 10007 9992 15 81 76 3876 4817 0,15 0,3 0 0
  _____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritate a Naţională pentru Cercetare ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1492 mii lei, încheiate până la data de 22.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 13 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                        - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţi de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din acestea: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile din care - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; aloc. hrană - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZITARE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor VII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 4. Număr mediu de personal - total institute, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institute - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 39 x 100)/Capital propriu***) 9. Plăţi restante 10. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 19.850 19.550 19.550 300 19.800 19.785 5.500 8.858 6.285 200 225 1.286 30 322 17 53 15 850 262 588 2.300 25 5 5 70 3.022 15 15 - - 50 12 38 - 38 8 22 8 2.270 1.520 750 - 2.270 2.270 19.850 19.800 50 132 60 3.728 4.600 0,25 29
  ____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.220 mii lei, încheiate până la data de 20.01.2010 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 14 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                    - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 1
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariate ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal - total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu (4524.006 mii lei) 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 21410 21160 17530 160 3470 250 21160 21160 2540 10469 8055 51 105 1675 40 419 22 68 20 170 170 0 3470 1 50 160 4470 250 40 210 210 42 126 42 110 0 110 110 21410 21160 250 200 176 3308 3639 1,18 4,63 1520
   +  Anexa 15 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                      - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 22245
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 21995
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 14595
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 400
  c) Alte venituri din exploatare 05 7000
  2. VENITURI FINANCIARE 06 250
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 22224
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 21902
  a) Bunuri şi servicii 10 3255
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 8762
  - cheltuieli cu salariile, din care: 12 6450
  - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 45
  - drepturile salariale ale directorului (general) 14 105
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1342
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 32
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 335
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 17
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 54
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 16
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
  - alte cheltuieli de personal, din care: 22 515
  - tichete de masă 23 215
  - deplasări, detaşări 24 300
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 7000
  d) Cheltuieli de protocol 26 11
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 34
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 40
  h) Alte cheltuieli 30 2800
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 322
  - cheltuieli privind dobânzile 32 22
  - alte cheltuieli financiare 33 300
  3. Cheltuieli extraordinare 34 0
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 21
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 11
  V. REZULTATUL NET 37 10
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 10
  a) pentru cointeresarea personalului 40 2
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 6
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 2
  IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3272
  1. Surse proprii 44
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 2170
  3. Credite bancare pentru investiţii 46
  - interne 47
  - externe 48
  4. Alte surse (contracte de cercetare) 49 1102
  X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 3272
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 3272
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
  - interne 53
  - externe 54
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 55 22245
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 22224
  3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 21
  4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 173
  - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 118
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3052
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3590
  7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,10
  8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37 x 100)/capital propriu 63 3,33
  10. Plăţi restante 64 0
  11. Creanţe de încasat 65 0
  ______________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10.793 mii lei, încheiate până la data de 28.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 16 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu VâlceaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                       - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 1
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile, din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu (16.229) (18.419) 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 38.600 38.600 17.100 19.000 2.500 38.370 38.160 19.798 15.250 11.300 192 200 2.350 57 588 31 96 28 800 150 650 2.800 2 10 200 100 210 200 10 230 40 190 190 38 114 38 2.150 2.000 150 2.150 2.150 38.600 38.370 230 220 164 4.151 4.900 0,60 1,03
  ___________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.771 mii lei, încheiate până la data de 22.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 17 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj- NapocaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                       - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  1. VENITURI TOTALE, din care: 01 21.250
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 21.150
  din acestea:
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 20.750
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 300
  c) Alte venituri din exploatare 05 100
  2. VENITURI FINANCIARE 06 100
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 21.128
  1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea: 09 21.048
  a) Bunuri şi servicii 10 7.500
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 10.394
  - cheltuieli cu salariile 12 8.050
  - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 130
  - drepturile salariale ale directorului (general) 14 150
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.674
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 40
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 419
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 22
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 68
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 20
