LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (**republicată**)(*actualizată*)pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat(actualizată până la data de 13 mai 2010*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 231 din 4 decembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7 decembrie 2000, dându-se alineatelor şi articolelor numerotarea corespunzătoare.

  Legea nr. 51/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998, şi ulterior abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999) şi prin Legea nr. 231/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7 decembrie 2000.

  ──────────
  *) Notă CTCE:Conform art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "societate civilă profesională cu răspundere limitată" se înlocuieşte cu sintagma "societate profesională cu răspundere limitată".****) Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 109 din 9 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 18 martie 2010 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, începând cu data de 18 martie 2010 dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 se suspendă de drept, urmând să-şi înceteze efectele juridice începând cu data de 3 mai 2010, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. Notă

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. (2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. (3) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. (2) Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului. (3) Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii. (4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. (5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 3 (1) Activitatea avocatului se realizează prin: a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic; b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii; c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare; d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate; e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină; f) activităţi de mediere; g) activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate; i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui nou contract de asistenţă juridică; j) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 4In exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta avocatul este protejat de lege.  +  Articolul 5 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată.-----------Alin. (1) al art. 5 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (2) În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alţi avocaţi colaboratori. (3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei; drepturile şi obligaţiile avocaţilor titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează caracterul personal şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile civile profesionale. (4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-şi crea facilităţi tehnico-economice în vederea exercitării profesiei şi îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu clienţii. (5) Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi. În societatea civilă profesională îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori sau avocaţi salarizaţi. Societatea civilă profesională şi avocaţii care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistenţă juridică persoanelor cu interese contrare. (6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile civile profesionale cu răspundere limitată pot avea şi proprietate comună.-----------Alin. (6) al art. 5 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (7) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea baroului din care face parte. (8) Avocatul nu îşi poate exercita profesia, în acelaşi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia. (9) Formele de exercitare a profesiei pot fi înstrăinate prin acte între vii numai între avocaţi definitivi şi aflaţi în exerciţiul profesiei sau pot fi lichidate la încetarea calităţii, cu respectarea regimului investiţiilor reglementat prin prezenta lege.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 5^1 (1) Societatea civilă profesională cu răspundere limitată se constituie prin asocierea a cel puţin 2 avocaţi definitivi şi aflaţi în exerciţiul profesiei, are personalitate juridică şi patrimoniu propriu. Aporturile asociaţilor la capitalul social pot fi în industrie, în bani sau în natură, reprezentat de activitatea profesională, inclusiv aportul de clientelă. Capitalul social al societăţii este reprezentat de părţi sociale transmisibile şi negociabile şi este de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro.Transmiterea părţilor sociale se poate face numai către avocaţi aflaţi în exerciţiul profesiei. Activitatea profesională se realizează de către avocaţii asociaţi, avocaţi colaboratori şi avocaţi salarizaţi. Avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul societăţii civile profesionale cu răspundere limitată îşi angajează răspunderea profesională numai în limitele capitalului social subscris şi vărsat. (2) Dobândirea personalităţii juridice a societăţii civile profesionale cu răspundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal. (3) Societăţile civile profesionale cu răspundere limitată sunt supuse regimului impozitării pe profit.-----------Art. 5^1 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 6Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să încheie convenţii de colaborare cu experţi sau cu alţi specialişti, în condiţiile legii. Societăţile civile profesionale şi societăţile civile profesionale cu răspundere limitată pot încheia astfel de convenţii numai cu acordul tuturor asociaţilor.-----------Art. 6 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 7 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat şi cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează: a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat; b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate; c) în cazul societăţilor civile profesionale şi al societăţilor civile profesionale cu răspundere limitată numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma societate civilă de avocaţi sau, după caz, societate civilă de avocaţi cu răspundere limitată;-----------Litera c) a alin. (1) al art. 7 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate. (2) Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizată potrivit alin. (1), poate fi păstrată şi după decesul sau plecarea unuia dintre asociaţi, cu acordul acestuia, sau, după caz, al tuturor moştenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică. (3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor sau societăţilor, în condiţiile stabilite de statutul profesiei. (4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocaţii străini se pot utiliza denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate, în condiţiile prezentului articol.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 8 (1) Convenţiile de grupare şi de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societăţilor civile profesionale de avocaţi şi a societăţilor civile profesionale cu răspundere limitată, precum şi convenţiile prevăzute la art. 6 se încheie în formă scrisă, cu respectarea condiţiilor de fond prevăzute de lege şi de statutul profesiei.-----------Alin. (1) al art. 8 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (2) Consiliul baroului sesizat verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi, constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea convenţiei în termen de o lună de la înregistrarea cererii. (3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim al său poate formula plângere la organele de jurisdicţie profesională, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. (4) Barourile ţin evidenţa separată a avocaţilor pentru fiecare formă de exercitare a profesiei.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 9 (1) Barourile şi U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, competenţa şi disciplina profesională, protecţia demnităţii şi onoarei avocaţilor membri. (2) În fiecare judeţ există şi funcţionează un singur barou membru al U.N.B.R., cu sediul în localitatea de reşedinţă a judeţului. (3) Fiecare barou organizează şi asigură funcţionarea a câte unui serviciu de asistenţă judiciară pe lângă fiecare judecătorie. Consiliul baroului răspunde de organizarea şi funcţionarea acestui serviciu.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 10Avocatul este dator sa păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinţată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.  +  Capitolul II Dobândirea calităţii de avocat  +  Secţiunea 1 Condiţiile de înscriere în avocatura  +  Articolul 11 (1) Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este cetăţean român şi are exerciţiul drepturilor civile şi politice;-----------Litera a) a alin. (1) al art. 11 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. b) este licenţiat al unei facultăţi de drept sau doctor în drept;-----------Litera b) a alin. (1) al art. 11 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege; d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei. (2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în condiţiile prevăzute în statutul profesiei.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 12 (1) Membrul unui barou din altă ţară poate exercita profesia de avocat în România dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, mai puţin cea cu privire la cetăţenia română.-----------Alin. (1) al art. 12 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (2) Pentru a acorda consultanţă juridică privind dreptul românesc, avocatul străin are obligaţia de a susţine un examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română, organizat de U.N.B.R. (3) Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute la art. 5. (4) Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale şi judiciare, cu excepţia celor de arbitraj internaţional. (5) Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra şi se vor plăti integral în România. (6) Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie în tabloul special ţinut de fiecare barou şi se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei şi codului deontologic.