ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 (*actualizată*)privind stimularea investiţiilor(actualizată până la data de 13 mai 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 82 din 6 mai 2010.Având în vedere:- interesul public major privind acordarea de măsuri de sprijin pentru stimularea investiţiilor, cu respectarea legislaţiei comunitare în domeniul ajutorului de stat;- importanţa orientării măsurilor de sprijin pentru încurajarea dezvoltării anumitor sectoare de activitate, în funcţie de priorităţile de dezvoltare ale României şi pentru a asigura cele mai eficiente măsuri economico-sociale;- necesitatea de a orienta investiţiile către acele regiuni de dezvoltare care sunt mai puţin vizate de investiţii în această perioadă;- necesitatea de a răspunde cât mai prompt în faţa solicitării mediului de afaceri de a reglementa acest cadru privind investiţiile, ceea ce conferă caracterul de urgenţă al acestei ordonanţe,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1ScopPrezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic general privind măsurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea unor categorii de investiţii.  +  Articolul 2PrincipiiStimularea investiţiilor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, se bazează pe următoarele principii: a) tratament egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare de facilităţi; b) transparenţă - aducerea la cunoştinţa tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la procedura de acordare de facilităţi pentru investiţii; c) eficienţa utilizării facilităţilor - aplicarea unor criterii de acordare de facilităţi pentru investiţii şi de urmărire a realizării lor, care să reflecte avantajele de natură economică ale proiectelor de investiţii, luându-se în considerare, după caz, efectele în domeniul social, în cel al protecţiei mediului şi promovarea unei dezvoltări economice durabile; d) confidenţialitatea - garantarea protejării informaţiilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuală aparţinând investitorilor, precum şi a altor date care ar putea prejudicia interesele legitime ale acestora; e) eligibilitatea în funcţie de provenienţa fondurilor de finanţare.  +  Articolul 3DefiniţiiÎn înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. furnizori de ajutor de stat - autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale ori alte organisme care administrează resurse ale statului sau ale colectivităţilor locale care acordă ajutoare de stat;2. autoritatea responsabilă - furnizorul sau iniţiatorul de ajutor de stat care asigură aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. În cazul în care pentru o schemă/un ajutor individual există mai mulţi furnizori sau iniţiatori de ajutor de stat, autoritatea responsabilă este nominalizată în actul normativ/administrativ prin care se instituie schema/ajutorul individual;3. facilităţi - măsuri de sprijin acordate de către furnizorii de ajutor de stat investitorilor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;4. investiţie - utilizarea capitalului pentru: a) achiziţionarea de active corporale şi necorporale, în legătură cu crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente, precum şi achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent; b) iniţierea unor proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare; c) crearea de noi locuri de muncă şi/sau formarea profesională a angajaţilor; d) iniţierea unor proiecte legate de valorificarea resurselor de energie regenerabila, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;5. acord de principiu - document emis de autoritatea responsabilă, prin care aceasta îşi dă acceptul că proiectul de investiţii şi investitorul îndeplinesc în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în cadrul schemei de ajutor de stat/ajutorului individual. În cazul unui ajutor supus obligaţiei de notificare individuală la Comisia Europeană, confirmarea eligibilităţii trebuie să fie condiţionată de decizia de autorizare a forului comunitar;6. investitor - orice persoană juridică ce realizează investiţii în România conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;7. plan de investiţii - document de planificare care cuprinde principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute prin studiul de prefezabilitate şi/sau marketing asupra necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia, precum şi soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice care urmează a fi realizate.  +  Articolul 4Obiective urmărite în promovarea investiţiilor. Sectoare de activitate (1) Se acordă facilităţi pentru investiţiile care asigură dezvoltarea acelor domenii prioritare de activitate, în conformitate cu politicile economico-sociale guvernamentale, şi contribuie la realizarea unuia dintre următoarele obiective, definite în baza legislaţiei ajutorului de stat: a) dezvoltare şi coeziune regională; b) protecţia şi reabilitarea mediului înconjurător; c) creşterea eficienţei energetice şi/sau producerea şi utilizarea energiei din resurse regenerabile de energie; d) dinamizarea procesului de cercetare-dezvoltare şi inovare; e) ocuparea şi formarea forţei de muncă; f) implementarea tehnologiilor inovative şi a rezultatelor cercetării în sistemul naţional de producţie;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 82 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. g) dezvoltarea de infrastructuri noi destinate turismului, derulate pe teritoriul naţional.