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
  - alte cheltuieli de personal, din care: 22 100
  - tichete de masă 23 0
  - deplasări, detaşări 24 100
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 700
  d) Cheltuieli de protocol 26 2
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 2
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 0
  h) Alte cheltuieli 30 2.450
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 80
  - cheltuieli privind dobânzile 32 60
  - alte cheltuieli financiare 33 20
  3. Cheltuieli extraordinare 34 0
  III. REZULTATUL BRUT 35 122
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 20
  V. REZULTATUL NET 37 102
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 102
  a) pentru cointeresarea personalului 40 20
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 61
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 21
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.100
  1. Surse proprii 44 0
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 1.100
  3. Credite bancare pentru investiţii 46 0
  - interne 47 0
  - externe 48 0
  4. Alte surse 49 0
  IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 1.100
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 1.100
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0
  - interne 53 0
  - externe 54 0
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 55 21.250
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 21.128
  3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 122
  4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 171
  - număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare 59 125
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.809
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 5.180
  7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,578
  8. Rata rentabilităţii financiare rd. 39 x 100 capital propriu 63 1,078
  9. Plăţi restante 64 0
  10. Creanţe de încasat 65 0
  ______________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 17810 mii lei, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 840 mii lei.Capitalul propriu 2010: 9.460.827 lei
   +  Anexa 18 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE CA-BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                      - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 1
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare c) Alte venituri din exploatare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: a) Bunuri şi servicii b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile din care: - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - drepturile salariale ale directorului (general) - contribuţii de asigurări sociale de stat - contribuţii de asigurări de şomaj - contribuţii de asigurări sociale de sănătate - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masă - deplasări, detaşări c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI a) pentru cointeresarea personalului b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1 Surse proprii 2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5 Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 x 100 capital propriu (2.371094; 2.550) 10. Plăţi restante 11. Creanţe de încasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 26.520 26.500 22.100 800 3.600 20 0 26.341 26.331 9.415 12.518 9.400 207 232 1.955 46 489 25 80 23 0 500 300 200 3.800 3 15 0 580 10 5 5 0 179 29 150 0 150 30 90 30 14.151 0 480 0 0 0 13.671 14.151 14.151 26.520 26.341 179 184 134 4.081 4.536 0,68 5,88 750 5.000
  _____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 22,100. mii lei, încheiate până la data de 31,12,2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
   +  Anexa 19 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂInstitutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "Elie Carafoli" - INCASBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
  *Font 8*
                                                                                  - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. Program 2010
  A 0 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 21.650
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 21.500
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 20.500
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04
  c) Alte venituri din exploatare 05 1.000
  2. VENITURI FINANCIARE 06 150
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 21.615
  1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 21.340
  a) Bunuri şi servicii 10 11.449
  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 8.541
  - cheltuieli cu salariile, din care: 12 6.105
  - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 117
  - drepturile salariale ale directorului (general) 14 122
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.270
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16 31
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 317
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 16
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 52
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 15
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 21
  - alte cheltuieli de personal, din care: 22 735
  - tichete de masă 23 285
  - deplasări, detaşări 24 450
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.350
  d) Cheltuieli de protocol 26
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29
  h) Alte cheltuieli 30
  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 275
  - cheltuieli privind dobânzile 32 35
  - alte cheltuieli financiare 33 240
  3. Cheltuieli extraordinare 34
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 35
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6
  V. REZULTATUL NET 37 29
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 29
  a) pentru cointeresarea personalului 40 6
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 17
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 6
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.150
  1. Surse proprii 44 900
  2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 1.250
  3. Credite bancare pentru investiţii 46 0
  - interne 47
  - externe 48
  4. Alte surse 49
  IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.150
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 2.150
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0
  - interne 53
  - externe 54
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 55 21.650
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 21.615
  3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 35
  4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 139
  - număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare 59 106
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.542
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.288
  7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,16
  8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37 x 100)/capital propriu = 11037 mii lei 63 0,26
  10. Plăţi restante 64 1.877
  11. Creanţe de încasat 65 2.046
  ___________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10.345 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.- Venituri aferente programelor europene circa 3.700.000 EURO contractate (inclusiv cofinanţare)_______________