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 13Este nedemn de a fi avocat: a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natura sa aducă atingere prestigiului profesiei; b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească;-----------Litera b) a art. 13 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. c) cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.  +  Articolul 14Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii decât cea de avocat; b) ocupatiile care lezeaza demnitatea şi independenta profesiei de avocat sau bunele moravuri; c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.  +  Articolul 15Exercitarea profesiei de avocat este compatibila cu: a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene; b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul juridic superior;------------Litera b) a art. 15 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. c) activitatea literară şi publicistica; d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară, în condiţiile legii.------------Litera d) a art. 15 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 16 (1) Primirea în profesie se obţine pe baza unui examen organizat de barou, conform prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei.-----------Alin. (1) al art. 16 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (2) La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen: a) titularul diplomei de doctor în drept; b) cel care până la data primirii în profesia de avocat a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani şi dacă nu i-a încetat activitatea din motive disciplinare care îl fac nedemn pentru profesia de avocat.------------Alin. (2) al art. 16 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (3) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele care au deţinut funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.------------Alin. (3) al art. 16 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 16^1Abrogat.------------Art. 16^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 a fost declarată neconstituţională conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 109 din 9 februarie 2010, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 18 martie 2010.În consecinţă, abrogarea art. 16^1, dispusă conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008, a fost suspendată în intervalul 18 martie 2010-2 mai 2010, iar începând cu data de 3 mai 2010 aceasta şi-a încetat efectele juridice.A se vedea Nota ****) de la începutul actului.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 a fost respinsă de LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.Art. 16^1 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 513 din 20 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006.  +  Articolul 17 (1) La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. (2) Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum şi ale baroului faţă de aceştia sunt reglementate prin statutul profesiei.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.(2^1) Eliminat.------------Alin. (2^1) al art. 17 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (3) Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de lipsa motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socoteşte pentru îndeplinirea stagiului.------------Alin. (3) al art. 17 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (4) După efectuarea stagiului avocatul stagiar va susţine examenul de definitivare. (5) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie.------------Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 18Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată numai de avocaţi definitivi cu o vechime de cel puţin 6 ani în această calitate şi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 19 (1) Dobândeşte calitatea de avocat definitiv avocatul stagiar care a promovat examenul de definitivare în condiţiile art. 17, precum şi avocatul care a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. (2) Dobândeşte calitatea de avocat definitiv cel înscris în profesie în condiţiile art. 16 alin. (2), dacă a fost definitivat în funcţia juridică pe care a exercitat-o înainte de primirea în avocatură. (3) Dobândeşte calitatea de avocat definitiv cel care a fost înscris în profesie în condiţiile art. 16 alin. (2), dacă a promovat examen de definitivare în funcţia juridică pe care a exercitat-o anterior. Cei care nu îndeplinesc condiţiile de vechime în profesiile anterioare vor fi obligaţi să susţină examenul de definitivare în avocatură. (4) Avocaţii - foşti judecători nu pot pune concluzii la instanţele unde au funcţionat, iar foştii procurori şi cadre de poliţie nu pot acorda asistenţă juridică la unitatea de urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea, timp de 2 ani de la încetarea funcţiei respective.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 20 (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate şi curţile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe, unde soţul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror.------------Alin. (1) al art. 20 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzător şi avocatului al cărui soţ, ruda ori afin pana la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător la Curtea Constituţională ori funcţia de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanţele Curţii de Conturi. (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la Direcţia Naţională Anticorupţie*).------------Alin. (3) al art. 20 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică şi avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseşte de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiţiile legii în scopul eludării acestor interdicţii, sub sancţiunea săvârşirii unei abateri disciplinare grave.------------Alin. (4) al art. 20 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 21 (1) La înscrierea în barou avocatul depune în faţa consiliului baroului, în cadru solemn, următorul jurământ:Jur să respect şi să apăr Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului şi să exercit profesia de avocat cu cinste şi demnitate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! (2) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. În acest caz, jurământul va începe cu formula: Jur pe onoare şi conştiinţă!------------Art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 22 (1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecătorie şi poate asista ori reprezenta partea la organele şi instituţiile prevăzute la art. 3. (2) Avocatul definitiv are dreptul să pună concluzii la toate instanţele, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii Constituţionale, unde va putea pune concluzii dacă are o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 5 ani de la definitivare.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 23 (1) Baroul are obligaţia sa întocmească anual tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au dreptul sa pună concluzii. (2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile civile profesionale cu răspundere limitată, cu indicarea sediului şi a avocaţilor care le compun.------------Alin. (2) al art. 23 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaţilor şi modificările intervenite sunt comunicate la începutul fiecărui an instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi U.N.B.R.------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (4) Eliminat.------------Alin. (4) al art. 23 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 24 (1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocaţilor imcompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate. (2) În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate, care trebuie rezolvată în termen de două luni de la emiterea deciziei.------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 25 (1) Exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică profesiei de avocat şi prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) Eliminat.------------Alin. (2) al art. 25 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (3) Eliminat.------------Alin. (3) al art. 25 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (4) Eliminat.------------Alin. (4) al art. 25 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.A se vedea Nota ****) de la începutul actului.  +  Secţiunea a 2-a Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat  +  Articolul 26Calitatea de avocat încetează: a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul profesiei; b) prin deces; c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancţiune disciplinară; d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 27Calitatea de avocat este suspendată: a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări; b) pe perioada interdicţiei de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor; d) la cererea scrisă a avocatului.------------Litera d) a art. 27 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul III Drepturile şi îndatoririle avocatului  +  Secţiunea 1 Drepturile avocaţilor  +  Articolul 28 (1) Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul sa asiste şi sa reprezinte orice persoana fizica sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în forma scrisă, care dobândeşte data certa prin înregistrarea în registrul oficial de evidenta. (2) Avocatul, precum şi clientul au dreptul să renunţe la contractul de asistenţă juridică sau să îl modifice de comun acord, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. Renunţarea unilaterală a clientului nu constituie cauză de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocaţiale prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29Avocatul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în statut.  +  Articolul 30 (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. (2) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. (3) Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formulă executorie este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului. Restanţele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului profesiei.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31Contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile se soluţionează de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacată la consiliul baroului.