HOTĂRÂRE nr. 323 din 31 martie 2010privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 28 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 36 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabileşte sistemul de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare sistem de monitorizare.  +  Articolul 2Sistemul de monitorizare prevăzut la art. 1 se stabileşte pe baza Registrului naţional al capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) captură accidentală - orice preluare din habitatul natural de origine şi deţinerea neintenţionată a unui exemplar sănătos, bolnav sau rănit al unei specii prevăzute la art. 1; b) ucidere accidentală - orice formă neintenţionată de suprimare a vieţii unui exemplar aparţinând unei specii prevăzute la art. 1; c) punct de contact naţional - reprezentant desemnat în mod oficial de orice autoritate/instituţie publică centrală prevăzută la art. 4, care are atribuţii stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Aplicarea măsurilor de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale speciilor prevăzute la art. 1 este asigurată, după caz, de: a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; c) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; d) agenţiile judeţene şi regionale pentru protecţia mediului; e) comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu; f) autorităţile administraţiei publice locale; g) centrele de reabilitare/îngrijire.  +  Articolul 5 (1) Comitetul tehnic pentru monitorizarea capturilor şi uciderilor accidentale, denumit în continuare Comitetul, este un organism fără personalitate juridică înfiinţat pentru a oferi asistenţă tehnică în implementarea sistemului de monitorizare şi se reuneşte ori de câte ori este necesar, la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Comitetul este alcătuit din punctele de contact naţionale desemnate de următoarele autorităţi/instituţii: a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; c) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; d) Garda Naţională de Mediu; e) centrele de reabilitare/îngrijire. (3) Comitetul este convocat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (4) Comitetul are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) analizează din punct de vedere tehnic raportul anual transmis de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; b) emite recomandări tehnice şi ştiinţifice în implementarea sistemului de monitorizare; c) evaluează eficienţa sistemului de monitorizare privind transmiterea datelor; d) elaborează recomandări anuale privind îmbunătăţirea sistemului de monitorizare; e) propune conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului completarea şi modificarea prevederilor prezentei hotărâri pentru asigurarea eficienţei sistemului de monitorizare; f) avizează planurile de monitorizare privind capturile şi uciderile accidentale; g) monitorizează statusul de sănătate al animalelor sub raportul bolilor majore.  +  Articolul 6Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) desemnează un punct de contact naţional privind capturile şi uciderile accidentale; b) coordonează activitatea Comitetului; c) aprobă calendarul reuniunilor Comitetului; d) aprobă, prin ordin, componenţa nominală a Comitetului, pe baza nominalizărilor transmise de autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri; e) în baza recomandărilor Comitetului, iniţiază mecanismul de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale şi stabileşte fondurile şi condiţiile specifice derulării acestuia; f) aprobă şi transmite raportul prevăzut la art. 7 lit. c) Comisiei Europene; g) întreprinde acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la importanţa aplicării şi respectării prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) desemnează un punct de contact naţional privind capturile şi uciderile accidentale; b) înfiinţează şi gestionează registrul naţional prevăzut la art. 2; c) în baza datelor centralizate la nivel naţional, elaborează Raportul anual privind capturile şi uciderile accidentale, denumit în continuare raport, pe care îl transmite spre avizare Comitetului şi ulterior autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; d) întreprinde acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la importanţa aplicării şi respectării prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Agenţiile judeţene şi regionale pentru protecţia mediului au următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) desemnează o persoană de contact privind capturile şi uciderile accidentale; b) transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului date relevante în conformitate cu cerinţele registrului naţional prevăzut la art. 2, ori de câte ori este cazul; c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri; d) întreprind acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la importanţa aplicării şi respectării prevederilor prezentei hotărâri; e) transmit, în regim de urgenţă, la direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti informaţii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.  +  Articolul 9Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) desemnează la nivel central un punct naţional de contact privind capturile şi uciderile accidentale şi la nivel teritorial puncte de contact privind capturile şi uciderile accidentale; b) colaborează la nivel local şi teritorial cu autorităţile competente pentru protecţia mediului şi cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru implementarea la nivel local a prevederilor prezentei hotărâri; c) prin intermediul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene sau a municipiului Bucureşti, stabileşte starea de sănătate a exemplarelor capturate accidental, supuse investigaţiilor în vederea stabilirii diagnosticului; d) stabileşte cauza îmbolnăvirii/mortalităţii exemplarelor ucise accidental şi informează autorităţile publice locale pentru protecţia mediului; e) întreprinde acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la importanţa aplicării şi respectării prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Centrele de reabilitare/îngrijire au următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) desemnează un punct naţional de contact privind capturile şi uciderile accidentale; b) colaborează la nivel local şi judeţean cu autorităţile competente pentru protecţia mediului şi comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu pentru preluarea provizorie în custodie a exemplarelor de faună ce fac obiectul prezentei hotărâri; c) elaborează şi transmit agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului un raport anual cu privire la situaţia exemplarelor de faună preluate în custodie, în baza prevederilor prezentei hotărâri; d) întreprind acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la importanţa aplicării şi respectării prevederilor prezentei hotărâri; e) transmit, în regim de urgenţă, la direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti informaţii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.  +  Articolul 11Gestionarul fondului cinegetic are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) monitorizează capturile şi uciderile accidentale care pot avea loc în perimetrul suprafeţelor aflate în gestiune; b) colaborează cu agenţiile judeţene sau regionale pentru protecţia mediului, după caz, pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri; c) trimite agenţiei judeţene pentru protecţia mediului un raport anual privind situaţia uciderilor şi capturilor accidentale care fac subiectul prezentei hotărâri; d) transmite agenţiei judeţene pentru protecţia mediului date relevante în conformitate cu cerinţele registrului naţional prevăzut la art. 2, ori de câte ori este cazul; e) transmite, în regim de urgenţă, la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti informaţii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.  +  Articolul 12Autorităţile administraţiei publice locale, prin personalul specializat pentru protecţia mediului, au următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) participă la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental la locul unde au fost identificate pe raza intravilanului din aria de competenţă; b) colaborează cu autorităţile competente pentru protecţia mediului şi cu comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri şi pentru preluarea provizorie în custodie a exemplarelor de faună sălbatică de către unităţile permanente care deţin animale sălbatice; c) întreprind acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la importanţa aplicării şi respectării prevederilor prezentei hotărâri; d) transmit, în regim de urgenţă, la direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti informaţii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.  +  Articolul 13Garda Naţională de Mediu are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) desemnează un punct naţional de contact privind capturile şi uciderile accidentale; b) colaborează cu agenţiile judeţene sau regionale pentru protecţia mediului, după caz, şi cu autorităţile publice locale în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 14Persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care deţine accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora are obligaţia să le declare la comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu şi să semneze declaraţia privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 15 (1) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, la sesizarea persoanelor fizice şi/sau juridice ori a organelor de poliţie, iau legătura de urgenţă cu punctul de contact al agenţiei judeţene sau regionale pentru protecţia mediului, al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene sau a municipiului Bucureşti şi cu reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale, în vederea stabilirii statusului de sănătate sau cauzei mortalităţii şi pentru completarea declaraţiei privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu sesizate în conformitate cu prevederile alin. (1) iau măsuri imediate pentru preluarea şi plasarea provizorie în custodie în cadrul centrelor de reabilitare/îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate accidental, bolnave, rănite sau aflate într-un stadiu timpuriu de dezvoltare, până la atingerea stării fiziologice normale care să le permită reintroducerea în habitatele naturale de origine. (3) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale sesizate în conformitate cu prevederile alin. (1), iau măsuri imediate pentru ecarisare şi pentru transferul în acest scop al cadavrelor exemplarelor de faună sălbatică ucise accidental, după completarea declaraţiei privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) În cazul capturilor sau uciderilor accidentale piscicole, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, este obligatorie preluarea integrală a capturilor şi aplicarea procedurilor reglementate de legislaţia specifică în vigoare a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) În cazul în care se suspectează evoluţia unei boli, va fi informată urgent direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti în vederea stabilirii statusului de sănătate sau cauzei mortalităţii.  +  Articolul 17 (1) Nedeclararea de către persoanele fizice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare aparţinând speciilor prevăzute la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (2) Nedeclararea de către reprezentantul persoanei juridice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare aparţinând speciilor prevăzute la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 18 (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul mediuluişi pădurilor,Laszlo Borbelyp. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Rusu LiviuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 323.  +  Anexa 1 REGISTRUL NAŢIONALal capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări,precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute înanexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Specia│Numărul│Starea fizi-│Stadiul de │Data eveni-│Locali-│Persoana│Moarte │Centru de│Reintro- │Proces- ││ │de exem│ologică a │dezvoltare a │mentului/ │zare │fizică │acciden- │reabi- │ducere în│verbal ││ │plare │exempla- │exemplarului/│Număr de │ │sau │tală │litare/ │habitat │ de ││ │ │rului/exem- │exemplarelor │identi- │ │juridică│Act de │îngrijire│natural │ecarisare││ │ │plarelor │capturat/ │ficare al │ │decla- │necropsie│Proces- │Proces- │ ││ │ │capturat/ │capturate │exempla- │ │rantă │ │verbal de│verbal de│ ││ │ │capturate │accidental │rului/exem-│ │ │ │primire │reinte- │ ││ │ │accidental │ │plarelor │ │ │ │şi fişa │grare/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │de sănă- │reintro- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tate │ducere │ │├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤└──────┴───────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
   +  Anexa 2 DECLARAŢIEprivind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a uneispecii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţade urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, în conformitate cu prevederileart. 36 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservareahabitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificărileşi completările ulterioare    PERSOANA FIZICĂ/REPREZENTANTUL PERSOANEI JURIDICE DECLARANTĂ/DECLARANTE
  Numele şi prenumele ......................................... Adresa: ..................................................... Tel. ...................... Fax .............................
      Nr. de înregistrare la registrul comerţului* .......................    Cod unic de înregistrare* .........................................._____________    *Se completează numai pentru persoana juridică.
  NATURA EVENIMENTULUI Captură accidentală ................................................ Ucidere accidentală ................................................
  CIRCUMSTANŢELE INTRĂRII ÎN POSESIE: .................................................................... .................................................................... ....................................................................
   SPECIA(denumirea ştiinţifică şi populară) ..............................
  Nr. crt. Specia/ Speciile Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Numărul de exemplare Sexul (dacă se poate determina) Starea fiziologică (include stadiul de dezvoltare)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
   DATA INTRĂRII ÎN POSESIE (ZI/LUNĂ/AN) ..................................
  LOCALIZARE Judeţ .................................................................. Localitate ............................................................. Habitat ................................................................ Arie naturală protejată ................................................
  PETENT ................................................................. Data ............ Numele .................. Semnătura ..................
  REPREZENTANTUL AGENŢIILOR JUDEŢENE/REGIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Data ........ Numele .......... Semnătura ................ Ştampila
  REPREZENTANTUL AUTORITĂŢII PUBLICE TERITORIALE SANITARE VETERINARE Data ........ Numele .......... Semnătura ................ Parafa
  REPREZENTANTUL CENTRULUI DE REABILITARE/ÎNGRIJIRE, GRĂDINII ZOOLOGICE (DUPĂ CAZ) Data ........ Numele .......... Semnătura ............ Ştampila
  REPREZENTANTUL GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU Data ........ Numele .......... Semnătura .....................
  Documentul a fost încheiat în 4 sau 5 exemplare originale, după caz.__________