-------------Litera g) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 82 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (2) Pentru a asigura focalizarea resurselor disponibile în domenii de activitate cu impact major economico-social, corespunzător obiectivelor prevăzute la alin. (1), facilităţile se acordă investiţiilor realizate în următoarele domenii: a) activităţi de procesare agroindustrială; b) domenii de vârf ale industriei prelucrătoare; c) producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică; producţia de echipamente pentru creşterea eficienţei energetice şi a gradului de utilizare a resurselor regenerabile de energie; stimularea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică şi/sau termică; d) protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; e) distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor; f) informatică şi comunicaţii; g) activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare sau dezvoltarea de noi produse; h) activităţi de servicii privind forţa de muncă.  +  Capitolul II Facilităţi  +  Articolul 5Tipurile de facilităţiÎn vederea stimulării investiţiilor, se pot acorda diferite tipuri de facilităţi de natura ajutorului de stat, care să asigure respectarea criteriilor de acordare în mod transparent şi asigurarea compatibilităţii cu legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat: a) acordarea de sume nerambursabile la achiziţionarea de active corporale şi necorporale; b) acordarea de contribuţii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de muncă nou-create; c) acordarea de bonificaţii de dobândă la contractarea unor credite, precum şi alte tipuri de facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 6Acordarea facilităţilor (1) Autorităţile responsabile iniţiază acte normative/ administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/ajutoare individuale pentru fiecare obiectiv prevăzut la art. 4, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în domeniul ajutorului de stat. (2) Actele normative/administrative prevăzute la alin. (1) reglementează: scopul, obiectivul, durata, formele de ajutor de stat, bugetul, furnizorii de ajutor de stat, costurile eligibile şi criteriile de eligibilitate aplicate investitorilor specifice obiectivului pentru care se acordă ajutorul de stat, procedurile de implementare, supraveghere, control, stopare şi recuperare a ajutoarelor de stat. (3) Schemele de ajutor de stat iniţiate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează avându-se în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013. (4) În vederea asigurării transparenţei decizionale, toate schemele de ajutor de stat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe pagina web oficială a furnizorului de ajutor de stat şi pe pagina web oficială a Agenţiei Române pentru Investiţii, inclusiv ordinele ministrului de resort cu relevanţă în aplicarea acestora.  +  Articolul 7Condiţii de eligibilitate a investiţiilor şi a investitorilor (1) Actele normative/administrative iniţiate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă instituie măsuri de sprijin destinate acelor investiţii care: a) sunt localizate în zone cu slabă dezvoltare economică, respectiv cu un PIB/locuitor sub media calculată la nivel naţional; b) sunt localizate în judeţe cu o rată a şomajului mai mare decât rata şomajului înregistrată la nivel naţional; c) contribuie la realizarea unor noi obiective de infrastructură sau la modernizarea celor existente; d) cuprind în ansamblul lor activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare sau implică utilizarea de înaltă tehnologie; e) conduc la îmbunătăţirea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie; f) asigură protecţia şi reabilitarea mediului înconjurător; g) asigură dezvoltarea resurselor umane şi promovarea incluziunii sociale prin derularea de programe de formare şi perfecţionare profesională. (2) În funcţie de obiectivele urmărite prin schemele de ajutor de stat se stabilesc: a) sectoarele de activitate în care se realizează investiţiile, definite conform Clasificării activităţilor din economia naţională, corespunzător domeniilor stabilite la art. 4 alin. (2); b) categoriile de investiţii, valoarea acestora, tipurile de facilităţi corespunzătoare, condiţiile de menţinere a investiţiei, precum şi alte criterii de acordare; c) categoriile de investiţii care asigură crearea de locuri de muncă; contribuţia financiară ce se poate acorda pe fiecare loc de muncă, în funcţie de caracteristicile investiţiei şi ale zonei în care aceasta este localizată; definirea în funcţie de rata şomajului a zonelor în care investitorii ce creează locuri de muncă beneficiază de diferite tipuri de facilităţi. (3) Beneficiază de facilităţi investiţiile şi investitorii care îndeplinesc următoarele condiţii: a) contribuie la realizarea a cel puţin unuia dintre obiectivele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor actelor normative/administrative stipulate la art. 6 alin. (1); b) activităţile desfăşurate se încadrează în sectoarele stabilite conform art. 7 alin. (2) lit. a); c) nu au datorii restante către bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu au solicitat Ministerului Economiei şi Finanţelor efectuarea plăţilor scadente pentru credite interne/externe contractate cu garanţia statului, precum şi către fondul de risc; e) nu au fost împrumutaţi cu garanţia statului; f) nu se află în procedură de executare silită sau insolvenţă, dizolvare sau alte situaţii reglementate de ordonanţă de urgenţă; g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care au fost emise, acestea au fost executate conform legii. (4) Acordarea de facilităţi pentru investitori este condiţionată de obţinerea prealabilă a acordului de principiu al autorităţii responsabile, anterior demarării investiţiei. În cazul unui ajutor individual ce se intenţionează a se acordă în afara unei scheme de ajutor de stat, supus obligaţiei notificării, autoritatea responsabilă trebuie să emită o scrisoare de intenţie către investitori, condiţionată de autorizarea Comisiei Europene, privind acordarea ajutorului, înainte de demararea proiectelor.  +  Articolul 8Solicitarea facilităţilor (1) Agenţia Română pentru Investiţii asigură activitatea de promovare a investiţiilor îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori şi autorităţile centrale şi locale. (2) Agenţia Română pentru Investiţii acordă investitorilor, la cerere, asistenţă tehnică/îndrumare cu privire la schemele existente în cadrul cărora pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă. (3) În cadrul procesului de asistenţă tehnică/îndrumare, Agenţia Română pentru Investiţii, la solicitarea investitorilor, încheie cu aceştia un protocol care cuprinde menţiuni referitoare la măsurile de sprijin de care poate beneficia proiectul respectiv, autorităţile responsabile, criteriile de eligibilitate, formele concrete ale măsurilor de sprijin, precum şi alte menţiuni necesare demarării proiectului de investiţii. (4) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 5 investitorul depune la autoritatea responsabilă cererea de acordare a facilităţilor şi planul de investiţii, precum şi întreaga documentaţie, conform mecanismului prevăzut în schema de ajutor de stat. (5) Autoritatea responsabilă analizează documentaţia prevăzută la alin. (4) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în actele normative/administrative prevăzute la art. 6 alin. (1). (6) În cazul în care autoritatea responsabilă constată conformitatea documentaţiei şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, emite acordul de principiu în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, cu informarea Agenţiei Române pentru Investiţii. (7) Pentru proiectele de investiţii care nu se încadrează în schemele de ajutor de stat existente, autoritatea responsabilă analizează şi decide asupra proiectului de investiţii şi oportunităţii instituirii de ajutoare individuale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 9Agenţia Română pentru InvestiţiiÎn termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor supune adoptării Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului, prin care se reglementează organizarea, statutul, organele de conducere, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Române pentru Investiţii.  +  Articolul 10Excepţii (1) În cazul programelor cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, domeniile şi regulile specifice de acordare a ajutorului de stat se stabilesc cu respectarea prevederilor respectivelor programe şi a regulilor de implementare stabilite pentru acestea, precum şi cu respectarea reglementărilor comunitare şi naţionale în vigoare. (2) În cazul în care un proiect de investiţii poate fi susţinut din fonduri nerambursabile provenite din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, acesta nu este eligibil pentru a fi susţinut cu măsuri de natura ajutorului de stat, acordate în baza schemelor elaborate conform prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 11Scheme funcţionale (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile responsabile care administrează scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate în derulare, vor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Agenţiei Române pentru Investiţii o listă cu acestea. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile responsabile care administrează scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate în derulare, vor lua măsuri pentru a asigura deplina compatibilitate a acestora cu legislaţia specifică în domeniul ajutorului de stat. (3) Autorităţile responsabile informează Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Agenţia Română pentru Investiţii în legătură cu adoptarea unor acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat în legătură cu modificarea schemelor existente, în termen de 15 zile de la adoptarea acestora. (4) Agenţia Română pentru Investiţii, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile responsabile, publică pe site-ul său lista conţinând schemele de ajutor de stat şi ajutoarele individuale aflate în derulare, listă care se actualizează în mod permanent.  +  Articolul 12Noi scheme de ajutor de stat (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile responsabile prezintă Ministerului Economiei şi Finanţelor o listă de propuneri de acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat, corespunzător atribuţiilor specifice, în conformitate cu obiectivele şi domeniile stabilite la art. 4. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va supune aprobării Guvernului un memorandum cuprinzând propuneri de scheme de ajutor de stat şi termene de emitere a acestora, elaborat pe baza documentaţiei primite de la autorităţile responsabile şi în funcţie de resursele bugetare.  +  Articolul 13Abrogări (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 18. (2) Pe data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9, prin care se reglementează organizarea, statutul, organele de conducere, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Române pentru Investiţii, se abrogă Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statp. Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ, turism şiprofesii liberale,Ştefan Imre,secretar de statŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius Dorinp. Secretarul de stat alDepartamentului pentru AfaceriEuropene,Aurel Ciobanu-DordeaBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 85.___________