------------Art. 31 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31^1Abrogat.------------Art. 31^1 a fost abrogat de litera a) a art. XXXVIII, Secţiunea a 25-a din Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 32 (1) Avocaţii au propriul sistem de asigurări sociale. (2) Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor este reglementat prin lege şi se bazează pe contribuţia acestora, precum şi pe alte surse prevăzute de lege ori de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. (3) Timpul servit în avocatura este considerat vechime în munca. (4) Eliminat.------------Alin. (4) al art. 32 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 33 (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (2) Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu va putea fi interceptata şi înregistrată corespondenta sa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 34 (1) Contactul dintre avocat şi clientul sau nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului. (2) În cazul în care clientul se află în stare de arest sau detenţie, administraţia locului de arest ori detenţie are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).------------Alin. (2) al art. 34 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 35Avocatul care profesează individual, cabinetele asociate, societatea civilă profesională şi societatea civilă profesională cu răspundere limitată au dreptul la sediu profesional în circumscripţia baroului în care sunt înscrişi şi la sedii secundare în alt barou din ţară sau din străinătate unde sunt luaţi în evidenţă.-----------Art. 35 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 36Ministerul Justiţiei asigura spaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii avocaţilor în sediul instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 37 (1) In exercitarea profesiei avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarului public sau altui salariat. (2) Insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşite impotriva avocatului în timpul exercitării profesiei şi în legătura cu aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.-----------Alin. (2) al art. 37 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (3) Lovirea sau alte acte de violenta săvârşite impotriva avocatului în condiţiile alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a partii vătămate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (3), şi din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătura răspunderea penală.(4^1) Eliminat.-----------Alin. (4^1) al art. 37 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (5) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere autorităţii, demnităţii şi onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalţi avocaţi şi părţilor ori reprezentanţilor acestora din proces.------------Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (6) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin. (5), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi numai dacă aceste susţineri sunt în legătură cu apărarea în acea cauză şi sunt necesare stabilirii adevărului.------------Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (7) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (5) şi (6) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.------------Alin. (7) al art. 37 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 37^1Abrogat.------------Art. 37^1 a fost abrogat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Îndatoririle avocaţilor  +  Articolul 38Avocatul este dator să studieze temeinic cauzele care i-au fost încredinţate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa de judecată dispune în acest sens. Nerespectarea imputabilă a acestor îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinară.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 39Avocatul este obligat sa acorde asistenta juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de către barou.  +  Articolul 40Avocatul este obligat sa se asigure pentru răspunderea profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei.  +  Articolul 41Avocatul este obligat sa participe la toate şedinţele convocate de consiliul baroului, la activităţile profesionale şi la şedinţele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetată şi în mod nejustificat constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 42 (1) Avocatul este obligat să ţină evidenţele cerute de lege şi de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat şi să achite cu regularitate şi la timp taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului baroului şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contribuţiile barourilor, stabilite conform legii şi statutului profesiei. (2) Eliminat.-----------Alin. (2) al art. 42 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43Avocatul este obligat sa restituie actele ce i s-au încredinţat persoanei de la care le-a primit.  +  Articolul 44 (1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauza sau în cauze conexe şi nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai înainte în legătura cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. (2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor şi nu poate furniza relaţii nici unei autorităţi sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredinţată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă din partea tuturor clienţilor săi interesaţi în cauza. (3) Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de avocat cu privire la faptele şi împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreunei părţi în cauza. (4) Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfăşura nici o activitate profesională în acea cauza. (5) Avocatul nu poate îndeplini funcţia de expert sau de traducător în cauza în care este angajat apărător.  +  Articolul 44^1Eliminat.-------------ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003 a fost aprobată cu modificări de LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004 fără a mai face vreo referire la art. 44^1 care a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 4 septembrie 2003.Art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003, în forma modificată de LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004, conţine o dispoziţie de completare pentru Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.În aceste condiţii, credem că art. 44^1 din Legea nr. 51/1995 republicată, trebuie eliminat.  +  Articolul 45 (1) Avocatul este obligat să poarte robă în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei. (3) Purtarea robei în afara incintei instanţei judecătoreşti este interzisă, cu excepţia cazurilor în care avocatul este delegat de către organele profesiei să reprezinte baroul sau U.N.B.R. într-o ocazie care impune această ţinută.------------Art. 45 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 46 (1) Este interzis avocatului ca, în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, sa folosească procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei. (2) De asemenea, este interzis avocatului sa folosească mijloace de reclama sau de publicitate în acelaşi scop. Statutul stabileşte cazurile şi măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.  +  Capitolul IV Organizarea profesiei de avocat  +  Secţiunea 1 Baroul  +  Articolul 47 (1) Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competentelor prevăzute în prezenta lege. (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret. (3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.  +  Articolul 48 (1) Baroul este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti. Sediul baroului este în oraşul de reşedinţa al judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti. (2) Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. (3) Contribuţia avocaţilor la realizarea bugetului este stabilită de consiliul baroului. (4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii.  +  Articolul 49 (1) Organele de conducere ale baroului sunt: a) adunarea generală; b) consiliul; c) decanul. (2) Eliminat.-----------Alin. (2) al art. 49 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 50 (1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei. (2) Adunarea generală are următoarele competente: a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului; b) alege şi revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singura data. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minimum 8 ani în profesie;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 50 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor; d) aproba proiectul de buget al baroului şi da descărcare consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.  +  Articolul 51 (1) Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului. (2) Convocarea se face prin afişare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistenţă din judeţ şi prin publicare într-un ziar local cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (3) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului. (4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat sa convoace adunarea generală extraordinară în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. In acest caz procedura convocării va fi efectuată cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită. (5) Şedinţa adunării generale este condusă de decan împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis de cei prezenţi, dintre care unul va fi desemnat secretar. In caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre aceştia nu va face parte din prezidiu, iar şedinţa va fi condusă de cel mai în vârsta membru prezent.  +  Articolul 52 (1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor săi. (2) In cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul adunării generale, de fata cu cei prezenţi,stabileşte o noua adunare generală în termen de cel mult 15 zile. Consiliul baroului are obligaţia sa îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată.-----------Alin. (2) al art. 52 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (3) Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor săi.-----------Alin. (3) al art. 52 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.(3^1) Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu prezenţa majorităţii membrilor baroului. Pentru Baroul Bucureşti alegerea organelor de conducere a baroului se face prin desemnare de reprezentanţi - electori, potrivit procedurii stabilite prin statutul profesiei.-----------Alin. (3^1) al art. 52 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de şedinţă şi de vot.------------Alin. (4) al art. 52 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 52^1Eliminat.------------Art. 52^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 53 (1) Consiliul baroului este format din 5 pana la 15 membri, aleşi pe o perioada de 4 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr. (2) Consiliul baroului are următoarele atribuţii: a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei; b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului; c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept; d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;------------Litera e) a alin. (2) al art. 53 a fost repusă în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia; g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei; h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; organizează şi ţine evidenţa acestora; i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaţilor din raza de competenţă; j) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului; k) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei; l) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor; m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei; n) soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile; o) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului; p) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului; q) aprobă statul de funcţii şi angajează personalul baroului; r) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului; s) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului; t) alege prodecanul baroului; u) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului; v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 54Consiliul baroului lucrează legal în prezenta a doua treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 55 (1) Decanul baroului are următoarele competente: a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate; b) convoacă şi prezidează şedinţele consiliului baroului; c) aproba cererile de asistenta juridică gratuita; d) exercita căile de atac impotriva hotărârilor comisiei de disciplina şi impotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute cai de atac; e) ordonanţează cheltuielile baroului; f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenta adunării generale sau a consiliului baroului. g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.------------Litera g) a alin. (1) al art. 55 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (2) Prodecanul îl înlocuieşte pe decan la cererea sau în absenţa acestuia.------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (3) Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în parte, atribuţiile decanului.------------Alin. (3) al art. 55 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (4) La Baroul Bucureşti, consiliul baroului alege 2 prodecani. Decanul este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de către prodecanul pe care îl desemnează în scris.------------Alin. (4) al art. 55 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 56Avocatul nemulţumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului.------------Art. 56 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Secţiunea a 2-a Uniunea Avocaţilor din RomâniaUniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R.------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 57 (1) Uniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R. este formată din toate barourile din România şi are sediul în capitala ţării, municipiul Bucureşti. (2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu şi buget proprii. (3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia barourilor în cote stabilite de Congresul avocaţilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii. (4) Baroul de avocaţi se constituie şi funcţionează numai în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi şi statutului profesiei. (5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România. (6) Eliminat.------------Alin. (6) al art. 57 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.------------Art. 57 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 58 (1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt: a) Congresul avocaţilor; b) Consiliul U.N.B.R.; c) Comisia permanentă a U.N.B.R.; d) preşedintele U.N.B.R. (2) În cadrul U.N.B.R. se constituie şi funcţionează: a) Comisia centrală de cenzori; b) Comisia centrală de disciplină; c) aparatul tehnic-administrativ.------------Art. 58 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 59 (1) Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, şi din membrii Consiliului U.N.B.R. (2) Congresul avocaţilor se întruneşte anual în sesiune ordinară, la convocarea Consiliului U.N.B.R. (3) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este obligat să convoace Congresul avocaţilor în sesiune extraordinară.------------Art. 59 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 60 (1) Convocarea congresului se face cu cel puţin o luna înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicare într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate sa afişeze data convocării şi ordinea de zi la sediul baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza acestora. (2) Barourile sunt obligate sa îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de congres. (3) Congresul este legal constituit în prezenta a doua treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 61 (1) Congresul avocaţilor are următoarele atribuţii: a) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.; b) alege Comisia centrală de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor; c) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat; d) adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.; e) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei; f) alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenţa şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut; g) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală; h) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi stabileşte cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R.. Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcţie de numărul reprezentanţilor săi.------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (2) Hotărârile congresului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei.  +  Articolul 62 (1) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi reprezentanţii barourilor aleşi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei.------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (2) Mandatul de membru al Consiliului U.N.B.R. este de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul său execută diferenţa de mandat. Înlocuitorul este desemnat în condiţiile prevăzute la alin. (1).------------Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (3) In caz de schimbare a decanului unui barou noul decan îl înlocuieşte de drept pe predecesorul sau. Celelalte vacante sunt completate la proximul congres al avocaţilor. (4) Consiliul U.N.B.R. se întruneşte trimestrial la convocarea preşedintelui U.N.B.R. Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei.------------Alin. (4) al art. 62 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (5) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau în situaţii excepţionale, preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în şedinţă extraordinară, în cel mult 10 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ.------------Alin. (5) al art. 62 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (6) Consiliul U.N.B.R. lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.------------Alin. (6) al art. 62 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 63Consiliul U.N.B.R. are următoarele atribuţii: a) este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România şi asigură activitatea permanentă a U.N.B.R.; b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor; c) rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului avocaţilor, cu excepţia acelora care sunt date în competenţa exclusivă a Congresului avocaţilor; d) exercită controlul asupra activităţii şi asupra hotărârilor Comisiei permanente a U.N.B.R.; e) organizează examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română ale avocaţilor străini; f) organizează şi conduce activitatea Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor, constituit ca persoană juridică de drept privat nonprofit şi care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare; g) adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor, precum şi recomandări privind relaţiile dintre barouri; h) asigură caracterul unitar al examenelor de primire şi de definitivare în profesie;------------Litera h) a art. 63 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. i) organizează şi supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.; j) organizează şi editează publicaţiile U.N.B.R. şi sprijină publicaţiile barourilor; k) întocmeşte proiectul de buget al U.N.B.R. şi îl supune spre aprobare Congresului avocaţilor, precum şi execuţia bugetară anuală a bugetului U.N.B.R.; l) întocmeşte raportul anual de activitate şi de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. şi le supune spre aprobare Congresului avocaţilor; m) stăruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. şi executarea de către barouri a hotărârilor adoptate de Congresul avocaţilor şi de Consiliul U.N.B.R.; n) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. şi membrii Comisiei permanente a U.N.B.R., dintre membrii săi, avocaţi cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani; o) verifică legalitatea şi temeinicia deciziilor de primire în profesie, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;------------Litera o) a art. 63 a fost repusă în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. p) anulează hotărârile barourilor pentru cauze de nelegalitate şi rezolvă plângerile şi contestaţiile făcute împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, în cazurile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; q) înfiinţează Casa Centrală de Credit şi Ajutor a Avocaţilor şi controlează activitatea acesteia; r) coordonează activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor şi adoptă regulamentul acesteia; s) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi adoptă hotărâri în interesul profesiei, cu respectarea legii; t) acordă, la propunerea Comisiei permanente a U.N.B.R., titlul de membru de onoare, respectiv de preşedinte de onoare al U.N.B.R.------------Art. 63 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 64Comisia permanentă a U.N.B.R. se compune din 15 membri, dintre care 5 membri sunt reprezentanţi ai Baroului Bucureşti, iar 10 membri sunt reprezentanţi ai celorlalte barouri din ţară. Preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. sunt membri de drept ai Comisiei permanente a U.N.B.R. şi se includ în cei 15 membri. Mandatul membrilor Comisiei permanente a U.N.B.R. este de 4 ani. În caz de încetare a mandatului unui membru al Comisiei permanente a U.N.B.R., desemnarea înlocuitorului se face pe aceleaşi criterii şi înlocuitorul execută diferenţa de mandat. Unul dintre membrii Comisiei permanente a U.N.B.R. îndeplineşte funcţia de secretar al acesteia şi este desemnat prin vot de Comisia permanentă a U.N.B.R. Preşedintele U.N.B.R. este şi preşedintele Comisiei permanente a U.N.B.R.------------Art. 64 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 65 (1) Comisia permanentă a U.N.B.R. are următoarele atribuţii: a) este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă şi de legătură cu barourile U.N.B.R.; b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor şi ale Consiliului U.N.B.R. şi supraveghează executarea acestor hotărâri de către barouri, adoptând decizii corespunzătoare; c) organizează serviciile Consiliului U.N.B.R. şi serviciile proprii şi angajează personalul acestora; d) asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului U.N.B.R.; e) acceptă donaţiile şi legatele făcute U.N.B.R.; f) în realizarea atribuţiilor sale, emite decizii executorii. (2) Comisia permanentă a U.N.B.R. este condusă de preşedintele U.N.B.R. şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi tot astfel adoptă deciziile. (3) Comisia permanentă a U.N.B.R. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau de organele ierarhice ale profesiei.------------Art. 65 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 66 (1) Preşedintele U.N.B.R. are următoarele atribuţii: a) reprezintă U.N.B.R. în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; b) încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea Consiliului U.N.B.R.; c) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei permanente a U.N.B.R.; d) ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale U.N.B.R.; e) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.; f) supraveghează relaţiile dintre structurile centrale ale profesiei şi barouri, precum şi relaţiile dintre barouri; g) acordă sprijin şi ajutor barourilor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale; h) veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii avocaţilor la instanţele judecătoreşti şi la organele de urmărire penală. (2) Preşedintele este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de către vicepreşedintele pe care îl desemnează în acest scop.------------Art. 66 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 67Consiliul U.N.B.R. stabileşte personalul necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei pentru preşedintele U.N.B.R.------------Art. 67 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul VAsistenţa judiciară------------Cap. V a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Secţiunea 1 Eliminată------------Secţiunea 1 din Cap. V a fost eliminată prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68 (1) Baroul asigura asistenta judiciară în toate cazurile în care apărarea este obligatorie potrivit legii, precum şi la cererea instanţelor de judecata, a organelor de urmărire penală sau a organelor administraţiei publice locale în cazurile în care acestea apreciază ca persoanele se găsesc în imposibilitate vădită de a plati onorariul. (2) In cazuri de excepţie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenta gratuita. (3) Baroul organizează servicii de asistenta judiciară la sediile tuturor instanţelor de judecata din judeţ, care asigura asistenta juridică, şi la organele de urmărire penală locale, conduse de câte un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, şi coordonate de un membru al consiliului.------------Art. 68 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^1Eliminat.------------Art. 68^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^2Eliminat.------------Art. 68^2 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^3Eliminat.------------Art. 68^3 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^4Eliminat.------------Art. 68^4 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Secţiunea a 2-a*)Eliminată.------------Secţiunea a 2-a din Cap. V a fost eliminată prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^5Eliminat.------------Art. 68^5 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^6Eliminat.------------Art. 68^6 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^7Eliminat.------------Art. 68^7 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^8Eliminat.------------Art. 68^8 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^9Eliminat.------------Art. 68^9 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^10Eliminat.------------Art. 68^10 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^11Eliminat.------------Art. 68^11 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^12Eliminat.------------Art. 68^12 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^13Eliminat.------------Art. 68^13 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 68^14Eliminat.------------Art. 68^14 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Articolul 69 (1) In cauzele în care asistenta judiciară este acordată din oficiu la cererea instanţelor de judecata sau a organelor de urmărire penală, plata onorariilor se face din fondurile Ministerului Justiţiei. (2) In cauzele în care asistenta judiciară este acordată din oficiu la cererea organelor administraţiei publice locale, plata onorariilor se face din fondurile acestor organe.------------Art. 69 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 81 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010.  +  Capitolul VI Răspunderea disciplinară  +  Articolul 70 (1) Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătura cu profesia sau în afară acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei. (2) Avocatul care conduce asistenta judiciară de pe lângă fiecare instanta este obligat sa sesizeze în scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat, în condiţiile prevederilor alin. (1). (3) Instanţele judecătoreşti şi parchetele Ministerului Public sunt obligate sa înainteze consiliului baroului orice plângere făcuta impotriva unui avocat şi sa îl înştiinţeze despre orice acţiune de urmărire penală sau de judecata pornită impotriva unui avocat.  +  Articolul 71 (1) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare sunt de competenta consiliului baroului. (2) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt de competenţa Consiliului U.N.B.R. Persoana anchetată sau trimisă în judecată disciplinară nu participă la luarea hotărârii.------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (3) Membrii comisiei permanente care sunt anchetati nu pot participa la dezbaterile privind luarea deciziei de exercitare a acţiunii disciplinare. (4) In toate cazurile acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.  +  Articolul 72In cadrul fiecărui barou se organizează şi funcţionează o comisie de disciplina care judeca, în prima instanta şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii din acel barou. (2) În cadrul U.N.B.R. este organizată şi funcţionează Comisia centrală de disciplină, care judecă: a) ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile săvârşite de membrii Consiliului U.N.B.R. şi de decanii barourilor; b) în contestaţie, în complet de 5 membri, potrivit prevederilor statutului profesiei.------------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (3) Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de disciplină, ca instanţă de fond, este judecat de Consiliul U.N.B.R. constituit ca instanţă disciplinară în plenul său, în afară de persoana implicată în cauză.------------Alin. (3) al art. 72 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (4) Împotriva hotărârilor pronunţate potrivit alin. (2) şi (3), partea interesată poate declara recurs la secţia de contencios a Curţii de Apel Bucureşti, a cărei hotărâre este definitivă şi irevocabilă.------------Alin. (4) al art. 72 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. (5) Procedura judecării abaterilor disciplinare este stabilită în statutul profesiei şi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.------------Alin. (5) al art. 72 a fost introdus de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 73 (1) Sancţiunile disciplinare sunt: a) mustrarea; b) avertismentul; c) amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul U.N.B.R., în funcţie de rata inflaţiei.------------Litera c) a alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. d) interdicţia de a exercita profesia pe o perioada de la o luna la un an; e) excluderea din profesie. (2) In perioada interdicţiei avocatul nu poate presta sub nici o forma asistenta juridică, nu poate face uz de calitatea de avocat şi nu poate participa la activitatea organelor profesiei. (3) Impotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesată, decanul baroului şi preşedintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 74 (1) In caz de abatere evidenta şi grava, instanta disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exerciţiul profesiei pana la judecarea definitiva a cauzei. (2) Impotriva încheierii prin care s-a luat aceasta măsura se poate declara recurs în termen de 5 zile de la comunicare. (3) Recursul este suspensiv de executare şi va fi soluţionat de urgenta.  +  Capitolul VII Casa de Asigurări a Avocaţilor  +  Articolul 75 (1) În cadrul U.N.B.R. este organizată şi funcţionează Casa de Asigurări a Avocaţilor, în scopul stabilirii şi acordării pensiilor şi ajutoarelor sociale cuvenite avocaţilor şi urmaşilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în condiţiile prevăzute de legea specială. (2) Organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor se stabilesc de Congresul avocaţilor prin statutul acesteia.------------Art. 75 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 76 (1) Sunt membri ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii în activitate, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi la ajutoare sociale. (2) Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor. Contribuţia nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaţilor. Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale.------------Alin. (2) al art. 76 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 77 (1) Perioada în care un avocat este deputat sau senator este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatura. Indemnizaţia de parlamentar şi celelalte drepturi băneşti încasate se considera venituri din profesie şi se iau în calcul la stabilirea pensiei de către Casa de Asigurări a Avocaţilor. (2) Raporturile băneşti între Casa de Asigurări a Avocaţilor şi asigurările sociale de stat se reglementează potrivit legii.  +  Articolul 78 (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Sediul sau este în municipiul Bucureşti. Patrimoniul sau poate fi folosit în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii, cu autorizarea consiliului uniunii. (2) Casa de Asigurări a Avocaţilor poate înfiinţa sucursale sau filiale, în condiţiile şi cu procedura prevăzute în statutul de organizare şi funcţionare a acesteia.  +  Articolul 79 (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor este condusă şi administrată de un consiliu format din 5 membri, dintre care 3 avocaţi în activitate şi 2 avocaţi pensionari, aleşi de congres pe o perioada de 4 ani. (2) Consiliul alege din rândurile sale un preşedinte şi un vicepreşedinte. Unul dintre membri, desemnat de preşedinte, îndeplineşte şi funcţia de secretar al consiliului.------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 80 (1) Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor se exercita de către comisia de cenzori, compusă din 3 membri, dintre care 2 avocaţi în activitate şi un avocat pensionar. (2) Barourile şi avocaţii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie comisiei de cenzori şi inspectorilor financiari ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toate datele privind veniturile asupra cărora se retine contribuţia pentru fondul de pensii şi ajutoare sociale.  +  Capitolul VII^1*)Exercitarea în România a profesiei de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European------------Cap. VII^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale------------Secţiunea 1 din Cap. VII^1 a fost introdusă de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^1Dispoziţiile prezentului capitol se aplică avocaţilor care şi-au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României: a) în mod independent sau în asociere; b) ca avocaţi salariaţi în România; c) prin prestarea de servicii.------------Art. 80^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^2În sensul prezentului capitol: a) avocat reprezintă orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru; b) stat membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în care un avocat a obţinut dreptul de a utiliza unul dintre titlurile profesionale prevăzute la lit. a), înainte de a practica profesia de avocat în România; c) titlu profesional din statul membru de origine reprezintă titlul profesional utilizat în statul membru unde un avocat a obţinut dreptul de a folosi acest titlu, înainte de a practica profesia de avocat în România; d) grupare reprezintă orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, organizată potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia avocaţii îşi desfăşoară activităţile profesionale împreună, sub nume comun; e) titlu profesional din România reprezintă titlul profesional sub care un avocat este înscris în Tabloul avocaţilor din România; f) autoritatea română competentă este structura din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, desemnată potrivit statutului.------------Art. 80^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^3Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine pot desfăşura aceleaşi activităţi profesionale ca şi avocaţii care profesează sub titlul profesional obţinut în România, pot acorda asistenţă juridică şi pot reprezenta persoane fizice sau persoane juridice în faţa instanţelor române, referitor la dreptul statului membru de origine, dreptul comunitar, dreptul internaţional, precum şi dreptul românesc, cu respectarea regulilor de procedură aplicabile în faţa instanţelor române.------------Art. 80^3 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^4 (1) Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine vor folosi denumirea sub care îşi desfăşoară profesia în statul membru de origine, exprimată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru de origine respectiv. (2) Pe lângă denumirea prevăzută la alin. (1), în denumire se va menţiona, alături de forma juridică de exercitare a profesiei în România, şi forma juridică a grupării din statul membru de origine. (3) Autoritatea română competentă poate cere unui avocat care profesează sub titlul profesional obţinut în statul membru de origine să indice gruparea profesională din care face parte în statul membru de origine sau autoritatea judiciară în cadrul căreia este admis să-şi exercite profesia, potrivit legii din statul membru de origine. (4) Avocatul care obţine admiterea în profesia de avocat în România în condiţiile art. 80^5 sau 80^14 are dreptul să folosească titlul profesional din statul membru de origine, exprimat în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru de origine, alături de titlul profesional corespunzător profesiei de avocat din România.------------Art. 80^4 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^5 (1) Indiferent de forma de exercitare a activităţii pe teritoriul României, avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine pot solicita oricând recunoaşterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de avocat şi a practicării acesteia sub titlul profesional din România. (2) În vederea recunoaşterii diplomelor în România, solicitantul va trebui să susţină, la alegere, un examen de verificare a cunoştinţelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc. (3) Uniunea Naţională a Barourilor din România va stabili componenţa comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului sau a stagiului, după caz. (4) La depunerea cererii de recunoaştere a diplomei, în vederea determinării conţinutului şi modului de desfăşurare a examenului sau a perioadei de stagiu, comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienţa profesională dobândită de solicitant este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între dreptul românesc şi cel al statului membru de origine în care a fost obţinută diploma, în vederea exceptării parţiale sau totale de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2). (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile legislaţiei-cadru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale.------------Art. 80^5 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^6 (1) Autoritatea competentă română şi autorităţile competente din statele membre de origine colaborează în vederea aplicării corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi, informaţiile care se obţin în cadrul acestor colaborări fiind confidenţiale. (2) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate formula observaţii în cadrul procedurilor disciplinare care se desfăşoară împotriva unui avocat care profesează sub titlul profesional din acel stat.------------Art. 80^6 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Secţiunea a 2-a Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European------------Secţiunea a 2-a din Cap. VII^1 a fost introdusă de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^7 (1) În condiţiile prezentei secţiuni, oricare dintre avocaţii prevăzuţi la art. 80^2 lit. a) poate desfăşura pe teritoriul României, cu caracter permanent şi sub titlul profesional din statul membru de origine, activităţile prevăzute la art. 80^3. (2) Avocaţii care îşi exercită în mod permanent activitatea pe teritoriul României pot dobândi titlul profesional din România fie în condiţiile prevăzute la art. 80^5, fie potrivit art. 80^14.------------Art. 80^7 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^8 (1) Avocatul care doreşte să profeseze în România sub titlul profesional din statul membru în care şi-a obţinut calificarea profesională se înscrie în tabloul special ţinut de barourile române, în condiţiile prezentului articol, ale art. 12 alin. (6) şi ale statutului profesiei. (2) Autoritatea română competentă înscrie avocatul solicitant pe baza prezentării unui certificat care atestă înregistrarea lui la autoritatea competentă din statul membru de origine. Autoritatea română competentă informează autoritatea competentă din statul membru de origine despre înscriere. (3) Certificatul prevăzut la alin. (2) trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 luni înainte de formularea cererii de înscriere în Tabloul avocaţilor din România. (4) La publicarea numelor avocaţilor înscrişi în România, autoritatea română competentă va publica şi numele avocaţilor înscrişi potrivit prezentei secţiuni.------------Art. 80^8 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^9 (1) Avocaţilor care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine li se asigură reprezentarea corespunzătoare în asociaţiile profesionale ale avocaţilor din România, potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale statutului profesiei; ei au cel puţin dreptul de a participa la alegerea organelor de conducere ale acestor asociaţii. (2) Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine sunt obligaţi fie să se asigure pentru răspundere profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei, fie să devină membri ai Casei de Asigurări a Avocaţilor, în condiţiile prevăzute la cap. VII. (3) Avocaţii pot fi scutiţi de obligaţiile prevăzute la alin. (2), dacă fac dovada unei asigurări plătite sau a unei alte garanţii date în condiţiile legii statului membru de origine, în măsura în care asigurarea sau garanţia este echivalentă din punctul de vedere al condiţiilor şi al acoperirii. Dacă acoperirea este doar parţială, avocaţii trebuie să încheie o asigurare suplimentară pentru a acoperi aspectele care nu se regăsesc în asigurarea sau în garanţia dată potrivit reglementărilor din statul membru de origine.------------Art. 80^9 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^10Avocaţii înscrişi în România sub titlul profesional din statul membru de origine pot profesa ca salariaţi în oricare dintre formele de organizare a profesiei, permise pentru avocaţii care profesează sub titlul profesional obţinut în România.------------Art. 80^10 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^11Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine se supun aceloraşi reguli de conduită profesională prevăzute în prezenta lege şi în statutul profesiei ca şi avocaţii care profesează sub titlul profesional obţinut în România, pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul ţării.------------Art. 80^11 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^12 (1) Avocaţii prevăzuţi în prezentul capitol răspund disciplinar pentru nerespectarea prezentei legi sau a statutului, potrivit prevederilor cap. VI. (2) Înainte de iniţierea procedurilor disciplinare împotriva unui avocat care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine, autoritatea română competentă informează în cel mai scurt timp autoritatea competentă din statul membru de origine, furnizând orice informaţii utile în cauză. (3) Autoritatea română competentă cooperează cu autoritatea competentă din statul membru de origine pe tot parcursul desfăşurării procedurilor disciplinare. (4) Retragerea permanentă sau temporară de către autoritatea competentă din statul membru de origine a autorizaţiei de exercitare a profesiei are ca efect obligatoriu interdicţia temporară sau permanentă ca avocatul în cauză să profeseze în România sub titlul profesional din statul membru de origine.------------Art. 80^12 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^13 (1) Unul sau mai mulţi avocaţi din aceeaşi grupare ori din acelaşi stat membru, care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine, pot profesa în România prin înfiinţarea unui sediu secundar al grupării respective, organizat în orice formă de exercitare a profesiei de avocat prevăzută de legea română. (2) Profesia de avocat se poate exercita şi în cadrul formelor asociate prevăzute de legea română, astfel: a) mai mulţi avocaţi din diferite state membre, care profesează sub titlurile profesionale din statele membre de origine; b) unul sau mai mulţi avocaţi dintre cei prevăzuţi la lit. a) şi unul sau mai mulţi avocaţi din România. (3) Avocatul care intenţionează să profeseze sub titlul profesional din statul membru de origine informează autoritatea română competentă despre faptul că este membru al unei forme de exercitare a profesiei în statul membru de origine şi furnizează toate detaliile relevante despre acea grupare.------------Art. 80^13 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^14 (1) Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine şi care îşi desfăşoară activitatea efectiv şi cu regularitate, pe o perioadă de cel puţin 3 ani în România, în domeniul dreptului românesc sau al dreptului comunitar sunt admişi în profesia de avocat în România, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 80^5, cu respectarea prevederilor prezentei legi referitoare la exerciţiul drepturilor civile şi politice şi la cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate. (2) În faţa autorităţii române competente solicitanţii trebuie să facă dovada desfăşurării cu regularitate a activităţii în România pe o perioadă de cel puţin 3 ani în domeniul dreptului românesc sau comunitar. În acest scop: a) avocaţii trebuie să prezinte toate informaţiile şi documentele relevante cu privire la numărul de cauze în care au acordat asistenţă juridică, precum şi cu privire la natura acestora; b) autoritatea română competentă poate să verifice caracterul efectiv şi regularitatea activităţii desfăşurate şi poate cere avocatului, dacă este necesar, să ofere clarificări, în scris sau verbal, cu privire la informaţiile şi documentele prevăzute la lit. a). (3) Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine în România pot oricând să ceară ca diplomele să le fie recunoscute, potrivit dispoziţiilor art. 80^5, în vederea obţinerii admiterii în profesia de avocat în România şi a exercitării acesteia sub titlul profesional astfel obţinut. (4) Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine şi care au desfăşurat în mod efectiv şi cu regularitate o activitate profesională în România pe o perioadă de cel puţin 3 ani, dar pe o perioadă mai scurtă în domeniul dreptului românesc, pot obţine admiterea în profesia de avocat şi dreptul de a o practica sub titlul profesional din România, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 80^5, cu respectarea prevederilor prezentei legi referitoare la exerciţiul drepturilor civile şi politice şi la cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate, după următoarea procedură: a) autoritatea română competentă ia în considerare desfăşurarea efectivă şi cu regularitate a activităţii în perioada de cel puţin 3 ani, cunoştinţele şi experienţa profesională dobândite în România, precum şi orice participare la prelegeri şi seminarii despre dreptul românesc sau deontologia profesiei de avocat; b) solicitantul pune la dispoziţia baroului român orice informaţie şi documentaţie relevantă, în special despre cauzele în care a acordat asistenţă juridică. (5) Decizia autorităţii române competente de a nu acorda înscrierea automată în cazul în care nu s-a prezentat dovada că cerinţele prevăzute la alin. (1) sau (4) au fost îndeplinite va fi motivată, comunicată solicitantului şi baroului şi supusă căilor de atac prevăzute de statutul profesiei. (6) Desfăşurarea efectivă şi cu regularitate a activităţii avocatului în România şi capacitatea sa de a o continua sunt evaluate pe baza unui interviu susţinut cu comisia de evaluare prevăzută la art. 80^5. (7) Autoritatea română competentă poate, printr-o decizie motivată şi supusă căilor de atac prevăzute de statutul profesiei, să refuze avocatului solicitant acordarea titlului profesional de avocat în România, dacă se consideră că aceasta ar aduce atingere ordinii publice, ca urmare a unor abateri disciplinare, a unor plângeri şi incidente de orice fel. (8) Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Barourilor din România sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite cu ocazia examinării cererii de acordare a titlului profesional în România.------------Art. 80^14 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Secţiunea a 3-a Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European------------Secţiunea a 3-a din Cap. VII^1 a fost introdusă de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^15 (1) În condiţiile prezentei secţiuni, avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura în România activităţi profesionale care pot fi exercitate ocazional sub forma prestării de servicii. (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la alin. (1) se exercită în România prin reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice în justiţie sau în faţa autorităţilor publice, în condiţiile prevăzute pentru avocaţii stabiliţi în acest stat, fără a fi necesară înscrierea în barou. (3) Pentru exercitarea altor activităţi decât cele menţionate la alin. (2), avocatul respectă condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi, la secretul profesional, la relaţiile dintre avocaţi, la interdicţia ca acelaşi avocat să reprezinte două părţi având interese contrarii, precum şi la publicitate. Un avocat care nu este stabilit în România este ţinut de respectarea acestor reguli numai în măsura în care respectarea lor este justificată obiectiv pentru asigurarea exercitării corecte a activităţilor de avocat, a demnităţii profesiei şi a respectării regulilor privind incompatibilitatea.------------Art. 80^15 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^16 (1) Autoritatea română competentă cere avocatului care prestează servicii dovedirea calităţii sale de avocat. (2) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 80^15, autoritatea română competentă stabileşte prin statut consecinţele acestei nerespectări. (3) La verificarea cazului de nerespectare a obligaţiilor prevăzute la art. 80^15, autoritatea română competentă poate solicita orice informaţii profesionale utile cu privire la persoana care prestează servicii. (4) Autoritatea română competentă va informa autoritatea competentă din statul membru de origine despre orice decizie luată. Comunicările prevăzute de prezentul alineat au caracter confidenţial.------------Art. 80^16 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 81Prezenta lege va fi pusă în aplicare astfel: a) actualele organe de conducere ale Uniunii Avocaţilor din România îşi vor îndeplini în continuare atribuţiile, potrivit legii şi statutului profesiei, ca organe de conducere ale U.N.B.R., pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost alese; b) Consiliul U.N.B.R. va elabora proiectul statutului profesiei şi îl va adopta în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). Statutul profesiei va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) formele noi de asociere pentru exercitarea profesiei de avocat se vor organiza şi vor funcţiona numai după intrarea în vigoare a noului statut al profesiei.------------Art. 81 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. Notă

  ──────────

  *) Prevederile art. 81 lit. b), art. 82, 83 şi 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.

  ──────────
   +  Articolul 82 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi*) persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităţi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi*) încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdicţional prin care au fost recunoscute ori încuviinţate activităţi de consultanţă, reprezentare şi asistenţă juridică contrare dispoziţiilor prezentei legi. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică profesiei de consilier juridic, care va fi exercitată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 514/2003privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. (4) Consiliile şi decanii barourilor au obligaţia şi autorizarea să urmărească ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) şi (2) şi să ia măsurile legale în acest sens.------------Art. 82 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. Notă

  ──────────

  *) Prevederile art. 81 lit. b), art. 82, 83 şi 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.

  ──────────
   +  Articolul 83La data intrării în vigoare a prezentei legi*), denumirea Uniunea Avocaţilor din România se înlocuieşte cu denumirea Uniunea Naţională a Barourilor din România, în toate actele normative.------------Art. 83 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. Notă

  ──────────

  *) Prevederile art. 81 lit. b), art. 82, 83 şi 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.

  ──────────
   +  Articolul 84La data intrării în vigoare a prezentei legi*) orice dispoziţii contrare se abrogă.------------Art. 84 a fost introdus de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004. Notă

  ──────────

  *) Prevederile art. 81 lit. b), art. 82, 83 şi 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  NOTA:

  -----

  Potrivit art. II şi III din Legea nr. 231/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat:

  Art. II - Avocaţii străini care exercita profesia în România în diverse forme, neprevăzute de lege, sunt obligaţi sa se constituie în societăţi civile profesionale, potrivit art. 12, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Pentru înscrierea în barou şi înregistrarea societăţii civile profesionale este necesar avizul conform al Uniunii Avocaţilor din România.

  După expirarea termenului de 6 luni organele de urmărire penală, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocaţilor din România ori a baroului, se vor sesiza pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 25 din prezenta lege.

  Art. III - Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România.

  ──────────
  ------